Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Instalacje we wnętrzach:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Instalacje we wnętrzach
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Władysław Szaflik <Wladyslaw.Szaflik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Nejranowski <Jerzy.Nejranowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,56zaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs: Fizyka
W-2Ukończony kurs: Matematyka
W-3Ukończony kurs: Rysunek Techniczny
W-4Ukończony kurs: Podstawy CAD

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.
C-2Rozpoznanie rodzajów instalacji
C-3Scharakteryzowanie potrzeb cieplnych i komfortu cieplnego w budynku
C-4Umiejętność projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych.
C-5Umiejętność oszacowania zapotrzebowania na ciepło budynku jednorodzinnego.
C-6Dobieranie urządzeń instalacyjnych
C-7Umiejętność sporządzenia podstawowych rysunków projektowych instalacji
C-8Kompetencje w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi
C-9Świadomość wpływu instalacji budowlanych na środowisko

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu.1
T-L-2Zasady działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.1
T-L-3Rodzaje instalacji we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.1
T-L-4Potrzeby cieplne i komfort cieplny w budynku.1
T-L-5Projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych.1
T-L-6Projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach użyteczności publicznej - handel, gastronomia, usługi.1
T-L-7Projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach użyteczności publicznej - oświata, opieka zdrowotna.1
T-L-8Projektowanie typowych instalacji budowlanych w budynkach użyteczności publicznej - obiekty kultury i kultu.1
T-L-9Zapotrzebowanie na ciepło budynku jednorodzinnego.1
T-L-10Dobieranie urządzeń instalacyjnych we wnętrzach architektonicznych.1
T-L-11Dobieranie urządzeń instalacyjnych we wnętrzach ogrodowych.1
T-L-12Zasady sporządzania rysunków projektowych instalacji we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.1
T-L-13Kompetencje w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi.1
T-L-14Wpływu instalacji budowlanych na środowisko.1
T-L-15Zaliczenie przedmiotu.1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/11_W01
ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
PAWiO_1A_W06C-9, C-7, C-4, C-2, C-6, C-8, C-5, C-1, C-3T-W-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/B/11_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji budowlanych
PAWiO_1A_W02C-2, C-1, C-3T-W-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/11_U01
Ma podstawowe umiejętności projektowania instalacji budowlanych
PAWiO_1A_U04, PAWiO_1A_U06C-7, C-4, C-6, C-5T-W-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/11_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K02C-9, C-7, C-4, C-2, C-6, C-8, C-5, C-1, C-3T-W-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3
PAWiO_1A_S1/B/11_K02
Ma świadomość konieczności samorozwoju i odpowiedzialności zawodowej
PAWiO_1A_K03C-9, C-8T-W-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/11_W01
ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
2,0
3,0Ma dostateczną ma wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/11_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji budowlanych
2,0
3,0Student rozpoznaje rodzaje instalacji, rozumie zasady działania niektórych podstawowych budowlanych urządzeń instalacyjnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/11_U01
Ma podstawowe umiejętności projektowania instalacji budowlanych
2,0
3,0Potrafi zaprojektować poprawnie 2 rodzaje zadanych instalacji budowlanych, potrafi sporządzić poprawną dokumentację rysunkową i projektową do tych instalacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/11_K01
jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
2,0
3,0W stopniu dostatecznym jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/B/11_K02
Ma świadomość konieczności samorozwoju i odpowiedzialności zawodowej
2,0
3,0w podstawowym zakresie rozumie konieczność samouczenia się, odpowiedzialnosci zawodowej w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pieńkowski K., Krawczyk D., Tumel W., Ogrzewnictwo - tom 1 i 2, Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok, 1999
  2. Urlich Fox, Techniki instalacyjne w budownictwie mieszkaniowy - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, zmiany sposobu użytkowania, Arkady, Warszawa, 1998
  3. Praca zbiorowa, Technologia instalacji wodociągowych i gazowych. cz. 1 Instalacje wodociągowe., REA, Warszawa, 1998
  4. PN-B-01400:1984, Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach, PKN, 1984
  5. PN-B-01410:1989, Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i oznaczenia, PKN, 1989
  6. PN-B-01707:1992, Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu, PKN, 1992
  7. Koczyk H. i inni, Ogrzewnictwo Praktyczne: projektowanie, montaż, eksploatacja, Systherm serwis, Poznań, 2005
  8. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U Nr 75, poz 690 z 2002 z pozn. zm., Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Minister transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Albers J. i inni, Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji, poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2007
