Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Lisiecki <Slawomir.Lisiecki@zut.edu.pl>, Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>, Agnieszka Romanowska-Osuch <Agnieszka.Romanowska-Osuch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL4 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza podstawowa z zakresu chemii, biologii i fizyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu chemii żywności, czynników chemicznych i fizycznych wpływajacych na składniki żywności podczas ich przetwarzania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja pracy w laboratorium, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.2
T-L-2Bufory - porównywanie właściwości roztworów buforowych2
T-L-3Barwniki roślinne - określanie właściwości wybranych barwników naturalnych2
T-L-4Reakcje nieenzymatycznego brunatnienia żywności - wytwarzanie oraz właściwości karmeli spożywczych2
T-L-5Hydrokoloidy w żywności - określanie podstawowych właściwości,żelowanie, otrzymywanie i oznaczanie właściwości układów emulsyjnych i koloidalnych2
T-L-6Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności peroksydazy2
T-L-7Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności ureazy2
T-L-8Spulchniacze - rozkład chemiczny i termiczny2
T-L-9Kolokwium2
T-L-10Zielone barwniki roślinne - charakterystyka2
T-L-11Skrobia - charakterystyka i jej określanie w żywności2
T-L-12Emulsje w żywności2
T-L-13Woda w żywnosci2
T-L-14kolokwium2
T-L-15kwasowość2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie - podstawowe definicje, budowa i główne składniki żywności - ich znaczenie i najważniejsze przemiany chemiczne w żywności Woda i związki mineralne - własności fizyczne i chemiczne oraz funkcje wody, aktywność wody; makro- i mikroelementy wystepujące w żywności (bioelementy, niezbędne pierwiastki śladowe, równowaga kwasowo-zasadowa).3
T-W-2Sacharydy - podział, klasyfikacja, struktura, izomeria, własciwości chemiczne i funkcjonalne, metody oznaczania, najważniejsze reakcje chemiczne.4
T-W-3Lipidy - podział, nomenklatura najważniejszych kwasów tłuszczowych, budowa a właściwości fizyko- chemiczne, reakcje charakterystyczne, metody oznaczania ilościowego i jakościowego lipidów.3
T-W-4Białka - nomenklatura i podział, struktura, budowa chemiczna, własciwości, najważniejsze aminokwasy, bialka żywności i ich właściwości funkcjonalne, chemiczne przemiany białek, metody oznaczania ilościowe i jakościowe.2
T-W-5Niebiałkowe związki azotowe występujące w żywności - wolne aminokwasy, aminy i ich pochodne. Podstawowe reakcje chemiczne w żywności (reakcje Mailarda itp.).3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do kolokwiów40
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń20
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Samodzielnie powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tematyki przedmiotu7
A-W-4Przygotowanie do egzaminu z wykładów20
A-W-5Egzamin testowy1
A-W-6Opracowywanie materiału prezentowanego na wykładach7
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: egzamin testowy
S-3Ocena formująca: Nie podlega ocenie w formie stopnia
S-4Ocena formująca: Obserwacja aktywności podczas zajęć laboratoryjnych (sprawozdania z doświadczeń laboratoryjnych)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C20_W01
Student potrafi: nazwać i definiować podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywności, opisać i scharakteryzować najważniejszę typy przemian w produktach żywnościowych w oparciu o przykłady reakcji chemicznych
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W04R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W03C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C20_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dobrać proste metody określania składu chemicznego żywności dla najważniejszych grup żywności oraz określić zależności pomiędzy składnikami żywności
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8M-2S-1
ZBiJŻ_1A_C20_U02
Stosuje zasady bhp i higieny pracy. Potrafi organizować pracę w laboratorium biochemicznym, zna zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01InzA_U03C-1T-L-1M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C20_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do współpracy w grupie zgodnie z przyjętymi zasadami, dbałość o formę realizowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu zadań, zdeterminowany, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, zorientowanie na praktyczne rozwiązywanie zadań
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C20_W01
Student potrafi: nazwać i definiować podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywności, opisać i scharakteryzować najważniejszę typy przemian w produktach żywnościowych w oparciu o przykłady reakcji chemicznych
