Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
PAWiO_1A_U01potrafi utrzymać dobrą kondycję fizyczną z uwzględnieniem specyfiki pracy w zawodzie
PAWiO_1A_U02posługuje się językiem nowożytnym na poziomie B2 ze znajomością słownictwa specjalistycznego
PAWiO_1A_U03potrafi wykonać proste prace geodezyjne, interpretuje ukształtowanie terenu i projektuje niewielkie roboty ziemne
PAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
PAWiO_1A_U05samodzielnie konstruuje i oblicza nośność podstawowych elementów konstrukcyjnych, potrafi zaprojektować konstrukcję małych obiektów
PAWiO_1A_U06posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
PAWiO_1A_U07posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
PAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U09posiada umiejętność opracowania projektu kolorystyki w architekturze wnętrz i otoczenia
PAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U11posiada umiejętność określania programu użytkowego wnętrz oraz stosuje podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji z zastosowaniem odpowiednich materiałów
PAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
PAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U14potrafi uzyskać zamierzony efekt estetyczny w projekcie architektonicznym przy zastosowaniu odpowiednich materiałów o określonych własnościach plastycznych
PAWiO_1A_U15posiada umiejętność kształtowania przestrzeni scenograficznej
PAWiO_1A_U16potrafi zaprojektować warunki oświetleniowe w architekturze wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
PAWiO_1A_U17posiada umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
PAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
PAWiO_1A_U20posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień architektonicznych związanych z problemami ekologicznymi
PAWiO_1A_U21potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu doboru, materiałów i technologii do różnych wnętrz architektonicznych i ich bezpośredniego otoczenia
PAWiO_1A_U22potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze)
PAWiO_1A_U23posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
PAWiO_1A_U24potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
PAWiO_1A_U25potrafi w praktyce zastosować zasady bhp
PAWiO_1A_U26posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
PAWiO_1A_U27potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu do podejmowania racjonalnych decyzji w działalności gospodarczej
PAWiO_1A_U28posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
PAWiO_1A_U29potrafi organizować i nadzorować procesy budowlane w tym kosztorysowanie
PAWiO_1A_U30posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
PAWiO_1A_U31potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
PAWiO_1A_U32Rozumie potrzebę permanentnej nauki