Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Biochemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sławomir Lisiecki <Slawomir.Lisiecki@zut.edu.pl>, Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>, Agnieszka Romanowska-Osuch <Agnieszka.Romanowska-Osuch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii, fizyki i biologii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy, umiejetności i kompetencji z zakresu biochemii, podstaw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, metabolizmu pobieranych składników odżywczych, niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja pracy w laboratorium biochemicznym, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.2
T-L-2Cukry proste oraz złożone – reakcje charakterystyczne (odróżnianie cukrów redukujących od nieredukujących, hydroliza wiązania glikozydowego w kwaśnych roztworach).2
T-L-3Tłuszcze – odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, hydroliza enzymatyczna tłuszczów wlaściwych, rozpuszczalność lipidów, rozpuszczalność barwników w tłuszczach.2
T-L-4Określanie własciwości tłuszczów za pomocą wskaźników, jak np.: liczba kwasowa.2
T-L-5Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej (metoda potrafi Wohlgemuta) - stopniowy rozklad skrobi przez amylaze slinową. Wykrywanie jonów rodankowych, mucyny oraz białka w ślinie.2
T-L-6I kolokwium2
T-L-7Witaminy – podział witamin wykrywanie witaminy A i B2, reakcja utleniania witaminy C.2
T-L-8Białka – wlaściwości fizyczne białek (wysalanie, denaturacja), reakcje wykrywania białek (reakcja ksantoproteinowa, ninhydrynowa, biuretowa).2
T-L-9Określanie punktu izoelektrycznego białek, strącanie białek jonami metali ciężkich.2
T-L-10Kwasy nukleinowe – izolacja RNA z drożdży, hydroliza kwasowa RNA – wykrywanie pentoz, reszty fosforanowe, zasady azotowe. Odróżnianie DNA od RNA.4
T-L-11Kwasy nukleinowe – izolacja DNA z cebuli, reakcje charakterystyczne. Odróżnianie DNA od RNA.4
T-L-12II kolokwium2
T-L-13Poprawa kolokwiów2
30
wykłady
T-W-1Budowa i właściwości aminokwasów, podstawowe aminokwasy. Struktura oraz funkcje białek.2
T-W-2Enzymy – budowa, zasada działania, klasyfikacja, podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych.2
T-W-3Budowa i funkcjonowanie błon komórkowych – lipidy i błony biologiczne, kanały i pompy błonowe, kaskady przekazujące sygnał.2
T-W-4Charakterystyka poszczególnych konformacji białek oraz funkcje białek – budowa mięśnia i biochemia skurczu, stadia fałdowania się białek.2
T-W-5Zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie – metabolizm (podstawowe pojęcia, związki wysokoenergetyczne, witaminy, etapy metabolizmu).3
T-W-6Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, metabolizm węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cykl kwasu cytrynowego.3
T-W-7Metabolizm kwasów tłuszczwych. Rozkład aminokwasów. Cykl mocznikowy3
T-W-8Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych - fotosynteza3
T-W-9Biosynteza elementów budulcowych takich jak lipidy i steroidy błon komórkowych.2
T-W-10Biosyntezy aminokwasów (regulacja biosyntezy aminokwasów, aktywność syntetazy glutaminowej) i hemu (biliwerydyna i bilirubina – związki pośrednie). Podstawowe informacje na poziomie biochemicznym na temat, niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu (akumulacja porfiryn).3
T-W-11Biosyntezy nukleotydów (nazwy zasad, nukleotydów, nukleozydów; regulacja biosyntezy nukleotydów u komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych). Biosynteza białek.2
T-W-12Integracja metabolizmu (strategia metabolizmu, metaboliczny profil ważniejszych organów, hormonalne regulatory metabolizmu związków energetycznych, adaptacja metabolizmu do długotrwałego głodowania).3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Wykonywanie doświadczeń i przygotowanie sprawozdań z wyników30
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Aktywność na wykładach30
A-W-3Opracowywanie materiału prezentowanego na wykładach30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwia (dwa na semestr)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B14_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach. Rozumie zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowania (fotosynteza). Posiada wiedzę na temat łańcucha oddechowego, fosforylacji oksydacyjnej, metabolizmu węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cyklu kwasu cytrynowego, metabolizmu kwasów tłuszczowych, rozkładu aminokwasów i cyklu mocznikowego . Ma uporządkowaną wiedzę na temat biosyntezy aminokwasów, hemu, nukleotydów i białek; posiada podstawową wiedzę na poziomie biochemicznym na temat niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu.
