Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Toksykologia żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Toksykologia żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość treśi przedmiotów: Chemia nieorganiczna i organiczna, Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników toksycznych wpływających na bezpieczeństwo żywności oraz zasad postępowania w celu zapobiegania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, organizacja ćwiczeń, wstęp doogólnych zasad badań żywności, metod analizy chemicznej i instrumentalnej2
T-L-2Analiza konserwantów i innych biologicznie aktywnych substancji obcych w żywności8
T-L-3Analiza toksycznych metali ciężkich i innych pierwiastków śladowych w surowcach i produktach spożywczych12
T-L-4Trwałe zanieczyszczenia organiczne w surowcach i produktach spożywczych6
T-L-5Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prezentacji prac kontrolnych, zaliczenia2
30
wykłady
T-W-1Rozwój, cele i zadania toksykologii żywności w aspekcie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością zywności w Polsce i na świecie. Podstawowe regulacje prawne.2
T-W-2Podstawowe pojęcia w toksykologii, rodzaje trucizn i ich toksyczność. Mechanizmy wchłaniania, transportu i wydalania w organizmie. Kumulacja substancji szkodliwych i proces powstania zatrucia.4
T-W-3Czynniki poza- i wewnątrzustrojowe decydujące o przebiegu i efekcie zatrucia.4
T-W-4Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych pozostałości substancji szkodliwych w żywności.4
T-W-5Toksykologiczne aspekty stosowania dodatków do żywności2
T-W-6Metale ciężkie, inne pierwiastki śladowe oraz skażenia radioaktywne w żywności.4
T-W-7Pestycydy, PCB, dioksyny i inne trwałe związki organiczne (TZO) w żywności4
T-W-8Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności2
T-W-9Naturalne substancje szkodliwe i toksyczne w żywności2
T-W-10Wpływ zabiegów uprawowych i hodowlanych oraz procesów przetwórczych na stopień skażenia żywności.1
T-W-11Metody szacowania pobrania substancji szkodliwych z dzienną racją pokarmową.1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć10
A-L-3przygotowanie pracy kontrolnej i prezentacji10
A-L-4Konsultacje5
A-L-5Przygotowanie się do zaliczeń5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury naukowej30
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu20
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: egzamin końcowy ustny lub pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D29_W01
Student ma wiedzę w zakresie toksykologii żywności, jest w stanie: definiować związane z przedmiotem pojęcia, scharakteryzować substancje niebezpieczne i trucizny pochodzenia antropogenicznego i naturalnego obecne w surowcach spożywczych, dodatkach i gotowych produktach, zdefiniować problem, dobrać odpowiedmie metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować zagrożenie i zaproponować sposób rozwiązania problemu
ZBiJŻ_1A_W04, ZBiJŻ_1A_W10, ZBiJŻ_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-L-3, T-W-1, T-W-4, T-L-1, T-W-10, T-W-7, T-W-8, T-L-4, T-L-2, T-L-5, T-W-9, T-W-5, T-W-11, T-W-3, T-W-6, T-W-2M-4, M-2, M-3, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D29_U01
Student umie wuszukać, analizować i interpretować dostępne informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania oraz opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie przesdstawić je w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym, potrafi ocenić zagrożenie bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zdrowia konsumentów, zaproponować i uzasadnić sposoby przeciwdziałania
ZBiJŻ_1A_U01, ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U05, ZBiJŻ_1A_U07, ZBiJŻ_1A_U09, ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-10, T-W-2, T-W-11, T-L-3, T-W-8, T-L-1, T-W-5, T-W-7, T-L-4, T-W-4, T-L-5, T-W-6, T-W-9, T-W-3, T-L-2, T-W-1M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D29_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-5, T-W-9, T-W-4, T-L-2, T-W-7, T-W-3, T-W-11, T-L-5, T-W-8, T-L-3, T-W-10, T-L-4, T-W-2, T-L-1, T-W-6M-1, M-3, M-4, M-2S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D29_W01
Student ma wiedzę w zakresie toksykologii żywności, jest w stanie: definiować związane z przedmiotem pojęcia, scharakteryzować substancje niebezpieczne i trucizny pochodzenia antropogenicznego i naturalnego obecne w surowcach spożywczych, dodatkach i gotowych produktach, zdefiniować problem, dobrać odpowiedmie metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować zagrożenie i zaproponować sposób rozwiązania problemu
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii żywności
3,0Student posiada ogólną wiedzę z zakresu toksykologii żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D29_U01
Student umie wuszukać, analizować i interpretować dostępne informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania oraz opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie przesdstawić je w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym, potrafi ocenić zagrożenie bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zdrowia konsumentów, zaproponować i uzasadnić sposoby przeciwdziałania
