Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności przemysłowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności przemysłowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Wojtkun <drossel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z sytemem ochrony własności intelektualnej; Uświadomienie studentom wagi zabezpieczenia swoich praw wyłącznych i poszanowania cudzych praw wyłącznych. Ukształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Informacje ogólne: Przedmioty ochrony własności przemysłowej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w zakresie ochrony własności przemysłowej (Konwencja paryska, Konwencja o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, TRIPS)2
T-W-2Wynalazki i wzory użytkowe: definicje wynalazku, wzoru użytkowego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej. Zakres ochrony. Procedura krajowa, procedura międzynarodowa PCT, Konwencja o patencie europejskim,4
T-W-3Wzory przemysłowe: definicje, przesłanki ochrony . Procedura krajowa. Wzór przemysłowy wspólnotowy - postepowanie przed OHIM,. Ochrona międzynarodowa w trybie porozumienia haskiego.2
T-W-4Znaki towarowe: definicje, przesłanki zdolności ochronnej, procedura krajowa. Zanak wsopólnotowy - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokól madrycki.3
T-W-5Oznaczenia geograficzne1
T-W-6Informacja patentowa i badania patentowe.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zajęć - zapoznanie się z materiałami4
A-W-3Poszukiwania w bazach patentowych - ćwiczenia w domu5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia5
A-W-5Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład połączony z prezentacją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/02B_W01
zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
PAWiO_1A_W23C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/02B_K01
ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
PAWiO_1A_K10C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/02B_W01
zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/02B_K01
ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
2,0
3,0Ma dostateczną świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Renata Zawadzka, Własność intelektualna , własność przemysłowa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. ustawa, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami, 2000
  2. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym,europejskim, międzynaraodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  3. Michał du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska Spólka zo.o., Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Informacje ogólne: Przedmioty ochrony własności przemysłowej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w zakresie ochrony własności przemysłowej (Konwencja paryska, Konwencja o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, TRIPS)2
T-W-2Wynalazki i wzory użytkowe: definicje wynalazku, wzoru użytkowego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej. Zakres ochrony. Procedura krajowa, procedura międzynarodowa PCT, Konwencja o patencie europejskim,4
T-W-3Wzory przemysłowe: definicje, przesłanki ochrony . Procedura krajowa. Wzór przemysłowy wspólnotowy - postepowanie przed OHIM,. Ochrona międzynarodowa w trybie porozumienia haskiego.2
T-W-4Znaki towarowe: definicje, przesłanki zdolności ochronnej, procedura krajowa. Zanak wsopólnotowy - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokól madrycki.3
T-W-5Oznaczenia geograficzne1
T-W-6Informacja patentowa i badania patentowe.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zajęć - zapoznanie się z materiałami4
A-W-3Poszukiwania w bazach patentowych - ćwiczenia w domu5
A-W-4Przygotowanie się do zaliczenia5
A-W-5Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/02B_W01zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W23zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z sytemem ochrony własności intelektualnej; Uświadomienie studentom wagi zabezpieczenia swoich praw wyłącznych i poszanowania cudzych praw wyłącznych. Ukształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.
Treści programoweT-W-1Informacje ogólne: Przedmioty ochrony własności przemysłowej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w zakresie ochrony własności przemysłowej (Konwencja paryska, Konwencja o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, TRIPS)
T-W-3Wzory przemysłowe: definicje, przesłanki ochrony . Procedura krajowa. Wzór przemysłowy wspólnotowy - postepowanie przed OHIM,. Ochrona międzynarodowa w trybie porozumienia haskiego.
T-W-4Znaki towarowe: definicje, przesłanki zdolności ochronnej, procedura krajowa. Zanak wsopólnotowy - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokól madrycki.
T-W-2Wynalazki i wzory użytkowe: definicje wynalazku, wzoru użytkowego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej. Zakres ochrony. Procedura krajowa, procedura międzynarodowa PCT, Konwencja o patencie europejskim,
T-W-5Oznaczenia geograficzne
T-W-6Informacja patentowa i badania patentowe.
Metody nauczaniaM-1wykład połączony z prezentacją
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/02B_K01ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K10ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z sytemem ochrony własności intelektualnej; Uświadomienie studentom wagi zabezpieczenia swoich praw wyłącznych i poszanowania cudzych praw wyłącznych. Ukształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej.
Treści programoweT-W-1Informacje ogólne: Przedmioty ochrony własności przemysłowej. Międzynarodowe konwencje i porozumienia w zakresie ochrony własności przemysłowej (Konwencja paryska, Konwencja o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, TRIPS)
T-W-3Wzory przemysłowe: definicje, przesłanki ochrony . Procedura krajowa. Wzór przemysłowy wspólnotowy - postepowanie przed OHIM,. Ochrona międzynarodowa w trybie porozumienia haskiego.
T-W-4Znaki towarowe: definicje, przesłanki zdolności ochronnej, procedura krajowa. Zanak wsopólnotowy - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokól madrycki.
T-W-2Wynalazki i wzory użytkowe: definicje wynalazku, wzoru użytkowego. Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej. Zakres ochrony. Procedura krajowa, procedura międzynarodowa PCT, Konwencja o patencie europejskim,
T-W-5Oznaczenia geograficzne
T-W-6Informacja patentowa i badania patentowe.
Metody nauczaniaM-1wykład połączony z prezentacją
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma dostateczną świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
3,5
4,0
4,5
5,0