Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Opakowalnictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Opakowalnictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Bartkowiak <Artur-Bartkowiak@zut.edu.pl>, Sławomir Lisiecki <Slawomir.Lisiecki@zut.edu.pl>, Małgorzata Mizielińska <Malgorzata.Mizielinska@zut.edu.pl>, Agnieszka Romanowska-Osuch <Agnieszka.Romanowska-Osuch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość chemii, chemii żywności, biochemii, matematyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy w zakresie roli i funkcji opakowań, podziału i przeglądu materiałów do ich produkcji, przybliżenie zagadnień związanych z certyfikacją opakowań, przekazanie podstawowych informacji na temat nowych trendów w opakowalnictwie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie, Zasady BHP w laboratorium i na hali technologicznej.1
T-L-2Definicje, funkcje i podział opakowań1
T-L-3Opakowania metalowe1
T-L-4Opakowania szklane1
T-L-5Opakowania z celulozowe1
T-L-6Opakowania celulozowe- metody modyfikacji2
T-L-7Kolokwium I (test)1
T-L-8Opakowania z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych2
T-L-9Metody formowania materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych2
T-L-10Podstawy doboru opakowania do właściwości żywności1
T-L-11Systemy pakowania żywności1
T-L-12Kolokwium II (test) i zaliczenie przedmiotu1
15
wykłady
T-W-1Rola i funkcje współczesnych opakowań, podział i przegląd konwencjonalnych materiałów do produkcji opakowań jednostkowych1
T-W-2Opakowania metalowe. Opakowania szklane. Opakowania drewniane i papierowe (opakowania jednostkowe i transportowe).2
T-W-3Opakowania z tworzyw sztucznych i polimerowe materiały opakowaniowe. Najważniejsze właściwości tworzyw sztucznych stosowanych na opakowania i sposoby ich oznaczania. Techniki wytwarzania w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.2
T-W-4Opakowania transportowe oraz jednostki ładunkowe. Najważniejsze metody badań materiałów i opakowań.2
T-W-5Wytyczne do projektowania i doboru opakowań (podstawowe wymagania stawiane materiałom opakowaniowym, wybrane własności pakowanych produktów oraz ich zmiany w czasie przechowywania).2
T-W-6Podstawy doboru opakowania. Systemy pakowania towarów w tym specyficzne systemy pakowania produktów (opakowania aseptyczne).2
T-W-7Informacje na opakowaniach i oznakowanie różnych towarów (przepisy związane z etykietowaniem opakowań, kody kreskowe EAN, drukowanie materiałów opakowaniowych i opakowań).2
T-W-8Certyfikacja opakowań oraz aspekty ekologiczne związane z zastosowaniem opakowań. Zagadnienia recyklingu odpadów opakowaniowych. Nowe kierunki pakowania (nowe trendy w opakowalnictwie, technologie alternatywne).2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do kolokwiów30
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Samodzielnie powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tematyki przedmiotu5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu z wykładów5
A-W-5Egzamin testowy1
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium (2 w semestrze, test)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
S-3Ocena formująca: Obserwacja aktywności podczas zajęć laboratoryjnych (sprawozdania z doświadczeń laboratoryjnych)
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C17_W01
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie podziału i przeglądu materiałów do produkcji opakowań, ich podział, ocenę, certyfikację, oznakowania oraz ich dobór.
ZBiJŻ_1A_W08R1A_W04InzA_W01, InzA_W03, InzA_W05C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C17_U01
Student posiada umiejętność posługiwania się poprawną terminologią i nomenklaturą z zakresu opakowalnictwa.
ZBiJŻ_1A_U03R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U05, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C17_K01
Student ma świadomość konieczności dalszego samokształcenia i pogłębiania wiedzy z zakresu dynamicznie rozwijającego się opakowalnictwa.
ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-8M-1S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C17_W01
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie podziału i przeglądu materiałów do produkcji opakowań, ich podział, ocenę, certyfikację, oznakowania oraz ich dobór.
2,0W: 0 - 50; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,0W: 51 - 60; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,5W: 61 - 70; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,0W: 71 - 80; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,5W: 81 - 90; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
5,0W: 91 - 100; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C17_U01
Student posiada umiejętność posługiwania się poprawną terminologią i nomenklaturą z zakresu opakowalnictwa.
2,0
3,0Pozytywna ocena z dwóch kolokwiów w formie testu, niższa niż 3,25.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C17_K01
Student ma świadomość konieczności dalszego samokształcenia i pogłębiania wiedzy z zakresu dynamicznie rozwijającego się opakowalnictwa.
