Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Środowiska immersyjne i interaktywność w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ich otoczeniu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Środowiska immersyjne i interaktywność w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ich otoczeniu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Januszkiewicz <Krystyna.Januszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP7 30 5,00,44zaliczenie
wykładyW7 15 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu współczesnych kierunków twórczych wykorzystujących multimedia w kształtowaniu wnętrz architektonicznych oraz ogrodowo-parkowych.
W-2Wiedza ogólna z zakresu technologii cyfrowych i ich zastosowania w budownictwie i architekturze obejmująca zagadnienia podstawowe dotyczące cyfrowych narzędzi projektowania systemu CAD/CAM/CAE i ich stosowania w zintegrowanym procesie projektowym.
W-3Wiedza ogólna z zakresu historii sztuki w tym kształtowania przestrzeni wewnętrznych w obiektach architektonicznych i krajobrazowych.
W-4Wiedza ogólna z zakresu inżynierskiego projektowania strukturalnego oraz materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej oraz wiedza o środowisku i zrównoważonym rozwoju.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających nowy etap multimedialny i technologiczny i w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i poza obiektem architektonicznym.
C-3Poznanie skutków zastosowania technologii cyfrowych dla projektowania obiektów nastawionych na wykorzystanie technologii multimediów.
C-4Poznanie metod projektowania i powstawania środowisk immersyjnych we wnętrzach architektonicznych i krajobrazowych.
C-5Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod tworzenia wnętrz i środowisk immersyjnych i interaktywnych ze względu na oczekiwania i cele.
C-6Poznanie roli projektanta wobec konstruktora i informatyka w procesie projektowania - aspekty materiałowe, oświetleniowe, dźwiękowe, kinematyczne.
C-7Poznanie możliwości tworzenia rzeczywistości wirtualne RV w przestrzeniach architektonicznych i krajobrazowych.
C-8Rozumienie roli psychologicznej i kulturowej środowisk immersyjnych i interaktywnych w świetle potrzeb społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.
C-9Poznanie strategii skierowanych na zrównoważony rozwój środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Lab.1. Omówienie celu i zakresu zadań projektowych i eksperymentów z zastosowaniem cyfrowych technik modelowania i przetwarzania dźwięku i obrazu.2
T-P-2Lab. 2. Podstawy kinematyki i modelowanie obiektów 3D w oparciu o cyfrowe narzędzia aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros.2
T-P-3Lab. 3. Podstawy kinematyki i modelowanie prototypów z zastosowaniem efektów oświetleniowych i dźwiękowych – ćwiczenia podstawowe.2
T-P-4Lab. 4. Tworzenie prostych modeli animacyjnych w interakcji z obiektami fizycznymi.2
T-P-5Lab. 5. Modelowanie formy interaktywnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym oraz ogrodowym.2
T-P-6Lab. 6. Modelowanie interaktywnej struktury przestrzennej o funkcji użytkowej we wnętrzu architektonicznym oraz ogrodowo-parkowym - prototyp CNC.2
T-P-7Lab. 7. Modelowanie wnętrz wieloelementowych o zmiennej geometrii dla środowisk sensorycznie zmiennych - prototyp CNC.2
T-P-8Lab. 8. Modelowanie sztucznej rzeczywistości z zastosowaniem mediów elektronicznych - ćwiczenia podstawowe.2
T-P-9Lab. 9. Modelowanie i symulacje zadanych efektów immersyjnych – badanie roli obrazu, iluminacji i dźwięku w strefach użyteczności publicznej.2
T-P-10Lab. 10. Budowa sensoramy i modelowanie przeżyć w zadanej strefie projektowania.2
T-P-11Lab. 11. Eksperymentowanie z VR (Virtual Reality) w zakresie interaktywności i właściwości immersyjnych - technologia CAVE.2
T-P-12Lab. 12. Zastosowanie rozszerzonego języka modelowania rzeczywistości wirtualnej (eXtended3D) na zadany temat.2
T-P-13Lab. 13. Projektowanie eksperymentalnego pokazu w miejskiej strefie publicznej.2
T-P-14Lab. 14. Interdyscyplinarne konsultacje dotyczące realizacji projektu końcowego.2
T-P-15Lab. 15. Publiczny pokaz eksperymentu.2
30
wykłady
T-W-1Środowiska immersyjne wczoraj i dziś - rola nowych mediów i technologii cyfrowych.1
T-W-2Interaktywność jako zasada oraz strategia formowania i percepcji dzieła sztuki1
