Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy technologii mleczarskiej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy technologii mleczarskiej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Jasińska <Malgorzata.Jasinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Izabela Dmytrów <Izabela.Dmytrow@zut.edu.pl>, Anna Mituniewicz-Małek <Anna.Mituniewicz-Malek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomođici z zakresu chemii, biochemii, fiyzki i mikrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z czynnikami wplywającymi na jakość i trwalość mleka surowego, technologią produkcji podstawowych grup produktów mleczarskich, zmianami zachodzącymi w mleku i produktach mleczarskich podczas przetwarzania i przechowywania oraz metodami zagospodarowania maślanki i serwatki - produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego.
C-2Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych analiz fizyko-chemicznych stosowanych do oceny mleka i produktów mleczarskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Szczegółowe zapoznanie studentów z tematyką zajęć laboratoryjnych , regulaminem i przepisami BHP, warunkami zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych2
T-L-2Metody oceny jakości i przydatności technologicznej mleka surowego4
T-L-3Technologia produkcjii ocena mleka spożywczego4
T-L-4Produkcja i ocena mleka fermentowanego - kefir4
T-L-5Produkcja i ocena masła4
T-L-6Produkcja kazeiny podpuszczkowej4
T-L-7Sery podpuszczkowe dojrzewające - oznacvzenie kwasowości, zawartości wody i chlorku sodu4
T-L-8Lody - oznaczenie kwasowości i zawartości wody w lodach4
30
wykłady
T-W-1Skład chemiczny mleka, jego właściwości fizyko-chemiczne oraz wartość żywieniowa4
T-W-2Jakość i trwałość mleka surowego2
T-W-3Technologia produkcji mleka spożywczego i wpływ obróbki termicznej na jego wartość odżywczą3
T-W-4Technologia produkcji mleka fermentowanego i jego właściwości probiotyczne3
T-W-5Technologia produkcji masła i produktów masłopodobnych3
T-W-6Technologia produkcji koncentratów mlecznych i ch wartość żywieniowa4
T-W-7Technologia produkcji serów i ich rola w żywieniu człowieka6
T-W-8Technologia produkcji lodów2
T-W-9Kierunki wykorzystania maślanki i serwatki3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych32
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem13
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń15
60
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu30
A-W-3Studiowanie literatury20
A-W-4Kontakt z osobą prowadzącą zajecia10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad informacyjnyi z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Ćwiczenia laboratoryjne technologiczno-analityczne realizowane systemem rotacyjnym, pojedynczo lub w zespołach 2 osobowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie tematyki wykładów w formie testu uzupełnień

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C22_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz rozpoznać i objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania. Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy technologiczne stosowane do wytwarzania produktów mleczarskich oraz zagospodarowania produktów ubocznych (maślanki i serwatki).
ZBiJŻ_1A_W03, ZBiJŻ_1A_W12R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-2T-L-2, T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C22_U03
Student potrafi ocenić jakość mleka i produktów mleczarskich oraz kontrolować zmiany zachodzące podczas ich przechowywania. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujacych przetwórstwo mleka. Potrafi opracować uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U06R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C22_K03
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Potrafi pracować w zespole i współodpowiadać za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórtstwa mleka. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy dotyczacy optymalizacji działań związanych z pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka
ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K06, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C22_W01
Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz rozpoznać i objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania. Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy technologiczne stosowane do wytwarzania produktów mleczarskich oraz zagospodarowania produktów ubocznych (maślanki i serwatki).
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć stosowanych w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metod pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz nie potrafi rozpoznać i objaśnić zchodzących w nim zmian podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
3,0Student potrafi zdefiniować niektóre podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować niektóre metod pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić niektóre zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
3,5Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować niektore metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić niektore zchodzaące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
4,0Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić większość zachodzacych w nim zmian podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
4,5Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęć stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania, a także potrafi zaproponować sposoby ograniczenia niepożądanych zmian.
