Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy technologi żywności pochodzenia zwierzęcego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Mięsa
Nauczyciel odpowiedzialny Kazimierz Lachowicz <Kazimierz.Lachowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Kotowicz <Marek.Kotowicz@zut.edu.pl>, Małgorzata Sobczak <Malgorzata.Sobczak@zut.edu.pl>, Joanna Żochowska-Kujawska <Joanna.Zochowska-Kujawska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL5 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu podstawy technologii żywności pochodzenia zwierzęcego powinien znać: podstawy biologii, chemii ogólnej, biochemii i analizy chemicznej żywności
W-2Student umie wykonywać obliczenia i opracowywać wyniki eksperymentu. Potrafi samodzielnie wyszukiwać i korzystać z dostępnych źródeł informacji oraz posługiwać sie literaturą fachową.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie, regulamin ćwiczeń, bph, formy zaliczenia zajęć1
T-L-2Porównanie jakości surowców pochodzenia zwierzęcego4
T-L-3Klasyfikacja jakościowa surowców pochodzenia zwierzęcego4
T-L-4Mięso wadliwe a jakość produktu4
T-L-5Proces produkcji kiełas parzonych - ocena zagrożeń4
T-L-6Proces produkcji szynek gotowanych - ocena zaprożeń4
T-L-7Proces produkcji wyrobów podrobowych - ocena zagrożeń4
T-L-8Wpływ rodzajów obróbki cieplnej na jakość mięsa4
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń1
30
wykłady
T-W-1Cel przedmiotu, treści programowe, efekty i kompetencje społeczne.1
T-W-2Podział i charakterystyka surowców pochodzenia zwierzęcego. Rozbiory tusz7
T-W-3Przemiany poubojowe i ich wpływ na jakość mięsa. Odchylenia jakościowe4
T-W-4Wpływ utrwalania surowców zwierzęcych na jakość2
T-W-5Podział przetworów mięsnych i podstawy technologii produkcji10
T-W-6Wpływ składu recepturowego, dodatków i procesów przetwarzania na jakość przetworów mięsnych4
T-W-7Podsumowanie treści wykładów. Zaliczenie wykładów2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć30
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń20
A-L-4udział w konsultacjach10
A-L-5Zaliczenie1
91
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2udział w konsultacjach8
A-W-3przygotowanie do egzaminu20
A-W-4Egzamin2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę z danego ćwiczenia oraz aktywności na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi obejmującymi treści wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C24_W01
Student posiada wiedzę w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
ZBiJŻ_1A_W03, ZBiJŻ_1A_W12R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C24_U01
Potrafi w sposób poprawny zaprojektować i wykonać czynności związane z wytworzeniem podstawowych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wskazać miejsca występowania zagrożeń podczas produkcji i metody ich minimalizowania
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-L-2, T-L-7, T-L-5, T-L-4, T-L-8, T-L-9, T-L-1, T-L-6, T-L-3M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C24_K01
Ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności oraz konieczności samokształcenia, a także odpowiedzialności za pracę, której skutki potrafi ocenić. Potrafi być członkiem lub liderem zespołu. Mysli i działa przedsiębiorczo, zachowuje się w sposób profesjonalny i rozumie role społeczną absolwenta.
ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-L-4, T-L-1, T-L-9, T-L-6, T-L-3, T-L-7, T-L-5, T-L-8, T-L-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C24_W01
Student posiada wiedzę w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
2,0
3,0Student posiada wiedzę w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C24_U01
Potrafi w sposób poprawny zaprojektować i wykonać czynności związane z wytworzeniem podstawowych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wskazać miejsca występowania zagrożeń podczas produkcji i metody ich minimalizowania
2,0
3,0Student potrafi zaprojektować i wykonać czynności związane z wytworzeniem podstawowych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wskazać miejsca występowania zagrożeń podczas produkcji i metody ich minimalizowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C24_K01
Ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności oraz konieczności samokształcenia, a także odpowiedzialności za pracę, której skutki potrafi ocenić. Potrafi być członkiem lub liderem zespołu. Mysli i działa przedsiębiorczo, zachowuje się w sposób profesjonalny i rozumie role społeczną absolwenta.
