Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Wianecki <Marek.Wianecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Felisiak <Katarzyna.Felisiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL4 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnego powinien znać podstawy z ogólnej technologii żywności, podstawy inżynierii procesowej, chemii ogólnej i analizy chemicznej żywności.
W-2Powinien umieć wykonywać obliczenia i opracowywać wyniki eksperymentu, samodzielnie wyszukiwać i korzystać z dostępnych źródeł informacji oraz posługiwać się literaturą naukową.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych technologii otrzymywania produktów z owoców i warzyw, z uwzględnieniem charakterystyki surowca i wpływu procesów technologicznych na jakość produktu finalnego.
C-2Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie wybranych technologii otrzymywania produktów pochodzenia roślinnego oraz ocena jakości wyrobu gotowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany2
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.2
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.2
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.2
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.2
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.2
T-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.2
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.2
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.2
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.4
T-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.2
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.2
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.4
30
wykłady
T-W-1Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców i warzyw2
T-W-2Podział oraz przydatność technologiczna owoców i warzyw.2
T-W-3Metody utrwalania owoców i warzyw.2
T-W-4Podział, technologia i wykorzystanie półproduktów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.2
T-W-5Technologia otrzymywania produktów smażonych z ziemniaka.2
T-W-6Produkcja skrobi ziemniaczanej i wybranych produktów suszonych z ziemniaka.2
T-W-7Technologia produktów kiszonych.2
T-W-8Technologia słodzonych produktów owocowych.2
T-W-9Technologia produkcji cukru.2
T-W-10Technologia marynat owocowych i warzywnych.2
T-W-11Produkcja mrożonek owocowych i warzywnych.2
T-W-12Technologia konserw owocowych i warzywnych.2
T-W-13Produkcja soków, napojów i nektarów owocowych.2
T-W-14Produkcja soków warzywnych.2
T-W-15Technologia suszu z owoców i warzyw.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń15
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów15
A-L-4Godziny kontaktowe z nauczycielem15
A-L-5Opracowanie wyników eksperymentu, sprawozdanie z ćwiczeń.15
90
wykłady
A-W-1Aktywny udział w wykładach30
A-W-2Samodzielna praca z literaturrą5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu20
A-W-4Godziny kontaktowe z nauczycielem5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
M-3Ćwiczenia projektowe - pokaz, dyskusja, metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, obejmujący wykłady.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C23_W01
Ma podstawową wiedzę na temat klasyfikacji i składu chemicznego surowców roślinnych, zmian w nim zachodzących podczas utrwalania i przetwarzania oraz wpływu drobnoustrojów na jakość tych surowców i ich znaczenia w procesach technologicznych.
ZBiJŻ_1A_W03, ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W12R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-2T-L-7, T-L-4, T-W-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-9, T-W-11, T-L-8, T-L-13, T-W-15, T-W-1, T-W-7, T-L-12, T-W-12, T-W-5, T-L-10, T-L-5, T-W-4, T-W-10, T-L-6, T-L-11, T-W-13, T-W-2, T-W-14, T-W-3, T-W-9, T-W-8M-1, M-2S-2, S-1
ZBiJŻ_1A_C23_W02
Ma wiedzę w zakresie technologii inżynierskich dotyczących przetwórstwa owoców i warzyw oraz wpływu operacji jednostkowych na jakość produktu finalnego.
ZBiJŻ_1A_W05, ZBiJŻ_1A_W07, ZBiJŻ_1A_W12R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-1, C-2T-W-8, T-W-10, T-W-15, T-L-3, T-W-7, T-L-6, T-L-8, T-W-12, T-W-3, T-L-9, T-L-1, T-L-13, T-L-11, T-W-5, T-W-1, T-L-12, T-L-7, T-W-2, T-W-14, T-W-4, T-W-11, T-L-5, T-L-2, T-W-9, T-W-13, T-W-6, T-L-4, T-L-10M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C23_U01
Potrafi scharakteryzować składniki żywności pochodzenia rożlinnego, opisać ich przemiany pod wpływem procesów technologicznych oraz dobrać odpowiednie metody oceny jakości surowców i produktów roślinnych i wyciągac wnioski.
