Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy prawa i ekonomii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy prawa i ekonomii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapewnienie studentom znajomość problematyki prawnej jako kluczowej dla osób zatrudnionych w gospodarce
C-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).2
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.2
T-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).1
T-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)5
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)2
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)2
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Opracowywanie referatów30
A-A-2Przygotowanie, analiza i rozwiązywanie kazusów.20
A-A-3Spotkania konwersatoryjne15
A-A-4Uczestnictwo w projekcie rozprawy25
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena egzaminu - elementy testowo-opisowe oraz praktyczne (kazusy)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A2_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstutucyjnego, karnego i administracyjnego.
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-3T-A-3M-2S-1
ZBiJŻ_1A_A2_W02
Ma podstawową wiedze z zakresu prawa cywilnego.
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-2T-A-4, T-A-5, T-A-6M-2, M-3S-2
ZBiJŻ_1A_A2_W03
Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjionowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
ZBiJŻ_1A_W13R1A_W08InzA_W03C-2, C-3T-A-2, T-A-7M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A2_U01
Potrafi stosować zdobytą wiedzę
ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-2, C-3T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-A-7, T-A-1M-2, M-3S-1, S-2
ZBiJŻ_1A_A2_U02
Wykorzystuję wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1, C-3T-A-1, T-A-7, T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-6, T-A-3M-2, M-3S-2, S-3
ZBiJŻ_1A_A2_U03
Rozumie podstawowe instytucje prawnicze i ekonomiczne
ZBiJŻ_1A_U05R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-2, C-3T-A-7, T-A-3, T-A-1, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_A2_K01
Potrafi pracować zespołowo.
ZBiJŻ_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-3T-A-3, T-A-7, T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-6, T-A-5M-1S-2
ZBiJŻ_1A_A2_K02
Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia.
ZBiJŻ_1A_K05R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-3T-A-6, T-A-2, T-A-4, T-A-7, T-A-3, T-A-1, T-A-5M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A2_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstutucyjnego, karnego i administracyjnego.
2,0Student nie posiada żadnej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,0Student posiada dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,5Student posiada więcej niż dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,0Student posiada dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
ZBiJŻ_1A_A2_W02
Ma podstawową wiedze z zakresu prawa cywilnego.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego
3,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu bardzo dobrym
ZBiJŻ_1A_A2_W03
Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjionowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
2,0Student nie zna podstawowych norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,0Student w stopniu dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,0Student w stopniu dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A2_U01
Potrafi stosować zdobytą wiedzę
2,0Student nie potrafi stosować zdobytej wiedzy
3,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dobrym
4,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu bardzo dobrym
ZBiJŻ_1A_A2_U02
Wykorzystuję wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
ZBiJŻ_1A_A2_U03
Rozumie podstawowe instytucje prawnicze i ekonomiczne
2,0brak wiedzy
3,0student w stopniu dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
3,5student w stopniu więcej niż dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
4,0student w stopniu dobrym przyswoił wymagane umiejętności
4,5student w stopniu lepiej niż dobrym przyswoił wymagane umiejętności
5,0student w stopniu bardzo dobrym przyswoił wymagane umiejętności

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_A2_K01
Potrafi pracować zespołowo.
2,0Student nie potrafi pracować zespołowo
3,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dobrym
4,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu bardzo dobrym
ZBiJŻ_1A_A2_K02
Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia.
2,0Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzeby dalszego kształcenia
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
4,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dobry
5,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. S. Wójcik (red.), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa, 2002
  2. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa, 1994

Literatura dodatkowa

  1. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa, 2007
  2. R. Źróbek (red.), Gospodarka Nieruchomościami, Olsztyn, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).2
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.2
T-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).1
T-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)5
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)2
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)2
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Opracowywanie referatów30
A-A-2Przygotowanie, analiza i rozwiązywanie kazusów.20
A-A-3Spotkania konwersatoryjne15
A-A-4Uczestnictwo w projekcie rozprawy25
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa konstutucyjnego, karnego i administracyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada żadnej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,0Student posiada dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
3,5Student posiada więcej niż dostateczną wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,0Student posiada dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie prawa konstytucyjnego, karnego i administracyjnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_W02Ma podstawową wiedze z zakresu prawa cywilnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
Treści programoweT-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego
3,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z prawa cywilnego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_W03Zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjne warunkujące funkcjionowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W13Ma wiedzę w zakresie prawa chroniącego własność intelektualną i prawa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena egzaminu - elementy testowo-opisowe oraz praktyczne (kazusy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych norm i reguł prawno - organizacyjnych warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,0Student w stopniu dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,0Student w stopniu dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe normy i reguły prawno - organizacyjnych warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_U01Potrafi stosować zdobytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.
T-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)
T-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
S-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stosować zdobytej wiedzy
3,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu dobrym
4,5Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi stosować zdobytą widzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_U02Wykorzystuję wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1zapewnienie studentom znajomość problematyki prawnej jako kluczowej dla osób zatrudnionych w gospodarce
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.
T-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)
T-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena egzaminu - elementy testowo-opisowe oraz praktyczne (kazusy)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów zawodowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_U03Rozumie podstawowe instytucje prawnicze i ekonomiczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz posiada zdolność samodzielnego planowania własnej kariery
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2przedstawienie zasad prawa jako przesłanek podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych
C-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)
T-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).
T-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.
T-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak wiedzy
3,0student w stopniu dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
3,5student w stopniu więcej niż dostatecznym przyswoił wymagane umiejętności
4,0student w stopniu dobrym przyswoił wymagane umiejętności
4,5student w stopniu lepiej niż dobrym przyswoił wymagane umiejętności
5,0student w stopniu bardzo dobrym przyswoił wymagane umiejętności
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_K01Potrafi pracować zespołowo.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)
T-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.
T-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).
T-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena sposobu rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy - rozwiązywanie kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować zespołowo
3,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu dobrym
4,5Student potrafi pracować zespołowo w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi pracować zespołowo w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_A2_K02Zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni, a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie wymaganym od ekonomistów wykonujących czynności menadżerskie, handlowe i in.
Treści programoweT-A-6Prawo cywilne - odpowiedzialnoścza szkodę, zmina wierzyciela, dłuznika)
T-A-2Publikowanie aktów prawnych, systematyka prawa.
T-A-4Prawo cywilne 9częśc ogólna,źródła, stosunek cywilnoprawny, przedstawiciel, pełnomocnik, prokura, przedawnienie)
T-A-7Sukcecja uniwersalna - przejęcie wszystkich praw i obowiązków (spadkobranie, fuzje)
T-A-3Prawo administracyjne (orany administracji, stosunek administracyjny, postępowanie administracyjne, postętpowanie sądowo-administracyjne).
T-A-1Ogólne wiadomości o prawie (stosunek prawny, wykładnia prawa, źródła prawa).
T-A-5Prawo cywilne - zobowiązania(rodzaje umów, zasady wykonywania umów)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena sposobu i metod zdobywania wiedzy i zdolności jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzeby dalszego kształcenia
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dostatecznym
3,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu dobrym
4,5Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu większym niż dobry
5,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę dalszego kształcenia w stopniu bardzo dobrym