Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia nieorganiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia nieorganiczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL1 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z chemii ogólnej i nieorganicznej, matematyki oraz fizyki - zakres szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń chemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń2
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.4
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria: 1) acydymetra - nastawianie miana kwasu solnego za pomocą mianowanego rozwtoru wodorotlenku sodu; 2) alkalimetria - nastawianie miana wodorotlenku sodu za pomocą mianowanego roztworu kwasu solnego4
T-L-4Reakcje hydrolizy - wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli. Zapis reakcji chemicznych4
T-L-5Chemia roztworów wodnych - stężenia procentowe, molowe - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń4
T-L-6Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych4
T-L-7Analiza ilościowa, metody objętościowe: 1) manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza Fe (II) w badanym roztworze; 2) jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi Cu (II) w badanym roztworze4
T-L-8Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów4
30
wykłady
T-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podział substancji. Podstawowe prawa chemiczne.1
T-W-2Budowa materii - cząstki elementarne. Przemiany jądrowe. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie orbitali atomowych)1
T-W-3Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rozpisywanie orbitali molekularnych. Rodzaje wiązań chemicznych.1
T-W-4Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Ciecze i roztwory. Równowago fazowe. Rguła faz Gibsa. Równowagi chemiczne. Prawo działania mas.2
T-W-5Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja.2
T-W-6Związki nieorganiczne - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole. Teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa, Bronstedta i Lewisa.2
T-W-7Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztwórów kwasów i zasad.2
T-W-8Reakcje redoks. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.2
T-W-9Wybrane zagadnienia chemii wybranych pierwiastków układu okresowego.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do wejściówek15
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium20
A-L-4Opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych9
A-L-5Studiowanie wskazanej literatury10
A-L-6Godziny kontaktowe z nauczycielem - konsultacje5
89
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach5
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-4Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień5
A-W-5Utrwalanie i uzupełnianie wiadomości z tematyki bieżących wykładów5
A-W-6Przygotowanie do egzaminu pisemnego z wykładów15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające: objaśnienie, opis

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
S-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B11_W01
Student zna podstawową nomenklaturę związków nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów wiązań chemicznych. Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1T-W-2, T-W-8, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-W-9M-1, M-3S-1
ZBiJŻ_1A_B11_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada wiedzę na temat analiz ilościowych (analiza miareczkowa - metody objętościowe) i jakościowych (wykrywanie poszczególnych jonów - kationów i anionów). Zna metody obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego, molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie reakcji hydrolizy soli.
ZBiJŻ_1A_W01R1A_W01InzA_W02C-1T-L-3, T-L-8, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-2, T-L-7M-3, M-2S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu, rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Potrafi wyjaśnić różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę, ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków.
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-W-1, T-W-7, T-W-9, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-8M-3, M-1S-4, S-1
ZBiJŻ_1A_B11_U02
Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych pierwiastków chemicznych i wskazać ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski. Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt laboratoryjny.
ZBiJŻ_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-7, T-L-8, T-L-5, T-L-4, T-L-6M-2, M-3S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ZBiJŻ_1A_B11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiązującymi w pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska poprzez odpowiednią segregacje i utylizacje odpadów powstających podczesz wykonywanych doświadczeń chemicznych.
ZBiJŻ_1A_K01, ZBiJŻ_1A_K03, ZBiJŻ_1A_K04, ZBiJŻ_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-5, T-L-4, T-L-8, T-L-3, T-W-4, T-W-9, T-W-6, T-L-7, T-L-2, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-W-3M-1, M-3, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B11_W01
Student zna podstawową nomenklaturę związków nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów wiązań chemicznych. Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_B11_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada wiedzę na temat analiz ilościowych (analiza miareczkowa - metody objętościowe) i jakościowych (wykrywanie poszczególnych jonów - kationów i anionów). Zna metody obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego, molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie reakcji hydrolizy soli.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu, rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Potrafi wyjaśnić różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę, ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków.
2,0
3,0Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie przekraczającym 50% maksymalnych wymagań.
3,5
4,0
4,5
5,0
ZBiJŻ_1A_B11_U02
Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych pierwiastków chemicznych i wskazać ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski. Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt laboratoryjny.
