Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Wychowanie fizyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wychowanie fizyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Lemke <Jozef.Lemke@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Biernaczyk <Andrzej.Biernaczyk@zut.edu.pl>, Tamara Olszewska <Tamara.Olszewska@zut.edu.pl>, Joanna Trubiłko <Joanna.Walczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 1,01,00zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej
C-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów: ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
C-3Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy.
C-4Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.
C-5Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
C-6Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych
C-7Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Student wybiera i ćwiczy jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.30
30
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1student wybiera i ćwiczy jedna z dostepnych dyscyplin sportowych30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-11) Ćwiczenia w grupach,treningi sportowe,uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych 2) Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniem lekarskim semestralnymi i całorocznymi.30
30
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Ćwiczy w grupach .treningach sportowych.uczestniczy w imprezach turystycznych i obozach.30
A-A-2Wczestniczy w zajęciach zorganizowanych dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi0
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
M-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A6_U01
Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywnosci fizycznej-potrafi poprawnie wykonywac elementy techniczne z wybranycz dyscyplin sportowych.
C-1, C-3, C-6, C-7, C-5, C-4, C-2T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A6_K01
Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją promować.
ZBiJŻ_1A_K05R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-A-1M-1, M-2S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_A6_K02
Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i dzialalności turystyczno-rekreacyjnej. Potrafi pracować i wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
ZBiJŻ_1A_K05R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-A-1M-1, M-2S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_A6_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne. Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
ZBiJŻ_1A_K05R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-A-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A6_U01
Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywnosci fizycznej-potrafi poprawnie wykonywac elementy techniczne z wybranycz dyscyplin sportowych.
2,0-nie uczęszcza na zajecia
3,0-zna bardzo ogólnie podstawowe pojecia i zagadnienie dotyczace promocji zdrowia -nie potrfi swoich umiejetnosci zastosować w praktyce. -ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami -wykazuje mały postęp w opanowaniu elementów technicznych
3,5
4,0-
4,5
5,0-potrafi zastosowac odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zalezności od potrzeb ,wieku,płcii stanu zdrowia -indywidualnie rozwija swoje umiejętności -mobilizuje innych do prozdrowotnych zachowań

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A6_K01
Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją promować.
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia -Nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce
3,5zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
4,0-potrafi właczyć się w prozdrowotny styl życia -potrafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia
4,5- Aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku -Włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia, -Mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych
5,0- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zależności od potrzeb,wieku ,płci i stanu zdrowia -indywidualnie rozwija swoje uzdolnienienia -mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
ZBiJŻ_1A_A6_K02
Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i dzialalności turystyczno-rekreacyjnej. Potrafi pracować i wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej -Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi,wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów technicznych
3,5-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie potrafi integrować się z grupą -Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności fizycznej
4,0Potrafi wspódziałać w grupie stosujac zasadę "fair play" -Posiada wysoką sprawność fizyczną, małymi błędami opanował przepisy gier
4,5-Potrafi pracowac ,wspódziałać i rywalizowac w grupie stosując zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania -Posiada wysoką sprawność fizyczną -Potrafi wybrać odpowiednią aktywność ruchowa w zależności od potrzeb -Dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscypli sportowych
5,0-Potrafi wspódziałać i rywalizować w grupie stosujac zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe -Posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną -Brdzo dobrze opanował technikę , zna założenia taktyczna oraz przepisy dyscyplin sportowych -Posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.
ZBiJŻ_1A_A6_K03
Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne. Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia -ma lekceważący stosunek do przedmiotu -nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej
3,0-nie włącza się w życie sportowe Uczelni -nie przejawia zainteresowania różnymi formamiu aktywność fizycznej -posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu kultury fizycznej
3,5-Przejawia braki w postawie społecznej ,stosunek do zajęć jest obojętny - nie bierze udziału w życiu sportowym uczelni, nie włącza sie i nie pomaga w organizacji imprez -nie potrafi samodzielnie i praktycznie zastosować wiadomości dotyczących kultury fizycznej
4,0- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym uczelni -pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) ,zastosować w praktyce.
