Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Higiena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Higiena pracy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Akwakultury
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Robert Dziaman <Robert.Dziaman@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna na temat Higieny pracy – nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zasad zapobiegania ewntualnym chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia i dobrej kondycji.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - higieny pracy – nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - zasad zapobiegania chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. - identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, - metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, - z zakresu podstawowych aktów prawnych Kodeksu Pracy. - popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1- Wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Opracowywanie zasad zapobiegania chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia - Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Sprzęt pierwszej pomocy.15
15
wykłady
T-W-1- Wprowadzenie do przedmiotu Higieny pracy – jako nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Obowiązujące akta prawne. Wprowadzenie do Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Popularyzacja problematyki higieny pracy.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie przez studentów referatów wraz z prezentacją z wybranych zagadnień dotyczących Ergonomii pracy10
A-A-3zaliczenia przedmiotu5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-W-4uczestnictwo w konsultacjach15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne DVD,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A1-1_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu Higieny pracy
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A1-1_U01
Posiada umięjętnośc pracy w zespole i świadomość, że jest elementem tego zespołu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu BHP, udzielania pierwszej pomocy medycznej i zna przepisy ppoż.
ZBiJŻ_1A_U12R1A_U01InzA_U03C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A1-1_K01
Jest człowiekiem świadomym w zakresie BHP
ZBiJŻ_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A1-1_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu Higieny pracy
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A1-1_U01
Posiada umięjętnośc pracy w zespole i świadomość, że jest elementem tego zespołu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu BHP, udzielania pierwszej pomocy medycznej i zna przepisy ppoż.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy. 50-60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A1-1_K01
Jest człowiekiem świadomym w zakresie BHP
2,00-50% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,050-60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,565-70% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
4,070-80% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
4,585-90% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
5,090-100% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym

Literatura podstawowa

  1. B. Rączkowski, „BHP w praktyce”, ODDK, Gdańsk 2006r., 2006
  2. praca zbiorowa, BHP w firmie, Wydawnictwo Wiedza i praktyka, Warszawa 2006 r., 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1- Wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Opracowywanie zasad zapobiegania chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia - Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Sprzęt pierwszej pomocy.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1- Wprowadzenie do przedmiotu Higieny pracy – jako nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Obowiązujące akta prawne. Wprowadzenie do Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Popularyzacja problematyki higieny pracy.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie przez studentów referatów wraz z prezentacją z wybranych zagadnień dotyczących Ergonomii pracy10
A-A-3zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-W-4uczestnictwo w konsultacjach15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A1-1_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu Higieny pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - higieny pracy – nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - zasad zapobiegania chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. - identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, - metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, - z zakresu podstawowych aktów prawnych Kodeksu Pracy. - popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-W-1- Wprowadzenie do przedmiotu Higieny pracy – jako nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Obowiązujące akta prawne. Wprowadzenie do Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Popularyzacja problematyki higieny pracy.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne DVD,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A1-1_U01Posiada umięjętnośc pracy w zespole i świadomość, że jest elementem tego zespołu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu BHP, udzielania pierwszej pomocy medycznej i zna przepisy ppoż.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U12Stosuje zasady bhp i higieny pracy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - higieny pracy – nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - zasad zapobiegania chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. - identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, - metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, - z zakresu podstawowych aktów prawnych Kodeksu Pracy. - popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-W-1- Wprowadzenie do przedmiotu Higieny pracy – jako nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Obowiązujące akta prawne. Wprowadzenie do Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Popularyzacja problematyki higieny pracy.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne DVD,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy. 50-60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A1-1_K01Jest człowiekiem świadomym w zakresie BHP
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie: - higieny pracy – nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - zasad zapobiegania chorobom oraz sposobów utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. - identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, - metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, - z zakresu podstawowych aktów prawnych Kodeksu Pracy. - popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-W-1- Wprowadzenie do przedmiotu Higieny pracy – jako nauki badającej wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne - Obowiązujące akta prawne. Wprowadzenie do Kodeksu Pracy. - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, - Kontrola i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - Popularyzacja problematyki higieny pracy.
Metody nauczaniaM-1Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne DVD,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,00-50% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,050-60% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
3,565-70% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
4,070-80% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
4,585-90% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym
5,090-100% poprawnych odpowiedzi w teście końcowym