Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Pracownia multimediów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pracownia multimediów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Lipczyński <jlipczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Szpener <mszpener@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 30 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstwową wiedzę z zakresu zagadnień przekształcania obrazu analogowego i cyfrowego w strukturę przestrzenną w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej, posiada podstawowe umiejętności manualne w zakresie modelowania struktur oraz posiada wrażliwość estetyczną.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historycznych i współczesnych relacji pomiędzy architekturą, rzeźbą i malarstwem, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania struktur w przestrzeniach architektonicznych i urbanistycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.6
T-L-2Obraz Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.8
T-L-3Struktura Pojęcie: struktury, strukturalizmu. Projektowanie struktur jako przykład elastyczności przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystanie struktur elastycznych w wystawiennictwie.6
T-L-4Ekspozycja Przykłady instalacji artystycznych jako transgresji pomiędzy architekturą, rzeżbą i malarstwem w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Projektowanie stoisk wystawienniczych jako przykład struktur elastycznych. Wykorzystanie multimediów w pracy architekta wnętrz.6
T-L-5Zaliczenie.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Student aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez realizację zagadnień projektowych w trakcie zajęć.30
A-L-2Student realizuje badania nad kolorem poprzez realizację zagadnień projektowych w domu.90
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1klasyczna metoda problemowa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studentów
S-2Ocena podsumowująca: podsumowanie osiągniętych efektów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/15A_W01
zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania
PAWiO_1A_W26C-1T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-L-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/15A_U01
potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
PAWiO_1A_U08C-1T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-L-3M-1S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/D/15A_U02
posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
PAWiO_1A_U28C-1T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-L-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/15A_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-1T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-L-5, T-L-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/15A_W01
zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania
2,0
3,0W stopniu dostatecznym osiągnął umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/15A_U01
potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
2,0
3,0W stopniu dostatecznym potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/D/15A_U02
posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
2,0
3,0W stopniu dostatecznym posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/15A_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0
3,0W stopniu dostatecznym jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Bonnemasion S., Eisenbach R., Installations by Architects. Experiments in Building and Design, MIT Press, New York, 2009
 2. Krier R., Architectural Composition, Academy Editions, London, 1988
 3. Niezabitowska E., Ewolucja konceptu przestrzeni w teorii architektury., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008
 4. Norberg Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, Wydawnictwo Murator, Warszawa, 2000
 5. Norberg Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Wydawnictwo Murator, Warszawa, 2000
 6. Parczewska-Satkiewicz A., Kompozycja architektoniczna a jej percepcja, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Bishop C., Installation Art: A Critical History, Tate, London, 2005
 2. de Oliveira., Oxley N., Petry M., Installation art with texts by Michael Archer, Thames and Hudson Ltd, London, 1994
 3. Coulter-Smith G., Deconstructing Installation Art. Fine Art and Media Art 1986-2006, Casiad Publishing, London, 2006
 4. Paszkowski Z., Wizje i realizacje 1997-2003, Wydawnictwo Hogben, Szczecin, 2006
 5. Venturi R., Scott Brown D., Izenour S., Uczyć się od Las Vegas, Karakter, Kraków, 2013

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.6
T-L-2Obraz Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.8
T-L-3Struktura Pojęcie: struktury, strukturalizmu. Projektowanie struktur jako przykład elastyczności przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystanie struktur elastycznych w wystawiennictwie.6
T-L-4Ekspozycja Przykłady instalacji artystycznych jako transgresji pomiędzy architekturą, rzeżbą i malarstwem w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Projektowanie stoisk wystawienniczych jako przykład struktur elastycznych. Wykorzystanie multimediów w pracy architekta wnętrz.6
T-L-5Zaliczenie.4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Student aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez realizację zagadnień projektowych w trakcie zajęć.30
A-L-2Student realizuje badania nad kolorem poprzez realizację zagadnień projektowych w domu.90
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/15A_W01zna procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historycznych i współczesnych relacji pomiędzy architekturą, rzeźbą i malarstwem, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania struktur w przestrzeniach architektonicznych i urbanistycznych.
