Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka z elementami biofizyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Aleksander Brzóstowicz <Aleksander.Brzostowicz@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>, Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 3,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizyki i zjawiskami biofizycznymi przebiegającymi w przyrodzie.
C-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
C-3Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych oraz umiejętność przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych
C-4Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Regulamin pracownbi. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowych2
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej4
T-L-3Ćwiczenia z termodynamiki4
T-L-4Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.4
T-L-5Ćwiczenia z zakresu elektryczności4
T-L-6Ćwiczenia z zakresu statyki i dynamiki płynów6
T-L-7Pomiary spektrofotometryczne4
T-L-8Zaliczenie ćwiczeń2
30
wykłady
T-W-1Fizyka a nauki przyrodnicze. Własciwości sprężyste ciał2
T-W-2Podstawy hydrostatyki i hydrmechaniki. Mechanika przepływów dwufazowych3
T-W-3Elementy termodynamiki prostych układów biofizycznych. Przemiany fazowe. Transport ciepła i masy. Rozszerzalność cieplna ciał. Właściwości termiczne wody i ich szczególne znaczenie w przyrodzie.3
T-W-4Elektryczne właściwości materii. Pole elektryczne. Prąd stały i przemienny i jego oddziaływanie na żywe organizmy. Zastosowanie PEM.2
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.2
T-W-6Fale elektromagnetyczne, charakterystyka i zastosowania poszczególnych zakresów. Oddziaływanie światła na materię. Podstawy spektroskopii. Zastosowanie promieniowania jonizującego w obróbce żywności.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć26
A-L-3konsultacje6
A-L-4opracowanie wyników z lprzeprowadzonych doświadczeń i sporządzenie sprawozdań18
A-L-5przygotowanie sie do kolokwium10
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2samodzielne studiowanie i uzupełnianie tematyki wykładów18
A-W-3przygotowanie sie do egzaminu17
A-W-4uczestnictwo w konsultacjach10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
S-3Ocena podsumowująca: kolokwia sprawdzające z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny - test wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B12_W01
Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać ppodstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie
ZBiJŻ_1A_W01, ZBiJŻ_1A_W05R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W02, InzA_W03C-1T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-4, S-3
ZBiJŻ_1A_B12_W02
Student zna zastosowanie i zasady działania prostych urządzeń pomiarowych. Zna zasady przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-3T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-6, T-L-4, T-L-7M-3S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B12_U01
Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.Potrafi analizować i rozwiązywać zagadnienia problemowe
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2, C-3, C-4T-L-7, T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-6M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B12_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2T-L-5, T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-7, T-L-6M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B12_W01
Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać ppodstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie
2,0Student nie opanował obowiązującego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0Bardzo dobra znajomość obowiązującego materiału. Posiada pełną wiedzę z zakresu omawianego materiału. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.
ZBiJŻ_1A_B12_W02
Student zna zastosowanie i zasady działania prostych urządzeń pomiarowych. Zna zasady przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych.
2,0Student nie zna zastosowania ani zasad działania prostych przyrządów pomiarowych.
3,0Student zna zastosowanie kilku prostych przyrządów pomiarowych, nie zna jednak zasad działania stosowanych przyrządów. . Z pomocą prowadzącego potrafi je zastosować do wykonania ćwiczenia
3,5
4,0
4,5
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie proponowane przyrządy.. Zna ich zastosowanie oraz zasady działania stosowanych przyrządów. Potrafi porównać efektywność proponowanych przyrządów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B12_U01
Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.Potrafi analizować i rozwiązywać zagadnienia problemowe
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. W żaden sposób nie uczestniczy w pracy zespołowej. Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fizycznych. Nie potrafi rozwiązywać zadań rachunkowych i problemowych z zakresu wymaganego materiału z fizyki
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania prostych zadań problemowych
3,5
4,0
4,5
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy,. Potrafi bardzo dobrze opracować sprawozdanie. Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny niepewności wyników pomiarów.. Efektywnie prezentuje, analizuje oraz dyskutuje uzyskane wynik. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania wszystkich wymaganych zadań problemowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B12_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
2,0Student nie uczestniczy w żaden sposób w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną i brakiem sumienności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Nie ma świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5
4,0
4,5
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Literatura podstawowa

  1. Stanisław Przestalski, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Wydaw. AR Wrocław, Wrocław, 2001
  2. Bobrowski Czesław, Fizyka - krótki kurs, W N-T, Warszawa, Warszawa
  3. red. Dorota Gołębiowska, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki i biofizyki dla biotechnologów część I - fizyka, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie lub ZUT w Szczecinie, Szczecin

Literatura dodatkowa

  1. red. Jaroszyk Feliks, Biofizyka - podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskiw PZWL, Warszawa

