Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy żywienia człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy żywienia człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Podstaw Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Kucharska <Elzbieta.Kucharska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Edyta Balejko <Edyta.Balejko@zut.edu.pl>, Anna Bogacka <Anna.Bogacka@zut.edu.pl>, Teresa Seidler <Teresa.Seidler@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Opanowanie treści z przedmiotów: biochemia, chemia żywności, mikrobiologia żywności, higiena i toksykologia żywności, ogólna tehnologia żywności.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie potrzeb żywieniowych człowieka.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad prawidłowego żywienia ludzi zdrowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Informacja żywieniowa. Oznaczenia na opakowaniach do żywności.1
T-L-2Zapotrzebowanie energetyczne organizmu.2
T-L-3Wskaźniki oceny wartości odżywczej białek.2
T-L-4Składniki mineralne. Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.2
T-L-5Analiza spożycia witamin w dietach studentów.2
T-L-6Charakterystyka wartości odżywczej grup produktów spożywczych. Wyliczanie wskaźnika jakości żywieniowej INQ.2
T-L-7Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.2
T-L-8Zasady racjonalnego odżywiania.1
T-L-9Suplementacja diety i żywność wzbogacona w żywieniu człowieka.1
15
wykłady
T-W-1Nauka o żywieniu i etapy rozwoju. Nauka o żywieniu w Polsce. Współczesne problemy żywieniowe świata. Żywność transgeniczna.2
T-W-2Bilans energetyczny organizmu człowieka.2
T-W-3Występowanie białek w żywności.2
T-W-4Występowanie węglowodanów w żywności.2
T-W-5Występowanie tłuszczów w żywności.2
T-W-6Woda pitna, wody mineralne, woda ustrojowa, odwodnienie.2
T-W-7Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, rola, nadmiary i niedobor, źródła w żywności.2
T-W-8Makro i mikroelementy: rola, nadmiary i niedobory, źródła w żywności.2
T-W-9Nowe rodzaje żywności w żywieniu. Żywność funkcjonalna, wzbogacona, wygodna, minimalnie przetworzona. Koncentraty spożywcze i dietetyczne środki spożywcze.2
T-W-10Znakowanie żywności. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Profile żywieniowe i produktów.2
T-W-11Obróbka kulinarna a wartość odżywcza żywności.2
T-W-12Wady żywienia.2
T-W-13Stan odżywienia.2
T-W-14Żywność regionalna i tradycyjna.2
T-W-15Zasady planowania jadłospisów i ich ocena.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych5
A-L-3Przygotowanie do okresowych kolokwiów6
A-L-4Godziny kontaktowe z nauczycielem5
31
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Analiza wskazanej literatury10
A-W-3Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Opanowanie umiejętności zbierania wywiadu żywieniowego, oceny stanu odżywienia, układania jadłospisów indywidualnych i zbiorowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Bieżące zaliczanie ćwiczeń teoretyczne w formie ustnej bądź pisemnej.
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania ćwiczeń (konspekty).
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy z przedmiotu (test).

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C21_W01
Student ma ogólną wiedzę na temat potrzeb żywieniowych człowieka zdrowego, składu produktów żywnościowych i ich przydatności w żywieniu. Zna w stopniu podstawowym zagadnienia nutrigenomiki oraz zależności pomiędzy sposobem odżywiania człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety.
ZBiJŻ_1A_W09, ZBiJŻ_1A_W04R1A_W04, R1A_W05InzA_W03C-1, C-2T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C21_U01
Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności. Posiada umiejętność projektowania i oceny wartości odżywczej jadłospisów wg zasad racjonalengo żywienia dla osób zdowych w układzie indywidualnym i zbiorowym. Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury. Potrafi dokonać interpretacji uzyskanych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U05, ZBiJŻ_1A_U07, ZBiJŻ_1A_U06R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C21_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania się. Ma świadomość znaczenia społecznej roli racjonalnego żywienia i odpowiedzialności za pracę. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-7M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C21_W01
Student ma ogólną wiedzę na temat potrzeb żywieniowych człowieka zdrowego, składu produktów żywnościowych i ich przydatności w żywieniu. Zna w stopniu podstawowym zagadnienia nutrigenomiki oraz zależności pomiędzy sposobem odżywiania człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i poprawnie ją wykorzystuje.
3,5Student posiada częściową wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i poprawnie ją wykorzystuje.
4,0Student opanował prawie całą wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka człowieka i praktycznie ją wykorzystuje.
4,5Student posiada całą wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego. Właściwie wykorzystuje wszystkie proponowane w trakcie zajęć narzędzia, samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski.
5,0Student posiada całą wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego. Właściwie wykorzystuje wszystkie proponowane w trakcie zajęć narzędzia, samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski. Potrafi znaleźć źródło błędów i wprowadzić korekty, z uzasadnieniem.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C21_U01
Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności. Posiada umiejętność projektowania i oceny wartości odżywczej jadłospisów wg zasad racjonalengo żywienia dla osób zdowych w układzie indywidualnym i zbiorowym. Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury. Potrafi dokonać interpretacji uzyskanych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań bez analizy.