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W04R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W03C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B14_U01
Posługuje się poprawną nomenklaturą i terminologią chemiczną potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi określić wiarygodność analiz. 1,2,8, Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami. Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
ZBiJŻ_1A_U12, ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B14_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
ZBiJŻ_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B14_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach. Rozumie zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowania (fotosynteza). Posiada wiedzę na temat łańcucha oddechowego, fosforylacji oksydacyjnej, metabolizmu węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cyklu kwasu cytrynowego, metabolizmu kwasów tłuszczowych, rozkładu aminokwasów i cyklu mocznikowego . Ma uporządkowaną wiedzę na temat biosyntezy aminokwasów, hemu, nukleotydów i białek; posiada podstawową wiedzę na poziomie biochemicznym na temat niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu.
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B14_U01
Posługuje się poprawną nomenklaturą i terminologią chemiczną potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi określić wiarygodność analiz. 1,2,8, Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami. Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B14_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie

Literatura podstawowa

  1. Stryer Lubert, Biochemia, PWN, Warszawa, 1999, IV
  2. Stefanowicz-Kłyszejko Leokadia, Ćwiczenia z Biochemii, PWN, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Kączkowski Jerzy, Podstawy Biochemii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005, XV

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja pracy w laboratorium biochemicznym, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.2
T-L-2Cukry proste oraz złożone – reakcje charakterystyczne (odróżnianie cukrów redukujących od nieredukujących, hydroliza wiązania glikozydowego w kwaśnych roztworach).2
T-L-3Tłuszcze – odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, hydroliza enzymatyczna tłuszczów wlaściwych, rozpuszczalność lipidów, rozpuszczalność barwników w tłuszczach.2
T-L-4Określanie własciwości tłuszczów za pomocą wskaźników, jak np.: liczba kwasowa.2
T-L-5Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej (metoda potrafi Wohlgemuta) - stopniowy rozklad skrobi przez amylaze slinową. Wykrywanie jonów rodankowych, mucyny oraz białka w ślinie.2
T-L-6I kolokwium2
T-L-7Witaminy – podział witamin wykrywanie witaminy A i B2, reakcja utleniania witaminy C.2
T-L-8Białka – wlaściwości fizyczne białek (wysalanie, denaturacja), reakcje wykrywania białek (reakcja ksantoproteinowa, ninhydrynowa, biuretowa).2
T-L-9Określanie punktu izoelektrycznego białek, strącanie białek jonami metali ciężkich.2
T-L-10Kwasy nukleinowe – izolacja RNA z drożdży, hydroliza kwasowa RNA – wykrywanie pentoz, reszty fosforanowe, zasady azotowe. Odróżnianie DNA od RNA.4
T-L-11Kwasy nukleinowe – izolacja DNA z cebuli, reakcje charakterystyczne. Odróżnianie DNA od RNA.4
T-L-12II kolokwium2
T-L-13Poprawa kolokwiów2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa i właściwości aminokwasów, podstawowe aminokwasy. Struktura oraz funkcje białek.2
T-W-2Enzymy – budowa, zasada działania, klasyfikacja, podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych.2
T-W-3Budowa i funkcjonowanie błon komórkowych – lipidy i błony biologiczne, kanały i pompy błonowe, kaskady przekazujące sygnał.2
T-W-4Charakterystyka poszczególnych konformacji białek oraz funkcje białek – budowa mięśnia i biochemia skurczu, stadia fałdowania się białek.2
T-W-5Zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie – metabolizm (podstawowe pojęcia, związki wysokoenergetyczne, witaminy, etapy metabolizmu).3
T-W-6Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, metabolizm węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cykl kwasu cytrynowego.3
T-W-7Metabolizm kwasów tłuszczwych. Rozkład aminokwasów. Cykl mocznikowy3
T-W-8Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych - fotosynteza3
T-W-9Biosynteza elementów budulcowych takich jak lipidy i steroidy błon komórkowych.2
T-W-10Biosyntezy aminokwasów (regulacja biosyntezy aminokwasów, aktywność syntetazy glutaminowej) i hemu (biliwerydyna i bilirubina – związki pośrednie). Podstawowe informacje na poziomie biochemicznym na temat, niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu (akumulacja porfiryn).3
T-W-11Biosyntezy nukleotydów (nazwy zasad, nukleotydów, nukleozydów; regulacja biosyntezy nukleotydów u komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych). Biosynteza białek.2
T-W-12Integracja metabolizmu (strategia metabolizmu, metaboliczny profil ważniejszych organów, hormonalne regulatory metabolizmu związków energetycznych, adaptacja metabolizmu do długotrwałego głodowania).3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Wykonywanie doświadczeń i przygotowanie sprawozdań z wyników30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Aktywność na wykładach30
A-W-3Opracowywanie materiału prezentowanego na wykładach30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B14_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach. Rozumie zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowania (fotosynteza). Posiada wiedzę na temat łańcucha oddechowego, fosforylacji oksydacyjnej, metabolizmu węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cyklu kwasu cytrynowego, metabolizmu kwasów tłuszczowych, rozkładu aminokwasów i cyklu mocznikowego . Ma uporządkowaną wiedzę na temat biosyntezy aminokwasów, hemu, nukleotydów i białek; posiada podstawową wiedzę na poziomie biochemicznym na temat niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejetności i kompetencji z zakresu biochemii, podstaw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, metabolizmu pobieranych składników odżywczych, niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-1Organizacja pracy w laboratorium biochemicznym, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.
