Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Detal w architekturze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Detal w architekturze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
Inni nauczyciele Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe umiejętności manualne w zakresie rysunku odręcznego.
W-2Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania detalu architektury stylowej.
C-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania rysunku detalu architektury stylowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Współczesna interpretacja detalu architektury starożytnego Egiptu.1
T-L-2Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.1
T-L-3Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.1
T-L-4Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.1
T-L-5Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu cd. - na podstawie traktatu o architekturze Witruwiusza.1
T-L-6Współczesna interpretacja detalu architektury starochrześcijańskiej.1
T-L-7Współczesna interpretacja detalu architektury romańskiej.1
T-L-8Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej.1
T-L-9Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej - cd.1
T-L-10Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - elementy architektiniczne, ornamenty1
T-L-11Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - traktaty poświęcone architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).1
T-L-12Współczesna interpretacja detalu architektury barokowej.1
T-L-13Współczesna interpretacja detalu architektury kalsycystycznej. Wpływ wzorników na XIX-wieczną architekturę.1
T-L-14Współczesna interpretacja detalu architektury modernistycznej.1
T-L-15Zaliczenie przedmiotu.1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Detal architektury starożytnego Egiptu.2
T-W-2Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.2
T-W-3Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.2
T-W-4Detal architektury starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.2
T-W-5Detal architektury starożytnego Rzymu cd. - w traktacie Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć".2
T-W-6Detal architektury starochrześcijańskiej.2
T-W-7Detal architektury romańskiej.2
T-W-8Detal architektury gotyckiej.2
T-W-9Detal architektury gotyckiej - cd.2
T-W-10Detal architektury renesansowej - elementy architektoniczne, ornamenty.2
T-W-11Detal architektury renesansowej według traktatów poświęconych architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).2
T-W-12Detal architektury barokowej.2
T-W-13Detal architektury neoklasycystycznej. Wpływ wzorników architektonicznego detalu na forme XIX-wiecznej architektury.2
T-W-14Detal czy brak detalu architektury modernistycznej?2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Czynne uczestnictwo w ćwiczeniach w formie odręcznego opracowywania rysunku detalu zgodnie ze wskazaniami prowadzącego ćwiczenia.15
A-L-2Samodzielne przygotowanie rysunku detalu do zaliczenia.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.15
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie rysunków stylowego detalu architektonicznego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie detalu w architekurze w formie kolokwium zaliczeniowego wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena za rysunki detalu architektonicznego wykonanego zgodnie z tematyką ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z ćwiczeń na podstawie średniej oceny uzyskanej z ocen cząstkowych za poszczególne rysunki detalu architektonicznego wykonane zgodnie z tematyką ćwiczeń.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/10B_W01
zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
PAWiO_1A_W17C-2, C-1T-L-15, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-4, T-L-10, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14, T-W-10, T-W-3, T-W-15, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/10B_U01
osiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
PAWiO_1A_U12C-2, C-1T-L-15, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-4, T-L-10, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14, T-W-10, T-W-3, T-W-15, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/10B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
PAWiO_1A_K01C-2, C-1T-L-15, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-4, T-L-10, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14, T-W-10, T-W-3, T-W-15, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/10B_W01
zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
2,0
3,0zna w stopniu dostatecznym podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/10B_U01
osiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
2,0
3,0posiada dostateczną umięjetność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/10B_K01
rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Arkady, Warszawa, 1980
  2. Watkin D., Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa, 2001
  3. Vignola J.B., O pięciu porządkach w architekturze, PWN Warszawa, Kraków, 1955
  4. Witruwiusz, O Architekturze ksiąg dziesięć, PWN Warszawa, Kraków, 1956
  5. Palladio A., Cztery księgi o architekturze, PWN Warszawa, Kraków, 1955
  6. Alberti L.B., Ksiąg dziesięć o sztuce budowania, PWN, Warszawa, 1960
  7. Kowalczyk J., Sebastian Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw—Warszawa—Kraków— Gdańsk, 1973

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Współczesna interpretacja detalu architektury starożytnego Egiptu.1
T-L-2Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.1
T-L-3Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.1
T-L-4Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.1
T-L-5Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu cd. - na podstawie traktatu o architekturze Witruwiusza.1
T-L-6Współczesna interpretacja detalu architektury starochrześcijańskiej.1
T-L-7Współczesna interpretacja detalu architektury romańskiej.1
T-L-8Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej.1
T-L-9Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej - cd.1
T-L-10Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - elementy architektiniczne, ornamenty1
