Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Higiena i bezpieczeństwo żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Higiena i bezpieczeństwo żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 1,00,50egzamin
laboratoriaL5 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych metod analizy chemicznej, biologii, higieny żywności i toksykologii oraz technologii żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wymaganiami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w zakładach przemysłu spożywczego, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobami zabezpieczenia realizacji zadań określonych w tych wymaganiach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja zajęć (zapoznanie z zasadami BHP, organizacja zajęć i podanie zasad zaliczenia, wybór tematów referatów). Wstęp do metod analitycznych2
T-L-2Substancje celowo dodawane do żywności5
T-L-3Metody kontroli pozostałości zanieczyszczeń środowiskowych w żywności8
T-L-4Naturalne substancje szkodliwe w żywności6
T-L-5Środki myjące i dezynfekujące stosowane w zakładach przemysłu spożywczego.4
T-L-6Referowanie prac przygotowanych przez studentów3
T-L-7Sprawdzian i zaliczenie końcowe ćwiczeń2
30
wykłady
T-W-1Pojęcie higieny, higieny żywności, bezpieczeństwa żywnosci - rys historyczny, cele i zadania2
T-W-2Warunki sanitarno-higieniczne procesów technologicznych, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności. problem Odpadów.6
T-W-3Kontrola sanitarna (wewnętrzna i zewnętrzna) przedsiębiorstw żywnościowych. Krajowy nadzór sanitarno- higieniczny.2
T-W-4Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością6
T-W-5Woda w zakładach produkcji żywności.2
T-W-6Higiena osobista osób uczestniczących w procesie produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności.2
T-W-7Podstawowe systemy w zakładach przemysłu spożywczego gwarantujące bezpieczeństwo żywności5
T-W-8Metody i środki utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych. H5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach30
A-L-2Konsultacje26
A-L-3Studiowanie literatury10
A-L-4przygotowanie teoretyczne do zajęć12
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu7
A-L-6przygotowanie samodzielnych prac na wybrany temat4
89
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do egzaminu1
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna
S-2Ocena formująca: test
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe ćwiczeń ustne lub pisemne egzamin pisemny lub ustny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D30_W01
- posiada wiedzę dotyczącą warunków higieniczno – sanitarnych produkcji, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności oraz systemów dbających o bezpieczeństwo żywności - posiada wiedzę dotycząca składu, przeznaczenia, mechanizmu działania i postępowania ze środkami utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych - ma szeroką wiedzę o substancjach niebezpiecznych obecnych w żywności i surowcach do jej produkcji oraz o substancjach niebezpiecznych występujących w materiałach mających kontakt z żywnością - posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą trucizn i zatruć, a także wiedzę dotyczącą przeciwdziałania tym problemom - ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących organizacji krajowego nadzoru sanitarno-higienicznego
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W11R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-4, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D30_U01
-potrafi prawidłowo zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa żywności oraz podejmowac działania pozwalające zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia żywności -potrafi dokonać wyboru środków służących do utrzymania higieny w toku produkcji żywności - posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji związanych z bezpieczeństwem w zakładach zamujących się produkcją żywności - posiada umiejętność przeprowadzania podstawowych analiz zagrożeń chemicznych i fizycznych oraz opracowania uzyskanych wyników badań z zastosowaniem technik informatycznych, formułowania wniosków i ich prezentacji w formie ustnej lub pisemnej
ZBiJŻ_1A_U12, ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U02R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-4M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D30_K01
-student ma śiwadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności związanej z zachowaniem higieny w toku produkcji żywności i jej wpływu na bezpieczeństwo żywności - ma świadomośc swojej wiedzy, rozumie koniecznośc stałego pogłębiania wiedzy w zyciu zawodowym - potrafi pracować w grupie
ZBiJŻ_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-4, T-W-7, T-L-3, T-W-6M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D30_W01
- posiada wiedzę dotyczącą warunków higieniczno – sanitarnych produkcji, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności oraz systemów dbających o bezpieczeństwo żywności - posiada wiedzę dotycząca składu, przeznaczenia, mechanizmu działania i postępowania ze środkami utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych - ma szeroką wiedzę o substancjach niebezpiecznych obecnych w żywności i surowcach do jej produkcji oraz o substancjach niebezpiecznych występujących w materiałach mających kontakt z żywnością - posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą trucizn i zatruć, a także wiedzę dotyczącą przeciwdziałania tym problemom - ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących organizacji krajowego nadzoru sanitarno-higienicznego
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zagadnień higieny i bezpieczeństwa żywności