2,0
3,0Student pracuje zgodnie z przepisami BHP. Poprawnie obsługuje sprzęt i aparaturę w pracownii chemicznej. Posiada umiejętność przeprowadzenia doświadczenia lub analizy chemicznej niekiedy pod nadzorem i przy pomocy prowadzącego. Nie zawsze potrafi na podstawie wykonanej analizy zinterpretować uzyskane wyniki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ZBiJŻ_1A_B11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiązującymi w pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska poprzez odpowiednią segregacje i utylizacje odpadów powstających podczesz wykonywanych doświadczeń chemicznych.
2,0
3,0Student wykazuje się bierną postawą w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Wybiórczo stosuje segregację i utylizację odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, tom 1, 2, PWN, Warszawa, 2010, VI
  2. Pajdowski L., Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2002, IX

Literatura dodatkowa

  1. Cox P.A., Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 2006
  2. Jones L., Atkins P., Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2006, I

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń2
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.4
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria: 1) acydymetra - nastawianie miana kwasu solnego za pomocą mianowanego rozwtoru wodorotlenku sodu; 2) alkalimetria - nastawianie miana wodorotlenku sodu za pomocą mianowanego roztworu kwasu solnego4
T-L-4Reakcje hydrolizy - wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli. Zapis reakcji chemicznych4
T-L-5Chemia roztworów wodnych - stężenia procentowe, molowe - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń4
T-L-6Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych4
T-L-7Analiza ilościowa, metody objętościowe: 1) manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza Fe (II) w badanym roztworze; 2) jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi Cu (II) w badanym roztworze4
T-L-8Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podział substancji. Podstawowe prawa chemiczne.1
T-W-2Budowa materii - cząstki elementarne. Przemiany jądrowe. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie orbitali atomowych)1
T-W-3Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rozpisywanie orbitali molekularnych. Rodzaje wiązań chemicznych.1
T-W-4Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Ciecze i roztwory. Równowago fazowe. Rguła faz Gibsa. Równowagi chemiczne. Prawo działania mas.2
T-W-5Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja.2
T-W-6Związki nieorganiczne - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole. Teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa, Bronstedta i Lewisa.2
T-W-7Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztwórów kwasów i zasad.2
T-W-8Reakcje redoks. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.2
T-W-9Wybrane zagadnienia chemii wybranych pierwiastków układu okresowego.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do wejściówek15
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium20
A-L-4Opracowanie sprawozdania z zajęć laboratoryjnych9
A-L-5Studiowanie wskazanej literatury10
A-L-6Godziny kontaktowe z nauczycielem - konsultacje5
89
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach5
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-4Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień5
A-W-5Utrwalanie i uzupełnianie wiadomości z tematyki bieżących wykładów5
A-W-6Przygotowanie do egzaminu pisemnego z wykładów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B11_W01Student zna podstawową nomenklaturę związków nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów wiązań chemicznych. Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-W-2Budowa materii - cząstki elementarne. Przemiany jądrowe. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie orbitali atomowych)
T-W-8Reakcje redoks. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.
T-W-6Związki nieorganiczne - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole. Teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa, Bronstedta i Lewisa.
T-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podział substancji. Podstawowe prawa chemiczne.
T-W-7Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztwórów kwasów i zasad.
T-W-4Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Ciecze i roztwory. Równowago fazowe. Rguła faz Gibsa. Równowagi chemiczne. Prawo działania mas.
T-W-3Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rozpisywanie orbitali molekularnych. Rodzaje wiązań chemicznych.
T-W-5Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja.
T-W-9Wybrane zagadnienia chemii wybranych pierwiastków układu okresowego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B11_W02Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznym. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada wiedzę na temat analiz ilościowych (analiza miareczkowa - metody objętościowe) i jakościowych (wykrywanie poszczególnych jonów - kationów i anionów). Zna metody obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego, molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie reakcji hydrolizy soli.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria: 1) acydymetra - nastawianie miana kwasu solnego za pomocą mianowanego rozwtoru wodorotlenku sodu; 2) alkalimetria - nastawianie miana wodorotlenku sodu za pomocą mianowanego roztworu kwasu solnego
T-L-8Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń
T-L-6Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych
T-L-4Reakcje hydrolizy - wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli. Zapis reakcji chemicznych
T-L-5Chemia roztworów wodnych - stężenia procentowe, molowe - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.
T-L-7Analiza ilościowa, metody objętościowe: 1) manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza Fe (II) w badanym roztworze; 2) jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi Cu (II) w badanym roztworze
Metody nauczaniaM-3Metody podające: objaśnienie, opis
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B11_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu, rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Potrafi wyjaśnić różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę, ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podział substancji. Podstawowe prawa chemiczne.
