Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Daczkowska-Kozon <Elzbieta.Daczkowska-Kozon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>, Elżbieta Daczkowska-Kozon <Elzbieta.Daczkowska-Kozon@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>, Barbara Szymczak <Barbara.Szymczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Mikrobiologia ogólna
W-2podstawy technologii zywności
W-3Podstawy biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1uświadomienie studentom możliwej roli mikroorganizmów w żywności i specyfiki związanej z surowcem i zastosowanym procesem przetwórczym,
C-2uswiadomienie studentom związku między ilościa i rodzajem obecnych mikroorganizmów a jakością/trałościa i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci
C-3zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie mikrobiologicznej zywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody oznaczania mikroorganizmów w zywności. Analiza ilościowa: Metody oznaczania ogólnej liczby bakterii / grzybów mikroskopowych. Metodyka oznaczeń.4
T-L-2Pośrednie metody oznaczania liczby mikroorganizmów w zywności: metody płytkowe, miana i NPL6
T-L-3Metody bezpośrednie określania liczby mikroorganizmów, przykłady, zastosowanie.4
T-L-4Analiza jakościowa. Wyrózniki stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności. Bakterie wskaźnikowe - obowiazujące kryteria.6
T-L-5Bakterie chorobotworcze - Schemat postępowania przy analizie zywności ukierunkowanej na wybrane patogeny (Salmonella spp., Listeria monocytogenes); izolacja i identyfikacja do gatunku.6
T-L-6Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów a jakość zywności. Mikroflora resztkowa - mozliwości wzrostowe w warunkach chlodniczego przechowywania zywności - zwiazek z trwałością4
30
wykłady
T-W-1Historia rozwoju mikrobiologii zywności.2
T-W-2Główne grupy mikroorganizmów w żywnosci; kryteria podziału, specyfika ziązana z rodzajem/źródłem surowca i procesem przetwórczym.2
T-W-3Źródła i drogi przenoszenia mikroorganizmów w zywności; zanieczyszczenie pierwotne, wtórne.2
T-W-4Czynniki wpływające na wzrost mikroorganizmów w żywności. Skutecznośc bójcza czynników stosowanych w produkcji żywności. Mozliwośc kontroli mikroorganizmów.2
T-W-5Reakcja mikroorganizmów na stres w środowisku żywności; adaptacja, uszkodzenie, VNC2
T-W-6żywność jako nośnik mikroorganizmów pożytecznych2
T-W-7Mikroflora zepsucia - specyfika związana z: rodzajem produktu -grupą towarową i zastosowanym procesem technologicznym.6
T-W-8Wskaźniki mikrobiologiczne w żywności (w. jakości, zepsucia, b. patogennych)2
T-W-9Patogeny jelitowe i inne bakterie chorobotwórcze w żywności4
T-W-10Wirusy w zywności. Pokarmowa droga infekcji wirusowych.2
T-W-11Toksynotwórczość mikroorganizmów2
T-W-12Kryteria mikrobiologiczne stosowane w ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1aktywny udział w zajęciach praktycznych30
A-L-2bieżace przygotowywanie się do zajęć30
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2studiowanie literatury z omawianego zakresu30
A-W-3przygotowywanie się do egzaminu30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
M-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych: umiejętności organizowania warsztatu pracy, sprawności w przeprowadzaniu analiz, umiejetności interpretacji uzyskanych wyników
S-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: egzamin testowy z przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D28_W01
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą związku miedzy obecnością i liczebnością okreslonych mikroorganizmów w żywności a jakoscią / trwałością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym rożnego typu produktów spożywczych.
ZBiJŻ_1A_W05R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2T-W-7, T-W-10, T-W-9, T-L-6, T-W-8M-1, M-2S-3, S-4, S-2, S-1
ZBiJŻ_1A_D28_W02
Zna: mozliwe źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych zywności, drogi przenoszenia mikroorganizmow w środowisku produkcji zywności, czynniki środowiskowe skuteczne w hamowaniu /eliminacji mikroorganizmów.
