Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Akustyka wnętrz:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Akustyka wnętrz
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Karol Kowalski <Karol.Kowalski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mech Krzysztof <Krzyssztof.Mech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
projektyP6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zasad projektowania wnętrz i podstawowych właściwości używanych materiałów wykończeniowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze specyfiką odbioru dźwięku przez człowieka, zwrócenie uwagi na skalę decybelową, i na zjawiska falowe zachodzące podczas propagacji dźwięku w pomieszczeniach.
C-2Przedstawienie jakie są wymagania akustyczne dotyczące pomieszczeń na podstawie obwiązujących przepisów.
C-3Kształtowanie klimatu akustycznego pomieszczeń.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Podstawowe definicje wibroakustycznych wielkości poziomowych.1
T-P-2Obliczenia wartości poziomowych, obliczenia wartości mianowanych z wartości poziomowych.1
T-P-3Dodawanie wartości poziomowych.1
T-P-4Uśrednianie wartości poziomowych.1
T-P-5Odejmowanie wartości poziomowych (wpływ tła na rezultat pomiaru hałasu).1
T-P-6Źródło punktowe promieniujące do przestrzeni otwartej.1
T-P-7Źródło punktowe promieniujące do półprzestrzeni otwartej.1
T-P-8Źródło linowe promieniujące do przestrzeni otwartej.1
T-P-9Źródło punktowe w pomieszczeniu rewerberacyjnym (komorze odbić pogłosu).1
T-P-10Określenie częstotliwości drgań własnych pomieszczenia.1
T-P-11Określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród na podstawie „prawa masy”.1
T-P-12Adaptacja akustyczna pomieszczeń. Znając czas pogłosu pomieszczenia należy dostosować je do wymogów normowych wg PN-B 01251-4 w zależności od jego funkcji.1
T-P-13Wykonywanie analizy akustycznej (operatu akustycznego) budynku zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. Na podstawie projektu budowlanego budynku należy podać wytyczne „akustyczne”. Dobrać okna, przegrody tak, aby spełniały wymogi normowe PN-B 01251-3.1
T-P-14Podanie wytycznych dotyczących wykonania „audytu akustycznego” dla budynku wg zaleceń BREEAM International zawartych w dokumencie Hea 5a Acoustic performance. Weryfikacja pod względem akustycznym projektów architektonicznych odbywa się poprzez wykonanie pomiarów akustycznych na gotowych obiektach. Architekt powinien wiedzieć jakie wielkości są przedmiotem oceny, aby zlecić odpowiednie badania.1
T-P-15Zaliczenie.1
15
wykłady
T-W-11 Podstawy akustyki budowlanej. 1.1 Dźwięk, hałas. 1.2 Zjawiska fizyczne, źródła dźwięku. Propagacja fali akustycznej w ośrodku, długość fali, częstotliwość, prędkość dźwięku, interferencja fal, dyfrakcja, odbicie fali. 1.3 Poziom ciśnienia akustycznego, poziom dźwięku, skala logarytmiczna. 1.4 Poziom ciśnienia akustycznego, moc akustyczna, natężenie dźwięku. 1.5 Odbiór dźwięku. Poziom dźwięku A i zrozumiałość mowy. 1.6 Pole akustyczne: pole swobodne, pole pogłosowe. 1.7 Parametry charakteryzujące pole akustyczne w pomieszczeniach służących do komunikacji słownej, czas pogłosu. 1.8 Dodawanie poziomów dźwięku, odejmowanie poziomów dźwięku, poprawka na tło akustyczne. 1.9 Analiza dźwięku w funkcji częstotliwości. 1.10 Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych. 1.10.1 Padanie fali akustycznej, transport energii akustycznej przez przeszkodę. 1.10.2 Prawo masy dla pojedynczych przegród jednorodnych. 1.10.3 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. 1.10.4 Badania laboratoryjne i polowe izolacyjności, „przenikanie boczne”. 1.11 Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych, zjawisko, definicje. 1.11.1 Przyrost izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, Podłogi „pływające”. 1.11.2 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych 1.12 Pochłanianie dźwięku, terminy i definicje. 1.12.1 Wyroby dźwiękochłonne, czynniki decydujące o ich właściwościach. 1.12.2 Rodzaje wyrobów dźwiękochłonnych. 1.12.3 Materiały dźwiękochłonne, Wyroby dźwiękochłonne, Ustroje dźwiękochłonne. 1.12.4 Ogólne zasady stosowania wyrobów dźwiękochłonnych.7