T-L-11Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - traktaty poświęcone architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).1
T-L-12Współczesna interpretacja detalu architektury barokowej.1
T-L-13Współczesna interpretacja detalu architektury kalsycystycznej. Wpływ wzorników na XIX-wieczną architekturę.1
T-L-14Współczesna interpretacja detalu architektury modernistycznej.1
T-L-15Zaliczenie przedmiotu.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Detal architektury starożytnego Egiptu.2
T-W-2Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.2
T-W-3Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.2
T-W-4Detal architektury starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.2
T-W-5Detal architektury starożytnego Rzymu cd. - w traktacie Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć".2
T-W-6Detal architektury starochrześcijańskiej.2
T-W-7Detal architektury romańskiej.2
T-W-8Detal architektury gotyckiej.2
T-W-9Detal architektury gotyckiej - cd.2
T-W-10Detal architektury renesansowej - elementy architektoniczne, ornamenty.2
T-W-11Detal architektury renesansowej według traktatów poświęconych architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).2
T-W-12Detal architektury barokowej.2
T-W-13Detal architektury neoklasycystycznej. Wpływ wzorników architektonicznego detalu na forme XIX-wiecznej architektury.2
T-W-14Detal czy brak detalu architektury modernistycznej?2
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Czynne uczestnictwo w ćwiczeniach w formie odręcznego opracowywania rysunku detalu zgodnie ze wskazaniami prowadzącego ćwiczenia.15
A-L-2Samodzielne przygotowanie rysunku detalu do zaliczenia.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.15
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/10B_W01zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W17zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania rysunku detalu architektury stylowej.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania detalu architektury stylowej.
Treści programoweT-L-15Zaliczenie przedmiotu.
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Współczesna interpretacja detalu architektury starożytnego Egiptu.
T-L-2Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.
T-L-3Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.
T-L-5Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu cd. - na podstawie traktatu o architekturze Witruwiusza.
T-L-6Współczesna interpretacja detalu architektury starochrześcijańskiej.
T-L-7Współczesna interpretacja detalu architektury romańskiej.
T-L-8Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej.
T-L-9Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej - cd.
T-L-11Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - traktaty poświęcone architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).
T-L-12Współczesna interpretacja detalu architektury barokowej.
T-L-13Współczesna interpretacja detalu architektury kalsycystycznej. Wpływ wzorników na XIX-wieczną architekturę.
T-L-14Współczesna interpretacja detalu architektury modernistycznej.
T-L-4Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.
T-L-10Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - elementy architektiniczne, ornamenty
T-W-4Detal architektury starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.
T-W-2Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.
T-W-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Detal architektury starożytnego Egiptu.
T-W-6Detal architektury starochrześcijańskiej.
T-W-8Detal architektury gotyckiej.
T-W-7Detal architektury romańskiej.
T-W-9Detal architektury gotyckiej - cd.
T-W-11Detal architektury renesansowej według traktatów poświęconych architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).
T-W-13Detal architektury neoklasycystycznej. Wpływ wzorników architektonicznego detalu na forme XIX-wiecznej architektury.
T-W-12Detal architektury barokowej.
T-W-14Detal czy brak detalu architektury modernistycznej?
T-W-10Detal architektury renesansowej - elementy architektoniczne, ornamenty.
T-W-3Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.
T-W-5Detal architektury starożytnego Rzymu cd. - w traktacie Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć".
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie rysunków stylowego detalu architektonicznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie detalu w architekurze w formie kolokwium zaliczeniowego wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena za rysunki detalu architektonicznego wykonanego zgodnie z tematyką ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z ćwiczeń na podstawie średniej oceny uzyskanej z ocen cząstkowych za poszczególne rysunki detalu architektonicznego wykonane zgodnie z tematyką ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna w stopniu dostatecznym podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/10B_U01osiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania rysunku detalu architektury stylowej.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania detalu architektury stylowej.
Treści programoweT-L-15Zaliczenie przedmiotu.
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Współczesna interpretacja detalu architektury starożytnego Egiptu.
T-L-2Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.
T-L-3Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.
T-L-5Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu cd. - na podstawie traktatu o architekturze Witruwiusza.
T-L-6Współczesna interpretacja detalu architektury starochrześcijańskiej.
T-L-7Współczesna interpretacja detalu architektury romańskiej.
T-L-8Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej.
T-L-9Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej - cd.
T-L-11Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - traktaty poświęcone architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).
T-L-12Współczesna interpretacja detalu architektury barokowej.
T-L-13Współczesna interpretacja detalu architektury kalsycystycznej. Wpływ wzorników na XIX-wieczną architekturę.
