Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy kompozycji i rysunku projektowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy kompozycji i rysunku projektowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Polewka <apolewka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu zagadnień kultury plastycznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami kompozycji majacymi zastosowanie w projektowaniu architektury wnętrz i otoczenia, w tym : - z podstawami budowy formy, - z elementami i zasadami kompozycji przestrzennej, - uświadomienie istnienia relacji jakie zachodzą między poszczególnymi elementami kształtującymi przestrzeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematyką przedmiotu.2
T-W-2Pojęcie równowagi kompozycyjnej. Równowaga psychologiczna i fizyczna.2
T-W-3Kształt. Istota kształtu.2
T-W-4Forma - widzialny kształt treści. Wprowadzenie do zagadnień zależności formy.4
T-W-5Zagadnienia rytmu w kompozycjach architektonicznych.4
T-W-6Pola działania formalnego w kompozycji architektonicznej.2
T-W-7Zagadnienia perspektywy w rysunku architektonicznym.4
T-W-8Rzuty architektoniczne.4
T-W-9Rysunek prezentacyjny - specyfika i konwencja w rysunku projektowym.4
T-W-10Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Obecność na wykładach.30
A-W-2Przygotowanie do zajęć. Praca samodzielna.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Główną metodą nauczania jest metoda problemowa: wykład problemowy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca wystawiana w trakcie procesu dydaktycznego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca stan wiedzy studenta po zakończeniu studiowania przedmiotu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/01_W01
zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
PAWiO_1A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-9M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/01_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
PAWiO_1A_K05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-9M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/01_W01
zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
2,0student nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, nie zna relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń.
3,0student hasłowo prezentuje swoją wiedzę dotyczącą budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń.
3,5student prezentuje swoją wiedzę dotyczącą budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz potrafi przeprowadzić uproszczoną analizę tematyki.
4,0student efektywnie prezentuje wiedzę dotyczącą budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz potrafi przeprowadzić swobodną dyskusję w wybranej tematyce dotyczacej zagadnień kompozycji.
4,5student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki.
5,0student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki, jak również umie w sposób kreatywny podejmować nowe zagadnienia z powyższego obszaru wiedzy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/01_K01
rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
2,0student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działaności projektowej i jej wpływu na środowisko
3,0student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko
3,5student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań
4,0student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań jak również wysnuć odpowiednie wnioski
4,5student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań jak również wysnuć odpowiednie wnioski oraz postawić diagnozę
5,0student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań jak również wysnuć odpowiednie wnioski oraz postawić zindywidualizowaną diagnozę

Literatura podstawowa

 1. Norberg-Schulz Christian, Znaczenie w architekturze Zachodu, Murator, Warszawa, 2011
 2. Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1978
 3. Arnheim Rudolf, The Dynamics of Architectural Form, University of California Press, 1977
 4. Asanowicz Aleksander, Szkic – język projektowania architektonicznego, Zeszyt 21, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Białystok, 2008
 5. Basista Andrzej, Kompozycja dzieła architektury - Composition of a Work of Architecture, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, 2006
 6. Basista Amdrzej, Architektura i wartości - Architecture and Values, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków, 2009
 7. Ciechanowski Kazimierz, Podstawy kompozycji architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1972
 8. Hansen Oskar, Zobaczyć świat, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2005
 9. Fikus Marian, Cechy procesu projektowego w działalności twórczej i realizacyjnej : powiązanie praktyki architektonicznej z teorią i dydaktyką, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1992
 10. Misiągiewicz Maria, O prezentacji idei architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1999
 11. Peichl Gustav, Back to the pen – back to the pencil, Pustet, Salzburg, 2003
 12. Wejchert Kazimierz, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 2008
 13. Satkiewicz-Parczewska, Rytm w architekturze jako główny element kompozycji na tle analogii z muzyką, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1992
 14. Kędziorek A., Springer F., Dom jako forma otwarta Szumin Hansenów The House as Open Form The Hansens? Summer Residence in Szumin, Karakter, 2014
 15. Żórawski Juliusz, O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa, 1962

