Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Towaroznawstwo i znakowanie żywności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Towaroznawstwo i znakowanie żywności
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Towaroznawstwa i Oceny Jakości
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Czerniejewska-Surma <Barbara.Czerniejewska-Surma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Bienkiewicz <Grzegorz.Bienkiewicz@zut.edu.pl>, Zdzisław Domiszewski <Zdzislaw.Domiszewski@zut.edu.pl>, Dominika Plust <Dominika.Plust@zut.edu.pl>, Marek Szczygielski <Marek.Szczygielski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Otrzymanie zaliczenia z analizy i oceny jakości żywności

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studenta do pracy w laboratorium analitycznym tak aby umiał wyszukać metodykę, sporządzić kosztorys analizy, przygotować odczynniki, samodzielnie wykonać oznaczenie z użyciem metod instrumentalnych, opracować, i przedstawić wyniki

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Przedstawienie zasad realizacji zajęć laboratoryjnych. BHP.1
T-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki2
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw2
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych2
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego2
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych2
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe2
15
wykłady
T-W-1Podstawy i systemy klasyfikacji towarów2
T-W-2Właściwosci towarów i czynniki wplywające na ich jakość2
T-W-3Badanie jakości towarów2
T-W-4Odbiór jakosciowy towarów2
T-W-5Czynniki determinujące jakość towarów2
T-W-6Znakowanie żywności4
T-W-7Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie literatury naukowej20
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia25
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury naukowej15
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne z elementami dyskusji dydaktycznej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z treści wykładów i ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C15_W01
Student posiada wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, norm i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych.
ZBiJŻ_1A_W12R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_C15_W02
Student ma podstawową wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
ZBiJŻ_1A_W03R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W03, InzA_W05C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C15_U01
Potrafi dobrać właściwe metody do oceny jakości surowców i produktów żywnościowych
ZBiJŻ_1A_U02R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_C15_U02
Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
ZBiJŻ_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_C15_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi przyjąć rolę lidera.
ZBiJŻ_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C15_W01
Student posiada wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, norm i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych.
2,0
3,0Student posiada w dostatecznym stopniu wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, normach i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_C15_W02
Student ma podstawową wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
2,0
3,0Student ma dostateczną wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C15_U01
Potrafi dobrać właściwe metody do oceny jakości surowców i produktów żywnościowych
2,0
3,0Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania przy pomocy Prowadzącego zajęcia potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Z trudnościami potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_C15_U02
Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
2,0
3,0Student potrafi opracować w podstawowym zakresie dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie prostej werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_C15_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi przyjąć rolę lidera.
2,0
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz zazwyczaj gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Nie potrafi przyjąć rolę lidera
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Świderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wyd. SGGW, Warszawa, 1999
  2. Lempka A., Towaroznawstwo. Produkty spożywcze, PWN, Warszawa, 2001
  3. Kołożyn -Krajewska D., Sikora T., Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa, 1999
  4. Karpiel Skrzypek M., Towaroznawstwo ogólne, Wyd. AR, Kraków, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Falarz A., Mataczyńska G., Towaroznawstwo wybranych artykułów spożywczych i nieżywnościowych, Oficyna Poligraficzno Wydawnicza Adam, Warszawa, 1996
  2. Świderski F., Towaroznawstwo produktów spożywczych. Teoria I ćwiczenia, Wyd. SGGW, Warszawa, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia organizacyjne. Przedstawienie zasad realizacji zajęć laboratoryjnych. BHP.1
T-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki2
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw2
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych2
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego2
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych2
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw2
T-L-8Kolokwium zaliczeniowe2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy i systemy klasyfikacji towarów2
