Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Technologie modelowania przestrzennego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie modelowania przestrzennego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Sztuk Wizualnych
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Szpener <mszpener@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Jackowiak <rjackowiak@zut.edu.pl>, Monika Szpener <mszpener@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 45 3,01,00zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zdolności manualne potrzebne do wizualizacji własnych problemów artystycznych.
W-2Podstawowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie umiejętności precyzyjnego budowania formy do funkcji.
C-2Swobodne operowanie skalą w realizacji projektu.
C-3Wykształcenie umiejetności posługiwania się wybranymi surowcami / materiami jako medium pracy twórczej.
C-4Doskonalenie umiejętności widzenia przestrzennego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11.Modelowanie na bazie formy wyjściowej - sześcian. Stymulowanie wrażliwości przestrzennej. Technika mieszana.14
T-L-22.Sytuacyjna kreacja autorska. Obiekt i jego forma inspirowana światem przyrody lub dorobkiemkulturowym. Formowanie w wybranych materiałach dobranych do funkcji. Pierwszy etap - szkice, rendery. Drugi etap - wykonanie modelu imitacyjnego.16
30
laboratoria
T-L-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.3
T-L-2Tworzenie struktury przestrzennej z materiałów miękkich. Forma a materia. Kształt i głębia.12
T-L-3Obiekt przestrzenny - modelowanie. Forma, faktura. Relacja między detalem a masą.12
T-L-4Dwie odmienne formy przestrzenne. Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem.15
T-L-5Zaliczenie przedmiotu.3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-11 Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-22 Praca własna.30
60
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-L-2Praca własna.45
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład wprowadzajacy poparty pokazem materiału pogladowego. Wykłady wprowadzajace. Cwiczenia praktyczne. Korekty.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedtawionych prac plastycznych zawierających świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzglednia poziom kreacji artystycznej, osobiste zangażowanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/12_W01
ma elementarną wiedzę w zakresie sposobu realizacji prac projektowych
PAWiO_1A_W10C-4, C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-1S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/B/12_W02
ma wiedzę z zakresu technik warsztatowych oraz znajomości podstawowych materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych
PAWiO_1A_W11C-4, C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/12_U01
posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
PAWiO_1A_U07C-4, C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/B/12_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-4, C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/12_W01
ma elementarną wiedzę w zakresie sposobu realizacji prac projektowych
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów.
3,0Na poziomie podstawowym opanował wiedzę, dotyczącą realizacji prac projektowych.
3,5Potrafi w sposób świadomy wykotrzystać wiedzę teoretyczną, zna zasady technologii.
4,0Posiada i potrafi w sposób trafny wykorzystać wiedzę, zgodnie z zasadami terminologii. Jest aktywny.
4,5W sposób wyróżniający na tle grupy realizuje swoje projekty w oparciu o poznane terminologie. Proces projektowy nie budzi zastrzeżeń i posiada cechy indywidualne.
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy, potrafi samodzielnie określić i dobrać środki realizacji. Jego projekty posiadają cechy indywidualnego stylu.
PAWiO_1A_S1/B/12_W02
ma wiedzę z zakresu technik warsztatowych oraz znajomości podstawowych materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów
3,0Na poziomie podstawowym opanował wiedzę, dotyczącą realizacji prac projektowych
3,5Potrafi w sposób świadomy wykotrzystać wiedzę teoretyczną, zna zasady technologii
4,0Posiada i potrafi w sposób trafny wykorzystać wiedzę, zgodnie z zasadami terminologii. Jest aktywny.
4,5W sposób wyróżniający na tle grupy realizuje swoje projekty w oparciu o poznane terminologie. Proces projektowy nie budzi zastrzeżeń i posiada cechy indywidualne.
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy, potrafi samodzielnie określić i dobrać środki realizacji. Jego projekty posiadają cechy indywidualnego stylu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/12_U01
posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
2,0Nie uczestniczy w zajęciach.Przedstawione prace nie spełniają podstawowych wymogów pod względem warsztatowym i artystycznym.
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań. Podstawowa wiedza w rozpoznawaniu i stosowaniu wybranych materiałów.Niesystematyczna praca negatywniwe odbijająca się na rozwoju predyspozycji indywidualnych.
3,5Kreacjia artystycznej na średnim poziomie. W sposób zadawalający szkoli warsztat artystyczny. Potrafi scharakteryzować i omówić wybraną technikę oraz wskazać jej zastosowanie.
4,0Potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną. Posiada dobry warsztat. Pracuje systematycznie i uczestniczy aktywnie w zajęciach.
4,5Jego prace w sposób wyróżniający są efektem systematycznej pracy. Udoskonala i wzbogaca własne środki wyrazu. Umie w sposób szybki i precyzyjny omówić swoje dokonania.
5,0Potrafi stworzyć niezależną kreację artystyczną.wyróżnia się bardzo dobrym warsztatem artystycznym, który wzbogaca o nowe media. Nie unika podejmowania nowych problemów artystycznej kreacji i złóżonej technologii w swoich pracach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/B/12_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Nie zna zasad i przepisów związanych z funkcjonowaniem praw autorskich, nie jest przygotowany do pracy zespołowej i nie potrafi dokonać prezentacji swej pracy.
3,0Wybiórczo zna zasady i podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, nie potrafi w sposób zadawalający zaprezentować i zanalizować swoją pracę, w spoób pobieżny ocenia działania innych osób.
3,5Posiada podstawowe lecz nieusystematyzowane wiadomosci w zakresie prawa autorskiego, w stopniu zadawalającym uczestniczy w pracach zespołowych. Jego wystąpienia oraz prezentacja prac jest niepełna.
4,0Dobrze zna zasady funkcjonoweania prawa autorskiego, przestrzega je. Posiada dobry kontakt z osobami współpracującymi w zaspole, w sposób umiejętny przeprowadza krytyczną analizę wyników własnych działań oraz innych osób.
4,5W sposób dobry a nawet bardzo dobry rozumie i stosuje zasady prawa autorskiego i ochrony dóbr przemysłowych. W sposób swobodny prezentuje swoje osiągnięcia twórcze. Poddaje w sposób przekonujący krytycznej analizie działania innych osób.
5,0Bardzo dobrze zna i przestrzega przepisy prawne, związane z prawem autorskim. Posiada zaawansowane umiejętności związane z funkcjonowaniem, w grupie jest liderem. Potrafi działać pod jej presją. W sposób konstruktywny przeprowadza analizę i poddaje umiejętnej krytyce działania innych osób.

