Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona i konserwacja zabytków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona i konserwacja zabytków
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 23 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP8 30 5,00,44zaliczenie
wykładyW8 30 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-11. Zaliczenie pierwszych 6 semestrów studiów inżynierskich S1 na kierunku architektura wnętrz i otoczenia. 2. Umiejętność projektowania za pomocą oprogramowania CAD. 3. Orientacja w procesie ewolucji architektury od czasów starożytnych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz i ornamentu. 4. Znajomość niezbędnych aktów prawnych. 5. Umiejętność projektowania wnętrz w niezbędnym zakresie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-11. Zapoznanie studentów z problemetyką związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego i podstawowymi zasadami projektowania w przestrzeni kulturowej. 2. Zapoznanie z zasadami kształtowania przestrzeni związanej z obiektami zabytkowymi. 3. Zapoznanie z zasadami przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów zabytkowych. 3. Nabycie umiejętności projektowania w obrębie wnętrza obiektu zabytkowego i jego otoczenia z zachowaniem warunku minimalnej ingerenacji w zabytkową substację i jej kontekst.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zapoznanie się z podstawową problemetyką konserwatorską w projektowaniu wnętrz.8
T-P-2Omówienie przykładowych projektów konserwatorskich wnętrz zabytkowych zrealizowanych na terenie Polski i świata.6
T-P-3Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy niewielkiego obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na nowe funkcje.6
T-P-4Wykonanie projektu wybranych wnętrz przedmiotowego obiektu zabytkowego w formie opisowej i graficznej, zawierającej rysunki techniczne oraz wizualizacje. Wykonanie projektu planu zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obiektu zabytkowego10
30
wykłady
T-W-1Zapoznanie się z podstawową problemetyką konserwatorską w projektowaniu wnętrz.10
T-W-2Omówienie przykładowych projektów konserwatorskich wnętrz zabytkowych zrealizowanych zagranicą10
T-W-3Omówienie przykładowych projektów konserwatorskich wnętrz zabytkowych zrealizowanych na terenie Polski.10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach ćwiczeniowych30
A-P-2Przygotowanie i wygłosznie referatu na zadany temat związany z przedmiotem zajęć60
A-P-3Prezentacja studiów koncepcyjnych30
A-P-4Prezentacja rozwiązania projektowego30
150
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Czytanie literatury, zamodzielna praca w domu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład eksponujący z zastawaniem techniki multimedialnej.
M-2Analityczna praca własna studentów.
M-3Praca w zespoołach projektowych prowadząca do wymiany doświadczeń między studentami w grupie.
M-4Publiczna prezentacja wyników prac analitycznych.
M-5Opracowanie koncepcji projektowych.
M-6Publiczna prezentacja opracowań projektowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obecność, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach
S-2Ocena formująca: Opracowanie i złożenie w przewidzianym terminie opracowania projektowego, przedstawionego w zadanej formie.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie kolokwium lub testu sprawdzającego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/18B_W01
Posiada wiedzę o historii i teoriach ochrony i konserwacji zabytków oraz podstawach projektowania w środowisku historycznym. Zna architekturę historyczną regionu oraz przemiany związane ze zniszczeniami wojennymi, przemianami społecznymi i politycznymi oraz współczesnymi wymogami adaptacji obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia projektowania wnętrz
PAWiO_1A_W11, PAWiO_1A_W04, PAWiO_1A_W15M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/18B_U01
Potrafi dokonać inwentaryzacji obiektu zabytkowego oraz sporządzić projekt jego adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwaględnieniem kolorystyki, detalu oraz dokumentacji powykonawczej.
PAWiO_1A_U13, PAWiO_1A_U30M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/18B_K01
Student jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
PAWiO_1A_K05M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/18B_W01
Posiada wiedzę o historii i teoriach ochrony i konserwacji zabytków oraz podstawach projektowania w środowisku historycznym. Zna architekturę historyczną regionu oraz przemiany związane ze zniszczeniami wojennymi, przemianami społecznymi i politycznymi oraz współczesnymi wymogami adaptacji obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia projektowania wnętrz
2,0
3,0Student potrafi odpowiedzieć na kontrolne pytanie z zakresu wykładów z przedmiotu: "Ochrona i konserwracja zabytków"
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/18B_U01
Potrafi dokonać inwentaryzacji obiektu zabytkowego oraz sporządzić projekt jego adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwaględnieniem kolorystyki, detalu oraz dokumentacji powykonawczej.