T-W-3Powierzchnia interaktywna - rola w kształtowaniu środowisk immersyjnych.1
T-W-4Rola systemów rekonfiguracji cyfrowych w projektowaniu immersyjnych środowisk interaktywnych we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.1
T-W-5Rodzaje interaktywności oraz wymogi skierowane do projektanta architektury i ogrodu.1
T-W-6Struktura wnętrz immersyjnych oraz poziomy interaktywności w aspekcie przyjętych założeń projektowych i celów narracyjnych.1
T-W-7Rola narracji oraz treści znaczeniowych w projektowaniu wnętrz immersyjnych.1
T-W-8Rola oświetlenia i dźwięku oraz kinematyki w tworzeniu wnętrz immersyjnych - aspekty strukturalno-materiałowe1
T-W-9Projektowanie przeżyć (experience design) - strategie, metody i cele.1
T-W-10Edukacyjne środowiska immersyjne i interaktywne.1
T-W-11Interaktywność dla potrzeb wystawiennictwa.1
T-W-12Interaktywność we miejskich strefach użyteczności publicznej.1
T-W-13Psychologiczne oddziaływanie wnętrz immersyjnych i interaktywnych.1
T-W-14Oddziaływanie kulturowe środowisk immersyjnych i interaktywnych oraz ich znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego.1
T-W-15Egzamin.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Aktywne uczestnictow w zajęciach.30
A-P-2Samodzielna praca projektowa w domu.120
150
wykłady
A-W-1Aktywne uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Praca w domu, przygotowanie do egzaminu.45
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/16_W01
zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
PAWiO_1A_W05C-2M-1, M-2S-1, S-3
PAWiO_1A_S1/C/16_W02
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania ogrodów pokazowych i towarzyszacych przestrzeniom wystawowym
PAWiO_1A_W25C-1, C-2, C-4, C-9M-1, M-2S-1, S-3
PAWiO_1A_S1/C/16_W03
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W26C-1, C-2, C-3, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-14, T-W-13M-1, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/16_U01
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
PAWiO_1A_U02, PAWiO_1A_U31C-1M-2S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/C/16_U02
Student umie rozpoznawać rodzaje środowisk immersyjnych oraz wie na czym polega interaktywność i jej rola w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowych. Rozumie aspekty psychologiczne i kulturowe odnośnie współczesnych tendencji w projektowaniu angażujących multimedia oparte na technologii cyfrowej.
PAWiO_1A_U31, PAWiO_1A_U23C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-10, T-W-7, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-14, T-W-13M-2S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/C/16_U03
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U18C-1M-2S-1, S-3
PAWiO_1A_S1/C/16_U04
posiada podstawową umiejętność projektowania ogrodów pokazowych i ogrodów towarzyszących przestrzeniom wystawowym
PAWiO_1A_U19C-1M-2S-1, S-3, S-2
PAWiO_1A_S1/C/16_U05
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
PAWiO_1A_U26C-1T-W-13M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/16_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K02C-6M-2S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/16_W01
zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
2,0
3,0Studet zna w stopniu podstawowym zagadnienia z zakresu projektowania człowieka, zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, technologi informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/16_W02
zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania ogrodów pokazowych i towarzyszacych przestrzeniom wystawowym
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w tym ogrodów pokazowych, zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, technologi informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/16_W03
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym zagadnienia z zakresu projektowania człowieka, zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, technologi informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/16_U01
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/16_U02
Student umie rozpoznawać rodzaje środowisk immersyjnych oraz wie na czym polega interaktywność i jej rola w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowych. Rozumie aspekty psychologiczne i kulturowe odnośnie współczesnych tendencji w projektowaniu angażujących multimedia oparte na technologii cyfrowej.
