Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Marketing produktu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Marketing produktu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wzornictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Renata Jackowiak <rjackowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mikołaj Koziak <mkoziak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone, przewidziane planem studiów jako wcześniejsze, zajęcia z przedmiotów zawierających zbieżne treści kształcenia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentowi wiedzy w zakresie ekonomicznych oraz zarządczo-marketingowych uwarunkowań projektowania.
C-2Wyćwiczenie u studneta umiejętności przygotowywania i prezentowania merytorycznych opracowań z zakresu zarządzania w obszarze projektowania.
C-3Wpojenie studentowi nawyku twórczego i krytycznego myślenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu marketingu: przyswojenie kluczowych terminów i zagadnień, analiza miejsca marketingu we wzornictwie przemysłowym, zebranie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas w toku studiów wiedzy z tego zakresu; wprowadzenie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu ekonomii, prawa oraz zarządzania.2
T-W-2Analiza źródeł innwacji produktow: rozróżnienie rynkowych i technicznych bodźców rozwoju nowego produktu, przyswojenie modeli orientacji przedsiębiorstwa na rynek, analiza typów procesów rozwoju nowego produktu, przyswojene zagadnień z zakresu lean management.3
T-W-3Poznanie podstaw planowania marketingowego: poznanie podstaw analizy możliwości rynkowych, ćwiczenie projektowania strategii marketingowej, ćwiczenie opracowywania programu marketingowego.3
T-W-4Tworzenie koncepcji promocji produktu: analiza działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa, tworzenie hipotetycznych typów konsumentów, tworzenie koncepcji produktu, wybór kanałów dystrybucji, opracownie kampanii reklamowej tworzonego produktu.3
T-W-5Przyswojenie podstawowych zagadnień komunikacji marketingowej: analiza pojęć i terminów, określenie sposobów komunikacji producent-konsument, poznanie rodzajów promocji, analiza funkcji i rodzajów reklamy, rozważania nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami przekazu reklamowego, analiza wizualnych i językowych środków stosowanych w reklamie.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przyswojenie i powtórzenie materiału prezentowanego i omawianego w trakcie wykładu poprzez przygotowanie syntetycznych posterów lub lapidarnych prezentacji, jak również krótkich wypowiedzi ustnych na wskazany temat.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy, uzupełnia wykład informacyjny
M-3Metoda sytuacyjna (metoda przypadków) - stanowi ogniwo pośrednie między wykładem a projektem
M-4Film: spoty reklamowe, dokumenty, fragmenty fabuł

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Omówienie formalnej i merytorycznej strony prezentacji (posterów, prezentacji itp.) oraz samego sposobu prezentowania
S-2Ocena podsumowująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów ustnej wypowiedzi, przygotowanej na wskazany temat
S-3Ocena formująca: Obserwacja postępów w pracy, aktywności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, identyfikacja mocnych i słabych stron studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/07_W01
zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
PAWiO_1A_W27C-1T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-4, M-1, M-2S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/A/07_W02
rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PAWiO_1A_W28

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/07_K01
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
PAWiO_1A_K03C-3T-W-5, T-W-4M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/07_W01
zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
2,0nie potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej trzech wybranych pojęć z zakresu zarządzania marketingowego; nie potrafi opisać wybranego zjawiska rynkowego
3,0potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej trzy pojęcia z zakresu zarządzania marketingowego; potrafi ogólnie opisać wybrane zjawisko rynkowe
3,5
4,0potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej cztery pojęcia z zakresu zarządzania marketingowego; potrafi opisać wybrane zjawisko rynkowe ilustrując je adekwatnymi przykładami
4,5
5,0potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej pięć pojęć z zakresu zarządzania marketingowego; potrafi opisać wybrane zjawisko rynkowe w kontekście innych, opis ten potrafi zilustrować adekwatnymi przykładami