T-L-14Współczesna interpretacja detalu architektury modernistycznej.
T-L-4Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.
T-L-10Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - elementy architektiniczne, ornamenty
T-W-4Detal architektury starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.
T-W-2Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.
T-W-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Detal architektury starożytnego Egiptu.
T-W-6Detal architektury starochrześcijańskiej.
T-W-8Detal architektury gotyckiej.
T-W-7Detal architektury romańskiej.
T-W-9Detal architektury gotyckiej - cd.
T-W-11Detal architektury renesansowej według traktatów poświęconych architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).
T-W-13Detal architektury neoklasycystycznej. Wpływ wzorników architektonicznego detalu na forme XIX-wiecznej architektury.
T-W-12Detal architektury barokowej.
T-W-14Detal czy brak detalu architektury modernistycznej?
T-W-10Detal architektury renesansowej - elementy architektoniczne, ornamenty.
T-W-3Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.
T-W-5Detal architektury starożytnego Rzymu cd. - w traktacie Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć".
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie rysunków stylowego detalu architektonicznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie detalu w architekurze w formie kolokwium zaliczeniowego wykładów.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z ćwiczeń na podstawie średniej oceny uzyskanej z ocen cząstkowych za poszczególne rysunki detalu architektonicznego wykonane zgodnie z tematyką ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada dostateczną umięjetność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/10B_K01rozumie potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K01Potrafi inspirować inne osoby do nauki
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania rysunku detalu architektury stylowej.
C-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania detalu architektury stylowej.
Treści programoweT-L-15Zaliczenie przedmiotu.
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Współczesna interpretacja detalu architektury starożytnego Egiptu.
T-L-2Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.
T-L-3Współczesna interpretacja detalu starożytnej Grecji - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.
T-L-5Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu cd. - na podstawie traktatu o architekturze Witruwiusza.
T-L-6Współczesna interpretacja detalu architektury starochrześcijańskiej.
T-L-7Współczesna interpretacja detalu architektury romańskiej.
T-L-8Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej.
T-L-9Współczesna interpretacja detalu architektury gotyckiej - cd.
T-L-11Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - traktaty poświęcone architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).
T-L-12Współczesna interpretacja detalu architektury barokowej.
T-L-13Współczesna interpretacja detalu architektury kalsycystycznej. Wpływ wzorników na XIX-wieczną architekturę.
T-L-14Współczesna interpretacja detalu architektury modernistycznej.
T-L-4Współczesna interpretacja detalu starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.
T-L-10Współczesna interpretacja detalu architektury renesansowej - elementy architektiniczne, ornamenty
T-W-4Detal architektury starożytnego Rzymu - porządki, malarstwo iluzjonistyczne, mozaiki.
T-W-2Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl dorycki i joński.
T-W-1Wprowadzenie w treść przedmiotu. Detal architektury starożytnego Egiptu.
T-W-6Detal architektury starochrześcijańskiej.
T-W-8Detal architektury gotyckiej.
T-W-7Detal architektury romańskiej.
T-W-9Detal architektury gotyckiej - cd.
T-W-11Detal architektury renesansowej według traktatów poświęconych architekturze (Alberti, Palladio, Vignola, Serlio, Scamozzi).
T-W-13Detal architektury neoklasycystycznej. Wpływ wzorników architektonicznego detalu na forme XIX-wiecznej architektury.
T-W-12Detal architektury barokowej.
T-W-14Detal czy brak detalu architektury modernistycznej?
T-W-10Detal architektury renesansowej - elementy architektoniczne, ornamenty.
T-W-3Grecja starożytna - porządki klasyczne - styl koryncki, kompozytowy.
T-W-15Zaliczenie przedmiotu.
T-W-5Detal architektury starożytnego Rzymu cd. - w traktacie Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć".
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego z objaśnieniami i przykładami. Metoda programowana z użyciem komputera i prezentacji multimedialnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie rysunków stylowego detalu architektonicznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w postaci pytań kontrolnych przed każdym z wykładów, pokazujących stan wiedzy studentów w zakresie przedmiotu wykładu.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy teoretycznej w zakresie detalu w architekurze w formie kolokwium zaliczeniowego wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena za rysunki detalu architektonicznego wykonanego zgodnie z tematyką ćwiczeń.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z ćwiczeń na podstawie średniej oceny uzyskanej z ocen cząstkowych za poszczególne rysunki detalu architektonicznego wykonane zgodnie z tematyką ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna w stopniu podstawowym potrzebę permanentnej nauki, potrafi inspirować inne osoby do nauki
3,5
4,0
4,5
5,0