Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia organiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia organiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiada wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej z zakresu programu studiowanego kierunku, posiada widzę z chemii organicznej obejmującą zakres szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poszerzenie i opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu chemii organicznej, obejmującej: istotę zwiazków organicznych; znajomość głównych grup zwiazków organicznych z ich właściwościami fizyko-chemicznycmi; znajomość typów reakcji chemicznych zwiazków organicznych z uwzględnieniem ich mechanizmu. Student opanowuje umiejętność identyfikacji wybranych grup zwiazków organicznych oraz prostych syntez organicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym, regulamin pracownii chemicznej z ukierukowaniem na związki organiczne. Sprzęt i aparatura laboratoryjna - rodzaje, działanie, obsługa. Przedstawienie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, warunków zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy laboratoryjne, harmonogram ćwiczeń.3
T-L-2Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-3Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-4Estry - podstawowe właściwości estrów, metody ich otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-5Aldehydy - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne - próba Tollensa i Trommera. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-6Ketony - właściwości chemiczne i reakcje charakterystyczne ketonów.Próba Legala, Gunninga. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-7Kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości i metody wykrywania kwasów karboksylowych. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-8Aminokwasy - podstawowe właściwości i reakcje charakterystyczne aminokwasów. Podział i metody wykrywania aminokwasów.3
T-L-9Peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek: reakcja biuretowa, ksantoproteinowa, ninhydrynowa, cystynowa. Budowa i podział białek.3
T-L-10Otrzymywanie kwasu acetylosalicylowego, wydajność procesu. Charakterystyka i właściwości kwasów aromatycznych.3
30
wykłady
T-W-1Informacje wprowadzające. Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Odmiany alotropowe węgla. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).Definiowanie kwasów i zasad zwiazków organicznych.2
T-W-2Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.2
T-W-3Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).2
T-W-4Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.2
T-W-5Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.2
T-W-6Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.2
T-W-7Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do wejściówek10
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium20
A-L-4Opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych10
A-L-5Studiowanie wskazanej literatury15
A-L-6Godziny kontaktowe z nauczycielem5
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach5
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-4Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień5
A-W-5Utrwalanie i uzupełnianie wiadomości z tematyki bieżących wykładów5
A-W-6Przygotowanie do egzaminu pisemnego z wykładów15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora mulitimedialnego
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające: objaśnienie, opis

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
S-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B13_W01
Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady nomentkaltury poszczególnych grup związków organicznych. Zna źródła, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych związków organicznych.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1T-W-3, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-1M-1, M-3S-4, S-1
ZBiJŻ_1A_B13_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. Zna metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz zasady przeprowadzania prostych syntez. Ma wiedzę pozwalającą zrozumieć podstawy zjawisk zachodzących w przyrodzie z wykorzystaniem procesów i reakcji chemicznych.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1T-L-10, T-L-1, T-L-4, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-9M-3, M-2S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B13_U01
Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą związków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Pisze reakcje chemiczne ze wskazaniem na mechanizm ich przebiegu. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi przygotować sprawozdanie z ich realizacji.
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-W-4, T-L-2, T-L-1, T-L-8, T-L-3, T-L-5, T-W-5, T-L-7, T-W-6, T-W-3, T-L-10, T-L-6, T-W-1, T-L-4, T-W-2, T-L-9, T-W-7M-3, M-1, M-2S-4, S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B13_K01
Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki, potrafi pracować w zespole i jest zdeterminowany do osiągnięcia prawidłowych wyników prowadzonych eksperymentów. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. Wykazuje dbałość o środowisko. Stosuje zasady selekcji i utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzonych eksperymentów.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K02, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-2, T-L-4, T-L-5, T-L-2, T-L-8, T-L-10, T-L-6, T-W-3, T-L-1, T-L-7, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-L-3, T-L-9M-1, M-3, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B13_W01
Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady nomentkaltury poszczególnych grup związków organicznych. Zna źródła, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych związków organicznych.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_B13_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. Zna metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz zasady przeprowadzania prostych syntez. Ma wiedzę pozwalającą zrozumieć podstawy zjawisk zachodzących w przyrodzie z wykorzystaniem procesów i reakcji chemicznych.
2,0
3,0Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych. Jego wiedza teoretyczna jest ograniczona do zagadnień podstawowych, przedstawionych w obowiązującym skrypcie. nie zna sposobów szacowania poprawności uzyskanych wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B13_U01
Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą związków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Pisze reakcje chemiczne ze wskazaniem na mechanizm ich przebiegu. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi przygotować sprawozdanie z ich realizacji.
2,0
3,0Student potrafi poprawnie stosować widzę teoretyczną na poziomie 50% maksymalnych wymagań. Poprawnie (niekiedy przy pomocy prowadzącego zajęcia) obsługuje sprzęt i aparaturę laboratoryjną. Zna zasady wykonywania doświadczeń chemicznych, ale nie potrafi ich wykonać samodzielnie. Jego wiedza ogranicza się do zagadnień podstawowych. Nie potrafi samodzielnie interpretować uzyskanych wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B13_K01
Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki, potrafi pracować w zespole i jest zdeterminowany do osiągnięcia prawidłowych wyników prowadzonych eksperymentów. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. Wykazuje dbałość o środowisko. Stosuje zasady selekcji i utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzonych eksperymentów.
