Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Parazytologiczne zagrożenia surowców żywnościowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Sobecka <Ewa.Sobecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL3 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych zagadnień biologii, zoologii bezkręgowców, biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących zagrożen parazytologicznych, związanych z produkcją i przechowywaniem surowców i gotowej żywności.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozprzestrzenienia geograficznego, wpływu czynników klimatycznych, dróg przenoszenia oraz sposobów i metod zapobiegania parazytozom pokarmowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Czynniki chorób odzwierzęcych (zoonotyczne) powodujące zakażenia pokarmowe, przenoszone drogą pokarmową.2
T-L-2Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym2
T-L-3Pasożytnicze Protista, Microsporea, Myxosporea, Apicomplexa w surowcach żywnościowych, ich źródła i drogi rozprzestrzeniania.4
T-L-4Parazytozy wywołane przez przywry digeniczne6
T-L-5Tasiemce w surowcach żywnościowych i środowisku6
T-L-6Pasożytnicze nicienie w surowcach i produktach żywnościowych6
T-L-7Badania laboratoryjne surowców i produktów żywnościowych w łańcuchu żywnościowym. Rodzaje badań laboratoryjnych i stosowanych metod badania. Cechy charakterystyczne metod badawczych. Walidacja metod badania. Normy obowiązujące w UE, FAO4
30
wykłady
T-W-1Pojecie pasożytnictwa, definicje. Zródła zakażeń pasożytniczych, drogi wnikania, sposoby transmisji.2
T-W-2Najważniejsze i najczęściej występujące gatunki pasożytów spotykanych w surowcach i produktach żywnościowych oraz wywołane nimi parazytozy.9
T-W-3Pasożyty odrażające i zniechęcające konsumenta oraz pasożyty wywołujące niekorzystne zmiany parametrów fizyko-chemicznych surowców bądź produktów spożywczych.2
T-W-4Aspekt geograficzny w występowaniu parazytoz pochodzenia pokarmowego.1
T-W-5Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie parazytoz. Rola kształcenia problemowego w zapobieganiu parazytologicznym zakażeniom pokarmowym.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć oraz zaliczenia przedmiotu30
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykadów i przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykad informacyjny w formie prezentacji multimedialnej
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Cwiczenia laboratoryjne z użyciem pomocy naukowych w postaci krótkich filmów, ilustracji, gotowych preparatów mikroskopowych i makroskopowych;różnicowanie przedstawionego materiału badawczego, samodzielne wykonywanie procedur diagnostycznych - praca indywidualna i w małych zespołach

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywnosci studenta na zajeciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części teoretycznej i praktycznej przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D27_W01
Student posiada wiedzę na temat dróg przenoszenia i zapobiegania chorobom pasożytniczym, mającym źródło w pokarmie i wodzie. Potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie patogenów w środowisku, rozpoznać i zdefiniować źródła zarażenia, drogi wnikania i rozprzestrzeniania się pasożytów.
ZBiJŻ_1A_W05R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-2, C-1T-W-4, T-L-2, T-W-3, T-W-2, T-L-1, T-W-1, T-W-5M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D27_U01
Student posiada umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy oraz z literatury fachowej, co pozwoli mu eliminować wystąpienie chorób pasożytniczych związanych z wodą i żywnością oraz skutecznie zapobiegać parazytozom pokarmowym.
ZBiJŻ_1A_U07R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02C-1, C-2T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-7, T-L-6M-3, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D27_K01
Student ma świadomość zagrożeń parazytologicznych, spowodowanych doborem nieodpowiedniej jakości surowca do produkcji żywności. Ma świadomość związku miedzy warunkami przygotowywania a zagrożeniami parazytologicznymi przygotowywanej żywności, a tym samym zdrowia konsumenta. Ma świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności za przygotowanie żywności bezpiecznej i wysokiej jakości. Wykazuje dbałość o stałe uzupełnianie wiedzy własnej pochodzącej z kompetentnych, fachowych źródeł oraz wykazuje aktywną postawę w zachęcaniu do takiego postępowania współpracowników.
ZBiJŻ_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-L-4, T-W-5, T-W-1, T-L-7, T-W-3, T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-W-4, T-W-2, T-L-3, T-L-6M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D27_W01
Student posiada wiedzę na temat dróg przenoszenia i zapobiegania chorobom pasożytniczym, mającym źródło w pokarmie i wodzie. Potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie patogenów w środowisku, rozpoznać i zdefiniować źródła zarażenia, drogi wnikania i rozprzestrzeniania się pasożytów.
2,0
3,0Student: ma ograniczoną wiedzę dotyczącą źródeł i dróg przenoszenia wybranych pasożytów, a tym samym zapobiegania parazytozom pokarmowym: potrafi częściowo zdefiniować czynniki, sprzyjające rozprzestrzenianiu się pasożytów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D27_U01
Student posiada umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy oraz z literatury fachowej, co pozwoli mu eliminować wystąpienie chorób pasożytniczych związanych z wodą i żywnością oraz skutecznie zapobiegać parazytozom pokarmowym.