T-L-2Cukry proste oraz złożone – reakcje charakterystyczne (odróżnianie cukrów redukujących od nieredukujących, hydroliza wiązania glikozydowego w kwaśnych roztworach).
T-L-3Tłuszcze – odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, hydroliza enzymatyczna tłuszczów wlaściwych, rozpuszczalność lipidów, rozpuszczalność barwników w tłuszczach.
T-L-4Określanie własciwości tłuszczów za pomocą wskaźników, jak np.: liczba kwasowa.
T-L-5Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej (metoda potrafi Wohlgemuta) - stopniowy rozklad skrobi przez amylaze slinową. Wykrywanie jonów rodankowych, mucyny oraz białka w ślinie.
T-L-6I kolokwium
T-L-7Witaminy – podział witamin wykrywanie witaminy A i B2, reakcja utleniania witaminy C.
T-L-8Białka – wlaściwości fizyczne białek (wysalanie, denaturacja), reakcje wykrywania białek (reakcja ksantoproteinowa, ninhydrynowa, biuretowa).
T-L-9Określanie punktu izoelektrycznego białek, strącanie białek jonami metali ciężkich.
T-L-10Kwasy nukleinowe – izolacja RNA z drożdży, hydroliza kwasowa RNA – wykrywanie pentoz, reszty fosforanowe, zasady azotowe. Odróżnianie DNA od RNA.
T-L-11Kwasy nukleinowe – izolacja DNA z cebuli, reakcje charakterystyczne. Odróżnianie DNA od RNA.
T-L-12II kolokwium
T-L-13Poprawa kolokwiów
T-W-1Budowa i właściwości aminokwasów, podstawowe aminokwasy. Struktura oraz funkcje białek.
T-W-2Enzymy – budowa, zasada działania, klasyfikacja, podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych.
T-W-3Budowa i funkcjonowanie błon komórkowych – lipidy i błony biologiczne, kanały i pompy błonowe, kaskady przekazujące sygnał.
T-W-4Charakterystyka poszczególnych konformacji białek oraz funkcje białek – budowa mięśnia i biochemia skurczu, stadia fałdowania się białek.
T-W-5Zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie – metabolizm (podstawowe pojęcia, związki wysokoenergetyczne, witaminy, etapy metabolizmu).
T-W-6Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, metabolizm węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cykl kwasu cytrynowego.
T-W-7Metabolizm kwasów tłuszczwych. Rozkład aminokwasów. Cykl mocznikowy
T-W-8Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych - fotosynteza
T-W-9Biosynteza elementów budulcowych takich jak lipidy i steroidy błon komórkowych.
T-W-10Biosyntezy aminokwasów (regulacja biosyntezy aminokwasów, aktywność syntetazy glutaminowej) i hemu (biliwerydyna i bilirubina – związki pośrednie). Podstawowe informacje na poziomie biochemicznym na temat, niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu (akumulacja porfiryn).
T-W-11Biosyntezy nukleotydów (nazwy zasad, nukleotydów, nukleozydów; regulacja biosyntezy nukleotydów u komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych). Biosynteza białek.
T-W-12Integracja metabolizmu (strategia metabolizmu, metaboliczny profil ważniejszych organów, hormonalne regulatory metabolizmu związków energetycznych, adaptacja metabolizmu do długotrwałego głodowania).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwia (dwa na semestr)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać prezentowanego podczas wykładów materiału teoretycznego, nie zna jego podstaw, nie potrafi porównywać zagadnień w nim zawartych.
3,0Student potrafi wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, a także identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu.
