Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Pracownia działań przestrzennych 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pracownia działań przestrzennych 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Szpener <mszpener@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza w zakresie sztuk plastycznych, aranzacji przestrzennych i zjawisk kulturowych, zaliczenie semstru V
W-2Gotowosc do podejmowania samodzielnych decyzji kompozycyjnych przy realizacjach zadan.
W-3Zdolnosci manualne potrzebne do realizacji zadan plastycznych. Podstawowa umiejetnosci posługiwania sie jezykiem plastycznym, Podstawowe rozumienie pojec i terminów plastycznych: perspektywa, konstrukcja, kompozycja statyczna i dynamiczna, technika, forma. Umiejetnosc obserwacji natury - modela

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Kształtowanie i rozwijanie umiejetnosci swiadomego budowania kompozycji stukturalo-rzezbiarskich, przestrzenych. Budowania relacji elementów.
C-2Zapoznanie studenta ze srodkami ekspresji plastycznej. Wzbogacenie jego umiejętnosci warsztatowych.
C-3Przygotowanie studenta do samodzielnej prezentacji pomysłów w postaci projektu przestrzennego. Orientuje sie w metodach modelowania i obrazowania przestrzennego.
C-4Kształtowanie umiejętnosci twórczego myslenia. Student wytwarza pomysły, potrafi swiadomie budowac kompozycje trówymiarowe.
C-5Zaznajomienie z podstawowa terminologia zwiazana z kompozycja w przestrzeni
C-6Rozwijanie indywidualnych predyspozycji w procesie odwzorowywania zastanych układów przestrzennych
C-7Rozwijanie wrazliwosci w procesie twórczym wynikajacym bezposrednio z obserwacji natury.
C-8Doskonalenie umiejetnosci konstruowania i odkrywania wartosci w róznych sytuacjach z otoczenia.
C-9Zaznajomienie z konstrukcja i forma ludzkiego ciała z uwzglednieniem proporcji i funkcji.
C-10Rozwijanie indywidualnych predyspozycji plastycznych w wybranej technice

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wstep do tematu/objasnienie zadania – zaznajomieniestudenta z podstawową terminologią zwiazaną z postawionym zadaniem. Pojęcia z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Negatyw, pozytyw formy przestrzennej i płaskiej. Omówienie zagadnień związanych z budową brył, skalą, proporcjami, kierunkami i konstrukcją formy. Omówienie kryteriów oceniania prac.3
T-L-2Układ przestrzenny komponowany na płaszczyznie „MODUŁY” Wszystkie cwiczenia poprzedza wykład problemowy oraz szkice koncepcyjne Problem: -Proporcja, relacja skali, wielkosci elementów wzgledem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny. -Swiatłocien /swiatło czynnikiem kreujacymi destruujacym forme -Kompozycja /otwarta, zamknieta, dynamiczna, statyczna. -Badanie mozliwosci budowania kompozycji z elementów powtarzalnych -Analiza wartosci przestrzennych wynikajaca z opracowania modułu -Rozwijanie plastycznego myslenia i przestrzennego postrzegania format pracy 50x50cm, materiał: papier – brystol12
T-L-3Przedmiot znaleziony -twórcza adaptacja codziennego/zwykłego przedmiotu na cele wypowiedzi artystycznej -rozwijanie umiejetnosci obserwacji i myslenia wynikowego -Doskonalenie umiejetnosci manualnych i posługiwania sie technikami rzezbiarski w realizacji formy przestrzennej -Trafne stosowanie srodków plastycznych/ jezyka plastycznego do obrazowania idei/problemu prac12
T-L-4Pprzeglądy śródsemestralne3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2praca własna60
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny, objaśnienie
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna - burza mózgów
M-4pokaz połaczony z przeżyciem, uczestnictwem - wernisaze, udział w akcjach artystycznych, wydarzeniach kulturalnych
M-5pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-6korekta indywidualna
M-7obserwacja z natury; analiza

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Umiejętności manualne związane z warsztatem plastycznym.
S-2Ocena formująca: Sprawności w budowaniu kompozycji trójwymiarowych, strukturalnych, wieloelementowych. Bogactwo języka plastycznego. Wrażliwość i umiejętność analitycznego myślenia.