2,0
3,0Student zna poprawne nazewnictwo i metody oznaczanie jedynie wybranych pasożytów, ma trudności z zastosowaniem odpowiedniej metody ich identyfikacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D27_K01
Student ma świadomość zagrożeń parazytologicznych, spowodowanych doborem nieodpowiedniej jakości surowca do produkcji żywności. Ma świadomość związku miedzy warunkami przygotowywania a zagrożeniami parazytologicznymi przygotowywanej żywności, a tym samym zdrowia konsumenta. Ma świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności za przygotowanie żywności bezpiecznej i wysokiej jakości. Wykazuje dbałość o stałe uzupełnianie wiedzy własnej pochodzącej z kompetentnych, fachowych źródeł oraz wykazuje aktywną postawę w zachęcaniu do takiego postępowania współpracowników.
2,0
3,0Student nie zna wszystkich zagrożeń wynikających z obecności określonych pasożytów w żywności, jednocześnie zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za przygotowanie żywności bezpiecznej dla konsumenta
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jerzy Lech Gundłach, Andrzej Bernard Sadzikowski, Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2004
  2. Litwinczuk Z., Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Deryło A., Parazytologia i akaroentomologia medyczna, PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Czynniki chorób odzwierzęcych (zoonotyczne) powodujące zakażenia pokarmowe, przenoszone drogą pokarmową.2
T-L-2Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym2
T-L-3Pasożytnicze Protista, Microsporea, Myxosporea, Apicomplexa w surowcach żywnościowych, ich źródła i drogi rozprzestrzeniania.4
T-L-4Parazytozy wywołane przez przywry digeniczne6
T-L-5Tasiemce w surowcach żywnościowych i środowisku6
T-L-6Pasożytnicze nicienie w surowcach i produktach żywnościowych6
T-L-7Badania laboratoryjne surowców i produktów żywnościowych w łańcuchu żywnościowym. Rodzaje badań laboratoryjnych i stosowanych metod badania. Cechy charakterystyczne metod badawczych. Walidacja metod badania. Normy obowiązujące w UE, FAO4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojecie pasożytnictwa, definicje. Zródła zakażeń pasożytniczych, drogi wnikania, sposoby transmisji.2
T-W-2Najważniejsze i najczęściej występujące gatunki pasożytów spotykanych w surowcach i produktach żywnościowych oraz wywołane nimi parazytozy.9
T-W-3Pasożyty odrażające i zniechęcające konsumenta oraz pasożyty wywołujące niekorzystne zmiany parametrów fizyko-chemicznych surowców bądź produktów spożywczych.2
T-W-4Aspekt geograficzny w występowaniu parazytoz pochodzenia pokarmowego.1
T-W-5Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie parazytoz. Rola kształcenia problemowego w zapobieganiu parazytologicznym zakażeniom pokarmowym.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć oraz zaliczenia przedmiotu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykadów i przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D27_W01Student posiada wiedzę na temat dróg przenoszenia i zapobiegania chorobom pasożytniczym, mającym źródło w pokarmie i wodzie. Potrafi zdefiniować czynniki warunkujące rozwój i rozmnażanie patogenów w środowisku, rozpoznać i zdefiniować źródła zarażenia, drogi wnikania i rozprzestrzeniania się pasożytów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozprzestrzenienia geograficznego, wpływu czynników klimatycznych, dróg przenoszenia oraz sposobów i metod zapobiegania parazytozom pokarmowym.
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących zagrożen parazytologicznych, związanych z produkcją i przechowywaniem surowców i gotowej żywności.
Treści programoweT-W-4Aspekt geograficzny w występowaniu parazytoz pochodzenia pokarmowego.
T-L-2Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym
T-W-3Pasożyty odrażające i zniechęcające konsumenta oraz pasożyty wywołujące niekorzystne zmiany parametrów fizyko-chemicznych surowców bądź produktów spożywczych.
T-W-2Najważniejsze i najczęściej występujące gatunki pasożytów spotykanych w surowcach i produktach żywnościowych oraz wywołane nimi parazytozy.
T-L-1Czynniki chorób odzwierzęcych (zoonotyczne) powodujące zakażenia pokarmowe, przenoszone drogą pokarmową.
T-W-1Pojecie pasożytnictwa, definicje. Zródła zakażeń pasożytniczych, drogi wnikania, sposoby transmisji.
T-W-5Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie parazytoz. Rola kształcenia problemowego w zapobieganiu parazytologicznym zakażeniom pokarmowym.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykad informacyjny w formie prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części teoretycznej i praktycznej przedmiotu
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywnosci studenta na zajeciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: ma ograniczoną wiedzę dotyczącą źródeł i dróg przenoszenia wybranych pasożytów, a tym samym zapobiegania parazytozom pokarmowym: potrafi częściowo zdefiniować czynniki, sprzyjające rozprzestrzenianiu się pasożytów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D27_U01Student posiada umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy oraz z literatury fachowej, co pozwoli mu eliminować wystąpienie chorób pasożytniczych związanych z wodą i żywnością oraz skutecznie zapobiegać parazytozom pokarmowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących zagrożen parazytologicznych, związanych z produkcją i przechowywaniem surowców i gotowej żywności.
