Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagrożenia chemiczne i fizyczne w żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia, Podstawy toksykologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie czynników chemicznych i fizycznych wpływających na bezpieczeństwo zywności, regulacji prawnych oraz zasad postępowania przeciwdziałajacych zanieczyszczeniu żywności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1a) Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania). b) Podstawowe metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń żywności. Kryteria doboru2
T-L-2Opracowanie, prezentacja i interpretacja wyników analiz2
T-L-3Wyznaczanie toksyczności związków dla organizmów2
T-L-4Zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne w żywności. Występowanie, stwarzane zagrożenia, metody analizy14
T-L-5Badanie wpływu wybranych metod i procesów obróbki na zawartość substancji szkodliwych w żywności.4
T-L-6Prezentacja projektów (referatów). Opracowanie i prezentacja zadanego problemu.2
T-L-7Badanie możliwości migracji niebezpiecznych związków z opakowań i urządzeń do żywności4
30
wykłady
T-W-1Definicja zagrozenia. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne. Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji niebezpiecznych w żywności.4
T-W-2Znaczenie i metody kontroli jakości w analizie zanieczyszczeń żywności.4
T-W-3Metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń chemicznych żywności.4
T-W-4Niebezpieczne czynniki fizyczne i chemiczne zagrażające bezpieczeństwu żywności8
T-W-5Woda jako potencjalne źródło niebezpiecznych substancji chemicznych.2
T-W-6Zmiany poziomu substancji niebezpiecznych w żywności podczas jej produkcji, transportu, przechowywania i przetwarzania.3
T-W-7Wpływ stanu środowiska na jakość i bezpieczeństwo żywności .3
T-W-8Opakowania i sprzęt AGD jako źródło substancji szkodliwych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć8
A-L-3Przygotowanie sprawozdań i referatów12
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje z prowadzącym5
A-W-3studiowanie literatury10
A-W-4Przygotowanie do zajęć5
A-W-5przygotowanie do egzaminu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny lub ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D31_W01
Zna terminologię dotyczącą tematyki przedmiotu. Posiada wiedzę dotyczaca niebezpiecznych czynników chemicznych i fizycznych występujących w żywności i surowcach przemysłu spożywczego, oraz substancjach przedostających się do żywności podczas jej produkcji, przechowywania, transportu itp. Posiada wiedzę dotyczącą znaczenia kontroli jakości żywności pod względem pojawiania się w niej zagrożeń chemicznych i fizycznych. Zna metody analityczne stosowane w kontroli zagrożeń żywności . Posiada wiedzę umożliwiająca zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia żywności.
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W10R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-W-7, T-W-5, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D31_U01
Potrafi prawidłowo zidentyfikować i oszacować zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia w żywności niebezpiecznych substancji chemicznych lub czynników fizycznych, potrafi ocenić i uwzględnić stan toksykologiczny środowiska produkcji żywności i jego wpływ na poziom w niej czynników szkodliwych. Potrafi wskazać odpowiednią metodę analizy, zależnie od rodzaju próbki i analitu. Potrafi opracować i zinterpretowac wyniki badań, a wnioski zaprezentować w formie ustnej i pisemnej
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U11R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-L-4, T-L-6, T-L-2, T-L-7, T-L-3, T-L-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D31_K01
Ma świadomość swej wiedzy, rozumie równocześnie konieczność stałego pogłębiania wiedzy w życiu zawodowym. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności zawodowej za jakość i bezpieczeństwo żywności, potrafi prawidłowo określać priorytety niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Ma świadomość ryzyka i potrafi prawidłowo identyfikować praktyki mające wpływ na jakość zdrowotną żywności.
ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-6, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D31_W01
Zna terminologię dotyczącą tematyki przedmiotu. Posiada wiedzę dotyczaca niebezpiecznych czynników chemicznych i fizycznych występujących w żywności i surowcach przemysłu spożywczego, oraz substancjach przedostających się do żywności podczas jej produkcji, przechowywania, transportu itp. Posiada wiedzę dotyczącą znaczenia kontroli jakości żywności pod względem pojawiania się w niej zagrożeń chemicznych i fizycznych. Zna metody analityczne stosowane w kontroli zagrożeń żywności . Posiada wiedzę umożliwiająca zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia żywności.