3,5Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy.
4,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników.
4,5Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników oraz wskazać błędy.
5,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników oraz wskazać błędy. Ponadto zaproponować korekty.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C21_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania się. Ma świadomość znaczenia społecznej roli racjonalnego żywienia i odpowiedzialności za pracę. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
2,0Nie posiada potrzeby dokształcania się.
3,0Posiada potrzebę dokształcania się.
3,5Ma świadomość potrzeby dokształcania się i poszerzania wiedzy.
4,0Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy.
4,5Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
5,0Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.

Literatura podstawowa

  1. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa, 2008
  2. Peckenpaugh N. J./ tłum. D. Gajewska, Podstawy żywienia i dietoterapii, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010
  3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, znowelizowane 2012r, PZWL, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T 3, PWN, Warszawa, 2009
  2. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia: zarys nauki o żywności i żywieniu, PZWL, Warszawa, 2006
  3. Kunachowicz H., Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa, 2005
  4. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E., Album fotografii produktów i potraw, IŻŻ, Warszawa, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Informacja żywieniowa. Oznaczenia na opakowaniach do żywności.1
T-L-2Zapotrzebowanie energetyczne organizmu.2
T-L-3Wskaźniki oceny wartości odżywczej białek.2
T-L-4Składniki mineralne. Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.2
T-L-5Analiza spożycia witamin w dietach studentów.2
T-L-6Charakterystyka wartości odżywczej grup produktów spożywczych. Wyliczanie wskaźnika jakości żywieniowej INQ.2
T-L-7Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.2
T-L-8Zasady racjonalnego odżywiania.1
T-L-9Suplementacja diety i żywność wzbogacona w żywieniu człowieka.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nauka o żywieniu i etapy rozwoju. Nauka o żywieniu w Polsce. Współczesne problemy żywieniowe świata. Żywność transgeniczna.2
T-W-2Bilans energetyczny organizmu człowieka.2
T-W-3Występowanie białek w żywności.2
T-W-4Występowanie węglowodanów w żywności.2
T-W-5Występowanie tłuszczów w żywności.2
T-W-6Woda pitna, wody mineralne, woda ustrojowa, odwodnienie.2
T-W-7Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, rola, nadmiary i niedobor, źródła w żywności.2
T-W-8Makro i mikroelementy: rola, nadmiary i niedobory, źródła w żywności.2
T-W-9Nowe rodzaje żywności w żywieniu. Żywność funkcjonalna, wzbogacona, wygodna, minimalnie przetworzona. Koncentraty spożywcze i dietetyczne środki spożywcze.2
T-W-10Znakowanie żywności. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Profile żywieniowe i produktów.2
T-W-11Obróbka kulinarna a wartość odżywcza żywności.2
T-W-12Wady żywienia.2
T-W-13Stan odżywienia.2
T-W-14Żywność regionalna i tradycyjna.2
T-W-15Zasady planowania jadłospisów i ich ocena.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych5
A-L-3Przygotowanie do okresowych kolokwiów6
A-L-4Godziny kontaktowe z nauczycielem5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Analiza wskazanej literatury10
A-W-3Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C21_W01Student ma ogólną wiedzę na temat potrzeb żywieniowych człowieka zdrowego, składu produktów żywnościowych i ich przydatności w żywieniu. Zna w stopniu podstawowym zagadnienia nutrigenomiki oraz zależności pomiędzy sposobem odżywiania człowieka i uwarunkowaniami genetycznymi. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W09Ma wiedzę z zakresu fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie potrzeb żywieniowych człowieka.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad prawidłowego żywienia ludzi zdrowych.
Treści programoweT-L-1Informacja żywieniowa. Oznaczenia na opakowaniach do żywności.
T-L-3Wskaźniki oceny wartości odżywczej białek.
T-L-4Składniki mineralne. Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.
T-L-5Analiza spożycia witamin w dietach studentów.
T-W-1Nauka o żywieniu i etapy rozwoju. Nauka o żywieniu w Polsce. Współczesne problemy żywieniowe świata. Żywność transgeniczna.
T-W-2Bilans energetyczny organizmu człowieka.
T-W-3Występowanie białek w żywności.
T-W-4Występowanie węglowodanów w żywności.
T-W-5Występowanie tłuszczów w żywności.
T-W-6Woda pitna, wody mineralne, woda ustrojowa, odwodnienie.
T-W-7Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, rola, nadmiary i niedobor, źródła w żywności.
T-W-8Makro i mikroelementy: rola, nadmiary i niedobory, źródła w żywności.
T-W-9Nowe rodzaje żywności w żywieniu. Żywność funkcjonalna, wzbogacona, wygodna, minimalnie przetworzona. Koncentraty spożywcze i dietetyczne środki spożywcze.