Literatura podstawowa

  1. Ślesiński Wł., Technologia i techniki rzeźbienia, Arkady, Warszawa, 2006
  2. Hallgrimsson B., Prototyping and modelmaking for product design, Laurence King, London, 2012

Literatura dodatkowa

  1. 2+3D ogólnopolski kwartalnik projektowy, 2015
  2. Futu dwumiesięcznik projektowy, 2015

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11.Modelowanie na bazie formy wyjściowej - sześcian. Stymulowanie wrażliwości przestrzennej. Technika mieszana.14
T-L-22.Sytuacyjna kreacja autorska. Obiekt i jego forma inspirowana światem przyrody lub dorobkiemkulturowym. Formowanie w wybranych materiałach dobranych do funkcji. Pierwszy etap - szkice, rendery. Drugi etap - wykonanie modelu imitacyjnego.16
30

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.3
T-L-2Tworzenie struktury przestrzennej z materiałów miękkich. Forma a materia. Kształt i głębia.12
T-L-3Obiekt przestrzenny - modelowanie. Forma, faktura. Relacja między detalem a masą.12
T-L-4Dwie odmienne formy przestrzenne. Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem.15
T-L-5Zaliczenie przedmiotu.3
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-11 Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-22 Praca własna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-L-2Praca własna.45
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/12_W01ma elementarną wiedzę w zakresie sposobu realizacji prac projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Cel przedmiotuC-4Doskonalenie umiejętności widzenia przestrzennego.
C-2Swobodne operowanie skalą w realizacji projektu.
C-3Wykształcenie umiejetności posługiwania się wybranymi surowcami / materiami jako medium pracy twórczej.
C-1Rozwijanie umiejętności precyzyjnego budowania formy do funkcji.
Treści programoweT-L-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-L-3Obiekt przestrzenny - modelowanie. Forma, faktura. Relacja między detalem a masą.
T-L-2Tworzenie struktury przestrzennej z materiałów miękkich. Forma a materia. Kształt i głębia.
T-L-4Dwie odmienne formy przestrzenne. Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład wprowadzajacy poparty pokazem materiału pogladowego. Wykłady wprowadzajace. Cwiczenia praktyczne. Korekty.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedtawionych prac plastycznych zawierających świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzglednia poziom kreacji artystycznej, osobiste zangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów.
3,0Na poziomie podstawowym opanował wiedzę, dotyczącą realizacji prac projektowych.
3,5Potrafi w sposób świadomy wykotrzystać wiedzę teoretyczną, zna zasady technologii.
4,0Posiada i potrafi w sposób trafny wykorzystać wiedzę, zgodnie z zasadami terminologii. Jest aktywny.
4,5W sposób wyróżniający na tle grupy realizuje swoje projekty w oparciu o poznane terminologie. Proces projektowy nie budzi zastrzeżeń i posiada cechy indywidualne.
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy, potrafi samodzielnie określić i dobrać środki realizacji. Jego projekty posiadają cechy indywidualnego stylu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/12_W02ma wiedzę z zakresu technik warsztatowych oraz znajomości podstawowych materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
Cel przedmiotuC-4Doskonalenie umiejętności widzenia przestrzennego.
C-2Swobodne operowanie skalą w realizacji projektu.
C-3Wykształcenie umiejetności posługiwania się wybranymi surowcami / materiami jako medium pracy twórczej.
C-1Rozwijanie umiejętności precyzyjnego budowania formy do funkcji.
