Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo żywnościowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo żywnościowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy prawa i ekonomi
W-2Towaroznawstwo i znakowanie żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student powinien posiąść wiedzę o źródłach i zasadach prawa żywnościowego z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i krajowego
C-2Student powinien poznać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla tej sfery prawodawstwa, zwłaszcza urzędowej kontroli żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pojęcie prawne żywności i fałszerstw w sektorze spozywczym2
T-A-2Urzędowa kontrola żywności - podstawy prawne funkcjonowania nadzoru nad jakoscią żywności2
T-A-3Sankcje z tytułu naruszenia przepisów prawa żywnościowego; ryzyko prawne producenta i konsumenta2
T-A-4Prawidłowa informacja o produktach spożywczych2
T-A-5Kwestie etyczne w produkcji żywności2
T-A-6Łańcuch dostaw żywności – od pola do stołu2
T-A-7Higiena produkcji, obowiązki producentów2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń - omówienie wykonanych projektów1
15
wykłady
T-W-1Kształtowanie się prawodawstwa żywnościowego na przestrzeni lat2
T-W-2Podstawowe pojęcia prawa żywnościowego1
T-W-3Zasady i cele prawa żywnościowego1
T-W-4Pojęcie food safety i food security w prawie unijnym i międzynarodowym2
T-W-5Podstawy prawne fynkcjonowania EFSA (Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz system RESFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach)3
T-W-6Podstawy prawne funkcjonowania administracji w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności1
T-W-7Prawna ochrona oznaczeń dotyczących jakości produktów żywnościowych2
T-W-8Procedura zakazu wprowadzenia do obrotu żywności, procedura wycofania z rynku2
T-W-9Podstawy prawne obrotu produktami genetycznie modyfikowanymi1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-3Realizacja projektu10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z testu zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C25_W01
Poznanie źródeł i zasad prawa żywnościowego oraz poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla prawa żywnościowego.
ZBiJŻ_1A_W02, ZBiJŻ_1A_W11R1A_W02, R1A_W04InzA_W03, InzA_W04C-2, C-1T-W-5, T-A-7, T-A-4, T-W-3, T-W-9, T-A-5, T-W-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-A-6, T-A-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C25_U01
Umiejętność rozróżniania zasad i instytucji prawa żywnościowego oraz ich praktycznego zastosowania
ZBiJŻ_1A_U04R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-2, C-1T-W-9, T-W-4, T-A-1, T-A-5, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-A-7, T-A-4, T-A-2, T-A-6, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-A-3, T-W-3M-1, M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C25_K01
Student ma świadomoś opartą na wiedzy o zasadach produkcji żywności, i podstawach prawnych systemów kontroli jakości
ZBiJŻ_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-8, T-A-6, T-A-1, T-W-3, T-W-9, T-W-1, T-A-2, T-W-5, T-W-7, T-A-5, T-A-7, T-W-2, T-A-4, T-W-6, T-W-4, T-A-3M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C25_W01
Poznanie źródeł i zasad prawa żywnościowego oraz poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla prawa żywnościowego.
2,0
3,0Student zna ogólne wymagania prawa żywnościowego oraz podstawowe pojęcia prawa żywnościwego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C25_U01
Umiejętność rozróżniania zasad i instytucji prawa żywnościowego oraz ich praktycznego zastosowania
2,0
3,0Student potrafi definiować podstawowe pojęcia prawa żywnościwego i kompoetencje instytucji nadzorujacych jakość żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C25_K01
Student ma świadomoś opartą na wiedzy o zasadach produkcji żywności, i podstawach prawnych systemów kontroli jakości
2,0
3,0Ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności oraz potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie produkcji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Maciej Taczanowski, Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, 2009
  2. Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Bezpieczeństwo żywności i żywienia, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013, 1, ISBN: 978-83-264-4125-7

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pojęcie prawne żywności i fałszerstw w sektorze spozywczym2
T-A-2Urzędowa kontrola żywności - podstawy prawne funkcjonowania nadzoru nad jakoscią żywności2
T-A-3Sankcje z tytułu naruszenia przepisów prawa żywnościowego; ryzyko prawne producenta i konsumenta2
T-A-4Prawidłowa informacja o produktach spożywczych2
T-A-5Kwestie etyczne w produkcji żywności2
T-A-6Łańcuch dostaw żywności – od pola do stołu2
T-A-7Higiena produkcji, obowiązki producentów2
T-A-8Zaliczenie ćwiczeń - omówienie wykonanych projektów1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kształtowanie się prawodawstwa żywnościowego na przestrzeni lat2
T-W-2Podstawowe pojęcia prawa żywnościowego1
T-W-3Zasady i cele prawa żywnościowego1
T-W-4Pojęcie food safety i food security w prawie unijnym i międzynarodowym2
T-W-5Podstawy prawne fynkcjonowania EFSA (Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz system RESFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach)3
T-W-6Podstawy prawne funkcjonowania administracji w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności1
T-W-7Prawna ochrona oznaczeń dotyczących jakości produktów żywnościowych2
T-W-8Procedura zakazu wprowadzenia do obrotu żywności, procedura wycofania z rynku2
T-W-9Podstawy prawne obrotu produktami genetycznie modyfikowanymi1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych5
A-A-3Realizacja projektu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C25_W01Poznanie źródeł i zasad prawa żywnościowego oraz poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla prawa żywnościowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zagadnień społecznych dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa żywności