T-W-22 Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie 2.1 Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach 2.2 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród 2.3 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian zewnętrznych z oknami2
T-W-33 Izolacyjność akustyczna okien, drzwi 3.1 Okno, drzwi - element budowlany 3.2 Główne drogi przenikania dźwięku przez okno, drzwi 3.3 Czynniki wpływające na izolacyjność oszklenia 3.4 Wpływ szklenia na wypadkową izolacyjność okna 3.5 Wpływ rozszczelnienia na wypadkową izolacyjność okna. Wpływ brak progu na izolacyjność drzwi 3.6 Wypadkowa izolacyjność okna z nawiewnikiem 3.7 Określanie izolacyjności akustycznej okien, drzwi za pomocą badań 3.8 Określenie izolacyjności akustycznej okien jednoramowych za pomocą wartości tabelarycznych 3.9 Znakowanie CE 3.10 Nawiewniki okienne3
T-W-44 Izolacyjność akustyczna przegród 4.1 Izolacyjność akustyczna ścian murowanych „ciężkich”, przykłady 4.2 Izolacyjność akustyczna lekkich ścian szkieletowych, przykłady 4.2.1 Wpływ okładzin płyt G-K na izolacyjność 4.2.2 Wpływ szkieletu na izolacyjność 4.2.3 Wpływ wypełnienia ścian na izolacyjność 4.3 Izolacyjność akustyczna przegród zbudowanych z płyt warstwowych, przykłady2
T-W-55 Analiza akustyczna budynku - przykład1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praca własna15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda projektów
M-4dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena z wykonanej akustycznej budynku pod kątem spełnienia wymagań dot. izolacyjności akustycznej przegród
S-2Ocena podsumowująca: ocena z wykonanego projektu adaptacji akustycznej pomieszczenia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/16_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
PAWiO_1A_W02C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1, M-2, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/16_U01
posiada umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
PAWiO_1A_U17C-1, C-2, C-3T-P-12, T-P-13, T-P-10, T-P-8, T-P-7, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-14, T-P-9, T-P-11M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/16_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K02C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-P-12, T-P-13, T-P-10, T-P-8, T-P-7, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-P-14, T-P-15, T-P-9, T-P-11M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/16_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
2,0
3,0ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/16_U01
posiada umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
2,0
3,0posiada dostateczną umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/16_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
2,0
3,0jest w stopniu dostatecznym gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Rossing, T.D, Springer Handbook of Acoustics, Nowy Jork, 2007
 2. Heinrich Kuttruff, Room Acoustics, Nowy Jork, 2008
 3. Jerzy Sadowski, Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Warszawa, 1971
 4. Tor Erik, Yigran, Building Acoustics, Nowy Jork, 2008
 5. Marshall Long, Architectural Acoustics, Londyn, 2006
 6. K.B.Ginn, Architectural Acoustics, B&K, 1978
 7. Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego, Instrukcja ITB nr 448/2009, 2009
 8. Michael Barron, Auditorium Acoustics and Architectural Design, Nowy Jork, 2009
 9. Właściwości dźwiękochłonne wyrobów do adaptacji akustycznej pomieszczeń i ochrony przeciwhałasowej, Instrukcja ITB nr 449/2010, 2010
 10. Jerzy Sadowski, Akustyka architektoniczna, Warszawa, 1976
 11. Rufin Makarewicz, Dźwięki i fale, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Podstawowe definicje wibroakustycznych wielkości poziomowych.1
T-P-2Obliczenia wartości poziomowych, obliczenia wartości mianowanych z wartości poziomowych.1
T-P-3Dodawanie wartości poziomowych.1
T-P-4Uśrednianie wartości poziomowych.1
T-P-5Odejmowanie wartości poziomowych (wpływ tła na rezultat pomiaru hałasu).1
T-P-6Źródło punktowe promieniujące do przestrzeni otwartej.1
T-P-7Źródło punktowe promieniujące do półprzestrzeni otwartej.1
T-P-8Źródło linowe promieniujące do przestrzeni otwartej.1
T-P-9Źródło punktowe w pomieszczeniu rewerberacyjnym (komorze odbić pogłosu).1
T-P-10Określenie częstotliwości drgań własnych pomieszczenia.1