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U06, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06C-2T-L-11, T-L-9, T-L-13, T-L-10, T-L-1, T-L-5, T-L-12, T-L-6, T-L-7, T-L-3, T-L-2, T-L-4, T-L-8M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C23_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania, ma świadomość przestrzegania etyki zawodowej i odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole, potrafi również ocenić skutki wykonywanych przez siebie działań.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-W-8, T-W-1, T-L-13, T-L-5, T-W-13, T-W-4, T-L-6, T-W-10, T-W-2, T-W-7, T-W-15, T-L-1, T-L-3, T-W-11, T-W-5, T-L-7, T-W-14, T-L-12, T-L-10, T-L-11, T-W-12, T-L-4, T-L-2, T-W-3, T-W-6, T-L-8, T-L-9, T-W-9M-1, M-2S-2, S-1
ZBiJŻ_1A_C23_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-8, T-W-6, T-L-3, T-L-7, T-L-13, T-L-5, T-W-13, T-W-10, T-W-3, T-W-14, T-L-2, T-L-11, T-L-8, T-W-2, T-W-9, T-L-6, T-W-15, T-W-4, T-W-7, T-L-12, T-W-5, T-L-4, T-W-11, T-L-10, T-W-1, T-L-1, T-L-9, T-W-12M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C23_W01
Ma podstawową wiedzę na temat klasyfikacji i składu chemicznego surowców roślinnych, zmian w nim zachodzących podczas utrwalania i przetwarzania oraz wpływu drobnoustrojów na jakość tych surowców i ich znaczenia w procesach technologicznych.
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_C23_W02
Ma wiedzę w zakresie technologii inżynierskich dotyczących przetwórstwa owoców i warzyw oraz wpływu operacji jednostkowych na jakość produktu finalnego.
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C23_U01
Potrafi scharakteryzować składniki żywności pochodzenia rożlinnego, opisać ich przemiany pod wpływem procesów technologicznych oraz dobrać odpowiednie metody oceny jakości surowców i produktów roślinnych i wyciągac wnioski.
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C23_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania, ma świadomość przestrzegania etyki zawodowej i odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole, potrafi również ocenić skutki wykonywanych przez siebie działań.
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_C23_K02
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. I i II., WSiP, Warszawa, 1999
 2. Oszmiański J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw, AWA, Wrocław, 2002
 3. Oszmiański J., Sożyński J., Przewodnik do ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców i warzyw, AWA, Wrocław, 2001
 4. Świetlikowska K., Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego, SGGW, Warszawa, 2006
 5. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A., Technologia produktów owocowo-warzywnych. cz. I., WPLiS, Warszawa, 1973
 6. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A., Drzazga B., Technologia produktów owocowych i warzywnych. cz. II., PWRiL, Warszawa, 1976
 7. Frańczak S., Aparatura i urządzenia w przetwórstwie owocowo-warzywnym, WSiP, Warszawa, 1990
 8. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa, 1993
 9. Drzazga B., Analiza technologiczna w przetwórstwie owoców i warzyw, WSiP, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

 1. Lempka A., Towaroznawstwo produktów spożywczych, PWE, Warszawa, 1985
 2. Zaleski S., Podstawy technologii gastronomicznej, WNT, Warszawa, 2003
 3. Sikorski Z.E., Chemiczne i funkcjonalne składniki żywności, WNT, Warszawa, 1996
 4. Lewicki P.P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa, 1999
 5. Jastrzębski W., Technologia chłodnicza żywności, WSiP, Warszawa, 1991

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany2
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.2
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.2
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.2
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.2
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.2
T-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.2
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.2
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.2
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.4
T-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.2
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.2
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców i warzyw2
T-W-2Podział oraz przydatność technologiczna owoców i warzyw.2
T-W-3Metody utrwalania owoców i warzyw.2
T-W-4Podział, technologia i wykorzystanie półproduktów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.2
T-W-5Technologia otrzymywania produktów smażonych z ziemniaka.2
T-W-6Produkcja skrobi ziemniaczanej i wybranych produktów suszonych z ziemniaka.2
T-W-7Technologia produktów kiszonych.2
T-W-8Technologia słodzonych produktów owocowych.2
T-W-9Technologia produkcji cukru.2
T-W-10Technologia marynat owocowych i warzywnych.2
T-W-11Produkcja mrożonek owocowych i warzywnych.2
T-W-12Technologia konserw owocowych i warzywnych.2
T-W-13Produkcja soków, napojów i nektarów owocowych.2
T-W-14Produkcja soków warzywnych.2
T-W-15Technologia suszu z owoców i warzyw.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń15
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów15
A-L-4Godziny kontaktowe z nauczycielem15
A-L-5Opracowanie wyników eksperymentu, sprawozdanie z ćwiczeń.15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Aktywny udział w wykładach30
A-W-2Samodzielna praca z literaturrą5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu20
A-W-4Godziny kontaktowe z nauczycielem5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C23_W01Ma podstawową wiedzę na temat klasyfikacji i składu chemicznego surowców roślinnych, zmian w nim zachodzących podczas utrwalania i przetwarzania oraz wpływu drobnoustrojów na jakość tych surowców i ich znaczenia w procesach technologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych technologii otrzymywania produktów z owoców i warzyw, z uwzględnieniem charakterystyki surowca i wpływu procesów technologicznych na jakość produktu finalnego.
