Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Rysunek:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rysunek
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Blekiewicz <zblekiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogusława Koszałka <bkoszalka@zut.edu.pl>, Agnieszka Rek-Lipczyńska <areklipczynska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,01,00zaliczenie
laboratoriaL2 45 2,01,00zaliczenie
laboratoriaL3 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zdolności manualne potrzebne do wizualizacji własnych problemów artystycznych. Podstawowa wiedza dotycząca znajomości perspektywy, konstrukcji, kompozycji oraz technik rysunkowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej, pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.2
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Proporcje /relacja skali elementów względem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny/. -Światłocień /światło czynnikiem budującym formę, światło a destrukcja formy/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.27
T-L-3Przeglądy śródsemestralne.1
30
laboratoria
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.1
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Konstrukcje /perspektywa czołowa i boczna, napięcia kierunkowe/. -Perspektywa /niski i wysoki horyzont/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.20
T-L-3Układ przestrzenny zastany – plener -Perspektywa we wnętrzu /powietrzna, czołowa, boczna, żabia itd./ -Elementy przyrody /odniesienie się do aranżacji przestrzeni zewnętrznej/. Problemy: wartość ilościowa i jakościowa linii i plamy, światło czynnikiem modelującym przestrzeń, konstrukcja i modelunek światłocieniowy.21
T-L-4Zaliczenie przedmiotu.3
45
laboratoria
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.1
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Faktura /zróżnicowanie materii, opracowanie detalu/. -Kompozycja /otwarta, zamknięta/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.20
T-L-3Człowiek. Problematyka: anatomia, konstrukcja, ruch, gest, światłocień, forma, człowiek wobec otoczenia.21
T-L-4Zaliczenie przedmiotu.3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Praca własna.30
60
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-L-2Praca własna.15
60
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-L-2Praca własna.45
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. Przedmiotowe Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/04_U01
posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
PAWiO_1A_U07C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/04_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-1T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/04_U01
posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w rysunku.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w rysunku.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W rysunku formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. Pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie rysunku o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/04_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w rysunku.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w rysunku.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W rysunku formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. Pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną. Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie rysunku o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.

Literatura podstawowa

  1. Simblet Sarah, Rysunek. Podręcznik, Arkady, Warszawa, 2006
  2. K.Tessing, Techniki rysunku, WAF, Warszawa, 1982

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.2
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Proporcje /relacja skali elementów względem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny/. -Światłocień /światło czynnikiem budującym formę, światło a destrukcja formy/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.27
T-L-3Przeglądy śródsemestralne.1
30

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.1
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Konstrukcje /perspektywa czołowa i boczna, napięcia kierunkowe/. -Perspektywa /niski i wysoki horyzont/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.20
T-L-3Układ przestrzenny zastany – plener -Perspektywa we wnętrzu /powietrzna, czołowa, boczna, żabia itd./ -Elementy przyrody /odniesienie się do aranżacji przestrzeni zewnętrznej/. Problemy: wartość ilościowa i jakościowa linii i plamy, światło czynnikiem modelującym przestrzeń, konstrukcja i modelunek światłocieniowy.21
T-L-4Zaliczenie przedmiotu.3
45