3,5Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot,a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.
4,0Student potrafi efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
4,5Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
5,0Student potrafi analizować ze zrozumieniem i efektywnie wykorzystać prezentowany podczas wykładów materiał teoretyczny, potrafi porównywać zagadnienia w nim zawarte, ich wpływ na realizowany przedmiot, a także samodzielnie identyfikować pojęcia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. Potrafi dyskutować o prezentowanych zagadnieniach. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w laboratorium.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B14_U01Posługuje się poprawną nomenklaturą i terminologią chemiczną potrafi dobrać właściwe procedury i metody analityczne, potrafi określić wiarygodność analiz. 1,2,8, Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami. Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
ZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejetności i kompetencji z zakresu biochemii, podstaw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, metabolizmu pobieranych składników odżywczych, niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-1Organizacja pracy w laboratorium biochemicznym, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.
T-L-2Cukry proste oraz złożone – reakcje charakterystyczne (odróżnianie cukrów redukujących od nieredukujących, hydroliza wiązania glikozydowego w kwaśnych roztworach).
T-L-3Tłuszcze – odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, hydroliza enzymatyczna tłuszczów wlaściwych, rozpuszczalność lipidów, rozpuszczalność barwników w tłuszczach.
T-L-4Określanie własciwości tłuszczów za pomocą wskaźników, jak np.: liczba kwasowa.
T-L-5Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej (metoda potrafi Wohlgemuta) - stopniowy rozklad skrobi przez amylaze slinową. Wykrywanie jonów rodankowych, mucyny oraz białka w ślinie.
T-L-6I kolokwium
T-L-7Witaminy – podział witamin wykrywanie witaminy A i B2, reakcja utleniania witaminy C.
T-L-8Białka – wlaściwości fizyczne białek (wysalanie, denaturacja), reakcje wykrywania białek (reakcja ksantoproteinowa, ninhydrynowa, biuretowa).
T-L-9Określanie punktu izoelektrycznego białek, strącanie białek jonami metali ciężkich.
T-L-10Kwasy nukleinowe – izolacja RNA z drożdży, hydroliza kwasowa RNA – wykrywanie pentoz, reszty fosforanowe, zasady azotowe. Odróżnianie DNA od RNA.
T-L-11Kwasy nukleinowe – izolacja DNA z cebuli, reakcje charakterystyczne. Odróżnianie DNA od RNA.
T-L-12II kolokwium
T-L-13Poprawa kolokwiów
T-W-1Budowa i właściwości aminokwasów, podstawowe aminokwasy. Struktura oraz funkcje białek.
T-W-2Enzymy – budowa, zasada działania, klasyfikacja, podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych.
T-W-3Budowa i funkcjonowanie błon komórkowych – lipidy i błony biologiczne, kanały i pompy błonowe, kaskady przekazujące sygnał.
T-W-4Charakterystyka poszczególnych konformacji białek oraz funkcje białek – budowa mięśnia i biochemia skurczu, stadia fałdowania się białek.
T-W-5Zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie – metabolizm (podstawowe pojęcia, związki wysokoenergetyczne, witaminy, etapy metabolizmu).
T-W-6Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, metabolizm węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cykl kwasu cytrynowego.
T-W-7Metabolizm kwasów tłuszczwych. Rozkład aminokwasów. Cykl mocznikowy
T-W-8Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych - fotosynteza
T-W-9Biosynteza elementów budulcowych takich jak lipidy i steroidy błon komórkowych.
T-W-10Biosyntezy aminokwasów (regulacja biosyntezy aminokwasów, aktywność syntetazy glutaminowej) i hemu (biliwerydyna i bilirubina – związki pośrednie). Podstawowe informacje na poziomie biochemicznym na temat, niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu (akumulacja porfiryn).
T-W-11Biosyntezy nukleotydów (nazwy zasad, nukleotydów, nukleozydów; regulacja biosyntezy nukleotydów u komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych). Biosynteza białek.
T-W-12Integracja metabolizmu (strategia metabolizmu, metaboliczny profil ważniejszych organów, hormonalne regulatory metabolizmu związków energetycznych, adaptacja metabolizmu do długotrwałego głodowania).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwia (dwa na semestr)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdania, w którym zapisane zostaną wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym potrafi zapisać wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń)
3,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym będzie efektywnie prezentować wyniki z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a z doświadczeń potrafi wyciągnąć wnioski
4,5Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń).