C-2Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie wybranych technologii otrzymywania produktów pochodzenia roślinnego oraz ocena jakości wyrobu gotowego.
Treści programoweT-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.
T-W-6Produkcja skrobi ziemniaczanej i wybranych produktów suszonych z ziemniaka.
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.
T-W-11Produkcja mrożonek owocowych i warzywnych.
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.
T-W-15Technologia suszu z owoców i warzyw.
T-W-1Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców i warzyw
T-W-7Technologia produktów kiszonych.
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.
T-W-12Technologia konserw owocowych i warzywnych.
T-W-5Technologia otrzymywania produktów smażonych z ziemniaka.
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.
T-W-4Podział, technologia i wykorzystanie półproduktów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.
T-W-10Technologia marynat owocowych i warzywnych.
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.
T-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.
T-W-13Produkcja soków, napojów i nektarów owocowych.
T-W-2Podział oraz przydatność technologiczna owoców i warzyw.
T-W-14Produkcja soków warzywnych.
T-W-3Metody utrwalania owoców i warzyw.
T-W-9Technologia produkcji cukru.
T-W-8Technologia słodzonych produktów owocowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, obejmujący wykłady.
S-1Ocena formująca: zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C23_W02Ma wiedzę w zakresie technologii inżynierskich dotyczących przetwórstwa owoców i warzyw oraz wpływu operacji jednostkowych na jakość produktu finalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
ZBiJŻ_1A_W07Ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych technologii otrzymywania produktów z owoców i warzyw, z uwzględnieniem charakterystyki surowca i wpływu procesów technologicznych na jakość produktu finalnego.
C-2Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie wybranych technologii otrzymywania produktów pochodzenia roślinnego oraz ocena jakości wyrobu gotowego.
Treści programoweT-W-8Technologia słodzonych produktów owocowych.
T-W-10Technologia marynat owocowych i warzywnych.
T-W-15Technologia suszu z owoców i warzyw.
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.
T-W-7Technologia produktów kiszonych.
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.
T-W-12Technologia konserw owocowych i warzywnych.
T-W-3Metody utrwalania owoców i warzyw.
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.
T-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.
T-W-5Technologia otrzymywania produktów smażonych z ziemniaka.
T-W-1Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców i warzyw
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.
T-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.
T-W-2Podział oraz przydatność technologiczna owoców i warzyw.
T-W-14Produkcja soków warzywnych.
T-W-4Podział, technologia i wykorzystanie półproduktów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.
T-W-11Produkcja mrożonek owocowych i warzywnych.
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.
T-W-9Technologia produkcji cukru.
T-W-13Produkcja soków, napojów i nektarów owocowych.
T-W-6Produkcja skrobi ziemniaczanej i wybranych produktów suszonych z ziemniaka.
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, obejmujący wykłady.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C23_U01Potrafi scharakteryzować składniki żywności pochodzenia rożlinnego, opisać ich przemiany pod wpływem procesów technologicznych oraz dobrać odpowiednie metody oceny jakości surowców i produktów roślinnych i wyciągac wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U06Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w produktach spożywczych i w organizmie, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie wybranych technologii otrzymywania produktów pochodzenia roślinnego oraz ocena jakości wyrobu gotowego.
Treści programoweT-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.