T-P-11Określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród na podstawie „prawa masy”.1
T-P-12Adaptacja akustyczna pomieszczeń. Znając czas pogłosu pomieszczenia należy dostosować je do wymogów normowych wg PN-B 01251-4 w zależności od jego funkcji.1
T-P-13Wykonywanie analizy akustycznej (operatu akustycznego) budynku zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. Na podstawie projektu budowlanego budynku należy podać wytyczne „akustyczne”. Dobrać okna, przegrody tak, aby spełniały wymogi normowe PN-B 01251-3.1
T-P-14Podanie wytycznych dotyczących wykonania „audytu akustycznego” dla budynku wg zaleceń BREEAM International zawartych w dokumencie Hea 5a Acoustic performance. Weryfikacja pod względem akustycznym projektów architektonicznych odbywa się poprzez wykonanie pomiarów akustycznych na gotowych obiektach. Architekt powinien wiedzieć jakie wielkości są przedmiotem oceny, aby zlecić odpowiednie badania.1
T-P-15Zaliczenie.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11 Podstawy akustyki budowlanej. 1.1 Dźwięk, hałas. 1.2 Zjawiska fizyczne, źródła dźwięku. Propagacja fali akustycznej w ośrodku, długość fali, częstotliwość, prędkość dźwięku, interferencja fal, dyfrakcja, odbicie fali. 1.3 Poziom ciśnienia akustycznego, poziom dźwięku, skala logarytmiczna. 1.4 Poziom ciśnienia akustycznego, moc akustyczna, natężenie dźwięku. 1.5 Odbiór dźwięku. Poziom dźwięku A i zrozumiałość mowy. 1.6 Pole akustyczne: pole swobodne, pole pogłosowe. 1.7 Parametry charakteryzujące pole akustyczne w pomieszczeniach służących do komunikacji słownej, czas pogłosu. 1.8 Dodawanie poziomów dźwięku, odejmowanie poziomów dźwięku, poprawka na tło akustyczne. 1.9 Analiza dźwięku w funkcji częstotliwości. 1.10 Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych. 1.10.1 Padanie fali akustycznej, transport energii akustycznej przez przeszkodę. 1.10.2 Prawo masy dla pojedynczych przegród jednorodnych. 1.10.3 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. 1.10.4 Badania laboratoryjne i polowe izolacyjności, „przenikanie boczne”. 1.11 Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych, zjawisko, definicje. 1.11.1 Przyrost izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, Podłogi „pływające”. 1.11.2 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych 1.12 Pochłanianie dźwięku, terminy i definicje. 1.12.1 Wyroby dźwiękochłonne, czynniki decydujące o ich właściwościach. 1.12.2 Rodzaje wyrobów dźwiękochłonnych. 1.12.3 Materiały dźwiękochłonne, Wyroby dźwiękochłonne, Ustroje dźwiękochłonne. 1.12.4 Ogólne zasady stosowania wyrobów dźwiękochłonnych.7
T-W-22 Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie 2.1 Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach 2.2 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród 2.3 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian zewnętrznych z oknami2
T-W-33 Izolacyjność akustyczna okien, drzwi 3.1 Okno, drzwi - element budowlany 3.2 Główne drogi przenikania dźwięku przez okno, drzwi 3.3 Czynniki wpływające na izolacyjność oszklenia 3.4 Wpływ szklenia na wypadkową izolacyjność okna 3.5 Wpływ rozszczelnienia na wypadkową izolacyjność okna. Wpływ brak progu na izolacyjność drzwi 3.6 Wypadkowa izolacyjność okna z nawiewnikiem 3.7 Określanie izolacyjności akustycznej okien, drzwi za pomocą badań 3.8 Określenie izolacyjności akustycznej okien jednoramowych za pomocą wartości tabelarycznych 3.9 Znakowanie CE 3.10 Nawiewniki okienne3
T-W-44 Izolacyjność akustyczna przegród 4.1 Izolacyjność akustyczna ścian murowanych „ciężkich”, przykłady 4.2 Izolacyjność akustyczna lekkich ścian szkieletowych, przykłady 4.2.1 Wpływ okładzin płyt G-K na izolacyjność 4.2.2 Wpływ szkieletu na izolacyjność 4.2.3 Wpływ wypełnienia ścian na izolacyjność 4.3 Izolacyjność akustyczna przegród zbudowanych z płyt warstwowych, przykłady2
T-W-55 Analiza akustyczna budynku - przykład1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praca własna15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/16_W01ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze specyfiką odbioru dźwięku przez człowieka, zwrócenie uwagi na skalę decybelową, i na zjawiska falowe zachodzące podczas propagacji dźwięku w pomieszczeniach.
