Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Historia sztuki i architektury:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Historia sztuki i architektury
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Arlet <arlet@zut.edu.pl>, Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>, Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie
wykładyW2 45 3,01,00zaliczenie
wykładyW3 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-11. Wymagane są podstawowe wiadomości z historii, historii sztuki na poziomie programu szkoły średniej
W-2Znajomość podstawowych stylów, porządków.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
C-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Humanizm, sztuka i architektura renesansowa Italii3
T-W-2Sztuka i architektura renesansu francuskiego i hiszpańskiego3
T-W-3Sztuka i architektura renesansowa w Niemczech, Niderlandach, i Anglii3
T-W-4Renesans w Polsce3
T-W-5Kontrreformacja i barok w Italii3
T-W-6Barok we Francji3
T-W-7Barok w Hiszpanii, Austrii, Niemczech i Anglii3
T-W-8Barok w Polsce3
T-W-9Idee oświecenia, klasycyzm we Francji3
T-W-10Klasycyzm w Niemczech i Anglii, rewolucja przemysłowa3
T-W-11Klasycyzm w Polsce3
T-W-12Impresjonizm i secesja w Europie3
T-W-13Historyzm, eklektyzm i secesja w Polsce3
T-W-14Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie wykładów3
T-W-15Wykład podsumowujący3
45
wykłady
T-W-1Ekspresjonizm, kubizm, futuryzm2
T-W-2Idee Bauhausu, Walter Gropius, Grupa De Stijl2
T-W-3Le Corbusier2
T-W-4Surrealizm, abstrakcjonizm2
T-W-5Architektura i sztuka organiczna2
T-W-6Frank Lloyd Wright, Oskar Niemeyer2
T-W-7Alvar Aalto, architektura i sztuka krajów skandynawskich2
T-W-8Współczesna sztuka i architektura Japonii2
T-W-9Posmodernizm jako protest przeciwko modernizmowi2
T-W-10High-Tech: Norman Foster, Ming Pei2
T-W-11Dekonstruktywizm2
T-W-12Architektura i sztuka Polski międzywojennej2
T-W-13Współczesna architektura i sztuka Polska2
T-W-14Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie wykładów2
T-W-15Wykład podsumowujący2
30
wykłady
T-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej2
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne2
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika2
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka2
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu2
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu2
T-W-7Architektura starochrześcijańska2
T-W-8Sztuka starochrześcijańska2
T-W-9Romanizm w Europie2
T-W-10Romanizm w Polsce2
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii2
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii2
T-W-13Gotyk w Polsce2
T-W-14Zaliczenie wykładów2
T-W-15Wykład podsumowujący2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-W-2Przeanalizowanie materiału podanego na wykładzie i przyswojenie wiedzy w nim zawartej.15
A-W-3Pozyskiwanie informacji z literatury przedmiotu, baz danych i ich interpretacja. Powtórzenie wiadomości z zakresu semestru.10
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.15
A-W-5Przygotowanie do Kolowium Zaliczającego.5
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przeanalizowanie materiału podanego na wykładzie i przyswojenie wiedzy w nim zawartej. Pozyskiwanie informacji z literatury przedmiotu, baz danych i ich interpretacja.15
A-W-3Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.10
A-W-4Przygotowanie do Kolokwium Zaliczającego.5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przeanalizowanie materiału podanego na wykładzie i przyswojenie wiedzy w nim zawartej.10
A-W-3Pozyskiwanie informacji z literatury przedmiotu, baz danych i ich interpretacja.7
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.10
A-W-5Przygotowanie do Kolowium Zaliczającego.3
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
S-2Ocena podsumowująca: Studenci są zobowiązani do przedstawienia jednej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/01_W01
zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
PAWiO_1A_W17C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/01_W02
posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
PAWiO_1A_W08C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/01_W03
Zna podstawy historii architektury i urbanistyki renesansu europejskiego, w tym polskiego. Zna najwybitniejszych achitektów epoki, ich ważne z punktu widzenia rozwoju myśli architektonicznej dzieła oraz prace teoretyczne i poglądy estetyczne.
PAWiO_1A_W19C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/01_U01
Student prowadząc systematycznie szkicownik nabiera sprawności rysunkowej, przygotowując prezentacje stosuje różne techniki komputerowe.