S-3Ocena formująca: Zainteresowanie i poziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej sztuki.
S-4Ocena formująca: Świadomość wypowiedzi plastycznej.
S-5Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć.
S-6Ocena podsumowująca: Uwzględnia kryteria oceny formujacej, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz wiedzy z zakresu sztuk plastycznych, indywidualne, twórcze zaangażowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/13A_W01
zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
PAWiO_1A_W10C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-1, C-2, C-3, C-4, C-10T-L-2, T-L-4, T-L-1, T-L-3M-6, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-7S-3, S-1, S-2, S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/13A_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U10C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-1, C-2, C-3, C-4, C-10T-L-2, T-L-4, T-L-1, T-L-3M-6, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-7S-3, S-1, S-2, S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/13A_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-1, C-2, C-3, C-4, C-10T-L-2, T-L-4, T-L-1, T-L-3M-6, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-7S-3, S-1, S-2, S-4, S-5, S-6

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/13A_W01
zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
2,0Nie opanował w stopniu zadowalajacym zagadnien odczytywania formy, budowania sruktur, kompozycji, nie rozumie i nie posługuje się jezykiem i warsztatem plastycznym, nie przejawia zainteresewania przedmiotem.
3,0Odczytuje na poziomie podstawowym relacje przestrzenne, proporcje, znaczenia. Rozumie pojęcia: struktura, zbiór, zespół, proporcje, system, negatyw-pozytyw. Ujawnia analityczne myslenie.
3,5Orientuje sie w srodkach ekspresji. Rozpoznaje idee artystyczne.
4,0Swiadomie kostruuje kompozycje trójwymiarowe. Jest zorientowany w tendencjach sztuki współczesnej. Formułuje idei artystycznych.
4,5Definiuje zjawiska artystyczne, samodzielnie wybiera rodzaj wypowiedzi artystycznej. Rozpoznaje relacje przestrzenne, umie je przeanalizować i nazwać.
5,0Student zna tendacje sztuki wspołczenej. Buduje indywidualne idee artystyczne i swiadomie je realizuje.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/13A_U01
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
2,0Nie potrafi samodzielnie zastosowac technik warsztatu plastycznego. Nie posiada zdolnosci manualnych lub ich nie cwiczy. Nie umie łaczyc materiałów i posługiwac sie warsztatem plastycznym.
3,0Potrafi w stopniu podstawowym budowac kompozyje przestrzenne. Rozwija zdolnosci manualne. Umie korzystac z warsztatu plastycznego.
3,5Rozwija i wzbogaca warsztat zdolnosci manulnych. Umie dobierac i łaczyc materiały. Posiada decyzyjnosc wyboru technologii do realizacji projektu.
4,0Dobrze orientuje sie w technologiach warsztatowych. Jest dokładny i sprawny manualnie.
4,5Wyróznia sie zdolnosciami manualnymi i twórczymi. Umie formułowac i decydowac o kształcie, formie sposobie realizacji postawionego zadania.
5,0Ma zdecydowaną, świadomą postawę twórczą . Posiada wysokie zdolnosci maualne i warsztat plastyczny. Inicjuje sposoby rozwiazan zadania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/13A_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Nie jest zdolny do twórczego myslania. Nie wytwarza pomysłów. Jest bierny.
3,0W stopniu podstawowym przyswaja informacje. Próbuje rozwijac twórcze myslanie. Posługuje sie intuicja. Potrafi pracowac w grupie.
3,5Jest aktywny i zaangażowany. Rozwija twórcze myslanie. Stawia sobie wysokie wymagania.
4,0Potrafi szybko przyswajac informacje. Umie twórczo wykorzystac korektę. Nie boi sie wyzwan artystycznych.
4,5Wyróznia sie aktywnoscia. Wytwarza oryginalne pomysły. Jest gotowy do zmiany kierunków myslenia. Ma ambicje.
5,0Ma intuicje artystyczna. Lubi wyzwania. Potrafi umiejetnie filtrowac i indeksowac informacje.

