Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki informacyjne z elementami statystyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki informacyjne z elementami statystyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>, Agnieszka Strzelczak <Agnieszka-Strzelczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomosc informatyki na poziomie szkoły sredniej
W-2Umiejetnosc obsługi komputera w stopniu dobrym
W-3Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
C-2Ukształtowanie umiejetnosci przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-3Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz
C-4Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
C-5Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań
C-6Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów róznych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW
C-7Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji
C-8Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-9Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych
C-10Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
C-11Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
C-12Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Technologia informacyjna jako zespół środków ( hardware, software, technologie przesyłania danych) służących do posługiwania się informacją6
T-L-2Proces przetwarzania informacji - klasyfikacja danych, sortowanie danych, agregacja danych, wykonanie obliczeń, selekcja.2
T-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej4
T-L-4Praca w środowisku programów ststystycznych3
T-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych3
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica6
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych4
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych2
30
wykłady
T-W-1Elementy statystyki opisowej3
T-W-2Zmienna losowa i jej rozkłady2
T-W-3Badania statystyczne ze względu na jedną cechę - zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez6
T-W-4Badania statystyczne ze względu na dwie cechy - korelacje, regresja liniowa4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu1
A-L-3Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń30
61
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury20
A-W-3konsultacje z prowadzącym5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
M-3Ćwiczenia rachunkowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność na wykladach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady
S-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
S-5Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A3-1_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-2, M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, S-5
ZBiJŻ_1A_A3-1_W02
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-4T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A3-1_U01
Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne
ZBiJŻ_1A_U11R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07C-8T-W-3, T-W-1, T-L-6, T-W-2, T-W-4, T-L-8M-3S-5, S-6
ZBiJŻ_1A_A3-1_U02
Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
ZBiJŻ_1A_U09, ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U11R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1, C-8, C-9T-L-7, T-L-6, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-L-8, T-L-4, T-L-3, T-W-2M-3S-5, S-6
ZBiJŻ_1A_A3-1_U03
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
ZBiJŻ_1A_U10, ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U09R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-10T-L-5, T-L-7M-2S-3, S-4
ZBiJŻ_1A_A3-1_U04
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
ZBiJŻ_1A_U11, ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-11T-L-3, T-L-5, T-L-7, T-L-8M-2S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A3-1_K01
Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-8, C-9T-L-4, T-L-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-L-7, T-L-6, T-L-2, T-L-8, T-L-3, T-L-5, T-W-1M-3S-5, S-6
ZBiJŻ_1A_A3-1_K02
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K05, ZBiJŻ_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-12T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A3-1_W01
Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
ZBiJŻ_1A_A3-1_W02
Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A3-1_U01
Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne
2,0Student nie posiada umiejętności przeprowadzania wnioskowania statystycznego
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
4,5Student posiada bardzo dobrą dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
5,0Student posiada wybitną umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
ZBiJŻ_1A_A3-1_U02
Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
2,0Student nie potrafi opracowywać i prezentować wyników analiz statystycznych
3,0Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami
3,5Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student potrafi dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
5,0Student znakomicie potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
ZBiJŻ_1A_A3-1_U03
Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
2,0Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
ZBiJŻ_1A_A3-1_U04
Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
2,0Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A3-1_K01
Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
2,0Student nie jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,0Student jest częściowo zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,5Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań w zadowalającym stopniu
4,0Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
4,5Student jest w znacznym stopniu zdolny do krytycznej oceny wyników badań
5,0Student jest w pełni zdolny do krytycznej oceny wyników badań
ZBiJŻ_1A_A3-1_K02
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.