PAWiO_1A_U07C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/01_U02
Student podczas ćwiczeń nabywa umiejętności przedstawiania prezentacji w sposób spójny i syntetyczny. Dyskutuje na tematy z zakresu historii architektury i urbanistyki, przytaczając merytoryczne argumenty. Potrafi zaprezentować poglądy estetyczne zarówno własne jak i charakterystyczne dla omawianej epoki, bądź twórcy.
PAWiO_1A_U23, PAWiO_1A_U28C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1
PAWiO_1A_S1/B/01_U03
Potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł: literatury, baz danych, w tym Internetu, a następnie je interpretować i syntetycznie zaprezentować.
PAWiO_1A_U13, PAWiO_1A_U31C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/01_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/01_K02
Rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi ją organizować. Posiada wiedzę teoretyczną, potrafi ją wykorzystać w praktyce.
PAWiO_1A_K01C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/01_W01
zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
2,0
3,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne i dzieło sztuki, w przybliżeniu określa czas i miejsce jego powstania. Naprowadzony potrafi rozpoznać autora. Zna podstawowe cechy stylów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/01_W02
posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
2,0
3,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne i dzieło sztuki, w przybliżeniu określa czas i miejsce jego powstania. Naprowadzony potrafi rozpoznać autora. Zna podstawowe cechy stylów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/01_W03
Zna podstawy historii architektury i urbanistyki renesansu europejskiego, w tym polskiego. Zna najwybitniejszych achitektów epoki, ich ważne z punktu widzenia rozwoju myśli architektonicznej dzieła oraz prace teoretyczne i poglądy estetyczne.
2,0Nie rozpoznaje dzieła architektonicznego lub dzieła sztuki, nie zna autora, obcy jest też kontekst historyczny dzieła.
3,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne w przybliżeniu czas i miejsce jego powstania. Naprowadzony potrafi rozpoznać autora. Zna podstawowe cechy stylów.
3,5Rozpoznaje dzieło architektoniczne lub czas i miejsce jego powstania, rozpoznaje autora. Zna podstawowe cechy stylów.
4,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne i dzieło sztuki, zna twórcę lub twórców. Zna cechy elewacji. Potrafi przedstawić kontekst historyczny dzieła.
4,5Rozpoznaje dzieło architektoniczne lub dzieło sztuki, zna jego twórcę lub twórców. Zna cechy panujących stylów. Potrafi przedstawić ogólny kontekst historyczny dzieła, sywetkę twórcy, i poglądy estetyczne.
5,0Potrafi bezbłędnie rozpoznać dzieło, twórcę i styl. Potrafi przedstawić sylwetkę twórcy, jego osiągnięcia i poglądy estetyczne w kontekście historycznym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/01_U01
Student prowadząc systematycznie szkicownik nabiera sprawności rysunkowej, przygotowując prezentacje stosuje różne techniki komputerowe.
2,0Nie posiada wystarczającej sprawności rysunkowej.Prowadzi szkicownik niestarannie i niesystematycznie.
3,0Posiada wystarczającą sprawność rysunkową.Prowadzi szkicownik systematycznie.
3,5Posiada wystarczającą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik starannie i systematycznie.
4,0Posiada dobrą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik starannie i systematycznie.
4,5Posiada bardz dobrą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik starannie i systematycznie.
5,0Posiada bardzo dobrą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik bardzo starannie i systematycznie.
PAWiO_1A_S1/B/01_U02
Student podczas ćwiczeń nabywa umiejętności przedstawiania prezentacji w sposób spójny i syntetyczny. Dyskutuje na tematy z zakresu historii architektury i urbanistyki, przytaczając merytoryczne argumenty. Potrafi zaprezentować poglądy estetyczne zarówno własne jak i charakterystyczne dla omawianej epoki, bądź twórcy.
2,0Nie umie dokonać właściwej selekcji danych. Nie umie ich zintegrować i przedstawić.
3,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, integruje je i przedstawia przy pomocy prowadzącego.
3,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić
4,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić w jasny i czytelny sposób.
4,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je starannie zintegrować i precyzyjnie przedstawić.
5,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić na bardzo wysokim poziomie.