Literatura podstawowa

  1. Gombich Ernst, Pisma o sztuce i kulturze, Universitas, 2011
  2. Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz, POLSKI STREET ART, Carta Blanca, 2012
  3. Banksy, Wall and Piece, Paperback, 2007
  4. Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, 1968
  5. Wassily Kandinsky, Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970
  6. Carlo McCormick, Trespass: A History Of Uncommissioned Urban Art, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Arteon - magazyn o sztuce, 2015
  2. Obieg, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa, 2015, magazyn o sztuce

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wstep do tematu/objasnienie zadania – zaznajomieniestudenta z podstawową terminologią zwiazaną z postawionym zadaniem. Pojęcia z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Negatyw, pozytyw formy przestrzennej i płaskiej. Omówienie zagadnień związanych z budową brył, skalą, proporcjami, kierunkami i konstrukcją formy. Omówienie kryteriów oceniania prac.3
T-L-2Układ przestrzenny komponowany na płaszczyznie „MODUŁY” Wszystkie cwiczenia poprzedza wykład problemowy oraz szkice koncepcyjne Problem: -Proporcja, relacja skali, wielkosci elementów wzgledem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny. -Swiatłocien /swiatło czynnikiem kreujacymi destruujacym forme -Kompozycja /otwarta, zamknieta, dynamiczna, statyczna. -Badanie mozliwosci budowania kompozycji z elementów powtarzalnych -Analiza wartosci przestrzennych wynikajaca z opracowania modułu -Rozwijanie plastycznego myslenia i przestrzennego postrzegania format pracy 50x50cm, materiał: papier – brystol12
T-L-3Przedmiot znaleziony -twórcza adaptacja codziennego/zwykłego przedmiotu na cele wypowiedzi artystycznej -rozwijanie umiejetnosci obserwacji i myslenia wynikowego -Doskonalenie umiejetnosci manualnych i posługiwania sie technikami rzezbiarski w realizacji formy przestrzennej -Trafne stosowanie srodków plastycznych/ jezyka plastycznego do obrazowania idei/problemu prac12
T-L-4Pprzeglądy śródsemestralne3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2praca własna60
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/13A_W01zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Cel przedmiotuC-5Zaznajomienie z podstawowa terminologia zwiazana z kompozycja w przestrzeni
C-6Rozwijanie indywidualnych predyspozycji w procesie odwzorowywania zastanych układów przestrzennych
C-7Rozwijanie wrazliwosci w procesie twórczym wynikajacym bezposrednio z obserwacji natury.
C-8Doskonalenie umiejetnosci konstruowania i odkrywania wartosci w róznych sytuacjach z otoczenia.
C-9Zaznajomienie z konstrukcja i forma ludzkiego ciała z uwzglednieniem proporcji i funkcji.
C-1Kształtowanie i rozwijanie umiejetnosci swiadomego budowania kompozycji stukturalo-rzezbiarskich, przestrzenych. Budowania relacji elementów.
C-2Zapoznanie studenta ze srodkami ekspresji plastycznej. Wzbogacenie jego umiejętnosci warsztatowych.
C-3Przygotowanie studenta do samodzielnej prezentacji pomysłów w postaci projektu przestrzennego. Orientuje sie w metodach modelowania i obrazowania przestrzennego.
C-4Kształtowanie umiejętnosci twórczego myslenia. Student wytwarza pomysły, potrafi swiadomie budowac kompozycje trówymiarowe.
C-10Rozwijanie indywidualnych predyspozycji plastycznych w wybranej technice
Treści programoweT-L-2Układ przestrzenny komponowany na płaszczyznie „MODUŁY” Wszystkie cwiczenia poprzedza wykład problemowy oraz szkice koncepcyjne Problem: -Proporcja, relacja skali, wielkosci elementów wzgledem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny. -Swiatłocien /swiatło czynnikiem kreujacymi destruujacym forme -Kompozycja /otwarta, zamknieta, dynamiczna, statyczna. -Badanie mozliwosci budowania kompozycji z elementów powtarzalnych -Analiza wartosci przestrzennych wynikajaca z opracowania modułu -Rozwijanie plastycznego myslenia i przestrzennego postrzegania format pracy 50x50cm, materiał: papier – brystol
T-L-4Pprzeglądy śródsemestralne
T-L-1Wstep do tematu/objasnienie zadania – zaznajomieniestudenta z podstawową terminologią zwiazaną z postawionym zadaniem. Pojęcia z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Negatyw, pozytyw formy przestrzennej i płaskiej. Omówienie zagadnień związanych z budową brył, skalą, proporcjami, kierunkami i konstrukcją formy. Omówienie kryteriów oceniania prac.