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy nawet na podstawowym poziomie (mniej niż 50%)
3,0Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić niektóre zanieczyszczenia.
3,5Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić niektóre zanieczyszczenia i je scharakteryzować.
4,0Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić najważniejsze zanieczyszczenia i je scharakteryzować.
4,5Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić najważniejsze zanieczyszczenia i je scharakteryzować. Zna metody przeciwdziałania zanieczyszczeniom chemicznym i fizycznym żywności.
5,0Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić najważniejsze zanieczyszczenia i je scharakteryzować. Zna metody przeciwdziałania zanieczyszczeniom chemicznym żywności. Zna metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń zywności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D31_U01
Potrafi prawidłowo zidentyfikować i oszacować zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia w żywności niebezpiecznych substancji chemicznych lub czynników fizycznych, potrafi ocenić i uwzględnić stan toksykologiczny środowiska produkcji żywności i jego wpływ na poziom w niej czynników szkodliwych. Potrafi wskazać odpowiednią metodę analizy, zależnie od rodzaju próbki i analitu. Potrafi opracować i zinterpretowac wyniki badań, a wnioski zaprezentować w formie ustnej i pisemnej
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności.
3,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Zna niektóre z podstawowych technik laboratoryjnych.
3,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Zna niektóre z podstawowych technik laboratoryjnych i podstawy opracowywania wyników badań.
4,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Zna podstawowe technikilaboratoryjnych. Potrafi opracowywać wyniki analiz laboratoryjnych.
4,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Zna podstawowe techniki laboratoryjnych. Potrafi opracowywać wyniki analiz laboratoryjnych. Potrafi poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie statystycznej i na tej podstawie wyciągnąć wnioski dotyczące bezpieczeństwa badanej żywności
5,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Zna podstawowe techniki laboratoryjnych. Potrafi opracowywać wyniki analiz laboratoryjnych. Potrafi poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie statystycznej i na tej podstawie wyciągnąć wnioski dotyczące bezpieczeństwa badanej żywności.Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D31_K01
Ma świadomość swej wiedzy, rozumie równocześnie konieczność stałego pogłębiania wiedzy w życiu zawodowym. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności zawodowej za jakość i bezpieczeństwo żywności, potrafi prawidłowo określać priorytety niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Ma świadomość ryzyka i potrafi prawidłowo identyfikować praktyki mające wpływ na jakość zdrowotną żywności.
2,0Student nie ma świadomości swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Nie chce i nie potrafi współpracować w grupie.
3,0Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi biernie współpracować w grupie.
3,5Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi biernie współpracować w grupie. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy.
4,0Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi współpracować w grupie, wykazuje inicjatywę. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Stara się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności.
4,5Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi współpracować w grupie, wykazuje inicjatywę. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Stara się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. potrafi bronić swego zdania.
5,0Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi współpracować w grupie, wykazuje inicjatywę. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Stara się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. potrafi bronić swego zdania. Potrafi pokierować grupą, zle jest otwarty na zdanie innych.