5,0Student potrafi precyzyjnie zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metod pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i bardzo szczegółowo objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania., a także potrafi dokonać szczegółowej analizy przyczyn niepożądanych zmian.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C22_U03
Student potrafi ocenić jakość mleka i produktów mleczarskich oraz kontrolować zmiany zachodzące podczas ich przechowywania. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujacych przetwórstwo mleka. Potrafi opracować uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
2,0Student nie potrafi opracować i przedstawić w formie prezentacji, dokumentacji dotyczącej metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebiegu procesow technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Nie potrafi opracować uzyskanych wyników analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
3,0Student potrafi fragmentarycznie opracować i przedstawić w formie prezentacji, dokumentacji dotyczącej metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczacych mleka i jego przetworów bez ich analizowania.
3,5Student potrafi , mało wnikliwie opracować i przedstawić w formie prezentacji, dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić i częściowo objaśnić uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących mleka i jego przetworów.
4,0Student potrafi weryfikować, prawidłowo zinterpretować i przedstawić w formie prezentacji, informacje dotyczace metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić i właściwie zinterpretować uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
4,5Student potrafi weryfikować, prawidłowo zinterpretować, ocenić krytycznie i przedstawić w formie prezentacji, dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujacych przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić, analizować i uzasadnić uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
5,0Student potrafi analizować, weryfikować, interpretować, samodzielnie wyciągać wnioski i przedstawić w formie prezentacji, dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przebieg procesów obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić, zweryfikować, uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów oraz podać przyczyny uzyskania błędnych wartości.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C22_K03
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Potrafi pracować w zespole i współodpowiadać za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórtstwa mleka. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy dotyczacy optymalizacji działań związanych z pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka
2,0Nie ma świadomości odpowiedzialności za pracę własną. Nie potrafi pracować w zespole i współodpowiadać za realizowane zadania dotyczace oceny i przetwórstwa mleka.
3,0Ma niewielką świadomość odpowiedzialnośći za pracę własną. Jest mało aktywny w pracy zespołowej. W niewielkim stopniu czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
3,5Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Jest mało aktywny w pracy zespołowej. Nie w pełni czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
4,0Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Jest aktywny w pracy zespołowej. W dużym stopniu czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
4,5Ma dużą świadomość odpowiedzialnośći za pracę własną. Jest bardzo aktywny w pracy zespołowej. W dużym stopniu czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
5,0Ma bardzo dużą odpowiedzialność za pracę własną. Jest bardzo aktywny w pracy zespołowej. W bardzo dużym stopniu czuje sie odpowiedzialny za reralizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, Mleczarstwo zagadnienia wybrane t 1 i 2, ART, Olsztyn, 1997
  2. Praca zbiorowa pod red. S. Ziajki, Mleczarstwo t.1, UWM, OLsztyn, 2008
  3. Jasińska M., Dmytrow I., Mituniewicz-Małek A., Technologia Mleczarska - miniskrypt, Maszynopis, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Obrusiewicz T., Mleczarstwo cz.1 i 2, WSiiP, Warszawa, 1993
  2. Jurczak M.E., Mleko produkcja, badanie, przerób, SGGW, Warszawa, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Szczegółowe zapoznanie studentów z tematyką zajęć laboratoryjnych , regulaminem i przepisami BHP, warunkami zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych2
T-L-2Metody oceny jakości i przydatności technologicznej mleka surowego4
T-L-3Technologia produkcjii ocena mleka spożywczego4
T-L-4Produkcja i ocena mleka fermentowanego - kefir4
T-L-5Produkcja i ocena masła4
T-L-6Produkcja kazeiny podpuszczkowej4
T-L-7Sery podpuszczkowe dojrzewające - oznacvzenie kwasowości, zawartości wody i chlorku sodu4
T-L-8Lody - oznaczenie kwasowości i zawartości wody w lodach4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Skład chemiczny mleka, jego właściwości fizyko-chemiczne oraz wartość żywieniowa4
T-W-2Jakość i trwałość mleka surowego2
T-W-3Technologia produkcji mleka spożywczego i wpływ obróbki termicznej na jego wartość odżywczą3
T-W-4Technologia produkcji mleka fermentowanego i jego właściwości probiotyczne3
T-W-5Technologia produkcji masła i produktów masłopodobnych3
T-W-6Technologia produkcji koncentratów mlecznych i ch wartość żywieniowa4
T-W-7Technologia produkcji serów i ich rola w żywieniu człowieka6
T-W-8Technologia produkcji lodów2
T-W-9Kierunki wykorzystania maślanki i serwatki3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych32
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem13
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu30
A-W-3Studiowanie literatury20
A-W-4Kontakt z osobą prowadzącą zajecia10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C22_W01Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz rozpoznać i objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania. Potrafi scharakteryzować podstawowe procesy technologiczne stosowane do wytwarzania produktów mleczarskich oraz zagospodarowania produktów ubocznych (maślanki i serwatki).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z czynnikami wplywającymi na jakość i trwalość mleka surowego, technologią produkcji podstawowych grup produktów mleczarskich, zmianami zachodzącymi w mleku i produktach mleczarskich podczas przetwarzania i przechowywania oraz metodami zagospodarowania maślanki i serwatki - produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego.