PAWiO_1A_S1/B/01_U03
Potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł: literatury, baz danych, w tym Internetu, a następnie je interpretować i syntetycznie zaprezentować.
2,0Nie umie dokonać właściwej selekcji danych. Nie umie ich zintegrować i przedstawić.
3,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, integruje je i przedstawia przy pomocy prowadzącego.
3,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić.
4,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić w jasny i czytelny sposób.
4,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je starannie zintegrować i precyzyjnie przedstawić.
5,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić na bardzo wysokim poziomie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/01_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0
3,0Student sumienny, współpracujący z zespołem
3,5
4,0
4,5
5,0Student ambitny, obowiązkowy, sumienny, bardzo dobrze współpracujący z zespołem.
PAWiO_1A_S1/B/01_K02
Rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi ją organizować. Posiada wiedzę teoretyczną, potrafi ją wykorzystać w praktyce.
2,0Student nieaktywny, nieobowiązkowy.
3,0Student sumienny, współpracujący z zespołem.
3,5Student sumienny, dobrze współpracujący z zespołem.
4,0Student obowiązkowy, sumienny, dobrze współpracujący z zespołem.
4,5Student ambitny, obowiązkowy, sumienny, dobrze współpracujący z zespołem.
5,0Student ambitny, obowiązkowy, sumienny, bardzo dobrze współpracujący z zespołem.

Literatura podstawowa

 1. Bell J., Lustro świata, Arkady, Warszawa, 2009, ISBN 978-83-2134-602-1
 2. Dobrowolski T., Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1974
 3. Ghirardo D., Architektura po modernizmie, VIA, Warszawa, 1999, ISBN 83-86642-93-0, sem. 3
 4. Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa, 1987, ISBN 83-213-3146-7, sem. 1, 2
 5. Latour St. Szymski A., Rozwój współczesnej myśli architektonicznej, PWN, Warszawa, 1985, ISBN 83-01-04876-X, sem. 3
 6. Murray P., Architektura włoskiego renesansu, VIA, 2011, sem. 2
 7. Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Arkady, Warszawa, 1980, ISBN 83-213-2983-7, sem. 1, 2
 8. Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1988, ISBN 83-04-01811-x
 9. Tiez J., Historia architektury XX w., Koln, 1996, sem. 3
 10. Toman R., Sztuka baroku, Konemann, Italy, 2000, ISBN 3-8290-1748-0, sem. 2
 11. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa, 2001, ISBN 83-213-4178-0, sem. 1, 2

Literatura dodatkowa

 1. Koch Wilfried, Style w architekturze, Klub "Świat Książki", Warszawa, 1996, ISBN 83-7129-288-0
 2. Kozakiewiczowie H.i S., Renesans w Polsce, Arkady, Warszawa, 2007, ISBN 83-213-3000-2, sem. 2
 3. Kunińska I.- redakcja, Sztuka świata tom I-X, Arkady, Warszawa, 1994, ISBN 83-213 3680-9
 4. Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1983, ISBN 83-08-00578-8
 5. Tomkiewicz W., Piękno wielorakie, sztuka baroku, P.W. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1971, sem. 2

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Humanizm, sztuka i architektura renesansowa Italii3
T-W-2Sztuka i architektura renesansu francuskiego i hiszpańskiego3
T-W-3Sztuka i architektura renesansowa w Niemczech, Niderlandach, i Anglii3
T-W-4Renesans w Polsce3
T-W-5Kontrreformacja i barok w Italii3
T-W-6Barok we Francji3
T-W-7Barok w Hiszpanii, Austrii, Niemczech i Anglii3
T-W-8Barok w Polsce3
T-W-9Idee oświecenia, klasycyzm we Francji3
T-W-10Klasycyzm w Niemczech i Anglii, rewolucja przemysłowa3
T-W-11Klasycyzm w Polsce3
T-W-12Impresjonizm i secesja w Europie3
T-W-13Historyzm, eklektyzm i secesja w Polsce3
T-W-14Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie wykładów3
T-W-15Wykład podsumowujący3
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ekspresjonizm, kubizm, futuryzm2
T-W-2Idee Bauhausu, Walter Gropius, Grupa De Stijl2
T-W-3Le Corbusier2
T-W-4Surrealizm, abstrakcjonizm2
T-W-5Architektura i sztuka organiczna2
T-W-6Frank Lloyd Wright, Oskar Niemeyer2
T-W-7Alvar Aalto, architektura i sztuka krajów skandynawskich2
T-W-8Współczesna sztuka i architektura Japonii2
T-W-9Posmodernizm jako protest przeciwko modernizmowi2
T-W-10High-Tech: Norman Foster, Ming Pei2
T-W-11Dekonstruktywizm2
T-W-12Architektura i sztuka Polski międzywojennej2
T-W-13Współczesna architektura i sztuka Polska2
T-W-14Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie wykładów2