Literatura dodatkowa

 1. Bingham Neil, 100 lat rysunku architektonicznego : 1900-2000, Top Mark Centre, cop., Raszyn, 2013
 2. Błaszczyk Dariusz, Juliusz Żórawski. Przerwane dzieło modernizmu, Salix alba, Warszawa, 2010
 3. Bogdanowski Janusz, Polska sztuka ogrodowa - krótka historia kompozycji i rewaloryzacji, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematyką przedmiotu.2
T-W-2Pojęcie równowagi kompozycyjnej. Równowaga psychologiczna i fizyczna.2
T-W-3Kształt. Istota kształtu.2
T-W-4Forma - widzialny kształt treści. Wprowadzenie do zagadnień zależności formy.4
T-W-5Zagadnienia rytmu w kompozycjach architektonicznych.4
T-W-6Pola działania formalnego w kompozycji architektonicznej.2
T-W-7Zagadnienia perspektywy w rysunku architektonicznym.4
T-W-8Rzuty architektoniczne.4
T-W-9Rysunek prezentacyjny - specyfika i konwencja w rysunku projektowym.4
T-W-10Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na wykładach.30
A-W-2Przygotowanie do zajęć. Praca samodzielna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/01_W01zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami kompozycji majacymi zastosowanie w projektowaniu architektury wnętrz i otoczenia, w tym : - z podstawami budowy formy, - z elementami i zasadami kompozycji przestrzennej, - uświadomienie istnienia relacji jakie zachodzą między poszczególnymi elementami kształtującymi przestrzeń.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematyką przedmiotu.
T-W-2Pojęcie równowagi kompozycyjnej. Równowaga psychologiczna i fizyczna.
T-W-3Kształt. Istota kształtu.
T-W-5Zagadnienia rytmu w kompozycjach architektonicznych.
T-W-6Pola działania formalnego w kompozycji architektonicznej.
T-W-4Forma - widzialny kształt treści. Wprowadzenie do zagadnień zależności formy.
T-W-7Zagadnienia perspektywy w rysunku architektonicznym.
T-W-8Rzuty architektoniczne.
T-W-10Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.
T-W-9Rysunek prezentacyjny - specyfika i konwencja w rysunku projektowym.
Metody nauczaniaM-1Główną metodą nauczania jest metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca stan wiedzy studenta po zakończeniu studiowania przedmiotu.
S-1Ocena formująca: Ocena formująca wystawiana w trakcie procesu dydaktycznego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, nie zna relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń.
3,0student hasłowo prezentuje swoją wiedzę dotyczącą budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń.
3,5student prezentuje swoją wiedzę dotyczącą budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz potrafi przeprowadzić uproszczoną analizę tematyki.
4,0student efektywnie prezentuje wiedzę dotyczącą budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz potrafi przeprowadzić swobodną dyskusję w wybranej tematyce dotyczacej zagadnień kompozycji.
4,5student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki.
5,0student potrafi efektywnie prezentować, analizowć, dyskutować na temat budowy formy, elementów i zasad kompozycji przestrzennej, oraz relacji jakie zachodzą miedzy elementami kształtującymi przestrzeń oraz prezentować indywidualny stosunek do podjętej tematyki, jak również umie w sposób kreatywny podejmować nowe zagadnienia z powyższego obszaru wiedzy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/01_K01rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami kompozycji majacymi zastosowanie w projektowaniu architektury wnętrz i otoczenia, w tym : - z podstawami budowy formy, - z elementami i zasadami kompozycji przestrzennej, - uświadomienie istnienia relacji jakie zachodzą między poszczególnymi elementami kształtującymi przestrzeń.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematyką przedmiotu.
T-W-2Pojęcie równowagi kompozycyjnej. Równowaga psychologiczna i fizyczna.
T-W-3Kształt. Istota kształtu.
T-W-5Zagadnienia rytmu w kompozycjach architektonicznych.
T-W-6Pola działania formalnego w kompozycji architektonicznej.
T-W-4Forma - widzialny kształt treści. Wprowadzenie do zagadnień zależności formy.
T-W-7Zagadnienia perspektywy w rysunku architektonicznym.
T-W-8Rzuty architektoniczne.
T-W-10Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu.
T-W-9Rysunek prezentacyjny - specyfika i konwencja w rysunku projektowym.
Metody nauczaniaM-1Główną metodą nauczania jest metoda problemowa: wykład problemowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca stan wiedzy studenta po zakończeniu studiowania przedmiotu.
S-1Ocena formująca: Ocena formująca wystawiana w trakcie procesu dydaktycznego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działaności projektowej i jej wpływu na środowisko
3,0student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko
3,5student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań
4,0student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań jak również wysnuć odpowiednie wnioski
4,5student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań jak również wysnuć odpowiednie wnioski oraz postawić diagnozę
5,0student rozumie w stopniu podstawowym pozatechniczne aspekty i skutki działaności projektowej i jej wpływ na środowisko oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę znaczenia tych działań jak również wysnuć odpowiednie wnioski oraz postawić zindywidualizowaną diagnozę