C-2Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych analiz fizyko-chemicznych stosowanych do oceny mleka i produktów mleczarskich.
Treści programoweT-L-2Metody oceny jakości i przydatności technologicznej mleka surowego
T-W-1Skład chemiczny mleka, jego właściwości fizyko-chemiczne oraz wartość żywieniowa
T-W-2Jakość i trwałość mleka surowego
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjnyi z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Ćwiczenia laboratoryjne technologiczno-analityczne realizowane systemem rotacyjnym, pojedynczo lub w zespołach 2 osobowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie tematyki wykładów w formie testu uzupełnień
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć stosowanych w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metod pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz nie potrafi rozpoznać i objaśnić zchodzących w nim zmian podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
3,0Student potrafi zdefiniować niektóre podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować niektóre metod pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić niektóre zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
3,5Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować niektore metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić niektore zchodzaące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
4,0Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić większość zachodzacych w nim zmian podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania.
4,5Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęć stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metody pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania, a także potrafi zaproponować sposoby ograniczenia niepożądanych zmian.
5,0Student potrafi precyzyjnie zdefiniować podstawowe pojęcia stosowane w technologii mleczarskiej, scharakteryzować metod pozyskiwania i klasyfikacji mleka oraz potrafi rozpoznać i bardzo szczegółowo objaśnić zachodzące w nim zmiany podczas utrwalania, przechowywania i przetwarzania., a także potrafi dokonać szczegółowej analizy przyczyn niepożądanych zmian.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C22_U03Student potrafi ocenić jakość mleka i produktów mleczarskich oraz kontrolować zmiany zachodzące podczas ich przechowywania. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujacych przetwórstwo mleka. Potrafi opracować uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U06Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w produktach spożywczych i w organizmie, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych analiz fizyko-chemicznych stosowanych do oceny mleka i produktów mleczarskich.
Treści programoweT-L-2Metody oceny jakości i przydatności technologicznej mleka surowego
T-L-3Technologia produkcjii ocena mleka spożywczego
T-L-4Produkcja i ocena mleka fermentowanego - kefir
T-L-5Produkcja i ocena masła
T-L-6Produkcja kazeiny podpuszczkowej
T-L-7Sery podpuszczkowe dojrzewające - oznacvzenie kwasowości, zawartości wody i chlorku sodu
T-L-8Lody - oznaczenie kwasowości i zawartości wody w lodach
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne technologiczno-analityczne realizowane systemem rotacyjnym, pojedynczo lub w zespołach 2 osobowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracować i przedstawić w formie prezentacji, dokumentacji dotyczącej metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebiegu procesow technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Nie potrafi opracować uzyskanych wyników analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
3,0Student potrafi fragmentarycznie opracować i przedstawić w formie prezentacji, dokumentacji dotyczącej metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczacych mleka i jego przetworów bez ich analizowania.
3,5Student potrafi , mało wnikliwie opracować i przedstawić w formie prezentacji, dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić i częściowo objaśnić uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących mleka i jego przetworów.