  2. Gassner A., Instalacje sanitarne, poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszwa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie w treść przedmiotu.1
T-L-2Zasady działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.1
T-L-3Rodzaje instalacji we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.1
T-L-4Potrzeby cieplne i komfort cieplny w budynku.1
T-L-5Projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych.1
T-L-6Projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach użyteczności publicznej - handel, gastronomia, usługi.1
T-L-7Projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach użyteczności publicznej - oświata, opieka zdrowotna.1
T-L-8Projektowanie typowych instalacji budowlanych w budynkach użyteczności publicznej - obiekty kultury i kultu.1
T-L-9Zapotrzebowanie na ciepło budynku jednorodzinnego.1
T-L-10Dobieranie urządzeń instalacyjnych we wnętrzach architektonicznych.1
T-L-11Dobieranie urządzeń instalacyjnych we wnętrzach ogrodowych.1
T-L-12Zasady sporządzania rysunków projektowych instalacji we wnętrzach architektonicznych i ogrodowych.1
T-L-13Kompetencje w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi.1
T-L-14Wpływu instalacji budowlanych na środowisko.1
T-L-15Zaliczenie przedmiotu.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/11_W01ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W06ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
Cel przedmiotuC-9Świadomość wpływu instalacji budowlanych na środowisko
C-7Umiejętność sporządzenia podstawowych rysunków projektowych instalacji
C-4Umiejętność projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych.
C-2Rozpoznanie rodzajów instalacji
C-6Dobieranie urządzeń instalacyjnych
C-8Kompetencje w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi
C-5Umiejętność oszacowania zapotrzebowania na ciepło budynku jednorodzinnego.
C-1Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.
C-3Scharakteryzowanie potrzeb cieplnych i komfortu cieplnego w budynku
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma dostateczną ma wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/11_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W02ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
Cel przedmiotuC-2Rozpoznanie rodzajów instalacji
C-1Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.
C-3Scharakteryzowanie potrzeb cieplnych i komfortu cieplnego w budynku
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozpoznaje rodzaje instalacji, rozumie zasady działania niektórych podstawowych budowlanych urządzeń instalacyjnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/11_U01Ma podstawowe umiejętności projektowania instalacji budowlanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U04potrafi zaprojektować szczegółowe rozwiązania techniczne we wnętrzu i na zewnątrz budynku
PAWiO_1A_U06posiada podstawową umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych
Cel przedmiotuC-7Umiejętność sporządzenia podstawowych rysunków projektowych instalacji
C-4Umiejętność projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych.
C-6Dobieranie urządzeń instalacyjnych
C-5Umiejętność oszacowania zapotrzebowania na ciepło budynku jednorodzinnego.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaprojektować poprawnie 2 rodzaje zadanych instalacji budowlanych, potrafi sporządzić poprawną dokumentację rysunkową i projektową do tych instalacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/11_K01jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
Cel przedmiotuC-9Świadomość wpływu instalacji budowlanych na środowisko
C-7Umiejętność sporządzenia podstawowych rysunków projektowych instalacji
C-4Umiejętność projektowania typowych instalacji budowlanych w budynkach jednorodzinnych.
C-2Rozpoznanie rodzajów instalacji
C-6Dobieranie urządzeń instalacyjnych
C-8Kompetencje w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi
C-5Umiejętność oszacowania zapotrzebowania na ciepło budynku jednorodzinnego.
C-1Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych.
C-3Scharakteryzowanie potrzeb cieplnych i komfortu cieplnego w budynku
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/11_K02Ma świadomość konieczności samorozwoju i odpowiedzialności zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Cel przedmiotuC-9Świadomość wpływu instalacji budowlanych na środowisko
C-8Kompetencje w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Materiały instalacyjne: rury, armatura, połączenia. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje ciepłej wody,prowadzenie przewodów, urządzenia i osprzęt wodociągowy i kanalizacyjny. Zasady montażu urządzeń. Komfort cieplny pomieszczeń. Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie pomieszczeń. Instalacje grzewcze, prowadzenie przewodów, urządzenia i armatura stosowane w ogrzewnictwie grzejniki, zawory termostatyczne, odpowietrzanie instalacji. Wentylacja pomieszczeń, rodzaje wentylacji i jej rozwiązania. Elementy instalacji wentylacyjnych. Izolacja przewodów. Klimatyzacja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w podstawowym zakresie rozumie konieczność samouczenia się, odpowiedzialnosci zawodowej w postępowaniu zgodnym z wymaganiami projektowymi/normowymi
3,5
4,0
4,5
5,0