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje literaturowe oraz umie przedstawić i omówić wyniki swoich badań w świetle dotychczas publikowanych rezultatów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D29_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
2,0Student nie spełnia warunków
3,0Spełnia wymagania w zakresie kompetencji, jest krytyczny i kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006, I
  2. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  3. Nikonorow M., B. Urbanek-Karłowska, Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa, 1987, I

Literatura dodatkowa

  1. Seńczuk W. (red.), Toksykologia. Podręcznik dla studentów farmacji, PZWL, Warszawa, 2002, I (1990), II (1994), III (2002)
  2. Protasowicki M., Kurpios M., Chodyniecki A., Higiena w przemyśle rybnym, Wyd. AR, Szczecin, 1984, I
  3. Czasopisma:, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna; Przemysł Spożywczy; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, organizacja ćwiczeń, wstęp doogólnych zasad badań żywności, metod analizy chemicznej i instrumentalnej2
T-L-2Analiza konserwantów i innych biologicznie aktywnych substancji obcych w żywności8
T-L-3Analiza toksycznych metali ciężkich i innych pierwiastków śladowych w surowcach i produktach spożywczych12
T-L-4Trwałe zanieczyszczenia organiczne w surowcach i produktach spożywczych6
T-L-5Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prezentacji prac kontrolnych, zaliczenia2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój, cele i zadania toksykologii żywności w aspekcie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością zywności w Polsce i na świecie. Podstawowe regulacje prawne.2
T-W-2Podstawowe pojęcia w toksykologii, rodzaje trucizn i ich toksyczność. Mechanizmy wchłaniania, transportu i wydalania w organizmie. Kumulacja substancji szkodliwych i proces powstania zatrucia.4
T-W-3Czynniki poza- i wewnątrzustrojowe decydujące o przebiegu i efekcie zatrucia.4
T-W-4Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych pozostałości substancji szkodliwych w żywności.4
T-W-5Toksykologiczne aspekty stosowania dodatków do żywności2
T-W-6Metale ciężkie, inne pierwiastki śladowe oraz skażenia radioaktywne w żywności.4
T-W-7Pestycydy, PCB, dioksyny i inne trwałe związki organiczne (TZO) w żywności4
T-W-8Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności2
T-W-9Naturalne substancje szkodliwe i toksyczne w żywności2
T-W-10Wpływ zabiegów uprawowych i hodowlanych oraz procesów przetwórczych na stopień skażenia żywności.1
T-W-11Metody szacowania pobrania substancji szkodliwych z dzienną racją pokarmową.1
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć10
A-L-3przygotowanie pracy kontrolnej i prezentacji10
A-L-4Konsultacje5
A-L-5Przygotowanie się do zaliczeń5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury naukowej30
A-W-3Konsultacje10
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D29_W01Student ma wiedzę w zakresie toksykologii żywności, jest w stanie: definiować związane z przedmiotem pojęcia, scharakteryzować substancje niebezpieczne i trucizny pochodzenia antropogenicznego i naturalnego obecne w surowcach spożywczych, dodatkach i gotowych produktach, zdefiniować problem, dobrać odpowiedmie metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować zagrożenie i zaproponować sposób rozwiązania problemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
ZBiJŻ_1A_W10Ma wiedzę o związkach chemicznych, w tym toksycznych, obecnych w środowisku i żywności oraz o przemianach tych związków, procesach zanieczyszczenia i metodach ich oznaczania
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników toksycznych wpływających na bezpieczeństwo żywności oraz zasad postępowania w celu zapobiegania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności.
Treści programoweT-L-3Analiza toksycznych metali ciężkich i innych pierwiastków śladowych w surowcach i produktach spożywczych
T-W-1Rozwój, cele i zadania toksykologii żywności w aspekcie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością zywności w Polsce i na świecie. Podstawowe regulacje prawne.
T-W-4Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych pozostałości substancji szkodliwych w żywności.
T-L-1Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, organizacja ćwiczeń, wstęp doogólnych zasad badań żywności, metod analizy chemicznej i instrumentalnej
T-W-10Wpływ zabiegów uprawowych i hodowlanych oraz procesów przetwórczych na stopień skażenia żywności.
T-W-7Pestycydy, PCB, dioksyny i inne trwałe związki organiczne (TZO) w żywności
T-W-8Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności
T-L-4Trwałe zanieczyszczenia organiczne w surowcach i produktach spożywczych
T-L-2Analiza konserwantów i innych biologicznie aktywnych substancji obcych w żywności
T-L-5Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prezentacji prac kontrolnych, zaliczenia
T-W-9Naturalne substancje szkodliwe i toksyczne w żywności
T-W-5Toksykologiczne aspekty stosowania dodatków do żywności
T-W-11Metody szacowania pobrania substancji szkodliwych z dzienną racją pokarmową.
T-W-3Czynniki poza- i wewnątrzustrojowe decydujące o przebiegu i efekcie zatrucia.
T-W-6Metale ciężkie, inne pierwiastki śladowe oraz skażenia radioaktywne w żywności.