T-W-10Znakowanie żywności. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Profile żywieniowe i produktów.
T-W-11Obróbka kulinarna a wartość odżywcza żywności.
T-W-12Wady żywienia.
T-W-13Stan odżywienia.
T-W-14Żywność regionalna i tradycyjna.
T-W-15Zasady planowania jadłospisów i ich ocena.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Opanowanie umiejętności zbierania wywiadu żywieniowego, oceny stanu odżywienia, układania jadłospisów indywidualnych i zbiorowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące zaliczanie ćwiczeń teoretyczne w formie ustnej bądź pisemnej.
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania ćwiczeń (konspekty).
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy z przedmiotu (test).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i poprawnie ją wykorzystuje.
3,5Student posiada częściową wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i poprawnie ją wykorzystuje.
4,0Student opanował prawie całą wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka człowieka i praktycznie ją wykorzystuje.
4,5Student posiada całą wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego. Właściwie wykorzystuje wszystkie proponowane w trakcie zajęć narzędzia, samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski.
5,0Student posiada całą wiedzę z zakresu potrzeb żywieniowych człowieka i zasad racjonalnego żywienia człowieka zdrowego. Właściwie wykorzystuje wszystkie proponowane w trakcie zajęć narzędzia, samodzielnie kojarzy i wyciąga wnioski. Potrafi znaleźć źródło błędów i wprowadzić korekty, z uzasadnieniem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C21_U01Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności. Posiada umiejętność projektowania i oceny wartości odżywczej jadłospisów wg zasad racjonalengo żywienia dla osób zdowych w układzie indywidualnym i zbiorowym. Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury. Potrafi dokonać interpretacji uzyskanych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
ZBiJŻ_1A_U06Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w produktach spożywczych i w organizmie, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie potrzeb żywieniowych człowieka.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad prawidłowego żywienia ludzi zdrowych.
Treści programoweT-L-1Informacja żywieniowa. Oznaczenia na opakowaniach do żywności.
T-L-2Zapotrzebowanie energetyczne organizmu.
T-L-3Wskaźniki oceny wartości odżywczej białek.
T-L-4Składniki mineralne. Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.
T-L-5Analiza spożycia witamin w dietach studentów.
T-L-6Charakterystyka wartości odżywczej grup produktów spożywczych. Wyliczanie wskaźnika jakości żywieniowej INQ.
T-L-7Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.
T-L-8Zasady racjonalnego odżywiania.
T-L-9Suplementacja diety i żywność wzbogacona w żywieniu człowieka.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Opanowanie umiejętności zbierania wywiadu żywieniowego, oceny stanu odżywienia, układania jadłospisów indywidualnych i zbiorowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące zaliczanie ćwiczeń teoretyczne w formie ustnej bądź pisemnej.
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania ćwiczeń (konspekty).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań.
3,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań bez analizy.
3,5Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy.
4,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników.
4,5Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników oraz wskazać błędy.
5,0Student poprawnie prezentuje wyniki swoich badań, dokonując analizy. Potrafi prowadzić dyskusję uzyskanych wyników oraz wskazać błędy. Ponadto zaproponować korekty.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C21_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania się. Ma świadomość znaczenia społecznej roli racjonalnego żywienia i odpowiedzialności za pracę. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie potrzeb żywieniowych człowieka.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad prawidłowego żywienia ludzi zdrowych.
Treści programoweT-L-1Informacja żywieniowa. Oznaczenia na opakowaniach do żywności.
T-L-2Zapotrzebowanie energetyczne organizmu.
T-L-3Wskaźniki oceny wartości odżywczej białek.
T-L-4Składniki mineralne. Równowaga kwasowo-zasadowa i wodno-elektrolitowa.
T-L-5Analiza spożycia witamin w dietach studentów.
T-L-6Charakterystyka wartości odżywczej grup produktów spożywczych. Wyliczanie wskaźnika jakości żywieniowej INQ.
T-L-7Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.
T-L-8Zasady racjonalnego odżywiania.
T-L-9Suplementacja diety i żywność wzbogacona w żywieniu człowieka.
T-W-7Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, rola, nadmiary i niedobor, źródła w żywności.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Opanowanie umiejętności zbierania wywiadu żywieniowego, oceny stanu odżywienia, układania jadłospisów indywidualnych i zbiorowych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Bieżące zaliczanie ćwiczeń teoretyczne w formie ustnej bądź pisemnej.
S-2Ocena formująca: Ocena praktycznego wykonywania ćwiczeń (konspekty).
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy z przedmiotu (test).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada potrzeby dokształcania się.
3,0Posiada potrzebę dokształcania się.
3,5Ma świadomość potrzeby dokształcania się i poszerzania wiedzy.
4,0Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy.
4,5Ma świadomość potrzeby dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
5,0Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania i aktualizowania wiedzy. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.