Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie informacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie informacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość informatyki na poziomie szkoły średniej.
W-2Umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
C-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
C-3Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
C-4Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
C-5Student poznaje zastosowanie technik komputerowych w procesach inżynierskich. Uczy się praktycznego wykorzystania podstawowych zasad obsługi sprzętu komputerowego oraz nabywa wiedzę o podstawowych systemach operacyjnych. Wykształca umiejętność tworzenia stron WWW oraz wykorzystywania Internetu jako źródła informacji. Stosuje pakiet Office do wspomagania pracy inżyniera elektroautomatyka oraz układa algorytmy i opisuje je w wybranych językach programowania w celu rozwiązywania średnio złożony problemów inżynierskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawowe komendy systemu operacyjnego5
T-L-2Ćwiczenia z edycji tekstu4
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych4
T-L-4Tworzenie prezentacji multimedialnych6
T-L-5Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego2
T-L-6Praca w sieci - Internet, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, konfiguracja komputera do pracy w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej4
T-L-7Tworzenie stron internetowych5
30
wykłady
T-W-1System komputerowy1
T-W-2System dwójkowy1
T-W-3Metody przetwarzania danych1
T-W-4System operacyjny - pojęcie, zadania1
T-W-5Oprogramowanie wspomagające pracę twórczą1
T-W-6Sieci komputerowe2
T-W-7Nowe technologie i standardy przesyłania danych1
T-W-8Komputer jako narzędzie w technologii żywności2
T-W-9Metody zabezpieczania danych1
T-W-10Języki opisu stron internetowych4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach35
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu15
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Samodzielne praca30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A3-2_W01
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A3-2_U01
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2S-1, S-3
ZBiJŻ_1A_A3-2_U02
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-7, T-W-10M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A3-2_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-4T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A3-2_W01
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A3-2_U01
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
2,0Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
ZBiJŻ_1A_A3-2_U02
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
2,0Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A3-2_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.

Literatura podstawowa

  1. Waverka P, Reid D, Word 2000 - kompendium wiedzy, PLJ, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Tustanowska-Kamrowska Krystyna, Techniki komputerowe bez stresu i lęku. Ćwiczenia, Wyd politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawowe komendy systemu operacyjnego5
T-L-2Ćwiczenia z edycji tekstu4
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych4
T-L-4Tworzenie prezentacji multimedialnych6
T-L-5Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego2
T-L-6Praca w sieci - Internet, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, konfiguracja komputera do pracy w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej4
T-L-7Tworzenie stron internetowych5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1System komputerowy1
T-W-2System dwójkowy1
T-W-3Metody przetwarzania danych1
T-W-4System operacyjny - pojęcie, zadania1
T-W-5Oprogramowanie wspomagające pracę twórczą1
T-W-6Sieci komputerowe2
T-W-7Nowe technologie i standardy przesyłania danych1
T-W-8Komputer jako narzędzie w technologii żywności2
T-W-9Metody zabezpieczania danych1
T-W-10Języki opisu stron internetowych4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach35
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu15
A-L-3konsultacje z prowadzącym zajęcia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Samodzielne praca30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-2_W01Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
Treści programoweT-L-1Podstawowe komendy systemu operacyjnego
T-L-2Ćwiczenia z edycji tekstu
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Tworzenie prezentacji multimedialnych
T-L-5Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego
T-L-6Praca w sieci - Internet, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, konfiguracja komputera do pracy w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej
T-L-7Tworzenie stron internetowych
T-W-1System komputerowy
T-W-3Metody przetwarzania danych
T-W-4System operacyjny - pojęcie, zadania
T-W-5Oprogramowanie wspomagające pracę twórczą
T-W-6Sieci komputerowe
T-W-7Nowe technologie i standardy przesyłania danych
T-W-8Komputer jako narzędzie w technologii żywności
T-W-9Metody zabezpieczania danych
T-W-10Języki opisu stron internetowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-2_U01Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
Treści programoweT-L-2Ćwiczenia z edycji tekstu
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Tworzenie prezentacji multimedialnych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-2_U02Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
Treści programoweT-L-2Ćwiczenia z edycji tekstu
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Tworzenie prezentacji multimedialnych
T-L-6Praca w sieci - Internet, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, konfiguracja komputera do pracy w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej
T-L-7Tworzenie stron internetowych
T-W-10Języki opisu stron internetowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-2_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
Treści programoweT-L-1Podstawowe komendy systemu operacyjnego
T-L-2Ćwiczenia z edycji tekstu
T-L-3Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-4Tworzenie prezentacji multimedialnych
T-L-5Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego
T-L-6Praca w sieci - Internet, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, konfiguracja komputera do pracy w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej
T-L-7Tworzenie stron internetowych
T-W-1System komputerowy
T-W-3Metody przetwarzania danych
T-W-4System operacyjny - pojęcie, zadania
T-W-5Oprogramowanie wspomagające pracę twórczą
T-W-6Sieci komputerowe
T-W-7Nowe technologie i standardy przesyłania danych
T-W-8Komputer jako narzędzie w technologii żywności
T-W-9Metody zabezpieczania danych
T-W-10Języki opisu stron internetowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady
S-3Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.