T-W-7Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztwórów kwasów i zasad.
T-W-9Wybrane zagadnienia chemii wybranych pierwiastków układu okresowego.
T-W-5Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja.
T-W-6Związki nieorganiczne - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole. Teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa, Bronstedta i Lewisa.
T-W-4Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Ciecze i roztwory. Równowago fazowe. Rguła faz Gibsa. Równowagi chemiczne. Prawo działania mas.
T-W-3Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rozpisywanie orbitali molekularnych. Rodzaje wiązań chemicznych.
T-W-2Budowa materii - cząstki elementarne. Przemiany jądrowe. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie orbitali atomowych)
T-W-8Reakcje redoks. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.
Metody nauczaniaM-3Metody podające: objaśnienie, opis
M-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-1Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi poprawnie stosować wiedzę teoretyczną na poziomie przekraczającym 50% maksymalnych wymagań.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B11_U02Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych pierwiastków chemicznych i wskazać ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski. Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt laboratoryjny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_U01Potrafi wskazać czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, w tym mikrobiologiczne, występujące w środowisku naturalnym oraz podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności, mające wpływ na jej bezpieczeństwo i jakość
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria: 1) acydymetra - nastawianie miana kwasu solnego za pomocą mianowanego rozwtoru wodorotlenku sodu; 2) alkalimetria - nastawianie miana wodorotlenku sodu za pomocą mianowanego roztworu kwasu solnego
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.
T-L-7Analiza ilościowa, metody objętościowe: 1) manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza Fe (II) w badanym roztworze; 2) jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi Cu (II) w badanym roztworze
T-L-8Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów
T-L-5Chemia roztworów wodnych - stężenia procentowe, molowe - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń
T-L-4Reakcje hydrolizy - wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli. Zapis reakcji chemicznych
T-L-6Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student pracuje zgodnie z przepisami BHP. Poprawnie obsługuje sprzęt i aparaturę w pracownii chemicznej. Posiada umiejętność przeprowadzenia doświadczenia lub analizy chemicznej niekiedy pod nadzorem i przy pomocy prowadzącego. Nie zawsze potrafi na podstawie wykonanej analizy zinterpretować uzyskane wyniki.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZBiJŻ_1A_B11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiązującymi w pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska poprzez odpowiednią segregacje i utylizacje odpadów powstających podczesz wykonywanych doświadczeń chemicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZBiJŻ_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia podyplomowe, kursy)
ZBiJŻ_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Umie postępować w stanach zagrożenia.
ZBiJŻ_1A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy indywidualnie i w zespole.
ZBiJŻ_1A_K02Ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności płci, poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków chemicznych. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia analiz i obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-W-5Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta. Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja.
T-L-4Reakcje hydrolizy - wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli. Zapis reakcji chemicznych
T-L-8Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria: 1) acydymetra - nastawianie miana kwasu solnego za pomocą mianowanego rozwtoru wodorotlenku sodu; 2) alkalimetria - nastawianie miana wodorotlenku sodu za pomocą mianowanego roztworu kwasu solnego
T-W-4Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Ciecze i roztwory. Równowago fazowe. Rguła faz Gibsa. Równowagi chemiczne. Prawo działania mas.
T-W-9Wybrane zagadnienia chemii wybranych pierwiastków układu okresowego.
T-W-6Związki nieorganiczne - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole. Teorie kwasów i zasad wg. Arrheniusa, Bronstedta i Lewisa.
T-L-7Analiza ilościowa, metody objętościowe: 1) manganometryczne oznaczanie zawartości jonów żelaza Fe (II) w badanym roztworze; 2) jodometryczne oznaczanie zawartości jonów miedzi Cu (II) w badanym roztworze
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.
T-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podział substancji. Podstawowe prawa chemiczne.
T-W-7Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztwórów kwasów i zasad.
T-W-8Reakcje redoks. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.
T-W-2Budowa materii - cząstki elementarne. Przemiany jądrowe. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie orbitali atomowych)
T-L-5Chemia roztworów wodnych - stężenia procentowe, molowe - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń
T-L-6Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń
T-W-3Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rozpisywanie orbitali molekularnych. Rodzaje wiązań chemicznych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje się bierną postawą w procesie nauki. Wykazuje minimalne zaangażowanie w pracy zespołowej. Wybiórczo stosuje segregację i utylizację odpadów. Nie przywiązuje większej uwagi do wyników prowadzonych eksperymentów oraz zasad BHP. Nie dba należycie o środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0