2,0
3,0Nie podlega ocenie w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Czerniawski B., Michniewicz J., Opakowania do Żywności, Agro Food Technology, Czeladź, 1998
  2. Nierzwicki W., Opakowania, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie, Zasady BHP w laboratorium i na hali technologicznej.1
T-L-2Definicje, funkcje i podział opakowań1
T-L-3Opakowania metalowe1
T-L-4Opakowania szklane1
T-L-5Opakowania z celulozowe1
T-L-6Opakowania celulozowe- metody modyfikacji2
T-L-7Kolokwium I (test)1
T-L-8Opakowania z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych2
T-L-9Metody formowania materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych2
T-L-10Podstawy doboru opakowania do właściwości żywności1
T-L-11Systemy pakowania żywności1
T-L-12Kolokwium II (test) i zaliczenie przedmiotu1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola i funkcje współczesnych opakowań, podział i przegląd konwencjonalnych materiałów do produkcji opakowań jednostkowych1
T-W-2Opakowania metalowe. Opakowania szklane. Opakowania drewniane i papierowe (opakowania jednostkowe i transportowe).2
T-W-3Opakowania z tworzyw sztucznych i polimerowe materiały opakowaniowe. Najważniejsze właściwości tworzyw sztucznych stosowanych na opakowania i sposoby ich oznaczania. Techniki wytwarzania w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.2
T-W-4Opakowania transportowe oraz jednostki ładunkowe. Najważniejsze metody badań materiałów i opakowań.2
T-W-5Wytyczne do projektowania i doboru opakowań (podstawowe wymagania stawiane materiałom opakowaniowym, wybrane własności pakowanych produktów oraz ich zmiany w czasie przechowywania).2
T-W-6Podstawy doboru opakowania. Systemy pakowania towarów w tym specyficzne systemy pakowania produktów (opakowania aseptyczne).2
T-W-7Informacje na opakowaniach i oznakowanie różnych towarów (przepisy związane z etykietowaniem opakowań, kody kreskowe EAN, drukowanie materiałów opakowaniowych i opakowań).2
T-W-8Certyfikacja opakowań oraz aspekty ekologiczne związane z zastosowaniem opakowań. Zagadnienia recyklingu odpadów opakowaniowych. Nowe kierunki pakowania (nowe trendy w opakowalnictwie, technologie alternatywne).2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do kolokwiów30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Samodzielnie powtarzanie i uzupełnianie wiedzy z tematyki przedmiotu5
A-W-4Przygotowanie do egzaminu z wykładów5
A-W-5Egzamin testowy1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C17_W01Student posiada podstawową wiedzę w zakresie podziału i przeglądu materiałów do produkcji opakowań, ich podział, ocenę, certyfikację, oznakowania oraz ich dobór.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W08Ma wiedzę w zakresie otrzymywania i wykorzystania materiałów opakowaniowych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie roli i funkcji opakowań, podziału i przeglądu materiałów do ich produkcji, przybliżenie zagadnień związanych z certyfikacją opakowań, przekazanie podstawowych informacji na temat nowych trendów w opakowalnictwie
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie, Zasady BHP w laboratorium i na hali technologicznej.
T-L-3Opakowania metalowe
T-L-4Opakowania szklane
T-L-5Opakowania z celulozowe
T-L-6Opakowania celulozowe- metody modyfikacji
T-L-8Opakowania z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych
T-L-9Metody formowania materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych
T-L-10Podstawy doboru opakowania do właściwości żywności
T-L-11Systemy pakowania żywności
T-W-1Rola i funkcje współczesnych opakowań, podział i przegląd konwencjonalnych materiałów do produkcji opakowań jednostkowych
T-W-2Opakowania metalowe. Opakowania szklane. Opakowania drewniane i papierowe (opakowania jednostkowe i transportowe).
T-W-3Opakowania z tworzyw sztucznych i polimerowe materiały opakowaniowe. Najważniejsze właściwości tworzyw sztucznych stosowanych na opakowania i sposoby ich oznaczania. Techniki wytwarzania w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.
T-W-4Opakowania transportowe oraz jednostki ładunkowe. Najważniejsze metody badań materiałów i opakowań.
T-W-5Wytyczne do projektowania i doboru opakowań (podstawowe wymagania stawiane materiałom opakowaniowym, wybrane własności pakowanych produktów oraz ich zmiany w czasie przechowywania).