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/07_K01
wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
2,0student nie potrafi odnieść się do żadnego zjawiska rynkowego, nie jest zdolny do sformułowania żadnego sądu na ten temat
3,0student potrafi jedynie dwuwartościowo oceniać zjawiska rynkowe, z trudem formułuje sąd na ten temat, nie potrafi przyjmować rożnych stanowisk przy argumentacji
3,5
4,0student jest w stanie ocenić zjawiska rynkowe, dobrze formułuje sądy, z trudnem jednak przyjmuje rożne stanowiska przy argumentacji
4,5
5,0student swobodnie i wieloaspektowo ocenia zjawiska rynkowe, z łatwością formułuje sądy, potrafi przyjmować różne stanowiska przy arumentacji

Literatura podstawowa

  1. Philip Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa, 1999, VII, Egz. dostępny u prowadzącego
  2. Turkka Keinonen, Roope Takala (red.), Product Koncept Design, Springer, Berlin, Heidelberg, 2006, Egz. dostępny u prowadzącego
  3. Ewa Górska, Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperyment, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002, II, Egz. dostępny u prowadzącego
  4. Jonathan Cagan, Craig M. Vogel, Creating Breakthrough Products, Prentice-Hall, New Jersey, 2002, I., Egz. dostępny u prowadzącego
  5. Gerhard Heufler, Design Basics, Niggli, Sulgen, Zurich, 2004, III., Egz. dostępny u prowadzącego

