Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Ergonomia pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ergonomia pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Akwakultury
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna na temat Ergonomii pracy – nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na optymalizację warunków pracy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie: - ergonomicznej optymalizacji warunków pracy - ergonomicznej pracy z komputerem - objawów, przyczyn i rodzajów zmęczenia - zmian fizjologicznych podczas wysiłków fizycznych. - reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. - skutków bezczynności ruchowej. - przystosowania ustroju do zmieniających się warunków środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Ergonomiczna praca z komputerem. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. Skutki bezczynności ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniających się warunków środowiska.15
15
wykłady
T-W-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie przez studentów referatów wraz z prezentacją z wybranych zagadnień dotyczących Ergonomii pracy12
A-A-3Zaliczenie przedmiotu3
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie przez studentów referatów wraz z prezentacją z wybranych zagadnień dotyczących fizjologii pracy15
A-W-3uczestnictwo w konsultacjach5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-5studiowanie literatury przedmiotu15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład, prezentacja mutimedialna, foliogramy, filmy DVD.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A1-2_W01
Poznanie głównych koncepcji dotyczących optymalizacji warunków pracy oraz ergonomicznej pracy z komputerem. Znajomośc zagadnień dotyczących zmęczenie, klasyfikacji wysiłków fizycznych.
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A1-2_U01
Student zna podstawowe zadania ergonomii i wie co to jest i czemu służy optymalizacja warunków pracy.
ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01InzA_U03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A1-2_K01
Jest człowiekiem świadomym, wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wie co to jest i czemu słuzy optymalizacja warunków pracy.
ZBiJŻ_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A1-2_W01
Poznanie głównych koncepcji dotyczących optymalizacji warunków pracy oraz ergonomicznej pracy z komputerem. Znajomośc zagadnień dotyczących zmęczenie, klasyfikacji wysiłków fizycznych.
2,0
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe poprawna odpowiedz na 5 pytan, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia czastkowe,
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A1-2_U01
Student zna podstawowe zadania ergonomii i wie co to jest i czemu służy optymalizacja warunków pracy.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A1-2_K01
Jest człowiekiem świadomym, wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wie co to jest i czemu słuzy optymalizacja warunków pracy.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jerzy Józefaciuk, Wiesława Nowacka, Ćwiczenia z ergonomii i ochrony pracy, Wydaw. SGGW-AR, Warszawa, 1998, ISBN 83-00-02185-X
  2. Edward Kowal., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 2002, ISBN 83-01-13877-7
  3. Danuta Koradecka, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1999, ISBN 83-901740-6-5

Literatura dodatkowa

  1. Arwid Hansen, Ergonomia na co dzień, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1987, ISBN 83-202-0628-6
  2. Zbigniew W. Jóźwiak, Stanowiska pracy z monitorami ekranowymi - wymagania ergonomiczne, Oficyna Wydawnicza IMP, 1997, Łódź, 1997, ISBN 83-86052-81-3

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Ergonomiczna praca z komputerem. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. Skutki bezczynności ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniających się warunków środowiska.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie przez studentów referatów wraz z prezentacją z wybranych zagadnień dotyczących Ergonomii pracy12
A-A-3Zaliczenie przedmiotu3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie przez studentów referatów wraz z prezentacją z wybranych zagadnień dotyczących fizjologii pracy15
A-W-3uczestnictwo w konsultacjach5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-5studiowanie literatury przedmiotu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A1-2_W01Poznanie głównych koncepcji dotyczących optymalizacji warunków pracy oraz ergonomicznej pracy z komputerem. Znajomośc zagadnień dotyczących zmęczenie, klasyfikacji wysiłków fizycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie: - ergonomicznej optymalizacji warunków pracy - ergonomicznej pracy z komputerem - objawów, przyczyn i rodzajów zmęczenia - zmian fizjologicznych podczas wysiłków fizycznych. - reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. - skutków bezczynności ruchowej. - przystosowania ustroju do zmieniających się warunków środowiska.
Treści programoweT-W-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku.
Metody nauczaniaM-1wykład, prezentacja mutimedialna, foliogramy, filmy DVD.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe poprawna odpowiedz na 5 pytan, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia czastkowe,
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A1-2_U01Student zna podstawowe zadania ergonomii i wie co to jest i czemu służy optymalizacja warunków pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie: - ergonomicznej optymalizacji warunków pracy - ergonomicznej pracy z komputerem - objawów, przyczyn i rodzajów zmęczenia - zmian fizjologicznych podczas wysiłków fizycznych. - reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. - skutków bezczynności ruchowej. - przystosowania ustroju do zmieniających się warunków środowiska.
Treści programoweT-W-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku.
Metody nauczaniaM-1wykład, prezentacja mutimedialna, foliogramy, filmy DVD.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A1-2_K01Jest człowiekiem świadomym, wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wie co to jest i czemu słuzy optymalizacja warunków pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie: - ergonomicznej optymalizacji warunków pracy - ergonomicznej pracy z komputerem - objawów, przyczyn i rodzajów zmęczenia - zmian fizjologicznych podczas wysiłków fizycznych. - reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku. - skutków bezczynności ruchowej. - przystosowania ustroju do zmieniających się warunków środowiska.
Treści programoweT-W-1Historia rozwoju ergonomii. Zadania ergonomii. Koncepcje ergonomicznego środowiska pracy. Ergonomiczna optymalizacja warunków pracy. Zmęczenie, lokalizacja oraz przyczyny, objawy i rodzaje zmęczenia. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w różnym wieku.
Metody nauczaniaM-1wykład, prezentacja mutimedialna, foliogramy, filmy DVD.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0