C-2Przedstawienie jakie są wymagania akustyczne dotyczące pomieszczeń na podstawie obwiązujących przepisów.
C-3Kształtowanie klimatu akustycznego pomieszczeń.
Treści programoweT-W-22 Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie 2.1 Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach 2.2 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród 2.3 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian zewnętrznych z oknami
T-W-33 Izolacyjność akustyczna okien, drzwi 3.1 Okno, drzwi - element budowlany 3.2 Główne drogi przenikania dźwięku przez okno, drzwi 3.3 Czynniki wpływające na izolacyjność oszklenia 3.4 Wpływ szklenia na wypadkową izolacyjność okna 3.5 Wpływ rozszczelnienia na wypadkową izolacyjność okna. Wpływ brak progu na izolacyjność drzwi 3.6 Wypadkowa izolacyjność okna z nawiewnikiem 3.7 Określanie izolacyjności akustycznej okien, drzwi za pomocą badań 3.8 Określenie izolacyjności akustycznej okien jednoramowych za pomocą wartości tabelarycznych 3.9 Znakowanie CE 3.10 Nawiewniki okienne
T-W-44 Izolacyjność akustyczna przegród 4.1 Izolacyjność akustyczna ścian murowanych „ciężkich”, przykłady 4.2 Izolacyjność akustyczna lekkich ścian szkieletowych, przykłady 4.2.1 Wpływ okładzin płyt G-K na izolacyjność 4.2.2 Wpływ szkieletu na izolacyjność 4.2.3 Wpływ wypełnienia ścian na izolacyjność 4.3 Izolacyjność akustyczna przegród zbudowanych z płyt warstwowych, przykłady
T-W-55 Analiza akustyczna budynku - przykład
T-W-11 Podstawy akustyki budowlanej. 1.1 Dźwięk, hałas. 1.2 Zjawiska fizyczne, źródła dźwięku. Propagacja fali akustycznej w ośrodku, długość fali, częstotliwość, prędkość dźwięku, interferencja fal, dyfrakcja, odbicie fali. 1.3 Poziom ciśnienia akustycznego, poziom dźwięku, skala logarytmiczna. 1.4 Poziom ciśnienia akustycznego, moc akustyczna, natężenie dźwięku. 1.5 Odbiór dźwięku. Poziom dźwięku A i zrozumiałość mowy. 1.6 Pole akustyczne: pole swobodne, pole pogłosowe. 1.7 Parametry charakteryzujące pole akustyczne w pomieszczeniach służących do komunikacji słownej, czas pogłosu. 1.8 Dodawanie poziomów dźwięku, odejmowanie poziomów dźwięku, poprawka na tło akustyczne. 1.9 Analiza dźwięku w funkcji częstotliwości. 1.10 Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych. 1.10.1 Padanie fali akustycznej, transport energii akustycznej przez przeszkodę. 1.10.2 Prawo masy dla pojedynczych przegród jednorodnych. 1.10.3 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. 1.10.4 Badania laboratoryjne i polowe izolacyjności, „przenikanie boczne”. 1.11 Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych, zjawisko, definicje. 1.11.1 Przyrost izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, Podłogi „pływające”. 1.11.2 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych 1.12 Pochłanianie dźwięku, terminy i definicje. 1.12.1 Wyroby dźwiękochłonne, czynniki decydujące o ich właściwościach. 1.12.2 Rodzaje wyrobów dźwiękochłonnych. 1.12.3 Materiały dźwiękochłonne, Wyroby dźwiękochłonne, Ustroje dźwiękochłonne. 1.12.4 Ogólne zasady stosowania wyrobów dźwiękochłonnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena z wykonanej akustycznej budynku pod kątem spełnienia wymagań dot. izolacyjności akustycznej przegród
S-2Ocena podsumowująca: ocena z wykonanego projektu adaptacji akustycznej pomieszczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/16_U01posiada umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U17posiada umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze specyfiką odbioru dźwięku przez człowieka, zwrócenie uwagi na skalę decybelową, i na zjawiska falowe zachodzące podczas propagacji dźwięku w pomieszczeniach.