2,0
3,0W stopniu dostatecznym student umie rozpoznawać rodzaje środowisk immersyjnych oraz wie na czym polega interaktywność i jej rola w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowych. Rozumie aspekty psychologiczne i kulturowe odnośnie współczesnych tendencji w projektowaniu angażujących multimedia oparte na technologii cyfrowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/16_U03
posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejetność projektownia wnętrz architektonicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/16_U04
posiada podstawową umiejętność projektowania ogrodów pokazowych i ogrodów towarzyszących przestrzeniom wystawowym
2,0
3,0posiada podstawową umiejętność projektowania ogrodów pokazowych lub ogrodów towarzyszacych przestrzeniom wystawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/16_U05
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
2,0
3,0posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/16_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole projektowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Januszkiewicz K., Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie kulturowe. Środowiska immersyjne i projektowanie przeżyć, AV 2/2014, 2014, s. 48-53
 2. Januszkiewicz K., Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie kulturowe. Hiperpowierzchnia i interaktywność, AV 1/2014, 2014, s. 48-55
 3. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, Warszawa, 1997, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski
 4. R. W. Kluszczyński, Film, video, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury, Warszawa, 1999
 5. W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, Poznań, 1998, w: A. Zeideler-Janiszewska (red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha
 6. S. Perrella, Hypersurface Theory: Architecture><Culture, AD, 1998
 7. P. Zeller, Hybrid Space, Rizzzoli, New York, 1999
 8. D. Z. Saltz, The Art. Of Interaction; Interactivity, Pervormativity, and Computer, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 55, No. 2, 1997, s. 117–127
 9. K. Dytham, ICE Bloomberg Headquarters, AD, Vol. 75, No. 1–2, 2005
 10. A. Saggio, Interactivity at the Centre of Avant-Garde Architectural Research, AD, Vol. 75, No 1–2, 2005
 11. M. L. Tramontin, Textile Tectonics: An Interview with Lars Spueybroek, AD, Vol. 76, November–December, 2006

Literatura dodatkowa

 1. Januszkiewicz K., Psychologiczne aspekty oddziaływań środowisk interaktywnych i immersyjnych – kultura mediów elektronicznych, academia.edu /KrystynaJanuszkiewicz

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Lab.1. Omówienie celu i zakresu zadań projektowych i eksperymentów z zastosowaniem cyfrowych technik modelowania i przetwarzania dźwięku i obrazu.2
T-P-2Lab. 2. Podstawy kinematyki i modelowanie obiektów 3D w oparciu o cyfrowe narzędzia aplikacji Grasshopper w relacji z programem Rhinoceros.2
T-P-3Lab. 3. Podstawy kinematyki i modelowanie prototypów z zastosowaniem efektów oświetleniowych i dźwiękowych – ćwiczenia podstawowe.2
T-P-4Lab. 4. Tworzenie prostych modeli animacyjnych w interakcji z obiektami fizycznymi.2
T-P-5Lab. 5. Modelowanie formy interaktywnej o złożonej geometrii w relacji z zadanym wnętrzem architektonicznym oraz ogrodowym.2
T-P-6Lab. 6. Modelowanie interaktywnej struktury przestrzennej o funkcji użytkowej we wnętrzu architektonicznym oraz ogrodowo-parkowym - prototyp CNC.2
T-P-7Lab. 7. Modelowanie wnętrz wieloelementowych o zmiennej geometrii dla środowisk sensorycznie zmiennych - prototyp CNC.2
T-P-8Lab. 8. Modelowanie sztucznej rzeczywistości z zastosowaniem mediów elektronicznych - ćwiczenia podstawowe.2
T-P-9Lab. 9. Modelowanie i symulacje zadanych efektów immersyjnych – badanie roli obrazu, iluminacji i dźwięku w strefach użyteczności publicznej.2
T-P-10Lab. 10. Budowa sensoramy i modelowanie przeżyć w zadanej strefie projektowania.2
T-P-11Lab. 11. Eksperymentowanie z VR (Virtual Reality) w zakresie interaktywności i właściwości immersyjnych - technologia CAVE.2
T-P-12Lab. 12. Zastosowanie rozszerzonego języka modelowania rzeczywistości wirtualnej (eXtended3D) na zadany temat.2
T-P-13Lab. 13. Projektowanie eksperymentalnego pokazu w miejskiej strefie publicznej.2
T-P-14Lab. 14. Interdyscyplinarne konsultacje dotyczące realizacji projektu końcowego.2
T-P-15Lab. 15. Publiczny pokaz eksperymentu.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Środowiska immersyjne wczoraj i dziś - rola nowych mediów i technologii cyfrowych.1
T-W-2Interaktywność jako zasada oraz strategia formowania i percepcji dzieła sztuki1
T-W-3Powierzchnia interaktywna - rola w kształtowaniu środowisk immersyjnych.1
T-W-4Rola systemów rekonfiguracji cyfrowych w projektowaniu immersyjnych środowisk interaktywnych we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.1
T-W-5Rodzaje interaktywności oraz wymogi skierowane do projektanta architektury i ogrodu.1
T-W-6Struktura wnętrz immersyjnych oraz poziomy interaktywności w aspekcie przyjętych założeń projektowych i celów narracyjnych.1
T-W-7Rola narracji oraz treści znaczeniowych w projektowaniu wnętrz immersyjnych.1
T-W-8Rola oświetlenia i dźwięku oraz kinematyki w tworzeniu wnętrz immersyjnych - aspekty strukturalno-materiałowe1
T-W-9Projektowanie przeżyć (experience design) - strategie, metody i cele.1
T-W-10Edukacyjne środowiska immersyjne i interaktywne.1
T-W-11Interaktywność dla potrzeb wystawiennictwa.1