Literatura podstawowa

 1. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, C.H. Beck, Warszawa, 2010
 2. Seńczuk W, Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006
 3. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1987
 4. Seńczuk W., Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów, PZWL, Warszawa, 2002
 5. Piotrowski J.K., Podstawy toksykologii, WNT, Warszawa, 2006
 6. Rusiecki W. P., Toksykologia wspólczesna, PZWL, Warszawa, 1990
 7. Siemiński W., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001
 8. Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

 1. Manahan E.S., Toksykologia środowiska Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, 2006
 2. US PHARMACOPEIA, Witaminy i mikroelementy. Dzienne zapotrzebowanie, ograniczenia w stosowaniu, Pruszyński i s-ka., 1998
 3. Walker C.W., S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Podstawy ekotoksykologii, PWN, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1a) Wprowadzenie (zasady BHP, organizacja ćwiczeń, wymagania). b) Podstawowe metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń żywności. Kryteria doboru2
T-L-2Opracowanie, prezentacja i interpretacja wyników analiz2
T-L-3Wyznaczanie toksyczności związków dla organizmów2
T-L-4Zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne w żywności. Występowanie, stwarzane zagrożenia, metody analizy14
T-L-5Badanie wpływu wybranych metod i procesów obróbki na zawartość substancji szkodliwych w żywności.4
T-L-6Prezentacja projektów (referatów). Opracowanie i prezentacja zadanego problemu.2
T-L-7Badanie możliwości migracji niebezpiecznych związków z opakowań i urządzeń do żywności4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja zagrozenia. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne. Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji niebezpiecznych w żywności.4
T-W-2Znaczenie i metody kontroli jakości w analizie zanieczyszczeń żywności.4
T-W-3Metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń chemicznych żywności.4
T-W-4Niebezpieczne czynniki fizyczne i chemiczne zagrażające bezpieczeństwu żywności8
T-W-5Woda jako potencjalne źródło niebezpiecznych substancji chemicznych.2
T-W-6Zmiany poziomu substancji niebezpiecznych w żywności podczas jej produkcji, transportu, przechowywania i przetwarzania.3
T-W-7Wpływ stanu środowiska na jakość i bezpieczeństwo żywności .3
T-W-8Opakowania i sprzęt AGD jako źródło substancji szkodliwych.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do zajęć8
A-L-3Przygotowanie sprawozdań i referatów12
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje z prowadzącym5
A-W-3studiowanie literatury10
A-W-4Przygotowanie do zajęć5
A-W-5przygotowanie do egzaminu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D31_W01Zna terminologię dotyczącą tematyki przedmiotu. Posiada wiedzę dotyczaca niebezpiecznych czynników chemicznych i fizycznych występujących w żywności i surowcach przemysłu spożywczego, oraz substancjach przedostających się do żywności podczas jej produkcji, przechowywania, transportu itp. Posiada wiedzę dotyczącą znaczenia kontroli jakości żywności pod względem pojawiania się w niej zagrożeń chemicznych i fizycznych. Zna metody analityczne stosowane w kontroli zagrożeń żywności . Posiada wiedzę umożliwiająca zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie czynników chemicznych i fizycznych wpływających na bezpieczeństwo zywności, regulacji prawnych oraz zasad postępowania przeciwdziałajacych zanieczyszczeniu żywności.
Treści programoweT-W-7Wpływ stanu środowiska na jakość i bezpieczeństwo żywności .
T-W-5Woda jako potencjalne źródło niebezpiecznych substancji chemicznych.
T-W-8Opakowania i sprzęt AGD jako źródło substancji szkodliwych.
T-W-1Definicja zagrozenia. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne. Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji niebezpiecznych w żywności.
T-W-2Znaczenie i metody kontroli jakości w analizie zanieczyszczeń żywności.
T-W-6Zmiany poziomu substancji niebezpiecznych w żywności podczas jej produkcji, transportu, przechowywania i przetwarzania.
T-W-3Metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń chemicznych żywności.
T-W-4Niebezpieczne czynniki fizyczne i chemiczne zagrażające bezpieczeństwu żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny lub ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował wymaganej wiedzy nawet na podstawowym poziomie (mniej niż 50%)
3,0Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić niektóre zanieczyszczenia.
3,5Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić niektóre zanieczyszczenia i je scharakteryzować.
4,0Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić najważniejsze zanieczyszczenia i je scharakteryzować.
4,5Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić najważniejsze zanieczyszczenia i je scharakteryzować. Zna metody przeciwdziałania zanieczyszczeniom chemicznym i fizycznym żywności.