T-W-15Wykład podsumowujący2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej2
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne2
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika2
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka2
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu2
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu2
T-W-7Architektura starochrześcijańska2
T-W-8Sztuka starochrześcijańska2
T-W-9Romanizm w Europie2
T-W-10Romanizm w Polsce2
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii2
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii2
T-W-13Gotyk w Polsce2
T-W-14Zaliczenie wykładów2
T-W-15Wykład podsumowujący2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-W-2Przeanalizowanie materiału podanego na wykładzie i przyswojenie wiedzy w nim zawartej.15
A-W-3Pozyskiwanie informacji z literatury przedmiotu, baz danych i ich interpretacja. Powtórzenie wiadomości z zakresu semestru.10
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.15
A-W-5Przygotowanie do Kolowium Zaliczającego.5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przeanalizowanie materiału podanego na wykładzie i przyswojenie wiedzy w nim zawartej. Pozyskiwanie informacji z literatury przedmiotu, baz danych i ich interpretacja.15
A-W-3Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.10
A-W-4Przygotowanie do Kolokwium Zaliczającego.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przeanalizowanie materiału podanego na wykładzie i przyswojenie wiedzy w nim zawartej.10
A-W-3Pozyskiwanie informacji z literatury przedmiotu, baz danych i ich interpretacja.7
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.10
A-W-5Przygotowanie do Kolowium Zaliczającego.3
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_W01zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W17zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
S-2Ocena podsumowująca: Studenci są zobowiązani do przedstawienia jednej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne i dzieło sztuki, w przybliżeniu określa czas i miejsce jego powstania. Naprowadzony potrafi rozpoznać autora. Zna podstawowe cechy stylów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_W02posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W08posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
S-2Ocena podsumowująca: Studenci są zobowiązani do przedstawienia jednej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne i dzieło sztuki, w przybliżeniu określa czas i miejsce jego powstania. Naprowadzony potrafi rozpoznać autora. Zna podstawowe cechy stylów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_W03Zna podstawy historii architektury i urbanistyki renesansu europejskiego, w tym polskiego. Zna najwybitniejszych achitektów epoki, ich ważne z punktu widzenia rozwoju myśli architektonicznej dzieła oraz prace teoretyczne i poglądy estetyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozpoznaje dzieła architektonicznego lub dzieła sztuki, nie zna autora, obcy jest też kontekst historyczny dzieła.
3,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne w przybliżeniu czas i miejsce jego powstania. Naprowadzony potrafi rozpoznać autora. Zna podstawowe cechy stylów.
3,5Rozpoznaje dzieło architektoniczne lub czas i miejsce jego powstania, rozpoznaje autora. Zna podstawowe cechy stylów.
4,0Rozpoznaje dzieło architektoniczne i dzieło sztuki, zna twórcę lub twórców. Zna cechy elewacji. Potrafi przedstawić kontekst historyczny dzieła.
4,5Rozpoznaje dzieło architektoniczne lub dzieło sztuki, zna jego twórcę lub twórców. Zna cechy panujących stylów. Potrafi przedstawić ogólny kontekst historyczny dzieła, sywetkę twórcy, i poglądy estetyczne.
5,0Potrafi bezbłędnie rozpoznać dzieło, twórcę i styl. Potrafi przedstawić sylwetkę twórcy, jego osiągnięcia i poglądy estetyczne w kontekście historycznym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_U01Student prowadząc systematycznie szkicownik nabiera sprawności rysunkowej, przygotowując prezentacje stosuje różne techniki komputerowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U07posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
S-2Ocena podsumowująca: Studenci są zobowiązani do przedstawienia jednej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej sprawności rysunkowej.Prowadzi szkicownik niestarannie i niesystematycznie.