T-W-12Interaktywność we miejskich strefach użyteczności publicznej.1
T-W-13Psychologiczne oddziaływanie wnętrz immersyjnych i interaktywnych.1
T-W-14Oddziaływanie kulturowe środowisk immersyjnych i interaktywnych oraz ich znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego.1
T-W-15Egzamin.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Aktywne uczestnictow w zajęciach.30
A-P-2Samodzielna praca projektowa w domu.120
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Aktywne uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Praca w domu, przygotowanie do egzaminu.45
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_W01zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W05zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających nowy etap multimedialny i technologiczny i w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i poza obiektem architektonicznym.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studet zna w stopniu podstawowym zagadnienia z zakresu projektowania człowieka, zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, technologi informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_W02zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania ogrodów pokazowych i towarzyszacych przestrzeniom wystawowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających nowy etap multimedialny i technologiczny i w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i poza obiektem architektonicznym.
C-4Poznanie metod projektowania i powstawania środowisk immersyjnych we wnętrzach architektonicznych i krajobrazowych.
C-9Poznanie strategii skierowanych na zrównoważony rozwój środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka w tym ogrodów pokazowych, zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, technologi informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_W03zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających nowy etap multimedialny i technologiczny i w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i poza obiektem architektonicznym.
C-3Poznanie skutków zastosowania technologii cyfrowych dla projektowania obiektów nastawionych na wykorzystanie technologii multimediów.
C-5Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod tworzenia wnętrz i środowisk immersyjnych i interaktywnych ze względu na oczekiwania i cele.
C-6Poznanie roli projektanta wobec konstruktora i informatyka w procesie projektowania - aspekty materiałowe, oświetleniowe, dźwiękowe, kinematyczne.
C-7Poznanie możliwości tworzenia rzeczywistości wirtualne RV w przestrzeniach architektonicznych i krajobrazowych.
C-8Rozumienie roli psychologicznej i kulturowej środowisk immersyjnych i interaktywnych w świetle potrzeb społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.
C-9Poznanie strategii skierowanych na zrównoważony rozwój środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-W-2Interaktywność jako zasada oraz strategia formowania i percepcji dzieła sztuki
T-W-1Środowiska immersyjne wczoraj i dziś - rola nowych mediów i technologii cyfrowych.
T-W-3Powierzchnia interaktywna - rola w kształtowaniu środowisk immersyjnych.
T-W-4Rola systemów rekonfiguracji cyfrowych w projektowaniu immersyjnych środowisk interaktywnych we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.
T-W-5Rodzaje interaktywności oraz wymogi skierowane do projektanta architektury i ogrodu.
T-W-6Struktura wnętrz immersyjnych oraz poziomy interaktywności w aspekcie przyjętych założeń projektowych i celów narracyjnych.
T-W-8Rola oświetlenia i dźwięku oraz kinematyki w tworzeniu wnętrz immersyjnych - aspekty strukturalno-materiałowe
T-W-10Edukacyjne środowiska immersyjne i interaktywne.
T-W-7Rola narracji oraz treści znaczeniowych w projektowaniu wnętrz immersyjnych.
T-W-9Projektowanie przeżyć (experience design) - strategie, metody i cele.
T-W-11Interaktywność dla potrzeb wystawiennictwa.
T-W-12Interaktywność we miejskich strefach użyteczności publicznej.
T-W-14Oddziaływanie kulturowe środowisk immersyjnych i interaktywnych oraz ich znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego.
T-W-13Psychologiczne oddziaływanie wnętrz immersyjnych i interaktywnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym zagadnienia z zakresu projektowania człowieka, zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, technologi informatycznych, w tym multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_U01Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U02posługuje się językiem nowożytnym na poziomie B2 ze znajomością słownictwa specjalistycznego
PAWiO_1A_U31potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_U02Student umie rozpoznawać rodzaje środowisk immersyjnych oraz wie na czym polega interaktywność i jej rola w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowych. Rozumie aspekty psychologiczne i kulturowe odnośnie współczesnych tendencji w projektowaniu angażujących multimedia oparte na technologii cyfrowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U31potrafi do rozwiązywania zadań inżynierskich zastosować metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
PAWiO_1A_U23posiada umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie architektoniczne, graficzne, wizualizacje)
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
C-2Poznanie nowych zagadnień warsztatowych otwierających nowy etap multimedialny i technologiczny i w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i poza obiektem architektonicznym.