2,0
3,0Student wykazuje się bierną postawą w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Wybiórczo stosuje segregację i utylizację odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz do zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. McMurry J., Chemia organiczna tom 1-5, PWN, Warszawa, 2010
  2. Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna tom 1, 2, PWN, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Patrick G., Chemia organiczna- krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2008
  2. Masztalerz P., Chemia organiczna, Chemiczne, Wrocław, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym, regulamin pracownii chemicznej z ukierukowaniem na związki organiczne. Sprzęt i aparatura laboratoryjna - rodzaje, działanie, obsługa. Przedstawienie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, warunków zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy laboratoryjne, harmonogram ćwiczeń.3
T-L-2Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-3Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-4Estry - podstawowe właściwości estrów, metody ich otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-5Aldehydy - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne - próba Tollensa i Trommera. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-6Ketony - właściwości chemiczne i reakcje charakterystyczne ketonów.Próba Legala, Gunninga. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-7Kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości i metody wykrywania kwasów karboksylowych. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-8Aminokwasy - podstawowe właściwości i reakcje charakterystyczne aminokwasów. Podział i metody wykrywania aminokwasów.3
T-L-9Peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek: reakcja biuretowa, ksantoproteinowa, ninhydrynowa, cystynowa. Budowa i podział białek.3
T-L-10Otrzymywanie kwasu acetylosalicylowego, wydajność procesu. Charakterystyka i właściwości kwasów aromatycznych.3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Informacje wprowadzające. Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Odmiany alotropowe węgla. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).Definiowanie kwasów i zasad zwiazków organicznych.2
T-W-2Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.2
T-W-3Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).2
T-W-4Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.2
T-W-5Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.2
T-W-6Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.2
T-W-7Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do wejściówek10
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium20
A-L-4Opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych10
A-L-5Studiowanie wskazanej literatury15
A-L-6Godziny kontaktowe z nauczycielem5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach5
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-4Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień5
A-W-5Utrwalanie i uzupełnianie wiadomości z tematyki bieżących wykładów5
A-W-6Przygotowanie do egzaminu pisemnego z wykładów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B13_W01Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady nomentkaltury poszczególnych grup związków organicznych. Zna źródła, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu chemii organicznej, obejmującej: istotę zwiazków organicznych; znajomość głównych grup zwiazków organicznych z ich właściwościami fizyko-chemicznycmi; znajomość typów reakcji chemicznych zwiazków organicznych z uwzględnieniem ich mechanizmu. Student opanowuje umiejętność identyfikacji wybranych grup zwiazków organicznych oraz prostych syntez organicznych.
Treści programoweT-W-3Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).
T-W-7Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).
T-W-4Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.
T-W-2Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.
T-W-6Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.
T-W-5Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.
T-W-1Informacje wprowadzające. Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Odmiany alotropowe węgla. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).Definiowanie kwasów i zasad zwiazków organicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora mulitimedialnego
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
S-1Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B13_W02Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. Zna metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz zasady przeprowadzania prostych syntez. Ma wiedzę pozwalającą zrozumieć podstawy zjawisk zachodzących w przyrodzie z wykorzystaniem procesów i reakcji chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu chemii organicznej, obejmującej: istotę zwiazków organicznych; znajomość głównych grup zwiazków organicznych z ich właściwościami fizyko-chemicznycmi; znajomość typów reakcji chemicznych zwiazków organicznych z uwzględnieniem ich mechanizmu. Student opanowuje umiejętność identyfikacji wybranych grup zwiazków organicznych oraz prostych syntez organicznych.
Treści programoweT-L-10Otrzymywanie kwasu acetylosalicylowego, wydajność procesu. Charakterystyka i właściwości kwasów aromatycznych.
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym, regulamin pracownii chemicznej z ukierukowaniem na związki organiczne. Sprzęt i aparatura laboratoryjna - rodzaje, działanie, obsługa. Przedstawienie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, warunków zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy laboratoryjne, harmonogram ćwiczeń.
T-L-4Estry - podstawowe właściwości estrów, metody ich otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-7Kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości i metody wykrywania kwasów karboksylowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-8Aminokwasy - podstawowe właściwości i reakcje charakterystyczne aminokwasów. Podział i metody wykrywania aminokwasów.
T-L-2Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-5Aldehydy - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne - próba Tollensa i Trommera. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-6Ketony - właściwości chemiczne i reakcje charakterystyczne ketonów.Próba Legala, Gunninga. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-3Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-9Peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek: reakcja biuretowa, ksantoproteinowa, ninhydrynowa, cystynowa. Budowa i podział białek.
