Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia ogólna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia ogólna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Daczkowska-Kozon <Elzbieta.Daczkowska-Kozon@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Szymczak <Barbara.Szymczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1biologia
W-2chemia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rożnorodnością świata mikroorganizmów i ich rola w zyciu człowieka.
C-2przybliżenie zasad postępowania z zywymi kulturami mikroorganizmów, metodami izolacji i identyfikacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym2
T-L-2Metody sterylizacji - od czego zalezy skuteczność procesu termicznego2
T-L-3Pozywki mikrobiologiczne: rodzaje, zasady przygotowywania, sposoby posiewów.2
T-L-4Specyfika wzrostu mikroorganizmów: bakterie, grzyby mikroskopowe. Typowe pożywki, warunki inkubacji posiewów, typy wzrostu. Hodowla, kolonia.8
T-L-5Warunki srodowiskowe a mozliwości wzrostowe mikroorganizmów.2
T-L-6Morfologia komórki - techniki mikroskopowe, metody barwienia.2
T-L-7Elementy morfologii komórki przydatne w różnicowaniu bakterii, grzybów mikroskopowych. Dobór odpowiednich technik mikroskopowych i metod barwienia.8
T-L-8Podstawy identyfikacji bakterii.4
30
wykłady
T-W-1Kroki milowe w rozwoju mikrobiologii. Działy mikrobiologii. Rola mikroorganizmów.2
T-W-2Różnorodność świata mikroorganizmów. Ogolna charakterystyka glównych grup mikroorganizmów2
T-W-3Podstawy taksonomii mikroorganizmów. Bakterie, archeony, grzyby mikroskopowe4
T-W-4Morfologia komórki: rodzaje, budowa i funkcje osłon zewnetrznych; struktury wewnątrz i zewnątrzkomórkowe.6
T-W-5Sporotwórcze mikroorganizmy; sporulacja - kiełkowanie.2
T-W-6Fizjologia mikroorganizmów - różnorodność metaboliczna2
T-W-7Ekstremofile2
T-W-8Wzrost mikroorganizmów - krzywa wzrostu2
T-W-9Czynniki środowiskowe a możliwości wzrostowe mikroorganizmów.2
T-W-10Relacje: mikroorganizm - mikroorganizm, mikroorganizm - gospodarz2
T-W-11Sposoby mikroorganizmów na przezycie.2
T-W-12Mikroorganizmy chorobotwórcze2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1aktywne uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2bieżace przygotowywanie sie do zajęć praktycznych30
A-L-3interpretowanie wyników pracy w konsultacji z prowadzącym zajęcia30
90
wykłady
A-W-1udział w wykladach30
A-W-2Praca własna - studiowanie materiałów źródłowych15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem srodków audiowizualnych
M-2zajecia laboratoryjne z zastosowaniem typowych technik mikrobiologicznych na zywym materiale mikrobiologicznym; praca indywidualna i w grupach roboczych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena teoretycznego przygotowania studenta do zajec praktycznych
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach praktycznych oraz sprawności w prowadzeniu analiz i interpretacji wyników
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D26_W01
Student zna kategorie pojęciowe i terminologię mikrobiologiczną oraz istotne dla rozwoju tej dziedziny wiedzy odkrycia. Ma podstawowa wiedzę dotyczącą różnorodności metabolicznej i znaczeniowej mikroorganizmów
ZBiJŻ_1A_W07R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-2, C-1T-W-10, T-W-9, T-W-1, T-W-7, T-W-12, T-W-8, T-W-6, T-W-11, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-1, S-4, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D26_U01
Student potrafi posługiwać się narzedziami i technikami stosowanymi w analityce mikrobiologicznej
ZBiJŻ_1A_U12, ZBiJŻ_1A_U02R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U03, InzA_U05C-1, C-2T-L-4, T-L-2, T-L-6, T-L-5, T-L-7, T-L-3, T-L-8, T-L-1M-2S-2, S-4, S-3, S-1
ZBiJŻ_1A_D26_U02
Umie wskazac mikroorganizmy szkodliwe dla czlowieka
ZBiJŻ_1A_U02, ZBiJŻ_1A_U07R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05C-2, C-1T-W-12, T-W-10M-2, M-1S-4, S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_D26_K01
Student ma swiadomośc korzysci i zagrożen wynikających z obecności okreslonych mikroorganizmow w okreslonych srodowiskach.
ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K05R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-W-12, T-W-11, T-W-10, T-W-9M-1S-3, S-2, S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D26_W01
Student zna kategorie pojęciowe i terminologię mikrobiologiczną oraz istotne dla rozwoju tej dziedziny wiedzy odkrycia. Ma podstawowa wiedzę dotyczącą różnorodności metabolicznej i znaczeniowej mikroorganizmów
2,0
3,0wie jak rozwijała się mikrobiologia i zna podstawowa terminologię mikrobiologiczną ma jednak trudnośc z przypisaniem roli okreslonym mikroorganizmom
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D26_U01
Student potrafi posługiwać się narzedziami i technikami stosowanymi w analityce mikrobiologicznej
2,0
3,0ma niepełną wiedzę na temat technik przydatnych w analityce mikrobiologicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_D26_U02
Umie wskazac mikroorganizmy szkodliwe dla czlowieka
2,0
3,0potrafi wskazac baakterie chorobotwórcze dla czlowieka
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_D26_K01
Student ma swiadomośc korzysci i zagrożen wynikających z obecności okreslonych mikroorganizmow w okreslonych srodowiskach.
2,0
3,0ma wyrywkowa wiedzę dotycząca szkodliwości mikroorganizmów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Salyers A., D.D. Whitt, Mikrobiologia, roznorodnośc, chorobotwórczośc, PWN, W-wa, 2009, 1
  2. Nicklin J., K. Graeme-Cook, R. Killington, Mikrobiologia. Krotkie wykłady, PWN, W-wa, 2012, 2
  3. Libudzisz Z., K. Kowal, Z. Żakowska, Mikrobiologia techniczna T1 Mikroorganizmy i srodowiska ich wystepowania, PWN, W-wa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Przondo-Mordarska A i in., Mikrobiologia, Urban@ Partner, 2011
  2. Mizerski W., B. Bednarczuk, M. Kawalec, Słownik bakterii ciekawych, pożytecznych, groźnych, Adamantan, Polska, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym2
T-L-2Metody sterylizacji - od czego zalezy skuteczność procesu termicznego2
T-L-3Pozywki mikrobiologiczne: rodzaje, zasady przygotowywania, sposoby posiewów.2
T-L-4Specyfika wzrostu mikroorganizmów: bakterie, grzyby mikroskopowe. Typowe pożywki, warunki inkubacji posiewów, typy wzrostu. Hodowla, kolonia.8
T-L-5Warunki srodowiskowe a mozliwości wzrostowe mikroorganizmów.2
T-L-6Morfologia komórki - techniki mikroskopowe, metody barwienia.2
T-L-7Elementy morfologii komórki przydatne w różnicowaniu bakterii, grzybów mikroskopowych. Dobór odpowiednich technik mikroskopowych i metod barwienia.8
T-L-8Podstawy identyfikacji bakterii.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kroki milowe w rozwoju mikrobiologii. Działy mikrobiologii. Rola mikroorganizmów.2
T-W-2Różnorodność świata mikroorganizmów. Ogolna charakterystyka glównych grup mikroorganizmów2
T-W-3Podstawy taksonomii mikroorganizmów. Bakterie, archeony, grzyby mikroskopowe4
T-W-4Morfologia komórki: rodzaje, budowa i funkcje osłon zewnetrznych; struktury wewnątrz i zewnątrzkomórkowe.6
T-W-5Sporotwórcze mikroorganizmy; sporulacja - kiełkowanie.2
T-W-6Fizjologia mikroorganizmów - różnorodność metaboliczna2
T-W-7Ekstremofile2
T-W-8Wzrost mikroorganizmów - krzywa wzrostu2
T-W-9Czynniki środowiskowe a możliwości wzrostowe mikroorganizmów.2
T-W-10Relacje: mikroorganizm - mikroorganizm, mikroorganizm - gospodarz2
T-W-11Sposoby mikroorganizmów na przezycie.2
T-W-12Mikroorganizmy chorobotwórcze2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1aktywne uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2bieżace przygotowywanie sie do zajęć praktycznych30
A-L-3interpretowanie wyników pracy w konsultacji z prowadzącym zajęcia30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykladach30
A-W-2Praca własna - studiowanie materiałów źródłowych15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D26_W01Student zna kategorie pojęciowe i terminologię mikrobiologiczną oraz istotne dla rozwoju tej dziedziny wiedzy odkrycia. Ma podstawowa wiedzę dotyczącą różnorodności metabolicznej i znaczeniowej mikroorganizmów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W07Ma podstawową wiedzę na temat procesów z udziałem mikroorganizmów w różnych gałęziach przemysłu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2przybliżenie zasad postępowania z zywymi kulturami mikroorganizmów, metodami izolacji i identyfikacji.
C-1Zapoznanie studentów z rożnorodnością świata mikroorganizmów i ich rola w zyciu człowieka.
Treści programoweT-W-10Relacje: mikroorganizm - mikroorganizm, mikroorganizm - gospodarz
T-W-9Czynniki środowiskowe a możliwości wzrostowe mikroorganizmów.
T-W-1Kroki milowe w rozwoju mikrobiologii. Działy mikrobiologii. Rola mikroorganizmów.
T-W-7Ekstremofile
T-W-12Mikroorganizmy chorobotwórcze
T-W-8Wzrost mikroorganizmów - krzywa wzrostu
T-W-6Fizjologia mikroorganizmów - różnorodność metaboliczna
T-W-11Sposoby mikroorganizmów na przezycie.