Literatura dodatkowa

  1. Fulton Suri J., IDEO, Thoughtless Acts?, Chronicle Books, San Francisco, 2005, Egz. dostępny u prowadzącego
  2. Richard Morris, Projektowanie produktu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009, Egz. dostępny u prowadzącego
  3. Tom Kelley, The Art of Innovation, Currency and Doubleday, Nowy Jork, 2001, I., Egz. dostępny u prowadzącego
  4. Jan Antoszkiewicz, Metody heurystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1982, Egz. dostępny u prowadzącego
  5. Edward Nęcka i inni, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu marketingu: przyswojenie kluczowych terminów i zagadnień, analiza miejsca marketingu we wzornictwie przemysłowym, zebranie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas w toku studiów wiedzy z tego zakresu; wprowadzenie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu ekonomii, prawa oraz zarządzania.2
T-W-2Analiza źródeł innwacji produktow: rozróżnienie rynkowych i technicznych bodźców rozwoju nowego produktu, przyswojenie modeli orientacji przedsiębiorstwa na rynek, analiza typów procesów rozwoju nowego produktu, przyswojene zagadnień z zakresu lean management.3
T-W-3Poznanie podstaw planowania marketingowego: poznanie podstaw analizy możliwości rynkowych, ćwiczenie projektowania strategii marketingowej, ćwiczenie opracowywania programu marketingowego.3
T-W-4Tworzenie koncepcji promocji produktu: analiza działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa, tworzenie hipotetycznych typów konsumentów, tworzenie koncepcji produktu, wybór kanałów dystrybucji, opracownie kampanii reklamowej tworzonego produktu.3
T-W-5Przyswojenie podstawowych zagadnień komunikacji marketingowej: analiza pojęć i terminów, określenie sposobów komunikacji producent-konsument, poznanie rodzajów promocji, analiza funkcji i rodzajów reklamy, rozważania nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami przekazu reklamowego, analiza wizualnych i językowych środków stosowanych w reklamie.4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przyswojenie i powtórzenie materiału prezentowanego i omawianego w trakcie wykładu poprzez przygotowanie syntetycznych posterów lub lapidarnych prezentacji, jak również krótkich wypowiedzi ustnych na wskazany temat.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/07_W01zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W27zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentowi wiedzy w zakresie ekonomicznych oraz zarządczo-marketingowych uwarunkowań projektowania.
Treści programoweT-W-5Przyswojenie podstawowych zagadnień komunikacji marketingowej: analiza pojęć i terminów, określenie sposobów komunikacji producent-konsument, poznanie rodzajów promocji, analiza funkcji i rodzajów reklamy, rozważania nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami przekazu reklamowego, analiza wizualnych i językowych środków stosowanych w reklamie.
T-W-2Analiza źródeł innwacji produktow: rozróżnienie rynkowych i technicznych bodźców rozwoju nowego produktu, przyswojenie modeli orientacji przedsiębiorstwa na rynek, analiza typów procesów rozwoju nowego produktu, przyswojene zagadnień z zakresu lean management.
T-W-3Poznanie podstaw planowania marketingowego: poznanie podstaw analizy możliwości rynkowych, ćwiczenie projektowania strategii marketingowej, ćwiczenie opracowywania programu marketingowego.
T-W-4Tworzenie koncepcji promocji produktu: analiza działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa, tworzenie hipotetycznych typów konsumentów, tworzenie koncepcji produktu, wybór kanałów dystrybucji, opracownie kampanii reklamowej tworzonego produktu.
T-W-1Wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu marketingu: przyswojenie kluczowych terminów i zagadnień, analiza miejsca marketingu we wzornictwie przemysłowym, zebranie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas w toku studiów wiedzy z tego zakresu; wprowadzenie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu ekonomii, prawa oraz zarządzania.
Metody nauczaniaM-4Film: spoty reklamowe, dokumenty, fragmenty fabuł
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy, uzupełnia wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Omówienie formalnej i merytorycznej strony prezentacji (posterów, prezentacji itp.) oraz samego sposobu prezentowania
S-2Ocena podsumowująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów ustnej wypowiedzi, przygotowanej na wskazany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej trzech wybranych pojęć z zakresu zarządzania marketingowego; nie potrafi opisać wybranego zjawiska rynkowego
3,0potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej trzy pojęcia z zakresu zarządzania marketingowego; potrafi ogólnie opisać wybrane zjawisko rynkowe
3,5
4,0potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej cztery pojęcia z zakresu zarządzania marketingowego; potrafi opisać wybrane zjawisko rynkowe ilustrując je adekwatnymi przykładami
4,5
5,0potrafi wymienić i pobieżnie opisać przynajmniej pięć pojęć z zakresu zarządzania marketingowego; potrafi opisać wybrane zjawisko rynkowe w kontekście innych, opis ten potrafi zilustrować adekwatnymi przykładami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/07_W02rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W28rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/07_K01wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K03wykazuje się przedsiębiorczością i inwencją w myśleniu i działaniu, jest otwarty i komunikatywny
Cel przedmiotuC-3Wpojenie studentowi nawyku twórczego i krytycznego myślenia.
Treści programoweT-W-5Przyswojenie podstawowych zagadnień komunikacji marketingowej: analiza pojęć i terminów, określenie sposobów komunikacji producent-konsument, poznanie rodzajów promocji, analiza funkcji i rodzajów reklamy, rozważania nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami przekazu reklamowego, analiza wizualnych i językowych środków stosowanych w reklamie.
T-W-4Tworzenie koncepcji promocji produktu: analiza działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa, tworzenie hipotetycznych typów konsumentów, tworzenie koncepcji produktu, wybór kanałów dystrybucji, opracownie kampanii reklamowej tworzonego produktu.
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna (metoda przypadków) - stanowi ogniwo pośrednie między wykładem a projektem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Obserwacja postępów w pracy, aktywności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, identyfikacja mocnych i słabych stron studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi odnieść się do żadnego zjawiska rynkowego, nie jest zdolny do sformułowania żadnego sądu na ten temat
3,0student potrafi jedynie dwuwartościowo oceniać zjawiska rynkowe, z trudem formułuje sąd na ten temat, nie potrafi przyjmować rożnych stanowisk przy argumentacji
3,5
4,0student jest w stanie ocenić zjawiska rynkowe, dobrze formułuje sądy, z trudnem jednak przyjmuje rożne stanowiska przy argumentacji
4,5
5,0student swobodnie i wieloaspektowo ocenia zjawiska rynkowe, z łatwością formułuje sądy, potrafi przyjmować różne stanowiska przy arumentacji