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Student powinien poznać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla tej sfery prawodawstwa, zwłaszcza urzędowej kontroli żywności
C-1Student powinien posiąść wiedzę o źródłach i zasadach prawa żywnościowego z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i krajowego
Treści programoweT-W-5Podstawy prawne fynkcjonowania EFSA (Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz system RESFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach)
T-A-7Higiena produkcji, obowiązki producentów
T-A-4Prawidłowa informacja o produktach spożywczych
T-W-3Zasady i cele prawa żywnościowego
T-W-9Podstawy prawne obrotu produktami genetycznie modyfikowanymi
T-A-5Kwestie etyczne w produkcji żywności
T-W-1Kształtowanie się prawodawstwa żywnościowego na przestrzeni lat
T-A-2Urzędowa kontrola żywności - podstawy prawne funkcjonowania nadzoru nad jakoscią żywności
T-A-3Sankcje z tytułu naruszenia przepisów prawa żywnościowego; ryzyko prawne producenta i konsumenta
T-W-2Podstawowe pojęcia prawa żywnościowego
T-W-6Podstawy prawne funkcjonowania administracji w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności
T-W-7Prawna ochrona oznaczeń dotyczących jakości produktów żywnościowych
T-W-4Pojęcie food safety i food security w prawie unijnym i międzynarodowym
T-W-8Procedura zakazu wprowadzenia do obrotu żywności, procedura wycofania z rynku
T-A-6Łańcuch dostaw żywności – od pola do stołu
T-A-1Pojęcie prawne żywności i fałszerstw w sektorze spozywczym
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ogólne wymagania prawa żywnościowego oraz podstawowe pojęcia prawa żywnościwego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C25_U01Umiejętność rozróżniania zasad i instytucji prawa żywnościowego oraz ich praktycznego zastosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U04Potrafi przygotować dokumentację niezbędną do wdrożenia i certyfikacji systemów jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Student powinien poznać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla tej sfery prawodawstwa, zwłaszcza urzędowej kontroli żywności
C-1Student powinien posiąść wiedzę o źródłach i zasadach prawa żywnościowego z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i krajowego
Treści programoweT-W-9Podstawy prawne obrotu produktami genetycznie modyfikowanymi
T-W-4Pojęcie food safety i food security w prawie unijnym i międzynarodowym
T-A-1Pojęcie prawne żywności i fałszerstw w sektorze spozywczym
T-A-5Kwestie etyczne w produkcji żywności
T-W-2Podstawowe pojęcia prawa żywnościowego
T-W-1Kształtowanie się prawodawstwa żywnościowego na przestrzeni lat
T-W-5Podstawy prawne fynkcjonowania EFSA (Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz system RESFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach)
T-A-7Higiena produkcji, obowiązki producentów
T-A-4Prawidłowa informacja o produktach spożywczych
T-A-2Urzędowa kontrola żywności - podstawy prawne funkcjonowania nadzoru nad jakoscią żywności
T-A-6Łańcuch dostaw żywności – od pola do stołu
T-W-6Podstawy prawne funkcjonowania administracji w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności
T-W-8Procedura zakazu wprowadzenia do obrotu żywności, procedura wycofania z rynku
T-W-7Prawna ochrona oznaczeń dotyczących jakości produktów żywnościowych
T-A-3Sankcje z tytułu naruszenia przepisów prawa żywnościowego; ryzyko prawne producenta i konsumenta
T-W-3Zasady i cele prawa żywnościowego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3metoda projektów
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z testu zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi definiować podstawowe pojęcia prawa żywnościwego i kompoetencje instytucji nadzorujacych jakość żywności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C25_K01Student ma świadomoś opartą na wiedzy o zasadach produkcji żywności, i podstawach prawnych systemów kontroli jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student powinien posiąść wiedzę o źródłach i zasadach prawa żywnościowego z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i krajowego
C-2Student powinien poznać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania instytucji charakterystycznych dla tej sfery prawodawstwa, zwłaszcza urzędowej kontroli żywności
Treści programoweT-W-8Procedura zakazu wprowadzenia do obrotu żywności, procedura wycofania z rynku
T-A-6Łańcuch dostaw żywności – od pola do stołu
T-A-1Pojęcie prawne żywności i fałszerstw w sektorze spozywczym
T-W-3Zasady i cele prawa żywnościowego
T-W-9Podstawy prawne obrotu produktami genetycznie modyfikowanymi
T-W-1Kształtowanie się prawodawstwa żywnościowego na przestrzeni lat
T-A-2Urzędowa kontrola żywności - podstawy prawne funkcjonowania nadzoru nad jakoscią żywności
T-W-5Podstawy prawne fynkcjonowania EFSA (Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz system RESFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach)
T-W-7Prawna ochrona oznaczeń dotyczących jakości produktów żywnościowych
T-A-5Kwestie etyczne w produkcji żywności
T-A-7Higiena produkcji, obowiązki producentów
T-W-2Podstawowe pojęcia prawa żywnościowego
T-A-4Prawidłowa informacja o produktach spożywczych
T-W-6Podstawy prawne funkcjonowania administracji w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności
T-W-4Pojęcie food safety i food security w prawie unijnym i międzynarodowym
T-A-3Sankcje z tytułu naruszenia przepisów prawa żywnościowego; ryzyko prawne producenta i konsumenta
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena stopnia przygotowania studenta do omawianego materiału na podstawie odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności oraz potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie produkcji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0