T-W-2Właściwosci towarów i czynniki wplywające na ich jakość2
T-W-3Badanie jakości towarów2
T-W-4Odbiór jakosciowy towarów2
T-W-5Czynniki determinujące jakość towarów2
T-W-6Znakowanie żywności4
T-W-7Zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Studiowanie literatury naukowej20
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury naukowej15
A-W-3Konsultacje5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C15_W01Student posiada wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, norm i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W12Zna metody zabezpieczania i oceny jakości surowców i żywności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do pracy w laboratorium analitycznym tak aby umiał wyszukać metodykę, sporządzić kosztorys analizy, przygotować odczynniki, samodzielnie wykonać oznaczenie z użyciem metod instrumentalnych, opracować, i przedstawić wyniki
Treści programoweT-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw
T-W-1Podstawy i systemy klasyfikacji towarów
T-W-2Właściwosci towarów i czynniki wplywające na ich jakość
T-W-3Badanie jakości towarów
T-W-4Odbiór jakosciowy towarów
T-W-5Czynniki determinujące jakość towarów
T-W-6Znakowanie żywności
T-W-7Zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z elementami dyskusji dydaktycznej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z treści wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w dostatecznym stopniu wiedzę w zakresie towaroznawstwa żywności, systemu kwalifikacji towarów, zarządzania jakością, normach i normalizacji. Zna nowe lub alternatywne rozwiązania problemów analitycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C15_W02Student ma podstawową wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu roli i różnorodności biologicznej środowiska, w tym charaktrystyki surowców przetwarzanych na cele spożywcze, oraz wzajemnych relacji przetwórstwa spozywczego i środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do pracy w laboratorium analitycznym tak aby umiał wyszukać metodykę, sporządzić kosztorys analizy, przygotować odczynniki, samodzielnie wykonać oznaczenie z użyciem metod instrumentalnych, opracować, i przedstawić wyniki
Treści programoweT-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw
T-W-1Podstawy i systemy klasyfikacji towarów
T-W-2Właściwosci towarów i czynniki wplywające na ich jakość
T-W-3Badanie jakości towarów
T-W-4Odbiór jakosciowy towarów
T-W-5Czynniki determinujące jakość towarów
T-W-6Znakowanie żywności
T-W-7Zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z elementami dyskusji dydaktycznej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z treści wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostateczną wiedzę w zakresie surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ich cech fizykochemicznych i wartości odżywczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C15_U01Potrafi dobrać właściwe metody do oceny jakości surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U02Potrafi dobrać metody oceny jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do pracy w laboratorium analitycznym tak aby umiał wyszukać metodykę, sporządzić kosztorys analizy, przygotować odczynniki, samodzielnie wykonać oznaczenie z użyciem metod instrumentalnych, opracować, i przedstawić wyniki
Treści programoweT-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw
T-W-1Podstawy i systemy klasyfikacji towarów
T-W-2Właściwosci towarów i czynniki wplywające na ich jakość
T-W-3Badanie jakości towarów
T-W-4Odbiór jakosciowy towarów
T-W-5Czynniki determinujące jakość towarów
T-W-6Znakowanie żywności
T-W-7Zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z elementami dyskusji dydaktycznej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z treści wykładów i ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania przy pomocy Prowadzącego zajęcia potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Z trudnościami potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C15_U02Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U10Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do pracy w laboratorium analitycznym tak aby umiał wyszukać metodykę, sporządzić kosztorys analizy, przygotować odczynniki, samodzielnie wykonać oznaczenie z użyciem metod instrumentalnych, opracować, i przedstawić wyniki
Treści programoweT-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opracować w podstawowym zakresie dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je także w formie prostej werbalnej (prezentacji) w języku polskim i angielskim.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_C15_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Potrafi przyjąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do pracy w laboratorium analitycznym tak aby umiał wyszukać metodykę, sporządzić kosztorys analizy, przygotować odczynniki, samodzielnie wykonać oznaczenie z użyciem metod instrumentalnych, opracować, i przedstawić wyniki
Treści programoweT-L-2Towaroznawcza ocena ziarna zbóż i mąki
T-L-3Towaroznawcza ocena owoców i warzyw
T-L-4Znakowanie produktów żywnosciowych
T-L-5Zastosowanie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów pochodzenia roslinnego i zwierzecego
T-L-6Towaroznawcza ocena napojów bezalkoholowych i alkoholowych
T-L-7Charakterystyka oraz ocena jakości używek i przypraw
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz zazwyczaj gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie. Nie potrafi przyjąć rolę lidera
3,5
4,0
4,5
5,0