ZBiJŻ_1A_W03, ZBiJŻ_1A_W04, ZBiJŻ_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W03, InzA_W05C-3, C-2, C-1T-W-10, T-L-5, T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-2, T-L-6M-1, M-2S-3, S-4, S-1
ZBiJŻ_1A_D28_W03
zna wyróżniki i kryteria stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności, metody oznaczeń ilościowych i sposoby identyfikacji mikroorganizmówl
ZBiJŻ_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-1, C-3, C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-12, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D28_U01
Student posługuje się poprawnym nazewnictwem binominalnym mikroorganizmów o szczegolnym znaczeniu dla jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności i potrafi je oznaczać w żywności
ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05C-2, C-1T-W-6, T-W-11, T-W-8, T-W-9, T-L-6, T-W-7, T-L-5, T-W-10M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
ZBiJŻ_1A_D28_U02
zna wyrózniki jakosciowe i kryteria obowiązujące w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności i umie własciwie interpretować uzyskane wyniki.
ZBiJŻ_1A_U02R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U03, InzA_U05C-2, C-3T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-W-12, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-4, S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D28_K01
student ma świadomosc zagrożeń wynikających z obecności okreslonego typu mikroorganizmów w zywności.
ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-7, T-W-10, T-W-9, T-W-6, T-W-8, T-W-11M-2, M-1S-3, S-2, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D28_W01
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą związku miedzy obecnością i liczebnością okreslonych mikroorganizmów w żywności a jakoscią / trwałością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym rożnego typu produktów spożywczych.
2,0
3,0ma wyrywkowa wiedzę na temat patogenów i bakterii zepsucia , ich cechproduktu
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_D28_W02
Zna: mozliwe źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych zywności, drogi przenoszenia mikroorganizmow w środowisku produkcji zywności, czynniki środowiskowe skuteczne w hamowaniu /eliminacji mikroorganizmów.
2,0
3,0ma ograniczoną wiedzę dotycząca źródeł i drog przenoszenia wybranych bakterii chorobotórczych
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_D28_W03
zna wyróżniki i kryteria stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności, metody oznaczeń ilościowych i sposoby identyfikacji mikroorganizmówl
2,0
3,0potrafi wymienic wyrózniki stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej i okreslic obowiązujące kryteria ilościowe, nie wie jednak jak to zrobic praktycznie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D28_U01
Student posługuje się poprawnym nazewnictwem binominalnym mikroorganizmów o szczegolnym znaczeniu dla jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności i potrafi je oznaczać w żywności
2,0
3,0zna poprawne nazewnictwo i metody oznaczanie jedynie wybranych patogenów
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_D28_U02
zna wyrózniki jakosciowe i kryteria obowiązujące w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności i umie własciwie interpretować uzyskane wyniki.
2,0
3,0wie jak izolowac okreslone mikroorganizmy z zywności, nie potrafi ich jednak zidentyfikować
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D28_K01
student ma świadomosc zagrożeń wynikających z obecności okreslonego typu mikroorganizmów w zywności.
2,0
3,0nie zna wszystkich zagrożeń wynikających z obecnościokreślonych mikroorganizmów w żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Salyers A., Whitt D.D., Mikrobiologia, roznorodność, chorobotwórczość., PWN, W-wa, 2009, 1
 2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia techniczna. T1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania, PWN, W-wa, 2009, 1
 3. Zaleski S., Mikrobiologia zywności pochodzenia zwierzęcego, WNT, W-wa, 1986
 4. Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna, PWN, W-wa, 2011
 5. Błażejak S., I. Gientka, Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności, Wyd. SGGW, W-wa, 2010, 1
 6. Daczkowska-Kozon E., Dąbrowski W., Mikrobiologia żywności: skrypt do ćwiczeń z mikrobiologii żywności. cz 1, Wyd. AR, Szczecin, 2003, 4
 7. Żakowska Z., H. Stobińska, Mikrobiologia i higiena żywności, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000
 8. Ray J.M., M.J. Loessner, D.A. Golden, Modern food microbiology, Springer Sc. + Business Media Inc., USA, 2011, 7

Literatura dodatkowa

 1. Mizerski W., B. Bednarczuk, M. Kawalec, Słownik bakterii ciekawych pożytecznych, groźnych, Adamantan, Polska, 2011