3,0Posiada wystarczającą sprawność rysunkową.Prowadzi szkicownik systematycznie.
3,5Posiada wystarczającą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik starannie i systematycznie.
4,0Posiada dobrą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik starannie i systematycznie.
4,5Posiada bardz dobrą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik starannie i systematycznie.
5,0Posiada bardzo dobrą sprawność rysunkową. Prowadzi szkicownik bardzo starannie i systematycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_U02Student podczas ćwiczeń nabywa umiejętności przedstawiania prezentacji w sposób spójny i syntetyczny. Dyskutuje na tematy z zakresu historii architektury i urbanistyki, przytaczając merytoryczne argumenty. Potrafi zaprezentować poglądy estetyczne zarówno własne jak i charakterystyczne dla omawianej epoki, bądź twórcy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U23posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
PAWiO_1A_U28posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie dokonać właściwej selekcji danych. Nie umie ich zintegrować i przedstawić.
3,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, integruje je i przedstawia przy pomocy prowadzącego.
3,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić
4,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić w jasny i czytelny sposób.
4,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je starannie zintegrować i precyzyjnie przedstawić.
5,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić na bardzo wysokim poziomie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_U03Potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł: literatury, baz danych, w tym Internetu, a następnie je interpretować i syntetycznie zaprezentować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U31potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie dokonać właściwej selekcji danych. Nie umie ich zintegrować i przedstawić.
3,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, integruje je i przedstawia przy pomocy prowadzącego.
3,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić.
4,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić w jasny i czytelny sposób.
4,5Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je starannie zintegrować i precyzyjnie przedstawić.
5,0Umie dokonać właściwej selekcji danych, umie je zintegrować i przedstawić na bardzo wysokim poziomie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
S-2Ocena podsumowująca: Studenci są zobowiązani do przedstawienia jednej prezentacji multimedialnej na wybrany temat, z zakresu historii architektury i sztuki.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student sumienny, współpracujący z zespołem
3,5
4,0
4,5
5,0Student ambitny, obowiązkowy, sumienny, bardzo dobrze współpracujący z zespołem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/01_K02Rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi ją organizować. Posiada wiedzę teoretyczną, potrafi ją wykorzystać w praktyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-2Prowadzenie szkicownika prezentującego najważniejsze obiekty.
C-3Doskonalenie umiejętności przygotowania i wygłaszenia prezentacji na wybrany temat z zakresu historii architektury i sztuki.
C-1Poznanie wiodących kierunków i stylów w sztuce europejskiej i polskiej, od czasów starożytnych do współczesności. Rozpoznawanie dzieł sztuki i znaczących obiektów architektonicznych na podstawie ich charakterystycznych cech.
Treści programoweT-W-1Egipt - kanon w sztuce i architekturze egipskiej
T-W-2Grecja starożytna: kultura, architektura, porządki klasyczne
T-W-3Grecja starożytna rzeźba i ceramika
T-W-4Okres hellenistyczny architektura i sztuka
T-W-5Architektura starożytnego Rzymu
T-W-7Architektura starochrześcijańska
T-W-6Sztuka starożytnego Rzymu
T-W-8Sztuka starochrześcijańska
T-W-9Romanizm w Europie
T-W-10Romanizm w Polsce
T-W-11Architektura i sztuka gotycka we Francji i Anglii
T-W-12Architektura i sztuka gotycka w Niemczech, Czechach i Italii
T-W-13Gotyk w Polsce
T-W-14Zaliczenie wykładów
T-W-15Wykład podsumowujący
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym. Studenci są zobowiązani do prowadzenia szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające na koniec semestru.
S-1Ocena formująca: Prowadzenie szkicownika z wybranymi obiektami architektonicznymi.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny, nieobowiązkowy.
3,0Student sumienny, współpracujący z zespołem.
3,5Student sumienny, dobrze współpracujący z zespołem.
4,0Student obowiązkowy, sumienny, dobrze współpracujący z zespołem.
4,5Student ambitny, obowiązkowy, sumienny, dobrze współpracujący z zespołem.
5,0Student ambitny, obowiązkowy, sumienny, bardzo dobrze współpracujący z zespołem.