Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie firmą:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie firmą
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wzornictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Jackowiak <rjackowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna podstawowe elementy storytellingu.
W-2Ma podstawową wiedzę z zakresu strategii i zarządzania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do objęcia roli kierownika projektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zarzadzania w biznesie.Kryteria oceniania.1
T-W-2Strategia rozwoju przedsiębiorstwa oparte na wzornictwie.2
T-W-3Ząrzadzanie a współpraca z partnerami zewnętrznymi firmy.2
T-W-4Wybór strategii zarządzania.2
T-W-5Zasoby ludzkie w zarządzaniu.1
T-W-6Decyzje strategiczne zarzadu.2
T-W-7Współpraca firmy z projektantami i studiami projektowymi.2
T-W-8Pierwszy kontakt z projektantem.Umowy.2
T-W-9Kolokwium.Zaliczenie.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na wykładach.15
A-W-2Praca własna.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca.Wykład informacyjny.
M-2Metoda problemowa.Wykład problemowy.
M-3Metoda praktyczna. Kolokwium.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikajaca z konwesacji ze studentami po wykładzie.
S-2Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
S-3Ocena podsumowująca: Podsumowująca to suma ocen formujących oraz wynik kolokwium.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/08_W01
zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
PAWiO_1A_W27C-1T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/A/08_W02
rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PAWiO_1A_W28

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/08_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K02C-1T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/08_W01
zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
2,0Student jest obecny sporadycznie na wykładach. W sposób bierny uczestniczy w zajęciach. Posiada wybiórczą wiedzę z zakresu zarzadzania i marketingu.
3,0Student jest obecny na zajęciach,lecz uczestniczy w nich biernie. Posiada podstawową wiedzę z zarządzania.Nie potrafi opracować podstawowego modelu na linii inwestor - projektant.
3,5
4,0Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach.Zdobytą wiedzę potrafi samodzielnie wykorzystać w konstruowaniu strategii firmy.
4,5
5,0Student samodzielnie i świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę do zarządzania firmą.Zdobyta wiedza pozwala mu być liderem projektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/08_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
2,0Nie zna zasad i przepisów związanych z funkcjonowaniem prawa autorskiego. W sposób mało aktywny uczestniczy w pracach grupy. Jest jest mało kreatywny na forum zespołu oraz środowiska branżowego.
3,0Jest bierny na forum grupy. W sposób wybiórczy zna zasady prawa autorskiego. Jego relacje oraz kontakty ze środowiskiem branżowym nie zawsze są etyczne.
3,5
4,0W sposób odpowiedzialny postępuje z zasadami etyki. Dobrze zna zasady funkcjonoania prawa autorskiego. Świadomie korzysta z powyższych reguł. W sposób biegły przedstawia swoje koncepcje na forum zespołu.
4,5
5,0Wyróżnia się aktywną postawą na forum publicznym, jest kreatywny. Zna bardzo dobrze zasady prawa autorskiego,stosuje je w sposób świadomy. Jest liderem zespołu.

Literatura podstawowa

  1. Jakub Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces nnowacji produktu: budowanie przewagi konkurencyjnej firmy., Warszawa, 2005
  2. Tabrizi Behnam, Skuteczna transformacja firmy w 90 dni., Gliwice, 2009
  3. wyd. zbiorowe pod redakcją Beaty Bochinskiej, Design management, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Ogólnopolskie czasopismo Izby Architektów RP, Izba Architektów RP, Wrocław, 2015