 2. Nicklin J., K. Graeme-Cook, R. Killington, Mikrobiologia. Krótkie wykłady, PWN, W-wa, 2012, 2
 3. Anonim, Zbiór norm ISO-PN z zakresu analityki mikrobiologicznej żywności, PKN, W-wa, 2013
 4. Jałosińska M., Mikrobiologia żywności, Wyd. Format AB, W-wa, 2006, 1
 5. Gawęcki J., Z.Libudzisz, Mikroorganizmy w żywności i żywieniu, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2010, 3

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody oznaczania mikroorganizmów w zywności. Analiza ilościowa: Metody oznaczania ogólnej liczby bakterii / grzybów mikroskopowych. Metodyka oznaczeń.4
T-L-2Pośrednie metody oznaczania liczby mikroorganizmów w zywności: metody płytkowe, miana i NPL6
T-L-3Metody bezpośrednie określania liczby mikroorganizmów, przykłady, zastosowanie.4
T-L-4Analiza jakościowa. Wyrózniki stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności. Bakterie wskaźnikowe - obowiazujące kryteria.6
T-L-5Bakterie chorobotworcze - Schemat postępowania przy analizie zywności ukierunkowanej na wybrane patogeny (Salmonella spp., Listeria monocytogenes); izolacja i identyfikacja do gatunku.6
T-L-6Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów a jakość zywności. Mikroflora resztkowa - mozliwości wzrostowe w warunkach chlodniczego przechowywania zywności - zwiazek z trwałością4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia rozwoju mikrobiologii zywności.2
T-W-2Główne grupy mikroorganizmów w żywnosci; kryteria podziału, specyfika ziązana z rodzajem/źródłem surowca i procesem przetwórczym.2
T-W-3Źródła i drogi przenoszenia mikroorganizmów w zywności; zanieczyszczenie pierwotne, wtórne.2
T-W-4Czynniki wpływające na wzrost mikroorganizmów w żywności. Skutecznośc bójcza czynników stosowanych w produkcji żywności. Mozliwośc kontroli mikroorganizmów.2
T-W-5Reakcja mikroorganizmów na stres w środowisku żywności; adaptacja, uszkodzenie, VNC2
T-W-6żywność jako nośnik mikroorganizmów pożytecznych2
T-W-7Mikroflora zepsucia - specyfika związana z: rodzajem produktu -grupą towarową i zastosowanym procesem technologicznym.6
T-W-8Wskaźniki mikrobiologiczne w żywności (w. jakości, zepsucia, b. patogennych)2
T-W-9Patogeny jelitowe i inne bakterie chorobotwórcze w żywności4
T-W-10Wirusy w zywności. Pokarmowa droga infekcji wirusowych.2
T-W-11Toksynotwórczość mikroorganizmów2
T-W-12Kryteria mikrobiologiczne stosowane w ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1aktywny udział w zajęciach praktycznych30
A-L-2bieżace przygotowywanie się do zajęć30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2studiowanie literatury z omawianego zakresu30
A-W-3przygotowywanie się do egzaminu30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D28_W01Student ma podstawową wiedzę dotyczącą związku miedzy obecnością i liczebnością okreslonych mikroorganizmów w żywności a jakoscią / trwałością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym rożnego typu produktów spożywczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1uświadomienie studentom możliwej roli mikroorganizmów w żywności i specyfiki związanej z surowcem i zastosowanym procesem przetwórczym,
C-2uswiadomienie studentom związku między ilościa i rodzajem obecnych mikroorganizmów a jakością/trałościa i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci
Treści programoweT-W-7Mikroflora zepsucia - specyfika związana z: rodzajem produktu -grupą towarową i zastosowanym procesem technologicznym.
T-W-10Wirusy w zywności. Pokarmowa droga infekcji wirusowych.
T-W-9Patogeny jelitowe i inne bakterie chorobotwórcze w żywności
T-L-6Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów a jakość zywności. Mikroflora resztkowa - mozliwości wzrostowe w warunkach chlodniczego przechowywania zywności - zwiazek z trwałością
T-W-8Wskaźniki mikrobiologiczne w żywności (w. jakości, zepsucia, b. patogennych)
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
M-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych: umiejętności organizowania warsztatu pracy, sprawności w przeprowadzaniu analiz, umiejetności interpretacji uzyskanych wyników
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma wyrywkowa wiedzę na temat patogenów i bakterii zepsucia , ich cechproduktu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D28_W02Zna: mozliwe źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych zywności, drogi przenoszenia mikroorganizmow w środowisku produkcji zywności, czynniki środowiskowe skuteczne w hamowaniu /eliminacji mikroorganizmów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
ZBiJŻ_1A_W04Ma wiedzę w zakresie uwarunkowań pomiędzy jakoscią i składem żywności a funkcjonowaniem organizmu człowieka.