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczenia, przygotować sprawozdanie, w którym zawarte zostaną wnioski, ponadto student będzie efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o wynikach z przeprowadzonych doświadczeń (opisywanych w instrukcjach do ćwiczeń), a także potrafi zapisać reakcje do przeprowadzonych ćwiczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B14_K01Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejetności i kompetencji z zakresu biochemii, podstaw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, metabolizmu pobieranych składników odżywczych, niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.
Treści programoweT-L-1Organizacja pracy w laboratorium biochemicznym, zasady utylizacji odpadów chemicznych oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zasady opracowywania wyników z przeprowadzonych doświadczeń i formułowania wniosków.
T-L-2Cukry proste oraz złożone – reakcje charakterystyczne (odróżnianie cukrów redukujących od nieredukujących, hydroliza wiązania glikozydowego w kwaśnych roztworach).
T-L-3Tłuszcze – odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, hydroliza enzymatyczna tłuszczów wlaściwych, rozpuszczalność lipidów, rozpuszczalność barwników w tłuszczach.
T-L-4Określanie własciwości tłuszczów za pomocą wskaźników, jak np.: liczba kwasowa.
T-L-5Oznaczanie aktywności amylazy ślinowej (metoda potrafi Wohlgemuta) - stopniowy rozklad skrobi przez amylaze slinową. Wykrywanie jonów rodankowych, mucyny oraz białka w ślinie.
T-L-6I kolokwium
T-L-7Witaminy – podział witamin wykrywanie witaminy A i B2, reakcja utleniania witaminy C.
T-L-8Białka – wlaściwości fizyczne białek (wysalanie, denaturacja), reakcje wykrywania białek (reakcja ksantoproteinowa, ninhydrynowa, biuretowa).
T-L-9Określanie punktu izoelektrycznego białek, strącanie białek jonami metali ciężkich.
T-L-10Kwasy nukleinowe – izolacja RNA z drożdży, hydroliza kwasowa RNA – wykrywanie pentoz, reszty fosforanowe, zasady azotowe. Odróżnianie DNA od RNA.
T-L-11Kwasy nukleinowe – izolacja DNA z cebuli, reakcje charakterystyczne. Odróżnianie DNA od RNA.
T-L-12II kolokwium
T-L-13Poprawa kolokwiów
T-W-1Budowa i właściwości aminokwasów, podstawowe aminokwasy. Struktura oraz funkcje białek.
T-W-2Enzymy – budowa, zasada działania, klasyfikacja, podstawy kinetyki reakcji enzymatycznych.
T-W-3Budowa i funkcjonowanie błon komórkowych – lipidy i błony biologiczne, kanały i pompy błonowe, kaskady przekazujące sygnał.
T-W-4Charakterystyka poszczególnych konformacji białek oraz funkcje białek – budowa mięśnia i biochemia skurczu, stadia fałdowania się białek.
T-W-5Zasady uzyskiwania energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie – metabolizm (podstawowe pojęcia, związki wysokoenergetyczne, witaminy, etapy metabolizmu).
T-W-6Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna, metabolizm węglowodanów (glikoliza, glukoneogeneza, szlak pentozowy), cykl kwasu cytrynowego.
T-W-7Metabolizm kwasów tłuszczwych. Rozkład aminokwasów. Cykl mocznikowy
T-W-8Uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych - fotosynteza
T-W-9Biosynteza elementów budulcowych takich jak lipidy i steroidy błon komórkowych.
T-W-10Biosyntezy aminokwasów (regulacja biosyntezy aminokwasów, aktywność syntetazy glutaminowej) i hemu (biliwerydyna i bilirubina – związki pośrednie). Podstawowe informacje na poziomie biochemicznym na temat, niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu (akumulacja porfiryn).
T-W-11Biosyntezy nukleotydów (nazwy zasad, nukleotydów, nukleozydów; regulacja biosyntezy nukleotydów u komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych). Biosynteza białek.
T-W-12Integracja metabolizmu (strategia metabolizmu, metaboliczny profil ważniejszych organów, hormonalne regulatory metabolizmu związków energetycznych, adaptacja metabolizmu do długotrwałego głodowania).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwia (dwa na semestr)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym,nie potrafi współpracować w grupie
3,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym, potrafi współpracować w grupie
3,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (z niewielką pomocą potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie
4,5student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować swoją pracę
5,0student potrafi samodzielnie przeprowadzać doświadczenia w laboratorium biochemicznym (potrafi dobrać odpowiednie doświadczenie do do konkretnej grupy związków), potrafi współpracować w grupie, potrafi kreatywnie organizować pracę w grupie