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Regulamin pracownbi. Wprowadzenie do rachunku niepewności pomiarowych2
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej4
T-L-3Ćwiczenia z termodynamiki4
T-L-4Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.4
T-L-5Ćwiczenia z zakresu elektryczności4
T-L-6Ćwiczenia z zakresu statyki i dynamiki płynów6
T-L-7Pomiary spektrofotometryczne4
T-L-8Zaliczenie ćwiczeń2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizyka a nauki przyrodnicze. Własciwości sprężyste ciał2
T-W-2Podstawy hydrostatyki i hydrmechaniki. Mechanika przepływów dwufazowych3
T-W-3Elementy termodynamiki prostych układów biofizycznych. Przemiany fazowe. Transport ciepła i masy. Rozszerzalność cieplna ciał. Właściwości termiczne wody i ich szczególne znaczenie w przyrodzie.3
T-W-4Elektryczne właściwości materii. Pole elektryczne. Prąd stały i przemienny i jego oddziaływanie na żywe organizmy. Zastosowanie PEM.2
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.2
T-W-6Fale elektromagnetyczne, charakterystyka i zastosowania poszczególnych zakresów. Oddziaływanie światła na materię. Podstawy spektroskopii. Zastosowanie promieniowania jonizującego w obróbce żywności.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć26
A-L-3konsultacje6
A-L-4opracowanie wyników z lprzeprowadzonych doświadczeń i sporządzenie sprawozdań18
A-L-5przygotowanie sie do kolokwium10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2samodzielne studiowanie i uzupełnianie tematyki wykładów18
A-W-3przygotowanie sie do egzaminu17
A-W-4uczestnictwo w konsultacjach10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B12_W01Student rozpoznaje, rozumie i potrafii opisać ppodstawowe zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
ZBiJŻ_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizyki i zjawiskami biofizycznymi przebiegającymi w przyrodzie.
Treści programoweT-W-4Elektryczne właściwości materii. Pole elektryczne. Prąd stały i przemienny i jego oddziaływanie na żywe organizmy. Zastosowanie PEM.
T-W-2Podstawy hydrostatyki i hydrmechaniki. Mechanika przepływów dwufazowych
T-W-6Fale elektromagnetyczne, charakterystyka i zastosowania poszczególnych zakresów. Oddziaływanie światła na materię. Podstawy spektroskopii. Zastosowanie promieniowania jonizującego w obróbce żywności.
T-W-3Elementy termodynamiki prostych układów biofizycznych. Przemiany fazowe. Transport ciepła i masy. Rozszerzalność cieplna ciał. Właściwości termiczne wody i ich szczególne znaczenie w przyrodzie.
T-W-1Fizyka a nauki przyrodnicze. Własciwości sprężyste ciał
T-W-5Drgania i fale mechaniczne oraz zjawiska falowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny - test wyboru
S-3Ocena podsumowująca: kolokwia sprawdzające z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował obowiązującego materiału.
3,0Student wykazuje zadowalające opanowanie wiedzy ze zrealizowanego materiału.
3,5
4,0
4,5
5,0Bardzo dobra znajomość obowiązującego materiału. Posiada pełną wiedzę z zakresu omawianego materiału. Zna wzory, prawa i zasady fizyczne. Wyciąga wnioski na podstawie przykładów rachunkowych i problemowych. Potrafi efektywnie wyjaśniać wyniki iprezentować wnioski płynące z samodzielnej pracy. Rozwiązuje i wyjaśnia zadania rachunkowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B12_W02Student zna zastosowanie i zasady działania prostych urządzeń pomiarowych. Zna zasady przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych oraz umiejętność przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych
Treści programoweT-L-3Ćwiczenia z termodynamiki
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej
T-L-5Ćwiczenia z zakresu elektryczności
T-L-6Ćwiczenia z zakresu statyki i dynamiki płynów
T-L-4Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.
T-L-7Pomiary spektrofotometryczne
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwia sprawdzające z ćwiczeń
S-1Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zastosowania ani zasad działania prostych przyrządów pomiarowych.
3,0Student zna zastosowanie kilku prostych przyrządów pomiarowych, nie zna jednak zasad działania stosowanych przyrządów. . Z pomocą prowadzącego potrafi je zastosować do wykonania ćwiczenia
3,5
4,0
4,5
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie proponowane przyrządy.. Zna ich zastosowanie oraz zasady działania stosowanych przyrządów. Potrafi porównać efektywność proponowanych przyrządów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B12_U01Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.Potrafi analizować i rozwiązywać zagadnienia problemowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
C-3Umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych oraz umiejętność przeprowadzania pomiarów podstawowych wielkości fizycznych
C-4Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.
Treści programoweT-L-7Pomiary spektrofotometryczne
T-L-5Ćwiczenia z zakresu elektryczności
T-L-3Ćwiczenia z termodynamiki
T-L-4Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej
T-L-6Ćwiczenia z zakresu statyki i dynamiki płynów
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
M-3Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
S-1Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych. W żaden sposób nie uczestniczy w pracy zespołowej. Nie posiada umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń fizycznych. Nie potrafi rozwiązywać zadań rachunkowych i problemowych z zakresu wymaganego materiału z fizyki
3,0Student nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy innej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania prostych zadań problemowych
3,5
4,0
4,5
5,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzać pomiary wielkości fizycznych. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy,. Potrafi bardzo dobrze opracować sprawozdanie. Potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny niepewności wyników pomiarów.. Efektywnie prezentuje, analizuje oraz dyskutuje uzyskane wynik. Potrafi stosować prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania wszystkich wymaganych zadań problemowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B12_K01Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę Potrafi pracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomośc ważności wykonywanej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki do analizowania i rozwiązywania zagadnień problemowych i zadań rachunkowych
Treści programoweT-L-5Ćwiczenia z zakresu elektryczności
T-L-3Ćwiczenia z termodynamiki
T-L-4Pomiary refraktometryczne i polarymetryczne.
T-L-2Ćwiczenia z zakresu mechaniki klasyvcznej i fizyki cząsteczkowej
T-L-7Pomiary spektrofotometryczne
T-L-6Ćwiczenia z zakresu statyki i dynamiki płynów
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne (praca w zespołach)
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawozdań sporządzonych na podstawie wykonanych cwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: obserwacja pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczy w żaden sposób w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną i brakiem sumienności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Nie ma świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje żadnych własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu. Ma nikłą świadomości ważności procesów biofizycznych zachodzących w przyrodzie ożywionej.
3,5
4,0
4,5
5,0Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy ważności procesów biofizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie, rozumie potrzebę zdobywania i pogłębiania wiedzy. Szanuje pracę swoją i innych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Kieruje pracą zespołową, wykazuje kreatywność. Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.