2,0
3,0Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki. Wykazuje zaangażowanie w pracy zespołowej. Stosuje segregację i utylizacje odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz do zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pisula A., Pospiech E. i in., Mieso - podstawy nauki i technologii, SGGW, Warszawa, 2011, 1
  2. Prost E.K., Zwierzeta rzeźne i mieso - ocena i higiena, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2006
  3. Varnam A.H., Sutherland J. P, Meat and meat products – technology, chemistry and microbiology, Chapman & Hall, 1995, London
  4. Sikorski Z.E, Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, WN-T, 1994
  5. Price J.F., Schweigert B.S, The science of meat and meat products, Food & Nutrition Press, Westport, 2011, 3
  6. Kołczak T, Biologiczne podstawy technologii mięsa, skrypt AR Kraków, 1983
  7. Pearson A.M., Gillett T.A., Processed meats, Chapman & Hall, New York, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Gospodarka Mięsna; Mieso i Wędliny; Przemysł Spożywczy - wybrane artykuły z zakresu technologii mięsa, 2012
  2. Fleischwirtschaft, 2012
  3. Meat Science; Animal Sciences; Polish Journal of Food and Nutritional Sciences, 2012

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie, regulamin ćwiczeń, bph, formy zaliczenia zajęć1
T-L-2Porównanie jakości surowców pochodzenia zwierzęcego4
T-L-3Klasyfikacja jakościowa surowców pochodzenia zwierzęcego4
T-L-4Mięso wadliwe a jakość produktu4
T-L-5Proces produkcji kiełas parzonych - ocena zagrożeń4
T-L-6Proces produkcji szynek gotowanych - ocena zaprożeń4
T-L-7Proces produkcji wyrobów podrobowych - ocena zagrożeń4
T-L-8Wpływ rodzajów obróbki cieplnej na jakość mięsa4
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cel przedmiotu, treści programowe, efekty i kompetencje społeczne.1
T-W-2Podział i charakterystyka surowców pochodzenia zwierzęcego. Rozbiory tusz7
T-W-3Przemiany poubojowe i ich wpływ na jakość mięsa. Odchylenia jakościowe4
T-W-4Wpływ utrwalania surowców zwierzęcych na jakość2
T-W-5Podział przetworów mięsnych i podstawy technologii produkcji10
T-W-6Wpływ składu recepturowego, dodatków i procesów przetwarzania na jakość przetworów mięsnych4
T-W-7Podsumowanie treści wykładów. Zaliczenie wykładów2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć30
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń20
A-L-4udział w konsultacjach10
A-L-5Zaliczenie1
91
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2udział w konsultacjach8
A-W-3przygotowanie do egzaminu20
A-W-4Egzamin2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C24_W01Student posiada wiedzę w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
Treści programoweT-W-1Cel przedmiotu, treści programowe, efekty i kompetencje społeczne.
T-W-3Przemiany poubojowe i ich wpływ na jakość mięsa. Odchylenia jakościowe
T-W-5Podział przetworów mięsnych i podstawy technologii produkcji
T-W-6Wpływ składu recepturowego, dodatków i procesów przetwarzania na jakość przetworów mięsnych
T-W-7Podsumowanie treści wykładów. Zaliczenie wykładów
T-W-2Podział i charakterystyka surowców pochodzenia zwierzęcego. Rozbiory tusz
T-W-4Wpływ utrwalania surowców zwierzęcych na jakość
Metody nauczaniaM-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi obejmującymi treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C24_U01Potrafi w sposób poprawny zaprojektować i wykonać czynności związane z wytworzeniem podstawowych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wskazać miejsca występowania zagrożeń podczas produkcji i metody ich minimalizowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
Treści programoweT-L-2Porównanie jakości surowców pochodzenia zwierzęcego
T-L-7Proces produkcji wyrobów podrobowych - ocena zagrożeń
T-L-5Proces produkcji kiełas parzonych - ocena zagrożeń
T-L-4Mięso wadliwe a jakość produktu
T-L-8Wpływ rodzajów obróbki cieplnej na jakość mięsa
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń
T-L-1Wprowadzenie, regulamin ćwiczeń, bph, formy zaliczenia zajęć
T-L-6Proces produkcji szynek gotowanych - ocena zaprożeń
T-L-3Klasyfikacja jakościowa surowców pochodzenia zwierzęcego
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę z danego ćwiczenia oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaprojektować i wykonać czynności związane z wytworzeniem podstawowych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wskazać miejsca występowania zagrożeń podczas produkcji i metody ich minimalizowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C24_K01Ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności oraz konieczności samokształcenia, a także odpowiedzialności za pracę, której skutki potrafi ocenić. Potrafi być członkiem lub liderem zespołu. Mysli i działa przedsiębiorczo, zachowuje się w sposób profesjonalny i rozumie role społeczną absolwenta.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie czynności związanych z pozyskiwaniem i charakterystyką surowców pochodzenia zwierzęcego, z głównymi kierunkami ich przetwarzania, z uwzględnieniem wpływu tych czynników na jakość produktów mięsnych oraz ocena zagrożeń jakościowych na wszystkich etapach produkcji
Treści programoweT-W-1Cel przedmiotu, treści programowe, efekty i kompetencje społeczne.
T-W-2Podział i charakterystyka surowców pochodzenia zwierzęcego. Rozbiory tusz
T-W-3Przemiany poubojowe i ich wpływ na jakość mięsa. Odchylenia jakościowe
T-W-4Wpływ utrwalania surowców zwierzęcych na jakość
T-W-5Podział przetworów mięsnych i podstawy technologii produkcji
T-W-6Wpływ składu recepturowego, dodatków i procesów przetwarzania na jakość przetworów mięsnych
T-W-7Podsumowanie treści wykładów. Zaliczenie wykładów
T-L-4Mięso wadliwe a jakość produktu
T-L-1Wprowadzenie, regulamin ćwiczeń, bph, formy zaliczenia zajęć
T-L-9Zaliczenie ćwiczeń
T-L-6Proces produkcji szynek gotowanych - ocena zaprożeń
T-L-3Klasyfikacja jakościowa surowców pochodzenia zwierzęcego
T-L-7Proces produkcji wyrobów podrobowych - ocena zagrożeń
T-L-5Proces produkcji kiełas parzonych - ocena zagrożeń
T-L-8Wpływ rodzajów obróbki cieplnej na jakość mięsa
T-L-2Porównanie jakości surowców pochodzenia zwierzęcego
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów sprawdzających bieżącą wiedzę z danego ćwiczenia oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki. Wykazuje zaangażowanie w pracy zespołowej. Stosuje segregację i utylizacje odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz do zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0