4,0Student potrafi weryfikować, prawidłowo zinterpretować i przedstawić w formie prezentacji, informacje dotyczace metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić i właściwie zinterpretować uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
4,5Student potrafi weryfikować, prawidłowo zinterpretować, ocenić krytycznie i przedstawić w formie prezentacji, dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przedstawić przebieg procesów technologicznych obejmujacych przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić, analizować i uzasadnić uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów.
5,0Student potrafi analizować, weryfikować, interpretować, samodzielnie wyciągać wnioski i przedstawić w formie prezentacji, dokumentację dotyczącą metod pozyskiwania i przechowywania mleka surowego oraz przebieg procesów obejmujących przetwórstwo mleka. Potrafi zestawić, zweryfikować, uzyskane wyniki analiz fizyko-chemicznych dotyczących oceny mleka i jego przetworów oraz podać przyczyny uzyskania błędnych wartości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C22_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Potrafi pracować w zespole i współodpowiadać za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórtstwa mleka. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy dotyczacy optymalizacji działań związanych z pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z czynnikami wplywającymi na jakość i trwalość mleka surowego, technologią produkcji podstawowych grup produktów mleczarskich, zmianami zachodzącymi w mleku i produktach mleczarskich podczas przetwarzania i przechowywania oraz metodami zagospodarowania maślanki i serwatki - produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego.
C-2Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych analiz fizyko-chemicznych stosowanych do oceny mleka i produktów mleczarskich.
Treści programoweT-L-2Metody oceny jakości i przydatności technologicznej mleka surowego
T-L-3Technologia produkcjii ocena mleka spożywczego
T-L-4Produkcja i ocena mleka fermentowanego - kefir
T-L-5Produkcja i ocena masła
T-L-6Produkcja kazeiny podpuszczkowej
T-L-7Sery podpuszczkowe dojrzewające - oznacvzenie kwasowości, zawartości wody i chlorku sodu
T-L-8Lody - oznaczenie kwasowości i zawartości wody w lodach
T-W-1Skład chemiczny mleka, jego właściwości fizyko-chemiczne oraz wartość żywieniowa
T-W-2Jakość i trwałość mleka surowego
T-W-3Technologia produkcji mleka spożywczego i wpływ obróbki termicznej na jego wartość odżywczą
T-W-4Technologia produkcji mleka fermentowanego i jego właściwości probiotyczne
T-W-5Technologia produkcji masła i produktów masłopodobnych
T-W-6Technologia produkcji koncentratów mlecznych i ch wartość żywieniowa
T-W-7Technologia produkcji serów i ich rola w żywieniu człowieka
T-W-8Technologia produkcji lodów
T-W-9Kierunki wykorzystania maślanki i serwatki
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjnyi z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Ćwiczenia laboratoryjne technologiczno-analityczne realizowane systemem rotacyjnym, pojedynczo lub w zespołach 2 osobowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżąca kontrola przygotowania się i poprawności pracy na zajęciach laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie tematyki wykładów w formie testu uzupełnień
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości odpowiedzialności za pracę własną. Nie potrafi pracować w zespole i współodpowiadać za realizowane zadania dotyczace oceny i przetwórstwa mleka.
3,0Ma niewielką świadomość odpowiedzialnośći za pracę własną. Jest mało aktywny w pracy zespołowej. W niewielkim stopniu czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
3,5Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Jest mało aktywny w pracy zespołowej. Nie w pełni czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
4,0Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. Jest aktywny w pracy zespołowej. W dużym stopniu czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
4,5Ma dużą świadomość odpowiedzialnośći za pracę własną. Jest bardzo aktywny w pracy zespołowej. W dużym stopniu czuje się odpowiedzialny za realizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka.
5,0Ma bardzo dużą odpowiedzialność za pracę własną. Jest bardzo aktywny w pracy zespołowej. W bardzo dużym stopniu czuje sie odpowiedzialny za reralizowane zadania dotyczące oceny i przetwórstwa mleka