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zarzadzania w biznesie.Kryteria oceniania.1
T-W-2Strategia rozwoju przedsiębiorstwa oparte na wzornictwie.2
T-W-3Ząrzadzanie a współpraca z partnerami zewnętrznymi firmy.2
T-W-4Wybór strategii zarządzania.2
T-W-5Zasoby ludzkie w zarządzaniu.1
T-W-6Decyzje strategiczne zarzadu.2
T-W-7Współpraca firmy z projektantami i studiami projektowymi.2
T-W-8Pierwszy kontakt z projektantem.Umowy.2
T-W-9Kolokwium.Zaliczenie.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na wykładach.15
A-W-2Praca własna.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/08_W01zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W27zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do objęcia roli kierownika projektów.
Treści programoweT-W-5Zasoby ludzkie w zarządzaniu.
T-W-2Strategia rozwoju przedsiębiorstwa oparte na wzornictwie.
T-W-1Wprowadzenie do zarzadzania w biznesie.Kryteria oceniania.
T-W-7Współpraca firmy z projektantami i studiami projektowymi.
T-W-8Pierwszy kontakt z projektantem.Umowy.
T-W-6Decyzje strategiczne zarzadu.
T-W-4Wybór strategii zarządzania.
T-W-9Kolokwium.Zaliczenie.
T-W-3Ząrzadzanie a współpraca z partnerami zewnętrznymi firmy.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca.Wykład informacyjny.
M-2Metoda problemowa.Wykład problemowy.
M-3Metoda praktyczna. Kolokwium.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikajaca z konwesacji ze studentami po wykładzie.
S-2Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
S-3Ocena podsumowująca: Podsumowująca to suma ocen formujących oraz wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student jest obecny sporadycznie na wykładach. W sposób bierny uczestniczy w zajęciach. Posiada wybiórczą wiedzę z zakresu zarzadzania i marketingu.
3,0Student jest obecny na zajęciach,lecz uczestniczy w nich biernie. Posiada podstawową wiedzę z zarządzania.Nie potrafi opracować podstawowego modelu na linii inwestor - projektant.
3,5
4,0Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach.Zdobytą wiedzę potrafi samodzielnie wykorzystać w konstruowaniu strategii firmy.
4,5
5,0Student samodzielnie i świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę do zarządzania firmą.Zdobyta wiedza pozwala mu być liderem projektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/08_W02rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W28rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/08_K01jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do objęcia roli kierownika projektów.
Treści programoweT-W-5Zasoby ludzkie w zarządzaniu.
T-W-2Strategia rozwoju przedsiębiorstwa oparte na wzornictwie.
T-W-1Wprowadzenie do zarzadzania w biznesie.Kryteria oceniania.
T-W-7Współpraca firmy z projektantami i studiami projektowymi.
T-W-8Pierwszy kontakt z projektantem.Umowy.
T-W-6Decyzje strategiczne zarzadu.
T-W-4Wybór strategii zarządzania.
T-W-9Kolokwium.Zaliczenie.
T-W-3Ząrzadzanie a współpraca z partnerami zewnętrznymi firmy.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca.Wykład informacyjny.
M-2Metoda problemowa.Wykład problemowy.
M-3Metoda praktyczna. Kolokwium.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy teoretycznej wynikajaca z konwesacji ze studentami po wykładzie.
S-2Ocena formująca: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
S-3Ocena podsumowująca: Podsumowująca to suma ocen formujących oraz wynik kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zasad i przepisów związanych z funkcjonowaniem prawa autorskiego. W sposób mało aktywny uczestniczy w pracach grupy. Jest jest mało kreatywny na forum zespołu oraz środowiska branżowego.
3,0Jest bierny na forum grupy. W sposób wybiórczy zna zasady prawa autorskiego. Jego relacje oraz kontakty ze środowiskiem branżowym nie zawsze są etyczne.
3,5
4,0W sposób odpowiedzialny postępuje z zasadami etyki. Dobrze zna zasady funkcjonoania prawa autorskiego. Świadomie korzysta z powyższych reguł. W sposób biegły przedstawia swoje koncepcje na forum zespołu.
4,5
5,0Wyróżnia się aktywną postawą na forum publicznym, jest kreatywny. Zna bardzo dobrze zasady prawa autorskiego,stosuje je w sposób świadomy. Jest liderem zespołu.