T-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C23_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania, ma świadomość przestrzegania etyki zawodowej i odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole, potrafi również ocenić skutki wykonywanych przez siebie działań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie wybranych technologii otrzymywania produktów pochodzenia roślinnego oraz ocena jakości wyrobu gotowego.
C-1Celem wykładów jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych technologii otrzymywania produktów z owoców i warzyw, z uwzględnieniem charakterystyki surowca i wpływu procesów technologicznych na jakość produktu finalnego.
Treści programoweT-W-8Technologia słodzonych produktów owocowych.
T-W-1Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców i warzyw
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.
T-W-13Produkcja soków, napojów i nektarów owocowych.
T-W-4Podział, technologia i wykorzystanie półproduktów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.
T-W-10Technologia marynat owocowych i warzywnych.
T-W-2Podział oraz przydatność technologiczna owoców i warzyw.
T-W-7Technologia produktów kiszonych.
T-W-15Technologia suszu z owoców i warzyw.
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.
T-W-11Produkcja mrożonek owocowych i warzywnych.
T-W-5Technologia otrzymywania produktów smażonych z ziemniaka.
T-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.
T-W-14Produkcja soków warzywnych.
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.
T-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.
T-W-12Technologia konserw owocowych i warzywnych.
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.
T-W-3Metody utrwalania owoców i warzyw.
T-W-6Produkcja skrobi ziemniaczanej i wybranych produktów suszonych z ziemniaka.
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.
T-W-9Technologia produkcji cukru.
Metody nauczaniaM-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, obejmujący wykłady.
S-1Ocena formująca: zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C23_K02Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych technologii otrzymywania produktów z owoców i warzyw, z uwzględnieniem charakterystyki surowca i wpływu procesów technologicznych na jakość produktu finalnego.
C-2Celem ćwiczeń jest praktyczne poznanie wybranych technologii otrzymywania produktów pochodzenia roślinnego oraz ocena jakości wyrobu gotowego.
Treści programoweT-W-8Technologia słodzonych produktów owocowych.
T-W-6Produkcja skrobi ziemniaczanej i wybranych produktów suszonych z ziemniaka.
T-L-3Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej.
T-L-7Ocena jakości kapusty i ogórków kiszonych.
T-L-13Produkcja przecierów i koncentratów warzywnych i owocowych.
T-L-5Produkcja kompotów i ocena ich jakości.
T-W-13Produkcja soków, napojów i nektarów owocowych.
T-W-10Technologia marynat owocowych i warzywnych.
T-W-3Metody utrwalania owoców i warzyw.
T-W-14Produkcja soków warzywnych.
T-L-2Produkcja frytek i ocena jakości gotowego produktu.
T-L-11Badanie właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych suszy owocowych i warzywnych.
T-L-8Technologia mrożonek warzywnych z uwzględnieniem oceny jakości surowca i produktu gotowego.
T-W-2Podział oraz przydatność technologiczna owoców i warzyw.
T-W-9Technologia produkcji cukru.
T-L-6Technologia otrzymywania dżemu z owoców ziarnkowych lub pestkowych.
T-W-15Technologia suszu z owoców i warzyw.
T-W-4Podział, technologia i wykorzystanie półproduktów w przetwórstwie owocowo-warzywnym.
T-W-7Technologia produktów kiszonych.
T-L-12Ocena jakości olejów roślinnych.
T-W-5Technologia otrzymywania produktów smażonych z ziemniaka.
T-L-4Badanie właściwości puree ziemniaczanego i produktów z jego dodatkiem.
T-W-11Produkcja mrożonek owocowych i warzywnych.
T-L-10Technologia soków owocowych i warzywnych naturalnie mętnych oraz przecierowych.
T-W-1Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców i warzyw
T-L-1Technologia i ocena jakości chipsów ziemniaczany
T-L-9Produkcja i ocena jakości marynat owocowych i warzywnych.
T-W-12Technologia konserw owocowych i warzywnych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w grupach (eksperyment, obserwacja), sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń poparte wnioskami
M-1Wykład z pełnym wykorzystaniem technik multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie z ćwiczeń ustalone na podstawie czterech ocen cząstkowych z kolokwiów oraz aktywności na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, obejmujący wykłady.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętności studenta w wyżej wymienionym zakresie spełniają minimalne kryteria.
3,5
4,0
4,5
5,0