Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy geodezji i kartografii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy geodezji i kartografii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Libront <Dorota.Libront@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Kurnatowski <Marek.Kurnatowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka i fizyka na poziomie podstawowym.
W-2Podstawowe elementy geometrii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarow potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej.
C-2Czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania terenu na mapach w różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale2
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe2
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.2
T-W-4Obliczeni powierzchni2
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.2
T-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze4
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.4
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.4
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.2
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.2
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.2
T-W-12Zaliczenie wykładów2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej (praca opisowa, studialna na zadany temat).8
A-W-4Studiowanie literatury technicznej.12
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Przygotowanie referatu i dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie referatu problemowego
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy semestralnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/15_W01
zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
PAWiO_1A_W10C-1, C-2T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/15_W02
zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
PAWiO_1A_W18C-1, C-2T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/15_U01
potrafi wykonać proste prace geodezyjne, interpretuje ukształtowanie terenu i projektuje niewielkie roboty ziemne
PAWiO_1A_U03C-1, C-2T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/15_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-1, C-2T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/15_K02
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04C-1, C-2T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/15_W01
zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/15_W02
zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
2,0
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę o zasadach odwzorowania rzeźby terenu, stosowanych technikach pomiarowych w miernictwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/15_U01
potrafi wykonać proste prace geodezyjne, interpretuje ukształtowanie terenu i projektuje niewielkie roboty ziemne
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu wykorzystuje poznane metody wykonywania planów sytuacyjnych, wykonuje tylko proste pomiary liniowe i powierzchniowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/15_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0W stopniu dostatecznym rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/15_K02
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
2,0
3,0Student ma ograniczoną świadomość wpływu działań z zakresu geodezji i kartografii na działalność inżynierską w architekturze krajobrazu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gil J., Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2005
  2. Kosiński W., Geodezja, Wyd. SGGW, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Przegląd geodezyjny, NOT, Warszawa, 2012
  2. Przewłocki S., Geodezja dla kierunkow niegeodezyjnych., PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale2
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe2
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.2
T-W-4Obliczeni powierzchni2
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.2
T-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze4
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.4
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.4
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.2
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.2
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.2
T-W-12Zaliczenie wykładów2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Konsultacje.10
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej (praca opisowa, studialna na zadany temat).8
A-W-4Studiowanie literatury technicznej.12
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/15_W01zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarow potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej.
C-2Czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania terenu na mapach w różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.
Treści programoweT-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.
T-W-4Obliczeni powierzchni
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.
T-W-12Zaliczenie wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie referatu problemowego
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy semestralnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/15_W02zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia i zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W18zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarow potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej.
C-2Czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania terenu na mapach w różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.
Treści programoweT-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.
T-W-4Obliczeni powierzchni
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.
T-W-12Zaliczenie wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie referatu problemowego
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy semestralnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę o zasadach odwzorowania rzeźby terenu, stosowanych technikach pomiarowych w miernictwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/15_U01potrafi wykonać proste prace geodezyjne, interpretuje ukształtowanie terenu i projektuje niewielkie roboty ziemne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U03potrafi wykonać proste prace geodezyjne, interpretuje ukształtowanie terenu i projektuje niewielkie roboty ziemne
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarow potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej.
C-2Czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania terenu na mapach w różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.
Treści programoweT-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.
T-W-4Obliczeni powierzchni
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.
T-W-12Zaliczenie wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie referatu problemowego
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy semestralnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu wykorzystuje poznane metody wykonywania planów sytuacyjnych, wykonuje tylko proste pomiary liniowe i powierzchniowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/15_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarow potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej.
C-2Czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania terenu na mapach w różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.
Treści programoweT-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.
T-W-4Obliczeni powierzchni
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.
T-W-12Zaliczenie wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie referatu problemowego
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy semestralnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/15_K02jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarow potrzebnych do stworzenia planu sytuacyjnego i mapy topograficznej.
C-2Czytania mapy i przedstawiania zagospodarowania terenu na mapach w różnej skali z zastosowaniem właściwych technik kartografii.
Treści programoweT-W-6Pomiary sytuacyjne na małym obszarze
T-W-1Geodezja i jej zadania . Powierzchnie odniesienia , układy współrzędnych.Skale
T-W-2Geodezyjne osnowy poziome i pionowe
T-W-3Mapy- klasyfikacja . Mapa zasadnicza.
T-W-4Obliczeni powierzchni
T-W-5Obliczenie obijętości mas ziemnych.
T-W-7Pomiary wysokościowe. Podstawy niwelacji.
T-W-8Pomiary kątowe . Wykorzystanie teodolitu do pomiarów inwentaryzacyjnych.
T-W-9Zastosowanie fotogrzmetrii w inwentaryzacji architektonicznej.
T-W-10Wprowadzenie do Geograficznego Systemu Informacji.
T-W-11Wykorzystanie map do celów projektowych.
T-W-12Zaliczenie wykładów
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie referatu problemowego
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy semestralnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczoną świadomość wpływu działań z zakresu geodezji i kartografii na działalność inżynierską w architekturze krajobrazu
3,5
4,0
4,5
5,0