T-L-3Przedmiot znaleziony -twórcza adaptacja codziennego/zwykłego przedmiotu na cele wypowiedzi artystycznej -rozwijanie umiejetnosci obserwacji i myslenia wynikowego -Doskonalenie umiejetnosci manualnych i posługiwania sie technikami rzezbiarski w realizacji formy przestrzennej -Trafne stosowanie srodków plastycznych/ jezyka plastycznego do obrazowania idei/problemu prac
Metody nauczaniaM-6korekta indywidualna
M-1wyklad informacyjny, objaśnienie
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna - burza mózgów
M-4pokaz połaczony z przeżyciem, uczestnictwem - wernisaze, udział w akcjach artystycznych, wydarzeniach kulturalnych
M-5pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-7obserwacja z natury; analiza
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zainteresowanie i poziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej sztuki.
S-1Ocena formująca: Umiejętności manualne związane z warsztatem plastycznym.
S-2Ocena formująca: Sprawności w budowaniu kompozycji trójwymiarowych, strukturalnych, wieloelementowych. Bogactwo języka plastycznego. Wrażliwość i umiejętność analitycznego myślenia.
S-4Ocena formująca: Świadomość wypowiedzi plastycznej.
S-5Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć.
S-6Ocena podsumowująca: Uwzględnia kryteria oceny formujacej, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz wiedzy z zakresu sztuk plastycznych, indywidualne, twórcze zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował w stopniu zadowalajacym zagadnien odczytywania formy, budowania sruktur, kompozycji, nie rozumie i nie posługuje się jezykiem i warsztatem plastycznym, nie przejawia zainteresewania przedmiotem.
3,0Odczytuje na poziomie podstawowym relacje przestrzenne, proporcje, znaczenia. Rozumie pojęcia: struktura, zbiór, zespół, proporcje, system, negatyw-pozytyw. Ujawnia analityczne myslenie.
3,5Orientuje sie w srodkach ekspresji. Rozpoznaje idee artystyczne.
4,0Swiadomie kostruuje kompozycje trójwymiarowe. Jest zorientowany w tendencjach sztuki współczesnej. Formułuje idei artystycznych.
4,5Definiuje zjawiska artystyczne, samodzielnie wybiera rodzaj wypowiedzi artystycznej. Rozpoznaje relacje przestrzenne, umie je przeanalizować i nazwać.
5,0Student zna tendacje sztuki wspołczenej. Buduje indywidualne idee artystyczne i swiadomie je realizuje.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/13A_U01praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Cel przedmiotuC-5Zaznajomienie z podstawowa terminologia zwiazana z kompozycja w przestrzeni
C-6Rozwijanie indywidualnych predyspozycji w procesie odwzorowywania zastanych układów przestrzennych
C-7Rozwijanie wrazliwosci w procesie twórczym wynikajacym bezposrednio z obserwacji natury.
C-8Doskonalenie umiejetnosci konstruowania i odkrywania wartosci w róznych sytuacjach z otoczenia.
C-9Zaznajomienie z konstrukcja i forma ludzkiego ciała z uwzglednieniem proporcji i funkcji.
C-1Kształtowanie i rozwijanie umiejetnosci swiadomego budowania kompozycji stukturalo-rzezbiarskich, przestrzenych. Budowania relacji elementów.
C-2Zapoznanie studenta ze srodkami ekspresji plastycznej. Wzbogacenie jego umiejętnosci warsztatowych.
C-3Przygotowanie studenta do samodzielnej prezentacji pomysłów w postaci projektu przestrzennego. Orientuje sie w metodach modelowania i obrazowania przestrzennego.
C-4Kształtowanie umiejętnosci twórczego myslenia. Student wytwarza pomysły, potrafi swiadomie budowac kompozycje trówymiarowe.