T-W-5Sporotwórcze mikroorganizmy; sporulacja - kiełkowanie.
T-W-4Morfologia komórki: rodzaje, budowa i funkcje osłon zewnetrznych; struktury wewnątrz i zewnątrzkomórkowe.
T-W-3Podstawy taksonomii mikroorganizmów. Bakterie, archeony, grzyby mikroskopowe
T-W-2Różnorodność świata mikroorganizmów. Ogolna charakterystyka glównych grup mikroorganizmów
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem srodków audiowizualnych
M-2zajecia laboratoryjne z zastosowaniem typowych technik mikrobiologicznych na zywym materiale mikrobiologicznym; praca indywidualna i w grupach roboczych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena teoretycznego przygotowania studenta do zajec praktycznych
S-4Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach praktycznych oraz sprawności w prowadzeniu analiz i interpretacji wyników
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wie jak rozwijała się mikrobiologia i zna podstawowa terminologię mikrobiologiczną ma jednak trudnośc z przypisaniem roli okreslonym mikroorganizmom
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D26_U01Student potrafi posługiwać się narzedziami i technikami stosowanymi w analityce mikrobiologicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
ZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rożnorodnością świata mikroorganizmów i ich rola w zyciu człowieka.
C-2przybliżenie zasad postępowania z zywymi kulturami mikroorganizmów, metodami izolacji i identyfikacji.
Treści programoweT-L-4Specyfika wzrostu mikroorganizmów: bakterie, grzyby mikroskopowe. Typowe pożywki, warunki inkubacji posiewów, typy wzrostu. Hodowla, kolonia.
T-L-2Metody sterylizacji - od czego zalezy skuteczność procesu termicznego
T-L-6Morfologia komórki - techniki mikroskopowe, metody barwienia.
T-L-5Warunki srodowiskowe a mozliwości wzrostowe mikroorganizmów.
T-L-7Elementy morfologii komórki przydatne w różnicowaniu bakterii, grzybów mikroskopowych. Dobór odpowiednich technik mikroskopowych i metod barwienia.
T-L-3Pozywki mikrobiologiczne: rodzaje, zasady przygotowywania, sposoby posiewów.
T-L-8Podstawy identyfikacji bakterii.
T-L-1Zasady BHP w laboratorium mikrobiologicznym
Metody nauczaniaM-2zajecia laboratoryjne z zastosowaniem typowych technik mikrobiologicznych na zywym materiale mikrobiologicznym; praca indywidualna i w grupach roboczych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach praktycznych oraz sprawności w prowadzeniu analiz i interpretacji wyników
S-4Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: ocena teoretycznego przygotowania studenta do zajec praktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma niepełną wiedzę na temat technik przydatnych w analityce mikrobiologicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D26_U02Umie wskazac mikroorganizmy szkodliwe dla czlowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U07Potrafi wskazać wpływ jakości żywności na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia publicznego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2przybliżenie zasad postępowania z zywymi kulturami mikroorganizmów, metodami izolacji i identyfikacji.
C-1Zapoznanie studentów z rożnorodnością świata mikroorganizmów i ich rola w zyciu człowieka.
Treści programoweT-W-12Mikroorganizmy chorobotwórcze
T-W-10Relacje: mikroorganizm - mikroorganizm, mikroorganizm - gospodarz
Metody nauczaniaM-2zajecia laboratoryjne z zastosowaniem typowych technik mikrobiologicznych na zywym materiale mikrobiologicznym; praca indywidualna i w grupach roboczych
M-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem srodków audiowizualnych
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach praktycznych oraz sprawności w prowadzeniu analiz i interpretacji wyników
S-1Ocena formująca: ocena teoretycznego przygotowania studenta do zajec praktycznych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wskazac baakterie chorobotwórcze dla czlowieka
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_D26_K01Student ma swiadomośc korzysci i zagrożen wynikających z obecności okreslonych mikroorganizmow w okreslonych srodowiskach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2przybliżenie zasad postępowania z zywymi kulturami mikroorganizmów, metodami izolacji i identyfikacji.
C-1Zapoznanie studentów z rożnorodnością świata mikroorganizmów i ich rola w zyciu człowieka.
Treści programoweT-W-12Mikroorganizmy chorobotwórcze
T-W-11Sposoby mikroorganizmów na przezycie.
T-W-10Relacje: mikroorganizm - mikroorganizm, mikroorganizm - gospodarz
T-W-9Czynniki środowiskowe a możliwości wzrostowe mikroorganizmów.
Metody nauczaniaM-1wykłady tematyczne z wykorzystaniem srodków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach praktycznych oraz sprawności w prowadzeniu analiz i interpretacji wyników
S-1Ocena formująca: ocena teoretycznego przygotowania studenta do zajec praktycznych
S-4Ocena podsumowująca: egzamin testowy z przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma wyrywkowa wiedzę dotycząca szkodliwości mikroorganizmów
3,5
4,0
4,5
5,0