4,5-włącza się w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni -prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia -rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi -Zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej stosuje w praktycznym działaniu
5,0-Potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej -Indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe -propaguje i prowadzi sportowy, zdrowy tryb życia -posiada dużą wiedzę o kulturze fizycznej i umiejętnie stosuje ją w praktycznym działaniu

Literatura dodatkowa

 1. R.Karpiński, Nauczanie pływania, AWF Katowice, Katowice, 1995, II
 2. S.Owczarek, Atklas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa, 2005
 3. R.Trzśniowski, Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa, 2005
 4. J. Sobotta, Atlas anatomi człowieka, Urban i partner, Wrocław, 1994
 5. G.Gracz, Emocje przedstartowe oraz ich zwiazek z aspiracjami sportowców, AWF Poznań, Poznań, 1998
 6. Z.Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne, AWF Poznań, 1998
 7. J.Grabowski,J.Szpa(przekład), Europejski test sprawności, AWF Kraków, Kraków, 1989
 8. K.Zuchora, Podstawowy test sprawności fizycznej, 2010
 9. J.Mazurek, Podstawowy test sprawności fizycznej, WSiT, Warszawawa, 1980
 10. J.Talaga, A-Z sprawności fizycznej, Warszawa, 1995
 11. J.Bahrynowicz-Fic, Własciwości ćwiczeń fizycznych ,ich systematyka i metodyka, PZWL, Warszawa, 1995
 12. J.Talaga, Sprowność fizyczna ogólna, testy, Zysk i S-ka, Poznań, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Student wybiera i ćwiczy jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.30
30

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1student wybiera i ćwiczy jedna z dostepnych dyscyplin sportowych30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-11) Ćwiczenia w grupach,treningi sportowe,uczestnictwo w imprezach turystycznych i obozach sportowych 2) Uczestnictwo w zajęciach dla studentów ze zwolnieniem lekarskim semestralnymi i całorocznymi.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Ćwiczy w grupach .treningach sportowych.uczestniczy w imprezach turystycznych i obozach.30
A-A-2Wczestniczy w zajęciach zorganizowanych dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi0
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A6_U01Posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywnosci fizycznej-potrafi poprawnie wykonywac elementy techniczne z wybranycz dyscyplin sportowych.
Cel przedmiotuC-1Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej
C-3Podnoszenie cech motorycznych: siły szybkości wytrzymałości zwinności zręczności, mocy.
C-6Zapoznanie studenta z historią kultury fizycznej i sportu, przepisami wybranych dyscyplin sportowych oraz przekazanie wiedzy o organizacji imprez sportowych,rekreacyjnych i turystycznych
C-7Przekazanie wiadomości z zakresu kultury fizycznej ,organizacji imprez sportowych,turystycznych oraz przepisów podstawowch dyscyplin sportowych.
C-5Mobilizacja do postaw prozdrowotnych.
C-4Wykształcenie nawyku stosowania ćwiczeń ruchowych w celach rekreacyjnych.
C-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów: ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
Treści programoweT-A-1student wybiera i ćwiczy jedna z dostepnych dyscyplin sportowych
Metody nauczaniaM-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
M-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0-nie uczęszcza na zajecia
3,0-zna bardzo ogólnie podstawowe pojecia i zagadnienie dotyczace promocji zdrowia -nie potrfi swoich umiejetnosci zastosować w praktyce. -ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami -wykazuje mały postęp w opanowaniu elementów technicznych
3,5
4,0-
4,5
5,0-potrafi zastosowac odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zalezności od potrzeb ,wieku,płcii stanu zdrowia -indywidualnie rozwija swoje umiejętności -mobilizuje innych do prozdrowotnych zachowań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A6_K01Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia. Zna zależność między aktywnością ruchową a zdrowiem . Potrafi dobrać aktywność fizyczną do stanu zdrowia ,wieku, płci i ją promować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej
C-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów: ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
Treści programoweT-A-1Student wybiera i ćwiczy jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.
Metody nauczaniaM-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
M-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Zna bardzo ogólnie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia -Nie potrafi swoich umiejętności zastosować w praktyce
3,5zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące promocji zdrowia
4,0-potrafi właczyć się w prozdrowotny styl życia -potrafi aktywność fizyczną dobrać do stanu zdrowia
4,5- Aktywność ruchową potrafi zastosować odpowiednio do stanu zdrowia i wieku -Włącza się w propagowanie zdrowego stylu życia, -Mobilizuje innych do postaw prozdrowotnych
5,0- potrafi zastosować odpowiedni rodzaj aktywności ruchowej w zależności od potrzeb,wieku ,płci i stanu zdrowia -indywidualnie rozwija swoje uzdolnienienia -mobilizuje siebie i innych do działań prozdrowotnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A6_K02Nabyte umiejętności ruchowe, techniczne i taktyczne potrafi zastosować w poszczegónych dyscyplinach sportowch i dzialalności turystyczno-rekreacyjnej. Potrafi pracować i wspódziałać w grupie według zasad " fair -play"zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej
C-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów: ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
Treści programoweT-A-1Student wybiera i ćwiczy jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.