C-2Przedstawienie jakie są wymagania akustyczne dotyczące pomieszczeń na podstawie obwiązujących przepisów.
C-3Kształtowanie klimatu akustycznego pomieszczeń.
Treści programoweT-P-12Adaptacja akustyczna pomieszczeń. Znając czas pogłosu pomieszczenia należy dostosować je do wymogów normowych wg PN-B 01251-4 w zależności od jego funkcji.
T-P-13Wykonywanie analizy akustycznej (operatu akustycznego) budynku zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. Na podstawie projektu budowlanego budynku należy podać wytyczne „akustyczne”. Dobrać okna, przegrody tak, aby spełniały wymogi normowe PN-B 01251-3.
T-P-10Określenie częstotliwości drgań własnych pomieszczenia.
T-P-8Źródło linowe promieniujące do przestrzeni otwartej.
T-P-7Źródło punktowe promieniujące do półprzestrzeni otwartej.
T-P-1Podstawowe definicje wibroakustycznych wielkości poziomowych.
T-P-2Obliczenia wartości poziomowych, obliczenia wartości mianowanych z wartości poziomowych.
T-P-3Dodawanie wartości poziomowych.
T-P-4Uśrednianie wartości poziomowych.
T-P-5Odejmowanie wartości poziomowych (wpływ tła na rezultat pomiaru hałasu).
T-P-6Źródło punktowe promieniujące do przestrzeni otwartej.
T-P-14Podanie wytycznych dotyczących wykonania „audytu akustycznego” dla budynku wg zaleceń BREEAM International zawartych w dokumencie Hea 5a Acoustic performance. Weryfikacja pod względem akustycznym projektów architektonicznych odbywa się poprzez wykonanie pomiarów akustycznych na gotowych obiektach. Architekt powinien wiedzieć jakie wielkości są przedmiotem oceny, aby zlecić odpowiednie badania.
T-P-9Źródło punktowe w pomieszczeniu rewerberacyjnym (komorze odbić pogłosu).
T-P-11Określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród na podstawie „prawa masy”.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda projektów
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena z wykonanej akustycznej budynku pod kątem spełnienia wymagań dot. izolacyjności akustycznej przegród
S-2Ocena podsumowująca: ocena z wykonanego projektu adaptacji akustycznej pomieszczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada dostateczną umiejętność zaprojektowania właściwych warunków akustycznych we wnętrzach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/16_K01jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze specyfiką odbioru dźwięku przez człowieka, zwrócenie uwagi na skalę decybelową, i na zjawiska falowe zachodzące podczas propagacji dźwięku w pomieszczeniach.
C-2Przedstawienie jakie są wymagania akustyczne dotyczące pomieszczeń na podstawie obwiązujących przepisów.
C-3Kształtowanie klimatu akustycznego pomieszczeń.
Treści programoweT-W-22 Wymagania akustyczne w Polsce i w Europie 2.1 Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach 2.2 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla przegród 2.3 Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian zewnętrznych z oknami
T-W-33 Izolacyjność akustyczna okien, drzwi 3.1 Okno, drzwi - element budowlany 3.2 Główne drogi przenikania dźwięku przez okno, drzwi 3.3 Czynniki wpływające na izolacyjność oszklenia 3.4 Wpływ szklenia na wypadkową izolacyjność okna 3.5 Wpływ rozszczelnienia na wypadkową izolacyjność okna. Wpływ brak progu na izolacyjność drzwi 3.6 Wypadkowa izolacyjność okna z nawiewnikiem 3.7 Określanie izolacyjności akustycznej okien, drzwi za pomocą badań 3.8 Określenie izolacyjności akustycznej okien jednoramowych za pomocą wartości tabelarycznych 3.9 Znakowanie CE 3.10 Nawiewniki okienne
T-W-44 Izolacyjność akustyczna przegród 4.1 Izolacyjność akustyczna ścian murowanych „ciężkich”, przykłady 4.2 Izolacyjność akustyczna lekkich ścian szkieletowych, przykłady 4.2.1 Wpływ okładzin płyt G-K na izolacyjność 4.2.2 Wpływ szkieletu na izolacyjność 4.2.3 Wpływ wypełnienia ścian na izolacyjność 4.3 Izolacyjność akustyczna przegród zbudowanych z płyt warstwowych, przykłady