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie mikrobiologicznej zywności
C-2uswiadomienie studentom związku między ilościa i rodzajem obecnych mikroorganizmów a jakością/trałościa i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci
C-1uświadomienie studentom możliwej roli mikroorganizmów w żywności i specyfiki związanej z surowcem i zastosowanym procesem przetwórczym,
Treści programoweT-W-10Wirusy w zywności. Pokarmowa droga infekcji wirusowych.
T-L-5Bakterie chorobotworcze - Schemat postępowania przy analizie zywności ukierunkowanej na wybrane patogeny (Salmonella spp., Listeria monocytogenes); izolacja i identyfikacja do gatunku.
T-W-11Toksynotwórczość mikroorganizmów
T-W-8Wskaźniki mikrobiologiczne w żywności (w. jakości, zepsucia, b. patogennych)
T-W-7Mikroflora zepsucia - specyfika związana z: rodzajem produktu -grupą towarową i zastosowanym procesem technologicznym.
T-W-9Patogeny jelitowe i inne bakterie chorobotwórcze w żywności
T-W-2Główne grupy mikroorganizmów w żywnosci; kryteria podziału, specyfika ziązana z rodzajem/źródłem surowca i procesem przetwórczym.
T-L-6Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów a jakość zywności. Mikroflora resztkowa - mozliwości wzrostowe w warunkach chlodniczego przechowywania zywności - zwiazek z trwałością
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
M-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma ograniczoną wiedzę dotycząca źródeł i drog przenoszenia wybranych bakterii chorobotórczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D28_W03zna wyróżniki i kryteria stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności, metody oznaczeń ilościowych i sposoby identyfikacji mikroorganizmówl
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1uświadomienie studentom możliwej roli mikroorganizmów w żywności i specyfiki związanej z surowcem i zastosowanym procesem przetwórczym,
C-3zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie mikrobiologicznej zywności
C-2uswiadomienie studentom związku między ilościa i rodzajem obecnych mikroorganizmów a jakością/trałościa i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci
Treści programoweT-L-2Pośrednie metody oznaczania liczby mikroorganizmów w zywności: metody płytkowe, miana i NPL
T-L-3Metody bezpośrednie określania liczby mikroorganizmów, przykłady, zastosowanie.
T-L-4Analiza jakościowa. Wyrózniki stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności. Bakterie wskaźnikowe - obowiazujące kryteria.
T-L-5Bakterie chorobotworcze - Schemat postępowania przy analizie zywności ukierunkowanej na wybrane patogeny (Salmonella spp., Listeria monocytogenes); izolacja i identyfikacja do gatunku.
T-W-12Kryteria mikrobiologiczne stosowane w ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
T-L-1Metody oznaczania mikroorganizmów w zywności. Analiza ilościowa: Metody oznaczania ogólnej liczby bakterii / grzybów mikroskopowych. Metodyka oznaczeń.
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
M-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych: umiejętności organizowania warsztatu pracy, sprawności w przeprowadzaniu analiz, umiejetności interpretacji uzyskanych wyników
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienic wyrózniki stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej i okreslic obowiązujące kryteria ilościowe, nie wie jednak jak to zrobic praktycznie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D28_U01Student posługuje się poprawnym nazewnictwem binominalnym mikroorganizmów o szczegolnym znaczeniu dla jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zywności i potrafi je oznaczać w żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2uswiadomienie studentom związku między ilościa i rodzajem obecnych mikroorganizmów a jakością/trałościa i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci
C-1uświadomienie studentom możliwej roli mikroorganizmów w żywności i specyfiki związanej z surowcem i zastosowanym procesem przetwórczym,
Treści programoweT-W-6żywność jako nośnik mikroorganizmów pożytecznych
T-W-11Toksynotwórczość mikroorganizmów
T-W-8Wskaźniki mikrobiologiczne w żywności (w. jakości, zepsucia, b. patogennych)
T-W-9Patogeny jelitowe i inne bakterie chorobotwórcze w żywności
T-L-6Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów a jakość zywności. Mikroflora resztkowa - mozliwości wzrostowe w warunkach chlodniczego przechowywania zywności - zwiazek z trwałością
T-W-7Mikroflora zepsucia - specyfika związana z: rodzajem produktu -grupą towarową i zastosowanym procesem technologicznym.