Metody nauczaniaM-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
M-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia
3,0-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej -Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi,wykazuje małe postępy w opanowaniu prostych elementów technicznych
3,5-Przejawia pewne braki w zakresie postawy społecznej i nie potrafi integrować się z grupą -Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wybranych dyscyplin sportowych i różnych form aktywności fizycznej
4,0Potrafi wspódziałać w grupie stosujac zasadę "fair play" -Posiada wysoką sprawność fizyczną, małymi błędami opanował przepisy gier
4,5-Potrafi pracowac ,wspódziałać i rywalizowac w grupie stosując zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania -Posiada wysoką sprawność fizyczną -Potrafi wybrać odpowiednią aktywność ruchowa w zależności od potrzeb -Dobrze opanował technikę i założenia taktyczne oraz przepisy wybranych dyscypli sportowych
5,0-Potrafi wspódziałać i rywalizować w grupie stosujac zasadę "fair play" -Indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe -Posiada bardzo wysoką sprawność motoryczną -Brdzo dobrze opanował technikę , zna założenia taktyczna oraz przepisy dyscyplin sportowych -Posiada praktyczną umiejętność sędziowania wybranych dyscyplin sportowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A6_K03Posiadając wiedzę w zakresie kultury fizycznej ,historii sportu, przepisów dyscyplin sportowych.Potrafi zorganizowac i współorganizowac imprezy sportowo-rekreacj i turystyczne. Jest czynnym uczestnikiem życia sportowego na Uczelni oraz w swoim środowisku Promuje społeczne i kulturowe znaczenie sportu.Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nauczanie elementów technicznych wybranej dyscypliny sportowej
C-2Rozbudzenie dbalości o wlasne zdrowie poprzez stosowanie cwiczeń jako środka zapobiegawczego schorzeniom ukladów: ruchowego, oddechowego, krwionośnego, nerwowego i innych.
Treści programoweT-A-1Student wybiera i ćwiczy jedną z dostępnych dyscyplin sportowych.
Metody nauczaniaM-1metody nauczania zadań ruchowych:syntetyczna, analityczna, mieszana i kompleksowa metoda praktyczna-pokaz metoda aktywizujaca- dyskusja dydaktyczna,zadaniowa,bezpośredniej celowości ruchu metoda odtwórcza: zadaniowo ścisła metoda obwodowo stacyjna metoda treningowa
M-2Wykład konwersatoryjny,prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena studenta na podstawie jego postępów ,zangażowania ,systematycznego uczestnictw i aktywności na zajęciacha także umiejetności ruchowych w zakresie wybranych dyscyplin sportowych (sprawdziany ,testy)
S-2Ocena formująca: Kolokwium,test z wiedzy o kulturze fizycznej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczęszcza na zajęcia -ma lekceważący stosunek do przedmiotu -nie posiada wiedzy o kulturze fizycznej
3,0-nie włącza się w życie sportowe Uczelni -nie przejawia zainteresowania różnymi formamiu aktywność fizycznej -posiada minimalny zasób pojęć i wiadomości z zakresu kultury fizycznej
3,5-Przejawia braki w postawie społecznej ,stosunek do zajęć jest obojętny - nie bierze udziału w życiu sportowym uczelni, nie włącza sie i nie pomaga w organizacji imprez -nie potrafi samodzielnie i praktycznie zastosować wiadomości dotyczących kultury fizycznej
4,0- sporadycznie bierze udział w życiu sportowym uczelni -pomaga w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -posiadane wiadomości z kultury fizycznej potrafi (przy pomocy nauczyciela) ,zastosować w praktyce.
4,5-włącza się w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych -jest aktywnym uczestnikiem życia sportowego Uczelni -prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia -rozwija swoje zainteresowania sportowe poza zajęciami programowymi -Zdobytą wiedzę z zakresu kultury fizycznej stosuje w praktycznym działaniu
5,0-Potrafi podejmować różnorodne działania sportowo-rekreacyjne na rzecz społeczności akademickiej -Indywidualnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia sportowe -propaguje i prowadzi sportowy, zdrowy tryb życia -posiada dużą wiedzę o kulturze fizycznej i umiejętnie stosuje ją w praktycznym działaniu