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.1
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Faktura /zróżnicowanie materii, opracowanie detalu/. -Kompozycja /otwarta, zamknięta/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.20
T-L-3Człowiek. Problematyka: anatomia, konstrukcja, ruch, gest, światłocień, forma, człowiek wobec otoczenia.21
T-L-4Zaliczenie przedmiotu.3
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-2Praca własna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-L-2Praca własna.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-L-2Praca własna.45
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/04_U01posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U07posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej, pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.
Treści programoweT-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Proporcje /relacja skali elementów względem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny/. -Światłocień /światło czynnikiem budującym formę, światło a destrukcja formy/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.
T-L-3Układ przestrzenny zastany – plener -Perspektywa we wnętrzu /powietrzna, czołowa, boczna, żabia itd./ -Elementy przyrody /odniesienie się do aranżacji przestrzeni zewnętrznej/. Problemy: wartość ilościowa i jakościowa linii i plamy, światło czynnikiem modelującym przestrzeń, konstrukcja i modelunek światłocieniowy.
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Faktura /zróżnicowanie materii, opracowanie detalu/. -Kompozycja /otwarta, zamknięta/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. Przedmiotowe Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w rysunku.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w rysunku.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W rysunku formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. Pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie rysunku o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/04_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie umiejętności percepcji, kształcenie myślenia analitycznego i postawy kreacyjnej, pogłębianie wrażliwości na związki między skalą przedmiotów, kontrastem, kształtem, rytmem, bryłą, otoczeniem itp.
Treści programoweT-L-3Przeglądy śródsemestralne.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Proporcje /relacja skali elementów względem siebie oraz w stosunku do formatu płaszczyzny/. -Światłocień /światło czynnikiem budującym formę, światło a destrukcja formy/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Konstrukcje /perspektywa czołowa i boczna, napięcia kierunkowe/. -Perspektywa /niski i wysoki horyzont/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-4Zaliczenie przedmiotu.
T-L-3Układ przestrzenny zastany – plener -Perspektywa we wnętrzu /powietrzna, czołowa, boczna, żabia itd./ -Elementy przyrody /odniesienie się do aranżacji przestrzeni zewnętrznej/. Problemy: wartość ilościowa i jakościowa linii i plamy, światło czynnikiem modelującym przestrzeń, konstrukcja i modelunek światłocieniowy.
T-L-1Wykład informacyjny – zaznajomienie z podstawową terminologią związaną z konstrukcją rysunku na płaszczyźnie oraz technikami rysunkowymi. Omówienie kryteriów oceniania.
T-L-2Kompozycja układu przestrzennego. Wszystkie ćwiczenia poprzedza wykład problemowy. Problematyka: -Faktura /zróżnicowanie materii, opracowanie detalu/. -Kompozycja /otwarta, zamknięta/. Cykl ćwiczeń zakłada rozwój umiejętności notacji rysunkowych oraz możliwości kreacyjnych w odniesieniu do układu przestrzennego przy stosowaniu różnorodnych technik rysunkowych.
T-L-3Człowiek. Problematyka: anatomia, konstrukcja, ruch, gest, światłocień, forma, człowiek wobec otoczenia.
T-L-4Zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny Wykład problemowy Ćw. Przedmiotowe Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca – przegląd śródsemestralny, aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z indywidualną korektą, systematyczne przygotowanie do zajęć. Ocena podsumowująca – uwzględnia ocenę formującą, postęp w umiejętnościach warsztatowych oraz indywidualne zaangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna terminologi plastycznej. Nie proponuje własnej kreacji artystycznej. Nie potrafi dobierać właściwych środków plastycznych w budowaniu napięć kierunkowych, światłocieniowych i fakturowych w rysunku.
3,0W stopniu podstawowym zna terminologię plastyczną. Proponuje własną kreację artystyczną. Potrafi dobierać właściwe środki wyrazu w rysunku.
3,5Zyskuje większą świadomość w rozpoznawaniu i odtwarzaniu wewnętrznej konstrukcji brył trójwymiarowych. W rysunku formy wyraża własnymi środkami zamierzone idee.
4,0Proponuje własne pomysły w rozwiązywaniu zadań problemowych. Pogłębia wiedzę w zakresie form przestrzennych architektury wnętrza. Przejawia większą samodzielność artystyczną. Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością.
4,5Wyróżnia się aktywnością i samodzielnością. Wzbogaca swoje dokonania w zakresie rysunku o prace realizowane poza uczelnią.
5,0Jest naturalnie aktywny. Posiada intuicję plastyczną. Chętnie podejmuje wyzwania z zakresu innych dyscyplin artystycznych.