C-10Rozwijanie indywidualnych predyspozycji plastycznych w wybranej technice
Treści programoweT-L-2Układ przestrzenny komponowany na płaszczyznie „MODUŁY” Wszystkie cwiczenia poprzedza wykład problemowy oraz szkice koncepcyjne Problem: -Proporcja, relacja skali, wielkosci elementów wzgledem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny. -Swiatłocien /swiatło czynnikiem kreujacymi destruujacym forme -Kompozycja /otwarta, zamknieta, dynamiczna, statyczna. -Badanie mozliwosci budowania kompozycji z elementów powtarzalnych -Analiza wartosci przestrzennych wynikajaca z opracowania modułu -Rozwijanie plastycznego myslenia i przestrzennego postrzegania format pracy 50x50cm, materiał: papier – brystol
T-L-4Pprzeglądy śródsemestralne
T-L-1Wstep do tematu/objasnienie zadania – zaznajomieniestudenta z podstawową terminologią zwiazaną z postawionym zadaniem. Pojęcia z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Negatyw, pozytyw formy przestrzennej i płaskiej. Omówienie zagadnień związanych z budową brył, skalą, proporcjami, kierunkami i konstrukcją formy. Omówienie kryteriów oceniania prac.
T-L-3Przedmiot znaleziony -twórcza adaptacja codziennego/zwykłego przedmiotu na cele wypowiedzi artystycznej -rozwijanie umiejetnosci obserwacji i myslenia wynikowego -Doskonalenie umiejetnosci manualnych i posługiwania sie technikami rzezbiarski w realizacji formy przestrzennej -Trafne stosowanie srodków plastycznych/ jezyka plastycznego do obrazowania idei/problemu prac
Metody nauczaniaM-6korekta indywidualna
M-1wyklad informacyjny, objaśnienie
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna - burza mózgów
M-4pokaz połaczony z przeżyciem, uczestnictwem - wernisaze, udział w akcjach artystycznych, wydarzeniach kulturalnych
M-5pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-7obserwacja z natury; analiza
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zainteresowanie i poziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej sztuki.
S-1Ocena formująca: Umiejętności manualne związane z warsztatem plastycznym.
S-2Ocena formująca: Sprawności w budowaniu kompozycji trójwymiarowych, strukturalnych, wieloelementowych. Bogactwo języka plastycznego. Wrażliwość i umiejętność analitycznego myślenia.
S-4Ocena formująca: Świadomość wypowiedzi plastycznej.
S-5Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć.
S-6Ocena podsumowująca: Uwzględnia kryteria oceny formujacej, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz wiedzy z zakresu sztuk plastycznych, indywidualne, twórcze zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi samodzielnie zastosowac technik warsztatu plastycznego. Nie posiada zdolnosci manualnych lub ich nie cwiczy. Nie umie łaczyc materiałów i posługiwac sie warsztatem plastycznym.
3,0Potrafi w stopniu podstawowym budowac kompozyje przestrzenne. Rozwija zdolnosci manualne. Umie korzystac z warsztatu plastycznego.
3,5Rozwija i wzbogaca warsztat zdolnosci manulnych. Umie dobierac i łaczyc materiały. Posiada decyzyjnosc wyboru technologii do realizacji projektu.
4,0Dobrze orientuje sie w technologiach warsztatowych. Jest dokładny i sprawny manualnie.
4,5Wyróznia sie zdolnosciami manualnymi i twórczymi. Umie formułowac i decydowac o kształcie, formie sposobie realizacji postawionego zadania.
5,0Ma zdecydowaną, świadomą postawę twórczą . Posiada wysokie zdolnosci maualne i warsztat plastyczny. Inicjuje sposoby rozwiazan zadania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/13A_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-5Zaznajomienie z podstawowa terminologia zwiazana z kompozycja w przestrzeni
C-6Rozwijanie indywidualnych predyspozycji w procesie odwzorowywania zastanych układów przestrzennych
C-7Rozwijanie wrazliwosci w procesie twórczym wynikajacym bezposrednio z obserwacji natury.
C-8Doskonalenie umiejetnosci konstruowania i odkrywania wartosci w róznych sytuacjach z otoczenia.
C-9Zaznajomienie z konstrukcja i forma ludzkiego ciała z uwzglednieniem proporcji i funkcji.