Treści programoweT-L-4Ekspozycja Przykłady instalacji artystycznych jako transgresji pomiędzy architekturą, rzeżbą i malarstwem w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Projektowanie stoisk wystawienniczych jako przykład struktur elastycznych. Wykorzystanie multimediów w pracy architekta wnętrz.
T-L-2Obraz Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-1Wprowadzenie Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-5Zaliczenie.
T-L-3Struktura Pojęcie: struktury, strukturalizmu. Projektowanie struktur jako przykład elastyczności przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystanie struktur elastycznych w wystawiennictwie.
Metody nauczaniaM-1klasyczna metoda problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studentów
S-2Ocena podsumowująca: podsumowanie osiągniętych efektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym osiągnął umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/15A_U01potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U08potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historycznych i współczesnych relacji pomiędzy architekturą, rzeźbą i malarstwem, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania struktur w przestrzeniach architektonicznych i urbanistycznych.
Treści programoweT-L-4Ekspozycja Przykłady instalacji artystycznych jako transgresji pomiędzy architekturą, rzeżbą i malarstwem w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Projektowanie stoisk wystawienniczych jako przykład struktur elastycznych. Wykorzystanie multimediów w pracy architekta wnętrz.
T-L-2Obraz Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-1Wprowadzenie Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-5Zaliczenie.
T-L-3Struktura Pojęcie: struktury, strukturalizmu. Projektowanie struktur jako przykład elastyczności przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystanie struktur elastycznych w wystawiennictwie.
Metody nauczaniaM-1klasyczna metoda problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studentów
S-2Ocena podsumowująca: podsumowanie osiągniętych efektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym potrafi wyrażać idee projektowe przy wykorzystaniu technik modelowania wirtualnego i tradycyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/15A_U02posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U28posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historycznych i współczesnych relacji pomiędzy architekturą, rzeźbą i malarstwem, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania struktur w przestrzeniach architektonicznych i urbanistycznych.
Treści programoweT-L-4Ekspozycja Przykłady instalacji artystycznych jako transgresji pomiędzy architekturą, rzeżbą i malarstwem w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Projektowanie stoisk wystawienniczych jako przykład struktur elastycznych. Wykorzystanie multimediów w pracy architekta wnętrz.
T-L-2Obraz Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-1Wprowadzenie Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-5Zaliczenie.
T-L-3Struktura Pojęcie: struktury, strukturalizmu. Projektowanie struktur jako przykład elastyczności przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystanie struktur elastycznych w wystawiennictwie.
Metody nauczaniaM-1klasyczna metoda problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studentów
S-2Ocena podsumowująca: podsumowanie osiągniętych efektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym posiada umiejętność zastosowania fotografii i aspektów komunikacji wizualnej w prezentacjach projektów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/15A_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy dotyczącej historycznych i współczesnych relacji pomiędzy architekturą, rzeźbą i malarstwem, poznanie podstawowych technik i technologii dotyczacych sposobów kształtowania struktur w przestrzeniach architektonicznych i urbanistycznych.
Treści programoweT-L-4Ekspozycja Przykłady instalacji artystycznych jako transgresji pomiędzy architekturą, rzeżbą i malarstwem w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Projektowanie stoisk wystawienniczych jako przykład struktur elastycznych. Wykorzystanie multimediów w pracy architekta wnętrz.
T-L-2Obraz Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-1Wprowadzenie Definicje: medium, multimedium, multimedialny. Składowe procesu kreacji w architekturze (rysunek odręczny, model cyfrowy, model analogowy, rysunek projektowy). Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w kształtowaniu architektury wnętrz.
T-L-5Zaliczenie.
T-L-3Struktura Pojęcie: struktury, strukturalizmu. Projektowanie struktur jako przykład elastyczności przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystanie struktur elastycznych w wystawiennictwie.
Metody nauczaniaM-1klasyczna metoda problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena okresowych osiągnięć studentów
S-2Ocena podsumowująca: podsumowanie osiągniętych efektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
3,5
4,0
4,5
5,0