Metody nauczaniaM-3Metody podające: objaśnienie, opis
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
S-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zasady i metody wykonania doświadczeń chemicznych. Jego wiedza teoretyczna jest ograniczona do zagadnień podstawowych, przedstawionych w obowiązującym skrypcie. nie zna sposobów szacowania poprawności uzyskanych wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B13_U01Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą związków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Pisze reakcje chemiczne ze wskazaniem na mechanizm ich przebiegu. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi przygotować sprawozdanie z ich realizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu chemii organicznej, obejmującej: istotę zwiazków organicznych; znajomość głównych grup zwiazków organicznych z ich właściwościami fizyko-chemicznycmi; znajomość typów reakcji chemicznych zwiazków organicznych z uwzględnieniem ich mechanizmu. Student opanowuje umiejętność identyfikacji wybranych grup zwiazków organicznych oraz prostych syntez organicznych.
Treści programoweT-W-4Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.
T-L-2Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym, regulamin pracownii chemicznej z ukierukowaniem na związki organiczne. Sprzęt i aparatura laboratoryjna - rodzaje, działanie, obsługa. Przedstawienie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, warunków zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy laboratoryjne, harmonogram ćwiczeń.
T-L-8Aminokwasy - podstawowe właściwości i reakcje charakterystyczne aminokwasów. Podział i metody wykrywania aminokwasów.
T-L-3Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-5Aldehydy - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne - próba Tollensa i Trommera. Zapis reakcji chemicznych.
T-W-5Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.
T-L-7Kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości i metody wykrywania kwasów karboksylowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-W-6Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.
T-W-3Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).
T-L-10Otrzymywanie kwasu acetylosalicylowego, wydajność procesu. Charakterystyka i właściwości kwasów aromatycznych.
T-L-6Ketony - właściwości chemiczne i reakcje charakterystyczne ketonów.Próba Legala, Gunninga. Zapis reakcji chemicznych.
T-W-1Informacje wprowadzające. Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Odmiany alotropowe węgla. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).Definiowanie kwasów i zasad zwiazków organicznych.
T-L-4Estry - podstawowe właściwości estrów, metody ich otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.
T-W-2Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.
T-L-9Peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek: reakcja biuretowa, ksantoproteinowa, ninhydrynowa, cystynowa. Budowa i podział białek.
T-W-7Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).
Metody nauczaniaM-3Metody podające: objaśnienie, opis
M-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora mulitimedialnego
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
S-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki z ćwiczeń laboratoryjnych
S-1Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi poprawnie stosować widzę teoretyczną na poziomie 50% maksymalnych wymagań. Poprawnie (niekiedy przy pomocy prowadzącego zajęcia) obsługuje sprzęt i aparaturę laboratoryjną. Zna zasady wykonywania doświadczeń chemicznych, ale nie potrafi ich wykonać samodzielnie. Jego wiedza ogranicza się do zagadnień podstawowych. Nie potrafi samodzielnie interpretować uzyskanych wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B13_K01Student wykazuje aktywną postawę w procesie nauki, potrafi pracować w zespole i jest zdeterminowany do osiągnięcia prawidłowych wyników prowadzonych eksperymentów. Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. Wykazuje dbałość o środowisko. Stosuje zasady selekcji i utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzonych eksperymentów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poszerzenie i opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu chemii organicznej, obejmującej: istotę zwiazków organicznych; znajomość głównych grup zwiazków organicznych z ich właściwościami fizyko-chemicznycmi; znajomość typów reakcji chemicznych zwiazków organicznych z uwzględnieniem ich mechanizmu. Student opanowuje umiejętność identyfikacji wybranych grup zwiazków organicznych oraz prostych syntez organicznych.
Treści programoweT-W-2Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.
T-L-4Estry - podstawowe właściwości estrów, metody ich otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-5Aldehydy - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne - próba Tollensa i Trommera. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-2Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-8Aminokwasy - podstawowe właściwości i reakcje charakterystyczne aminokwasów. Podział i metody wykrywania aminokwasów.
T-L-10Otrzymywanie kwasu acetylosalicylowego, wydajność procesu. Charakterystyka i właściwości kwasów aromatycznych.
T-L-6Ketony - właściwości chemiczne i reakcje charakterystyczne ketonów.Próba Legala, Gunninga. Zapis reakcji chemicznych.
T-W-3Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym, regulamin pracownii chemicznej z ukierukowaniem na związki organiczne. Sprzęt i aparatura laboratoryjna - rodzaje, działanie, obsługa. Przedstawienie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, warunków zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy laboratoryjne, harmonogram ćwiczeń.
T-L-7Kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości i metody wykrywania kwasów karboksylowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-W-6Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.
T-W-7Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).
T-W-4Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.
T-W-5Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.
T-W-1Informacje wprowadzające. Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Odmiany alotropowe węgla. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).Definiowanie kwasów i zasad zwiazków organicznych.
T-L-3Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-9Peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne na wykrywanie białek: reakcja biuretowa, ksantoproteinowa, ninhydrynowa, cystynowa. Budowa i podział białek.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora mulitimedialnego
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje się bierną postawą w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Wybiórczo stosuje segregację i utylizację odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz do zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0