3,5
4,0
4,5
5,0S

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D30_U01
-potrafi prawidłowo zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa żywności oraz podejmowac działania pozwalające zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia żywności -potrafi dokonać wyboru środków służących do utrzymania higieny w toku produkcji żywności - posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji związanych z bezpieczeństwem w zakładach zamujących się produkcją żywności - posiada umiejętność przeprowadzania podstawowych analiz zagrożeń chemicznych i fizycznych oraz opracowania uzyskanych wyników badań z zastosowaniem technik informatycznych, formułowania wniosków i ich prezentacji w formie ustnej lub pisemnej
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje podstawowe narzędzia niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D30_K01
-student ma śiwadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności związanej z zachowaniem higieny w toku produkcji żywności i jej wpływu na bezpieczeństwo żywności - ma świadomośc swojej wiedzy, rozumie koniecznośc stałego pogłębiania wiedzy w zyciu zawodowym - potrafi pracować w grupie
2,0
3,0student ma świadomość swojej wiedzy z zakresu przedmiotu z punktu widzenia konsumenta, nie jest jednak w pełni świadomy znaczenia wiedzy dotyczącej czynników wpływających na bezpieczeństwo produkcji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Danuta Kołożyn-Krajewska; Ewa Czarniecka-Skubina, HIGIENA produkcji żywności, Wydaw. SGGW, Wyd. 2 uzup., Warszawa, 2003
  2. Cezary Włodzimierz Korczak, HIGIENA : podręcznik dla szkół medycznych, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998
  3. Trziszka Tadeusz (red.), Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009, 1, ISBN: 9788360574881
  4. red. Nowak Dorota, Jakość i bezpieczeństwo żywności – kształtowanie jakości żywieniowej w procesach technologicznych, Wyd. SGGW, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Kołożyn-Krajewska Danuta, Sikora Tadeusz, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, C.H. Beck Wydawnictwo Polska, 2010
  2. kwartalnik, „Higiena”, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o., Warszawa, 2012
  3. miesięcznik, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", Biuro Promocji Jakości sp. z o.o., Warszawa, 2011
  4. kwartalnik, "Higiena & Pest Control", Biuro Promocji Jakości, Warszawa, 2012
  5. red. Marcinkowski J.T., "Podstawy higieny", Volumed, Wrocław, 1997
  6. Żabicki Wojciech, Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja zajęć (zapoznanie z zasadami BHP, organizacja zajęć i podanie zasad zaliczenia, wybór tematów referatów). Wstęp do metod analitycznych2
T-L-2Substancje celowo dodawane do żywności5
T-L-3Metody kontroli pozostałości zanieczyszczeń środowiskowych w żywności8
T-L-4Naturalne substancje szkodliwe w żywności6
T-L-5Środki myjące i dezynfekujące stosowane w zakładach przemysłu spożywczego.4
T-L-6Referowanie prac przygotowanych przez studentów3
T-L-7Sprawdzian i zaliczenie końcowe ćwiczeń2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie higieny, higieny żywności, bezpieczeństwa żywnosci - rys historyczny, cele i zadania2
T-W-2Warunki sanitarno-higieniczne procesów technologicznych, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności. problem Odpadów.6
T-W-3Kontrola sanitarna (wewnętrzna i zewnętrzna) przedsiębiorstw żywnościowych. Krajowy nadzór sanitarno- higieniczny.2
T-W-4Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością6
T-W-5Woda w zakładach produkcji żywności.2
T-W-6Higiena osobista osób uczestniczących w procesie produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności.2
T-W-7Podstawowe systemy w zakładach przemysłu spożywczego gwarantujące bezpieczeństwo żywności5
T-W-8Metody i środki utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych. H5
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach30
A-L-2Konsultacje26
A-L-3Studiowanie literatury10
A-L-4przygotowanie teoretyczne do zajęć12
A-L-5Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu7
A-L-6przygotowanie samodzielnych prac na wybrany temat4
89
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do egzaminu1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D30_W01- posiada wiedzę dotyczącą warunków higieniczno – sanitarnych produkcji, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności oraz systemów dbających o bezpieczeństwo żywności - posiada wiedzę dotycząca składu, przeznaczenia, mechanizmu działania i postępowania ze środkami utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych - ma szeroką wiedzę o substancjach niebezpiecznych obecnych w żywności i surowcach do jej produkcji oraz o substancjach niebezpiecznych występujących w materiałach mających kontakt z żywnością - posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą trucizn i zatruć, a także wiedzę dotyczącą przeciwdziałania tym problemom - ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących organizacji krajowego nadzoru sanitarno-higienicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W11Zna organizacje kontroli oraz systemy zapewniania jakości żywności, zasady ich wdrażania i dokumentowania w Polsce i UE w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w zakładach przemysłu spożywczego, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobami zabezpieczenia realizacji zadań określonych w tych wymaganiach
Treści programoweT-W-1Pojęcie higieny, higieny żywności, bezpieczeństwa żywnosci - rys historyczny, cele i zadania
T-W-2Warunki sanitarno-higieniczne procesów technologicznych, transportu, przechowywania i dystrybucji żywności. problem Odpadów.