2,0
3,0Posiada podstawowe umiejętnościprojektowaniu adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwaględnieniem kolorystyki, detalu oraz dokumentacji powykonawczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/18B_K01
Student jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 162 z 17.09.2003, poz.1568, 2003
  2. Bogdanowski J., Współczesna metoda organizacji badań kompleksowych i ich dokumentacja w pracach konserwatorskich (główne problemy); [w:] Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego poświęconego dokumentacji konserwatorskiej, „Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, red. Marian Kornecki, Kraków, 1973
  3. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady, Warszawa, 1965
  4. Czerner O., Wartość autentyzmu w zabytkach [w:] „Ochrona Zabytków” 1974, nr 3;, 1974
  5. Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, Bibliotek Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Seria B, 1966
  6. Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce 1795-1918, PWN, 1975
  7. Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, Wrocław, 1982
  8. Małachowicz E., KOnserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław, 1997
  9. Pieńkowska H., Metody i formy interdyscyplinarnego i kompleksowego planowania badań konserwatorskich [w:] Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego poświęconego dokumentacji konserwatorskiej, „Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego”, red. Marian Kornecki, Kraków, 1973
  10. Szmygin B., Współczesna doktryna konserwatorska: stan obecny i perspektywa rozwoju [w:] Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, red. B. Krasnowolski, Kraków, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zapoznanie się z podstawową problemetyką konserwatorską w projektowaniu wnętrz.8
T-P-2Omówienie przykładowych projektów konserwatorskich wnętrz zabytkowych zrealizowanych na terenie Polski i świata.6
T-P-3Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy niewielkiego obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na nowe funkcje.6
T-P-4Wykonanie projektu wybranych wnętrz przedmiotowego obiektu zabytkowego w formie opisowej i graficznej, zawierającej rysunki techniczne oraz wizualizacje. Wykonanie projektu planu zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obiektu zabytkowego10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zapoznanie się z podstawową problemetyką konserwatorską w projektowaniu wnętrz.10
T-W-2Omówienie przykładowych projektów konserwatorskich wnętrz zabytkowych zrealizowanych zagranicą10
T-W-3Omówienie przykładowych projektów konserwatorskich wnętrz zabytkowych zrealizowanych na terenie Polski.10
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach ćwiczeniowych30
A-P-2Przygotowanie i wygłosznie referatu na zadany temat związany z przedmiotem zajęć60
A-P-3Prezentacja studiów koncepcyjnych30
A-P-4Prezentacja rozwiązania projektowego30
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Czytanie literatury, zamodzielna praca w domu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/18B_W01Posiada wiedzę o historii i teoriach ochrony i konserwacji zabytków oraz podstawach projektowania w środowisku historycznym. Zna architekturę historyczną regionu oraz przemiany związane ze zniszczeniami wojennymi, przemianami społecznymi i politycznymi oraz współczesnymi wymogami adaptacji obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia projektowania wnętrz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
PAWiO_1A_W04zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
PAWiO_1A_W15zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
Metody nauczaniaM-1Wykład eksponujący z zastawaniem techniki multimedialnej.
M-2Analityczna praca własna studentów.
M-3Praca w zespoołach projektowych prowadząca do wymiany doświadczeń między studentami w grupie.
M-4Publiczna prezentacja wyników prac analitycznych.
M-5Opracowanie koncepcji projektowych.
M-6Publiczna prezentacja opracowań projektowych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Opracowanie i złożenie w przewidzianym terminie opracowania projektowego, przedstawionego w zadanej formie.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie kolokwium lub testu sprawdzającego.
S-1Ocena formująca: Obecność, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi odpowiedzieć na kontrolne pytanie z zakresu wykładów z przedmiotu: "Ochrona i konserwracja zabytków"
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/18B_U01Potrafi dokonać inwentaryzacji obiektu zabytkowego oraz sporządzić projekt jego adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwaględnieniem kolorystyki, detalu oraz dokumentacji powykonawczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U30posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
Metody nauczaniaM-1Wykład eksponujący z zastawaniem techniki multimedialnej.
M-2Analityczna praca własna studentów.
M-3Praca w zespoołach projektowych prowadząca do wymiany doświadczeń między studentami w grupie.
M-4Publiczna prezentacja wyników prac analitycznych.
M-5Opracowanie koncepcji projektowych.
M-6Publiczna prezentacja opracowań projektowych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Opracowanie i złożenie w przewidzianym terminie opracowania projektowego, przedstawionego w zadanej formie.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie kolokwium lub testu sprawdzającego.
S-1Ocena formująca: Obecność, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawowe umiejętnościprojektowaniu adaptacji, modernizacji lub konserwacji z uwaględnieniem kolorystyki, detalu oraz dokumentacji powykonawczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/18B_K01Student jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K05rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (społeczne, zdrowotne) i jej wpływ na środowisko
Metody nauczaniaM-1Wykład eksponujący z zastawaniem techniki multimedialnej.
M-2Analityczna praca własna studentów.
M-3Praca w zespoołach projektowych prowadząca do wymiany doświadczeń między studentami w grupie.
M-4Publiczna prezentacja wyników prac analitycznych.
M-5Opracowanie koncepcji projektowych.
M-6Publiczna prezentacja opracowań projektowych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Opracowanie i złożenie w przewidzianym terminie opracowania projektowego, przedstawionego w zadanej formie.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie kolokwium lub testu sprawdzającego.
S-1Ocena formująca: Obecność, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadomy wartości dziedzictwa kulturowego. Rozumie pozatechniczne aspekty wpływu ochrony dziedzictwa kulturowego na zagadnienia zdrowia, społeczne, środowiska przyrodniczego. Rozumie związki pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego, a podniesieniem jakości życia i środowiska przebywania człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0