C-1Kształtowanie i rozwijanie umiejetnosci swiadomego budowania kompozycji stukturalo-rzezbiarskich, przestrzenych. Budowania relacji elementów.
C-2Zapoznanie studenta ze srodkami ekspresji plastycznej. Wzbogacenie jego umiejętnosci warsztatowych.
C-3Przygotowanie studenta do samodzielnej prezentacji pomysłów w postaci projektu przestrzennego. Orientuje sie w metodach modelowania i obrazowania przestrzennego.
C-4Kształtowanie umiejętnosci twórczego myslenia. Student wytwarza pomysły, potrafi swiadomie budowac kompozycje trówymiarowe.
C-10Rozwijanie indywidualnych predyspozycji plastycznych w wybranej technice
Treści programoweT-L-2Układ przestrzenny komponowany na płaszczyznie „MODUŁY” Wszystkie cwiczenia poprzedza wykład problemowy oraz szkice koncepcyjne Problem: -Proporcja, relacja skali, wielkosci elementów wzgledem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny. -Swiatłocien /swiatło czynnikiem kreujacymi destruujacym forme -Kompozycja /otwarta, zamknieta, dynamiczna, statyczna. -Badanie mozliwosci budowania kompozycji z elementów powtarzalnych -Analiza wartosci przestrzennych wynikajaca z opracowania modułu -Rozwijanie plastycznego myslenia i przestrzennego postrzegania format pracy 50x50cm, materiał: papier – brystol
T-L-4Pprzeglądy śródsemestralne
T-L-1Wstep do tematu/objasnienie zadania – zaznajomieniestudenta z podstawową terminologią zwiazaną z postawionym zadaniem. Pojęcia z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. Negatyw, pozytyw formy przestrzennej i płaskiej. Omówienie zagadnień związanych z budową brył, skalą, proporcjami, kierunkami i konstrukcją formy. Omówienie kryteriów oceniania prac.
T-L-3Przedmiot znaleziony -twórcza adaptacja codziennego/zwykłego przedmiotu na cele wypowiedzi artystycznej -rozwijanie umiejetnosci obserwacji i myslenia wynikowego -Doskonalenie umiejetnosci manualnych i posługiwania sie technikami rzezbiarski w realizacji formy przestrzennej -Trafne stosowanie srodków plastycznych/ jezyka plastycznego do obrazowania idei/problemu prac
Metody nauczaniaM-6korekta indywidualna
M-1wyklad informacyjny, objaśnienie
M-2wykład problemowy
M-3dyskusja dydaktyczna - burza mózgów
M-4pokaz połaczony z przeżyciem, uczestnictwem - wernisaze, udział w akcjach artystycznych, wydarzeniach kulturalnych
M-5pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-7obserwacja z natury; analiza
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zainteresowanie i poziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej sztuki.
S-1Ocena formująca: Umiejętności manualne związane z warsztatem plastycznym.
S-2Ocena formująca: Sprawności w budowaniu kompozycji trójwymiarowych, strukturalnych, wieloelementowych. Bogactwo języka plastycznego. Wrażliwość i umiejętność analitycznego myślenia.
S-4Ocena formująca: Świadomość wypowiedzi plastycznej.
S-5Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć.
S-6Ocena podsumowująca: Uwzględnia kryteria oceny formujacej, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz wiedzy z zakresu sztuk plastycznych, indywidualne, twórcze zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest zdolny do twórczego myslania. Nie wytwarza pomysłów. Jest bierny.
3,0W stopniu podstawowym przyswaja informacje. Próbuje rozwijac twórcze myslanie. Posługuje sie intuicja. Potrafi pracowac w grupie.
3,5Jest aktywny i zaangażowany. Rozwija twórcze myslanie. Stawia sobie wysokie wymagania.
4,0Potrafi szybko przyswajac informacje. Umie twórczo wykorzystac korektę. Nie boi sie wyzwan artystycznych.
4,5Wyróznia sie aktywnoscia. Wytwarza oryginalne pomysły. Jest gotowy do zmiany kierunków myslenia. Ma ambicje.
5,0Ma intuicje artystyczna. Lubi wyzwania. Potrafi umiejetnie filtrowac i indeksowac informacje.