2,0W: 0 - 50; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,0W: 51 - 60; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,5W: 61 - 70; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,0W: 71 - 80; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,5W: 81 - 90; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
5,0W: 91 - 100; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C20_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dobrać proste metody określania składu chemicznego żywności dla najważniejszych grup żywności oraz określić zależności pomiędzy składnikami żywności
2,0
3,0Zaakceptowane przez prowadzącego sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych (wykonane przez zespół) oraz pozytywna ocena z dwóch kolokwiów w formie testu, niższa niż 3,25.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_C20_U02
Stosuje zasady bhp i higieny pracy. Potrafi organizować pracę w laboratorium biochemicznym, zna zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
2,0
3,0Nie podlega ocenie w formie stopnia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C20_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do współpracy w grupie zgodnie z przyjętymi zasadami, dbałość o formę realizowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu zadań, zdeterminowany, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, zorientowanie na praktyczne rozwiązywanie zadań
2,0
3,0Nie podlega ocenie w formie stopnia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sikorski Zdzislaw E., Chemia żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WT, Warszawa, 2000, III

Literatura dodatkowa

  1. Sikorski Zdzisław E., Chemia żywności tom I - Składniki żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WT, Warszawa, 2007, Wydanie V
  2. Skikorski Zdziasław E., Chemia Żywności tom II - Sacharydy, lipidy, białka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WT, Warszawa, 2007, wydanie V
  3. Sikorski Zdziasław E., Chemia Żywności tom III - Odżywcze i zdrowotne właściwości skladników odżywczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WT, Warszawa, 2007, wydanie V

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja pracy w laboratorium, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.2
T-L-2Bufory - porównywanie właściwości roztworów buforowych2
T-L-3Barwniki roślinne - określanie właściwości wybranych barwników naturalnych2
T-L-4Reakcje nieenzymatycznego brunatnienia żywności - wytwarzanie oraz właściwości karmeli spożywczych2
T-L-5Hydrokoloidy w żywności - określanie podstawowych właściwości,żelowanie, otrzymywanie i oznaczanie właściwości układów emulsyjnych i koloidalnych2
T-L-6Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności peroksydazy2
T-L-7Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności ureazy2
T-L-8Spulchniacze - rozkład chemiczny i termiczny2
T-L-9Kolokwium2
T-L-10Zielone barwniki roślinne - charakterystyka2
T-L-11Skrobia - charakterystyka i jej określanie w żywności2
T-L-12Emulsje w żywności2
T-L-13Woda w żywnosci2
T-L-14kolokwium2
T-L-15kwasowość2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie - podstawowe definicje, budowa i główne składniki żywności - ich znaczenie i najważniejsze przemiany chemiczne w żywności Woda i związki mineralne - własności fizyczne i chemiczne oraz funkcje wody, aktywność wody; makro- i mikroelementy wystepujące w żywności (bioelementy, niezbędne pierwiastki śladowe, równowaga kwasowo-zasadowa).3
T-W-2Sacharydy - podział, klasyfikacja, struktura, izomeria, własciwości chemiczne i funkcjonalne, metody oznaczania, najważniejsze reakcje chemiczne.4
T-W-3Lipidy - podział, nomenklatura najważniejszych kwasów tłuszczowych, budowa a właściwości fizyko- chemiczne, reakcje charakterystyczne, metody oznaczania ilościowego i jakościowego lipidów.3
T-W-4Białka - nomenklatura i podział, struktura, budowa chemiczna, własciwości, najważniejsze aminokwasy, bialka żywności i ich właściwości funkcjonalne, chemiczne przemiany białek, metody oznaczania ilościowe i jakościowe.2
T-W-5Niebiałkowe związki azotowe występujące w żywności - wolne aminokwasy, aminy i ich pochodne. Podstawowe reakcje chemiczne w żywności (reakcje Mailarda itp.).3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do kolokwiów40
A-L-3Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Samodzielnie powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tematyki przedmiotu7
A-W-4Przygotowanie do egzaminu z wykładów20
A-W-5Egzamin testowy1
A-W-6Opracowywanie materiału prezentowanego na wykładach7
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C20_W01Student potrafi: nazwać i definiować podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywności, opisać i scharakteryzować najważniejszę typy przemian w produktach żywnościowych w oparciu o przykłady reakcji chemicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu chemii żywności, czynników chemicznych i fizycznych wpływajacych na składniki żywności podczas ich przetwarzania.
Treści programoweT-L-1Organizacja pracy w laboratorium, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.