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozprzestrzenienia geograficznego, wpływu czynników klimatycznych, dróg przenoszenia oraz sposobów i metod zapobiegania parazytozom pokarmowym.
Treści programoweT-L-4Parazytozy wywołane przez przywry digeniczne
T-L-5Tasiemce w surowcach żywnościowych i środowisku
T-L-3Pasożytnicze Protista, Microsporea, Myxosporea, Apicomplexa w surowcach żywnościowych, ich źródła i drogi rozprzestrzeniania.
T-L-7Badania laboratoryjne surowców i produktów żywnościowych w łańcuchu żywnościowym. Rodzaje badań laboratoryjnych i stosowanych metod badania. Cechy charakterystyczne metod badawczych. Walidacja metod badania. Normy obowiązujące w UE, FAO
T-L-6Pasożytnicze nicienie w surowcach i produktach żywnościowych
Metody nauczaniaM-3Cwiczenia laboratoryjne z użyciem pomocy naukowych w postaci krótkich filmów, ilustracji, gotowych preparatów mikroskopowych i makroskopowych;różnicowanie przedstawionego materiału badawczego, samodzielne wykonywanie procedur diagnostycznych - praca indywidualna i w małych zespołach
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywnosci studenta na zajeciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części teoretycznej i praktycznej przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna poprawne nazewnictwo i metody oznaczanie jedynie wybranych pasożytów, ma trudności z zastosowaniem odpowiedniej metody ich identyfikacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D27_K01Student ma świadomość zagrożeń parazytologicznych, spowodowanych doborem nieodpowiedniej jakości surowca do produkcji żywności. Ma świadomość związku miedzy warunkami przygotowywania a zagrożeniami parazytologicznymi przygotowywanej żywności, a tym samym zdrowia konsumenta. Ma świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności za przygotowanie żywności bezpiecznej i wysokiej jakości. Wykazuje dbałość o stałe uzupełnianie wiedzy własnej pochodzącej z kompetentnych, fachowych źródeł oraz wykazuje aktywną postawę w zachęcaniu do takiego postępowania współpracowników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozprzestrzenienia geograficznego, wpływu czynników klimatycznych, dróg przenoszenia oraz sposobów i metod zapobiegania parazytozom pokarmowym.
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących zagrożen parazytologicznych, związanych z produkcją i przechowywaniem surowców i gotowej żywności.
Treści programoweT-L-4Parazytozy wywołane przez przywry digeniczne
T-W-5Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie parazytoz. Rola kształcenia problemowego w zapobieganiu parazytologicznym zakażeniom pokarmowym.
T-W-1Pojecie pasożytnictwa, definicje. Zródła zakażeń pasożytniczych, drogi wnikania, sposoby transmisji.
T-L-7Badania laboratoryjne surowców i produktów żywnościowych w łańcuchu żywnościowym. Rodzaje badań laboratoryjnych i stosowanych metod badania. Cechy charakterystyczne metod badawczych. Walidacja metod badania. Normy obowiązujące w UE, FAO
T-W-3Pasożyty odrażające i zniechęcające konsumenta oraz pasożyty wywołujące niekorzystne zmiany parametrów fizyko-chemicznych surowców bądź produktów spożywczych.
T-L-2Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym
T-L-1Czynniki chorób odzwierzęcych (zoonotyczne) powodujące zakażenia pokarmowe, przenoszone drogą pokarmową.
T-L-5Tasiemce w surowcach żywnościowych i środowisku
T-W-4Aspekt geograficzny w występowaniu parazytoz pochodzenia pokarmowego.
T-W-2Najważniejsze i najczęściej występujące gatunki pasożytów spotykanych w surowcach i produktach żywnościowych oraz wywołane nimi parazytozy.
T-L-3Pasożytnicze Protista, Microsporea, Myxosporea, Apicomplexa w surowcach żywnościowych, ich źródła i drogi rozprzestrzeniania.
T-L-6Pasożytnicze nicienie w surowcach i produktach żywnościowych
Metody nauczaniaM-3Cwiczenia laboratoryjne z użyciem pomocy naukowych w postaci krótkich filmów, ilustracji, gotowych preparatów mikroskopowych i makroskopowych;różnicowanie przedstawionego materiału badawczego, samodzielne wykonywanie procedur diagnostycznych - praca indywidualna i w małych zespołach
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykad informacyjny w formie prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie części teoretycznej i praktycznej przedmiotu
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania i aktywnosci studenta na zajeciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nie zna wszystkich zagrożeń wynikających z obecności określonych pasożytów w żywności, jednocześnie zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za przygotowanie żywności bezpiecznej dla konsumenta
3,5
4,0
4,5
5,0