T-W-55 Analiza akustyczna budynku - przykład
T-W-11 Podstawy akustyki budowlanej. 1.1 Dźwięk, hałas. 1.2 Zjawiska fizyczne, źródła dźwięku. Propagacja fali akustycznej w ośrodku, długość fali, częstotliwość, prędkość dźwięku, interferencja fal, dyfrakcja, odbicie fali. 1.3 Poziom ciśnienia akustycznego, poziom dźwięku, skala logarytmiczna. 1.4 Poziom ciśnienia akustycznego, moc akustyczna, natężenie dźwięku. 1.5 Odbiór dźwięku. Poziom dźwięku A i zrozumiałość mowy. 1.6 Pole akustyczne: pole swobodne, pole pogłosowe. 1.7 Parametry charakteryzujące pole akustyczne w pomieszczeniach służących do komunikacji słownej, czas pogłosu. 1.8 Dodawanie poziomów dźwięku, odejmowanie poziomów dźwięku, poprawka na tło akustyczne. 1.9 Analiza dźwięku w funkcji częstotliwości. 1.10 Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych. 1.10.1 Padanie fali akustycznej, transport energii akustycznej przez przeszkodę. 1.10.2 Prawo masy dla pojedynczych przegród jednorodnych. 1.10.3 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. 1.10.4 Badania laboratoryjne i polowe izolacyjności, „przenikanie boczne”. 1.11 Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych, zjawisko, definicje. 1.11.1 Przyrost izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, Podłogi „pływające”. 1.11.2 Wskaźniki izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych 1.12 Pochłanianie dźwięku, terminy i definicje. 1.12.1 Wyroby dźwiękochłonne, czynniki decydujące o ich właściwościach. 1.12.2 Rodzaje wyrobów dźwiękochłonnych. 1.12.3 Materiały dźwiękochłonne, Wyroby dźwiękochłonne, Ustroje dźwiękochłonne. 1.12.4 Ogólne zasady stosowania wyrobów dźwiękochłonnych.
T-P-12Adaptacja akustyczna pomieszczeń. Znając czas pogłosu pomieszczenia należy dostosować je do wymogów normowych wg PN-B 01251-4 w zależności od jego funkcji.
T-P-13Wykonywanie analizy akustycznej (operatu akustycznego) budynku zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. Na podstawie projektu budowlanego budynku należy podać wytyczne „akustyczne”. Dobrać okna, przegrody tak, aby spełniały wymogi normowe PN-B 01251-3.
T-P-10Określenie częstotliwości drgań własnych pomieszczenia.
T-P-8Źródło linowe promieniujące do przestrzeni otwartej.
T-P-7Źródło punktowe promieniujące do półprzestrzeni otwartej.
T-P-1Podstawowe definicje wibroakustycznych wielkości poziomowych.
T-P-2Obliczenia wartości poziomowych, obliczenia wartości mianowanych z wartości poziomowych.
T-P-3Dodawanie wartości poziomowych.
T-P-4Uśrednianie wartości poziomowych.
T-P-5Odejmowanie wartości poziomowych (wpływ tła na rezultat pomiaru hałasu).
T-P-6Źródło punktowe promieniujące do przestrzeni otwartej.
T-P-14Podanie wytycznych dotyczących wykonania „audytu akustycznego” dla budynku wg zaleceń BREEAM International zawartych w dokumencie Hea 5a Acoustic performance. Weryfikacja pod względem akustycznym projektów architektonicznych odbywa się poprzez wykonanie pomiarów akustycznych na gotowych obiektach. Architekt powinien wiedzieć jakie wielkości są przedmiotem oceny, aby zlecić odpowiednie badania.
T-P-15Zaliczenie.
T-P-9Źródło punktowe w pomieszczeniu rewerberacyjnym (komorze odbić pogłosu).
T-P-11Określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród na podstawie „prawa masy”.
Metody nauczaniaM-3metoda projektów
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena z wykonanej akustycznej budynku pod kątem spełnienia wymagań dot. izolacyjności akustycznej przegród
S-2Ocena podsumowująca: ocena z wykonanego projektu adaptacji akustycznej pomieszczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest w stopniu dostatecznym gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
3,5
4,0
4,5
5,0