T-W-3Kontrola sanitarna (wewnętrzna i zewnętrzna) przedsiębiorstw żywnościowych. Krajowy nadzór sanitarno- higieniczny.
T-W-5Woda w zakładach produkcji żywności.
T-W-6Higiena osobista osób uczestniczących w procesie produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności.
T-W-8Metody i środki utrzymania czystości w zakładach produkcyjnych. H
T-W-4Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością
T-W-7Podstawowe systemy w zakładach przemysłu spożywczego gwarantujące bezpieczeństwo żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna
S-2Ocena formująca: test
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe ćwiczeń ustne lub pisemne egzamin pisemny lub ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zagadnień higieny i bezpieczeństwa żywności
3,5
4,0
4,5
5,0S
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D30_U01-potrafi prawidłowo zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa żywności oraz podejmowac działania pozwalające zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia żywności -potrafi dokonać wyboru środków służących do utrzymania higieny w toku produkcji żywności - posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji związanych z bezpieczeństwem w zakładach zamujących się produkcją żywności - posiada umiejętność przeprowadzania podstawowych analiz zagrożeń chemicznych i fizycznych oraz opracowania uzyskanych wyników badań z zastosowaniem technik informatycznych, formułowania wniosków i ich prezentacji w formie ustnej lub pisemnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
ZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w zakładach przemysłu spożywczego, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobami zabezpieczenia realizacji zadań określonych w tych wymaganiach
Treści programoweT-L-3Metody kontroli pozostałości zanieczyszczeń środowiskowych w żywności
T-L-2Substancje celowo dodawane do żywności
T-L-5Środki myjące i dezynfekujące stosowane w zakładach przemysłu spożywczego.
T-L-6Referowanie prac przygotowanych przez studentów
T-L-1Organizacja zajęć (zapoznanie z zasadami BHP, organizacja zajęć i podanie zasad zaliczenia, wybór tematów referatów). Wstęp do metod analitycznych
T-L-4Naturalne substancje szkodliwe w żywności
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie końcowe ćwiczeń ustne lub pisemne egzamin pisemny lub ustny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje podstawowe narzędzia niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu kształcenia w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D30_K01-student ma śiwadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności związanej z zachowaniem higieny w toku produkcji żywności i jej wpływu na bezpieczeństwo żywności - ma świadomośc swojej wiedzy, rozumie koniecznośc stałego pogłębiania wiedzy w zyciu zawodowym - potrafi pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wymaganiami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w zakładach przemysłu spożywczego, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposobami zabezpieczenia realizacji zadań określonych w tych wymaganiach
Treści programoweT-W-4Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością
T-W-7Podstawowe systemy w zakładach przemysłu spożywczego gwarantujące bezpieczeństwo żywności
T-L-3Metody kontroli pozostałości zanieczyszczeń środowiskowych w żywności
T-W-6Higiena osobista osób uczestniczących w procesie produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma świadomość swojej wiedzy z zakresu przedmiotu z punktu widzenia konsumenta, nie jest jednak w pełni świadomy znaczenia wiedzy dotyczącej czynników wpływających na bezpieczeństwo produkcji żywności
3,5
4,0
4,5
5,0