T-W-6Podstawy doboru opakowania. Systemy pakowania towarów w tym specyficzne systemy pakowania produktów (opakowania aseptyczne).
T-W-7Informacje na opakowaniach i oznakowanie różnych towarów (przepisy związane z etykietowaniem opakowań, kody kreskowe EAN, drukowanie materiałów opakowaniowych i opakowań).
T-W-8Certyfikacja opakowań oraz aspekty ekologiczne związane z zastosowaniem opakowań. Zagadnienia recyklingu odpadów opakowaniowych. Nowe kierunki pakowania (nowe trendy w opakowalnictwie, technologie alternatywne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium (2 w semestrze, test)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W: 0 - 50; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,0W: 51 - 60; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
3,5W: 61 - 70; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,0W: 71 - 80; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
4,5W: 81 - 90; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
5,0W: 91 - 100; gdzie W to wskaźnik oceny dla testów wyboru liczony według wzoru: W = [X*(P+Xmax)*50]/(P*Xmax), gdzie: X - ilość punktów uzyskanych przez studenta, P - ilość punktów możliwych do uzyskania w teście, Xmax - najwyższa ilość punktów uzyskana przez studenta w badanej grupie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C17_U01Student posiada umiejętność posługiwania się poprawną terminologią i nomenklaturą z zakresu opakowalnictwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U03Potrafi dobrać rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów żywnościowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie roli i funkcji opakowań, podziału i przeglądu materiałów do ich produkcji, przybliżenie zagadnień związanych z certyfikacją opakowań, przekazanie podstawowych informacji na temat nowych trendów w opakowalnictwie
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie, Zasady BHP w laboratorium i na hali technologicznej.
T-L-3Opakowania metalowe
T-L-4Opakowania szklane
T-L-5Opakowania z celulozowe
T-L-6Opakowania celulozowe- metody modyfikacji
T-L-8Opakowania z tworzyw sztucznych i biodegradowalnych
T-L-9Metody formowania materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych
T-L-10Podstawy doboru opakowania do właściwości żywności
T-L-11Systemy pakowania żywności
T-W-1Rola i funkcje współczesnych opakowań, podział i przegląd konwencjonalnych materiałów do produkcji opakowań jednostkowych
T-W-2Opakowania metalowe. Opakowania szklane. Opakowania drewniane i papierowe (opakowania jednostkowe i transportowe).
T-W-3Opakowania z tworzyw sztucznych i polimerowe materiały opakowaniowe. Najważniejsze właściwości tworzyw sztucznych stosowanych na opakowania i sposoby ich oznaczania. Techniki wytwarzania w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych.
T-W-4Opakowania transportowe oraz jednostki ładunkowe. Najważniejsze metody badań materiałów i opakowań.
T-W-5Wytyczne do projektowania i doboru opakowań (podstawowe wymagania stawiane materiałom opakowaniowym, wybrane własności pakowanych produktów oraz ich zmiany w czasie przechowywania).
T-W-6Podstawy doboru opakowania. Systemy pakowania towarów w tym specyficzne systemy pakowania produktów (opakowania aseptyczne).
T-W-7Informacje na opakowaniach i oznakowanie różnych towarów (przepisy związane z etykietowaniem opakowań, kody kreskowe EAN, drukowanie materiałów opakowaniowych i opakowań).
T-W-8Certyfikacja opakowań oraz aspekty ekologiczne związane z zastosowaniem opakowań. Zagadnienia recyklingu odpadów opakowaniowych. Nowe kierunki pakowania (nowe trendy w opakowalnictwie, technologie alternatywne).
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium (2 w semestrze, test)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Pozytywna ocena z dwóch kolokwiów w formie testu, niższa niż 3,25.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C17_K01Student ma świadomość konieczności dalszego samokształcenia i pogłębiania wiedzy z zakresu dynamicznie rozwijającego się opakowalnictwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy w zakresie roli i funkcji opakowań, podziału i przeglądu materiałów do ich produkcji, przybliżenie zagadnień związanych z certyfikacją opakowań, przekazanie podstawowych informacji na temat nowych trendów w opakowalnictwie
Treści programoweT-W-8Certyfikacja opakowań oraz aspekty ekologiczne związane z zastosowaniem opakowań. Zagadnienia recyklingu odpadów opakowaniowych. Nowe kierunki pakowania (nowe trendy w opakowalnictwie, technologie alternatywne).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie podlega ocenie w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0