C-3Poznanie skutków zastosowania technologii cyfrowych dla projektowania obiektów nastawionych na wykorzystanie technologii multimediów.
C-4Poznanie metod projektowania i powstawania środowisk immersyjnych we wnętrzach architektonicznych i krajobrazowych.
C-5Uzyskanie potrzebnego kompendium wiedzy odnośnie podstawowych metod tworzenia wnętrz i środowisk immersyjnych i interaktywnych ze względu na oczekiwania i cele.
C-6Poznanie roli projektanta wobec konstruktora i informatyka w procesie projektowania - aspekty materiałowe, oświetleniowe, dźwiękowe, kinematyczne.
C-7Poznanie możliwości tworzenia rzeczywistości wirtualne RV w przestrzeniach architektonicznych i krajobrazowych.
C-8Rozumienie roli psychologicznej i kulturowej środowisk immersyjnych i interaktywnych w świetle potrzeb społeczeństwa informacyjnego XXI wieku.
C-9Poznanie strategii skierowanych na zrównoważony rozwój środowiska zbudowanego i ochrony środowiska naturalnego.
Treści programoweT-W-2Interaktywność jako zasada oraz strategia formowania i percepcji dzieła sztuki
T-W-1Środowiska immersyjne wczoraj i dziś - rola nowych mediów i technologii cyfrowych.
T-W-3Powierzchnia interaktywna - rola w kształtowaniu środowisk immersyjnych.
T-W-4Rola systemów rekonfiguracji cyfrowych w projektowaniu immersyjnych środowisk interaktywnych we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.
T-W-5Rodzaje interaktywności oraz wymogi skierowane do projektanta architektury i ogrodu.
T-W-6Struktura wnętrz immersyjnych oraz poziomy interaktywności w aspekcie przyjętych założeń projektowych i celów narracyjnych.
T-W-8Rola oświetlenia i dźwięku oraz kinematyki w tworzeniu wnętrz immersyjnych - aspekty strukturalno-materiałowe
T-W-10Edukacyjne środowiska immersyjne i interaktywne.
T-W-7Rola narracji oraz treści znaczeniowych w projektowaniu wnętrz immersyjnych.
T-W-9Projektowanie przeżyć (experience design) - strategie, metody i cele.
T-W-11Interaktywność dla potrzeb wystawiennictwa.
T-W-12Interaktywność we miejskich strefach użyteczności publicznej.
T-W-14Oddziaływanie kulturowe środowisk immersyjnych i interaktywnych oraz ich znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego.
T-W-13Psychologiczne oddziaływanie wnętrz immersyjnych i interaktywnych.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym student umie rozpoznawać rodzaje środowisk immersyjnych oraz wie na czym polega interaktywność i jej rola w projektowaniu wnętrz architektonicznych i ogrodowych. Rozumie aspekty psychologiczne i kulturowe odnośnie współczesnych tendencji w projektowaniu angażujących multimedia oparte na technologii cyfrowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_U03posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejetność projektownia wnętrz architektonicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_U04posiada podstawową umiejętność projektowania ogrodów pokazowych i ogrodów towarzyszących przestrzeniom wystawowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada podstawową umiejętność projektowania ogrodów pokazowych lub ogrodów towarzyszacych przestrzeniom wystawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_U05posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U26posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie absolwentów tak, aby mogli rozumieć i stosować środowiska immersyjne oraz interaktywność we wnętrzach a architektonicznych i ogrodowych oraz rozumieć ich oddziaływanie psychologiczne oraz potrzeby społeczeństwa informacyjnego
Treści programoweT-W-13Psychologiczne oddziaływanie wnętrz immersyjnych i interaktywnych.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/16_K01jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-6Poznanie roli projektanta wobec konstruktora i informatyka w procesie projektowania - aspekty materiałowe, oświetleniowe, dźwiękowe, kinematyczne.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena sprawdzająca okresowe osiągnięcia studenta - przegląd międzysemestralny
S-3Ocena podsumowująca: ocena podsumowująca osiągnięte efekty uczenia - egzamin
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w zespole projektowym.
3,5
4,0
4,5
5,0