5,0Zna podstawowe pojęcia, potrafi wymienić najważniejsze zanieczyszczenia i je scharakteryzować. Zna metody przeciwdziałania zanieczyszczeniom chemicznym żywności. Zna metody analityczne stosowane w analizie zanieczyszczeń zywności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D31_U01Potrafi prawidłowo zidentyfikować i oszacować zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia w żywności niebezpiecznych substancji chemicznych lub czynników fizycznych, potrafi ocenić i uwzględnić stan toksykologiczny środowiska produkcji żywności i jego wpływ na poziom w niej czynników szkodliwych. Potrafi wskazać odpowiednią metodę analizy, zależnie od rodzaju próbki i analitu. Potrafi opracować i zinterpretowac wyniki badań, a wnioski zaprezentować w formie ustnej i pisemnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie czynników chemicznych i fizycznych wpływających na bezpieczeństwo zywności, regulacji prawnych oraz zasad postępowania przeciwdziałajacych zanieczyszczeniu żywności.
Treści programoweT-L-4Zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne w żywności. Występowanie, stwarzane zagrożenia, metody analizy
T-L-6Prezentacja projektów (referatów). Opracowanie i prezentacja zadanego problemu.
T-L-2Opracowanie, prezentacja i interpretacja wyników analiz
T-L-7Badanie możliwości migracji niebezpiecznych związków z opakowań i urządzeń do żywności
T-L-3Wyznaczanie toksyczności związków dla organizmów
T-L-5Badanie wpływu wybranych metod i procesów obróbki na zawartość substancji szkodliwych w żywności.
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie końcowe ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny lub ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności.
3,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Zna niektóre z podstawowych technik laboratoryjnych.
3,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniej metodyki analizy. Zna niektóre z podstawowych technik laboratoryjnych i podstawy opracowywania wyników badań.
4,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Zna podstawowe technikilaboratoryjnych. Potrafi opracowywać wyniki analiz laboratoryjnych.
4,5Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Zna podstawowe techniki laboratoryjnych. Potrafi opracowywać wyniki analiz laboratoryjnych. Potrafi poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie statystycznej i na tej podstawie wyciągnąć wnioski dotyczące bezpieczeństwa badanej żywności
5,0Student na ogół stosuje poprawną terminologię. Potrafi samodzielnie wybrać odpowiednią metodykę analizy. Zna podstawowe techniki laboratoryjnych. Potrafi opracowywać wyniki analiz laboratoryjnych. Potrafi poddać uzyskane wyniki podstawowej analizie statystycznej i na tej podstawie wyciągnąć wnioski dotyczące bezpieczeństwa badanej żywności.Swobodnie prezentuje i duskutuje o uzyskanych wynikach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D31_K01Ma świadomość swej wiedzy, rozumie równocześnie konieczność stałego pogłębiania wiedzy w życiu zawodowym. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość znaczenia odpowiedzialności zawodowej za jakość i bezpieczeństwo żywności, potrafi prawidłowo określać priorytety niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Ma świadomość ryzyka i potrafi prawidłowo identyfikować praktyki mające wpływ na jakość zdrowotną żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie czynników chemicznych i fizycznych wpływających na bezpieczeństwo zywności, regulacji prawnych oraz zasad postępowania przeciwdziałajacych zanieczyszczeniu żywności.
Treści programoweT-L-6Prezentacja projektów (referatów). Opracowanie i prezentacja zadanego problemu.
T-W-2Znaczenie i metody kontroli jakości w analizie zanieczyszczeń żywności.
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny lub ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Nie chce i nie potrafi współpracować w grupie.
3,0Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi biernie współpracować w grupie.
3,5Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi biernie współpracować w grupie. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Rozumie konieczność pogłębiania swej wiedzy.
4,0Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi współpracować w grupie, wykazuje inicjatywę. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Stara się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności.
4,5Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi współpracować w grupie, wykazuje inicjatywę. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Stara się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. potrafi bronić swego zdania.
5,0Ma swiadomość swej wiedzy, nie rozumie potrzeby samokształcenia. Potrafi współpracować w grupie, wykazuje inicjatywę. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej. Stara się pogłębiać swą wiedzę i umiejętności. Stara się inspirować innych do pracy. potrafi bronić swego zdania. Potrafi pokierować grupą, zle jest otwarty na zdanie innych.