Literatura podstawowa

  1. Waverka P, Reid D, Word 2000 - kompendium wiedzy, PLJ, Warszawa, 1999
  2. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
  3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011
  4. Hyb W., Myszewski J., Tablice matematyczne. Cz. II. Statystyka matematyczna, Wyd. SGGW, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Tustanowska-Kamrowska Krystyna, Techniki komputerowe bez stresu i lęku. Ćwiczenia, Wyd politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003
  2. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 1996
  3. Zieliński T., Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki, StatSoft Polska, Kraków, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Technologia informacyjna jako zespół środków ( hardware, software, technologie przesyłania danych) służących do posługiwania się informacją6
T-L-2Proces przetwarzania informacji - klasyfikacja danych, sortowanie danych, agregacja danych, wykonanie obliczeń, selekcja.2
T-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej4
T-L-4Praca w środowisku programów ststystycznych3
T-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych3
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica6
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych4
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy statystyki opisowej3
T-W-2Zmienna losowa i jej rozkłady2
T-W-3Badania statystyczne ze względu na jedną cechę - zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez6
T-W-4Badania statystyczne ze względu na dwie cechy - korelacje, regresja liniowa4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2studiowanie literatury przedmiotu1
A-L-3Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń30
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury20
A-W-3konsultacje z prowadzącym5
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_W01Posiada wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
Treści programoweT-W-3Badania statystyczne ze względu na jedną cechę - zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez
T-W-2Zmienna losowa i jej rozkłady
T-W-4Badania statystyczne ze względu na dwie cechy - korelacje, regresja liniowa
T-W-1Elementy statystyki opisowej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
M-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność na wykladach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające wykłady
S-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
S-5Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu statystyki matematycznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_W02Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Przekazanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
Treści programoweT-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań, ale z pewnymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i ich zastosowań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_U01Potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowanie statystyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-8Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
Treści programoweT-W-3Badania statystyczne ze względu na jedną cechę - zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez
T-W-1Elementy statystyki opisowej
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-W-2Zmienna losowa i jej rozkłady
T-W-4Badania statystyczne ze względu na dwie cechy - korelacje, regresja liniowa
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności przeprowadzania wnioskowania statystycznego
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale z licznymi błędami
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego, ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
4,5Student posiada bardzo dobrą dobrą umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
5,0Student posiada wybitną umiejętność przeprowadzania wnioskowania statystycznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_U02Potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
C-8Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-9Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych
Treści programoweT-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-W-4Badania statystyczne ze względu na dwie cechy - korelacje, regresja liniowa
T-W-1Elementy statystyki opisowej
T-W-3Badania statystyczne ze względu na jedną cechę - zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
T-L-4Praca w środowisku programów ststystycznych
T-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-W-2Zmienna losowa i jej rozkłady
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracowywać i prezentować wyników analiz statystycznych
3,0Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami
3,5Student potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych w zadowalającym stopniu, ale ale ze znacznymi niedociągnięciami
4,0Student potrafi dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
4,5Student potrafi bardzo dobrze opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
5,0Student znakomicie potrafi opracowywać i prezentować wyniki analiz statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_U03Potrafi wykorzystać komputer do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
ZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U09Posiada umiejętność wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i językach obcych. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-10Ukształtowanie umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
Treści programoweT-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z licznymi niedociągnięciami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych, ale z pewnymi brakami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność wykorzystania komputera do analizy, graficznej prezentacji (wizualizacji) i interpretacji wyników badań naukowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_U04Potrafi tworzyć elektroniczne dokumenty różnych formatów, prezentacje multimedialne i strony WWW.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U11Stosuje podstawowe technologie informatyczne przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Umie przeprowadzić analizy statystyczne wyników eksperymentów
ZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-11Ukształtowanie umiejętności tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
Treści programoweT-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi tworzyć elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
3,0Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z licznymi brakami.
3,5Student posiada zadowalającą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW, ale z pewnymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
4,5Student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
5,0Student posiada znakomitą umiejętność tworzenia elektronicznych dokumentów różnych formatów, prezentacji multimedialnych i stron WWW.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_K01Jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu statystyki matematycznej
C-8Ukształtowanie umiejętności przeprowadzania prawidłowego wnioskowania statystycznego
C-9Rozwinięcie umiejętności opracowywania i prezentacji wyników analiz statystycznych
Treści programoweT-L-4Praca w środowisku programów ststystycznych
T-L-1Technologia informacyjna jako zespół środków ( hardware, software, technologie przesyłania danych) służących do posługiwania się informacją
T-W-2Zmienna losowa i jej rozkłady
T-W-4Badania statystyczne ze względu na dwie cechy - korelacje, regresja liniowa
T-W-3Badania statystyczne ze względu na jedną cechę - zagadnienia estymacji, weryfikacja hipotez
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-2Proces przetwarzania informacji - klasyfikacja danych, sortowanie danych, agregacja danych, wykonanie obliczeń, selekcja.
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
T-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-W-1Elementy statystyki opisowej
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia rachunkowe
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach audytoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające ćwiczenia audytoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,0Student jest częściowo zdolny do krytycznej oceny wyników badań
3,5Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań w zadowalającym stopniu
4,0Student jest zdolny do krytycznej oceny wyników badań
4,5Student jest w znacznym stopniu zdolny do krytycznej oceny wyników badań
5,0Student jest w pełni zdolny do krytycznej oceny wyników badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A3-1_K02Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-12Rozwinięcie umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
Treści programoweT-L-3Metody przygotowania danych eksperymentalnych do przeprowadzenia analizy statystycznej
T-L-5Ćwiczenia z wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analizy i opracowania danych
T-L-6Wnioskowanie statystyczne w oparciu o analizę danych przy pomocy programu sSatistica
T-L-7Wizualizacja i graficzna interpretacja wyników analiz statystycznych
T-L-8Statystyczne programy komputerowe na bazie Sieci Neuronowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych ćwiczeń w laboratorium komputerowym
S-4Ocena podsumowująca: Ocena ogólna aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykonania zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,0Student ma częściową świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
3,5Student ma zadowalającą świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,0Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
4,5Student ma znaczną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.
5,0Student ma pełną świadomość swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia do akwizycji i przetwarzania informacji.