T-L-2Bufory - porównywanie właściwości roztworów buforowych
T-L-3Barwniki roślinne - określanie właściwości wybranych barwników naturalnych
T-L-4Reakcje nieenzymatycznego brunatnienia żywności - wytwarzanie oraz właściwości karmeli spożywczych
T-L-5Hydrokoloidy w żywności - określanie podstawowych właściwości,żelowanie, otrzymywanie i oznaczanie właściwości układów emulsyjnych i koloidalnych
T-L-6Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności peroksydazy
T-L-7Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności ureazy
T-L-8Spulchniacze - rozkład chemiczny i termiczny
T-W-1Wprowadzenie - podstawowe definicje, budowa i główne składniki żywności - ich znaczenie i najważniejsze przemiany chemiczne w żywności Woda i związki mineralne - własności fizyczne i chemiczne oraz funkcje wody, aktywność wody; makro- i mikroelementy wystepujące w żywności (bioelementy, niezbędne pierwiastki śladowe, równowaga kwasowo-zasadowa).
T-W-2Sacharydy - podział, klasyfikacja, struktura, izomeria, własciwości chemiczne i funkcjonalne, metody oznaczania, najważniejsze reakcje chemiczne.
T-W-3Lipidy - podział, nomenklatura najważniejszych kwasów tłuszczowych, budowa a właściwości fizyko- chemiczne, reakcje charakterystyczne, metody oznaczania ilościowego i jakościowego lipidów.
T-W-4Białka - nomenklatura i podział, struktura, budowa chemiczna, własciwości, najważniejsze aminokwasy, bialka żywności i ich właściwości funkcjonalne, chemiczne przemiany białek, metody oznaczania ilościowe i jakościowe.
T-W-5Niebiałkowe związki azotowe występujące w żywności - wolne aminokwasy, aminy i ich pochodne. Podstawowe reakcje chemiczne w żywności (reakcje Mailarda itp.).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W: 0 - 50; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,0W: 51 - 60; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,5W: 61 - 70; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,0W: 71 - 80; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,5W: 81 - 90; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
5,0W: 91 - 100; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C20_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dobrać proste metody określania składu chemicznego żywności dla najważniejszych grup żywności oraz określić zależności pomiędzy składnikami żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu chemii żywności, czynników chemicznych i fizycznych wpływajacych na składniki żywności podczas ich przetwarzania.
Treści programoweT-L-2Bufory - porównywanie właściwości roztworów buforowych
T-L-3Barwniki roślinne - określanie właściwości wybranych barwników naturalnych
T-L-4Reakcje nieenzymatycznego brunatnienia żywności - wytwarzanie oraz właściwości karmeli spożywczych
T-L-5Hydrokoloidy w żywności - określanie podstawowych właściwości,żelowanie, otrzymywanie i oznaczanie właściwości układów emulsyjnych i koloidalnych
T-L-6Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności peroksydazy
T-L-8Spulchniacze - rozkład chemiczny i termiczny
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaakceptowane przez prowadzącego sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych (wykonane przez zespół) oraz pozytywna ocena z dwóch kolokwiów w formie testu, niższa niż 3,25.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C20_U02Stosuje zasady bhp i higieny pracy. Potrafi organizować pracę w laboratorium biochemicznym, zna zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu chemii żywności, czynników chemicznych i fizycznych wpływajacych na składniki żywności podczas ich przetwarzania.
Treści programoweT-L-1Organizacja pracy w laboratorium, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Nie podlega ocenie w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie podlega ocenie w formie stopnia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C20_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: chętny do współpracy w grupie zgodnie z przyjętymi zasadami, dbałość o formę realizowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu zadań, zdeterminowany, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, zorientowanie na praktyczne rozwiązywanie zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu chemii żywności, czynników chemicznych i fizycznych wpływajacych na składniki żywności podczas ich przetwarzania.
Treści programoweT-L-2Bufory - porównywanie właściwości roztworów buforowych
T-L-3Barwniki roślinne - określanie właściwości wybranych barwników naturalnych
T-L-4Reakcje nieenzymatycznego brunatnienia żywności - wytwarzanie oraz właściwości karmeli spożywczych
T-L-5Hydrokoloidy w żywności - określanie podstawowych właściwości,żelowanie, otrzymywanie i oznaczanie właściwości układów emulsyjnych i koloidalnych
T-L-6Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności peroksydazy
T-L-7Enzymy w żywności - określanie właściwości i aktywności ureazy
T-L-8Spulchniacze - rozkład chemiczny i termiczny
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja aktywności podczas zajęć laboratoryjnych (sprawozdania z doświadczeń laboratoryjnych)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie podlega ocenie w formie stopnia.
3,5
4,0
4,5
5,0