T-W-2Podstawowe pojęcia w toksykologii, rodzaje trucizn i ich toksyczność. Mechanizmy wchłaniania, transportu i wydalania w organizmie. Kumulacja substancji szkodliwych i proces powstania zatrucia.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: egzamin końcowy ustny lub pisemny
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii żywności
3,0Student posiada ogólną wiedzę z zakresu toksykologii żywności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D29_U01Student umie wuszukać, analizować i interpretować dostępne informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania oraz opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie przesdstawić je w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym, potrafi ocenić zagrożenie bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji zdrowia konsumentów, zaproponować i uzasadnić sposoby przeciwdziałania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników toksycznych wpływających na bezpieczeństwo żywności oraz zasad postępowania w celu zapobiegania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności.
Treści programoweT-W-10Wpływ zabiegów uprawowych i hodowlanych oraz procesów przetwórczych na stopień skażenia żywności.
T-W-2Podstawowe pojęcia w toksykologii, rodzaje trucizn i ich toksyczność. Mechanizmy wchłaniania, transportu i wydalania w organizmie. Kumulacja substancji szkodliwych i proces powstania zatrucia.
T-W-11Metody szacowania pobrania substancji szkodliwych z dzienną racją pokarmową.
T-L-3Analiza toksycznych metali ciężkich i innych pierwiastków śladowych w surowcach i produktach spożywczych
T-W-8Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności
T-L-1Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, organizacja ćwiczeń, wstęp doogólnych zasad badań żywności, metod analizy chemicznej i instrumentalnej
T-W-5Toksykologiczne aspekty stosowania dodatków do żywności
T-W-7Pestycydy, PCB, dioksyny i inne trwałe związki organiczne (TZO) w żywności
T-L-4Trwałe zanieczyszczenia organiczne w surowcach i produktach spożywczych
T-W-4Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych pozostałości substancji szkodliwych w żywności.
T-L-5Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prezentacji prac kontrolnych, zaliczenia
T-W-6Metale ciężkie, inne pierwiastki śladowe oraz skażenia radioaktywne w żywności.
T-W-9Naturalne substancje szkodliwe i toksyczne w żywności
T-W-3Czynniki poza- i wewnątrzustrojowe decydujące o przebiegu i efekcie zatrucia.
T-L-2Analiza konserwantów i innych biologicznie aktywnych substancji obcych w żywności
T-W-1Rozwój, cele i zadania toksykologii żywności w aspekcie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością zywności w Polsce i na świecie. Podstawowe regulacje prawne.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-1wykład informacyjny
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: egzamin końcowy ustny lub pisemny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje literaturowe oraz umie przedstawić i omówić wyniki swoich badań w świetle dotychczas publikowanych rezultatów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D29_K01Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy stosuje zasady etyki, ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynników toksycznych wpływających na bezpieczeństwo żywności oraz zasad postępowania w celu zapobiegania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności.
Treści programoweT-W-1Rozwój, cele i zadania toksykologii żywności w aspekcie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością zywności w Polsce i na świecie. Podstawowe regulacje prawne.
T-W-5Toksykologiczne aspekty stosowania dodatków do żywności
T-W-9Naturalne substancje szkodliwe i toksyczne w żywności
T-W-4Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych pozostałości substancji szkodliwych w żywności.
T-L-2Analiza konserwantów i innych biologicznie aktywnych substancji obcych w żywności
T-W-7Pestycydy, PCB, dioksyny i inne trwałe związki organiczne (TZO) w żywności
T-W-3Czynniki poza- i wewnątrzustrojowe decydujące o przebiegu i efekcie zatrucia.
T-W-11Metody szacowania pobrania substancji szkodliwych z dzienną racją pokarmową.
T-L-5Wygłoszenie referatów na podstawie przygotowanych prezentacji prac kontrolnych, zaliczenia
T-W-8Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w żywności
T-L-3Analiza toksycznych metali ciężkich i innych pierwiastków śladowych w surowcach i produktach spożywczych
T-W-10Wpływ zabiegów uprawowych i hodowlanych oraz procesów przetwórczych na stopień skażenia żywności.
T-L-4Trwałe zanieczyszczenia organiczne w surowcach i produktach spożywczych
T-W-2Podstawowe pojęcia w toksykologii, rodzaje trucizn i ich toksyczność. Mechanizmy wchłaniania, transportu i wydalania w organizmie. Kumulacja substancji szkodliwych i proces powstania zatrucia.
T-L-1Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium, organizacja ćwiczeń, wstęp doogólnych zasad badań żywności, metod analizy chemicznej i instrumentalnej
T-W-6Metale ciężkie, inne pierwiastki śladowe oraz skażenia radioaktywne w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: egzamin końcowy ustny lub pisemny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie spełnia warunków
3,0Spełnia wymagania w zakresie kompetencji, jest krytyczny i kreatywny
3,5
4,0
4,5
5,0