T-L-5Bakterie chorobotworcze - Schemat postępowania przy analizie zywności ukierunkowanej na wybrane patogeny (Salmonella spp., Listeria monocytogenes); izolacja i identyfikacja do gatunku.
T-W-10Wirusy w zywności. Pokarmowa droga infekcji wirusowych.
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
M-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych: umiejętności organizowania warsztatu pracy, sprawności w przeprowadzaniu analiz, umiejetności interpretacji uzyskanych wyników
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
S-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena formująca: egzamin testowy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna poprawne nazewnictwo i metody oznaczanie jedynie wybranych patogenów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D28_U02zna wyrózniki jakosciowe i kryteria obowiązujące w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności i umie własciwie interpretować uzyskane wyniki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2uswiadomienie studentom związku między ilościa i rodzajem obecnych mikroorganizmów a jakością/trałościa i bezpieczeństwem zdrowotnym żywnosci
C-3zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie mikrobiologicznej zywności
Treści programoweT-L-4Analiza jakościowa. Wyrózniki stosowane w ocenie jakości mikrobiologicznej zywności. Bakterie wskaźnikowe - obowiazujące kryteria.
T-L-3Metody bezpośrednie określania liczby mikroorganizmów, przykłady, zastosowanie.
T-L-5Bakterie chorobotworcze - Schemat postępowania przy analizie zywności ukierunkowanej na wybrane patogeny (Salmonella spp., Listeria monocytogenes); izolacja i identyfikacja do gatunku.
T-W-12Kryteria mikrobiologiczne stosowane w ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
T-L-1Metody oznaczania mikroorganizmów w zywności. Analiza ilościowa: Metody oznaczania ogólnej liczby bakterii / grzybów mikroskopowych. Metodyka oznaczeń.
T-L-2Pośrednie metody oznaczania liczby mikroorganizmów w zywności: metody płytkowe, miana i NPL
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
M-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych: umiejętności organizowania warsztatu pracy, sprawności w przeprowadzaniu analiz, umiejetności interpretacji uzyskanych wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wie jak izolowac okreslone mikroorganizmy z zywności, nie potrafi ich jednak zidentyfikować
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D28_K01student ma świadomosc zagrożeń wynikających z obecności okreslonego typu mikroorganizmów w zywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1uświadomienie studentom możliwej roli mikroorganizmów w żywności i specyfiki związanej z surowcem i zastosowanym procesem przetwórczym,
Treści programoweT-W-7Mikroflora zepsucia - specyfika związana z: rodzajem produktu -grupą towarową i zastosowanym procesem technologicznym.
T-W-10Wirusy w zywności. Pokarmowa droga infekcji wirusowych.
T-W-9Patogeny jelitowe i inne bakterie chorobotwórcze w żywności
T-W-6żywność jako nośnik mikroorganizmów pożytecznych
T-W-8Wskaźniki mikrobiologiczne w żywności (w. jakości, zepsucia, b. patogennych)
T-W-11Toksynotwórczość mikroorganizmów
Metody nauczaniaM-2wykonywanie specjalistycznych, ilościowych i jakościowych, analiz mikrobiologicznych wybranych surowców / produktów spozywczych w kierunku różnych grup / gatunków mikroorganizmów.
M-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych: umiejętności organizowania warsztatu pracy, sprawności w przeprowadzaniu analiz, umiejetności interpretacji uzyskanych wyników
S-4Ocena formująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-1Ocena formująca: ocena przygotowania teoretycznego studenta do zajęc praktycznych z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0nie zna wszystkich zagrożeń wynikających z obecnościokreślonych mikroorganizmów w żywności
3,5
4,0
4,5
5,0