Treści programoweT-L-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-L-3Obiekt przestrzenny - modelowanie. Forma, faktura. Relacja między detalem a masą.
T-L-2Tworzenie struktury przestrzennej z materiałów miękkich. Forma a materia. Kształt i głębia.
T-L-4Dwie odmienne formy przestrzenne. Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład wprowadzajacy poparty pokazem materiału pogladowego. Wykłady wprowadzajace. Cwiczenia praktyczne. Korekty.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedtawionych prac plastycznych zawierających świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzglednia poziom kreacji artystycznej, osobiste zangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów
3,0Na poziomie podstawowym opanował wiedzę, dotyczącą realizacji prac projektowych
3,5Potrafi w sposób świadomy wykotrzystać wiedzę teoretyczną, zna zasady technologii
4,0Posiada i potrafi w sposób trafny wykorzystać wiedzę, zgodnie z zasadami terminologii. Jest aktywny.
4,5W sposób wyróżniający na tle grupy realizuje swoje projekty w oparciu o poznane terminologie. Proces projektowy nie budzi zastrzeżeń i posiada cechy indywidualne.
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy, potrafi samodzielnie określić i dobrać środki realizacji. Jego projekty posiadają cechy indywidualnego stylu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/12_U01posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U07posiada umiejętność sprawnego rysowania, rzeźbienia, malowania z użyciem różnych narzędzi, materiałów i technik, także komputerowych
Cel przedmiotuC-4Doskonalenie umiejętności widzenia przestrzennego.
C-2Swobodne operowanie skalą w realizacji projektu.
C-3Wykształcenie umiejetności posługiwania się wybranymi surowcami / materiami jako medium pracy twórczej.
C-1Rozwijanie umiejętności precyzyjnego budowania formy do funkcji.
Treści programoweT-L-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-L-3Obiekt przestrzenny - modelowanie. Forma, faktura. Relacja między detalem a masą.
T-L-2Tworzenie struktury przestrzennej z materiałów miękkich. Forma a materia. Kształt i głębia.
T-L-4Dwie odmienne formy przestrzenne. Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład wprowadzajacy poparty pokazem materiału pogladowego. Wykłady wprowadzajace. Cwiczenia praktyczne. Korekty.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedtawionych prac plastycznych zawierających świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzglednia poziom kreacji artystycznej, osobiste zangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie uczestniczy w zajęciach.Przedstawione prace nie spełniają podstawowych wymogów pod względem warsztatowym i artystycznym.
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań. Podstawowa wiedza w rozpoznawaniu i stosowaniu wybranych materiałów.Niesystematyczna praca negatywniwe odbijająca się na rozwoju predyspozycji indywidualnych.
3,5Kreacjia artystycznej na średnim poziomie. W sposób zadawalający szkoli warsztat artystyczny. Potrafi scharakteryzować i omówić wybraną technikę oraz wskazać jej zastosowanie.
4,0Potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną. Posiada dobry warsztat. Pracuje systematycznie i uczestniczy aktywnie w zajęciach.
4,5Jego prace w sposób wyróżniający są efektem systematycznej pracy. Udoskonala i wzbogaca własne środki wyrazu. Umie w sposób szybki i precyzyjny omówić swoje dokonania.
5,0Potrafi stworzyć niezależną kreację artystyczną.wyróżnia się bardzo dobrym warsztatem artystycznym, który wzbogaca o nowe media. Nie unika podejmowania nowych problemów artystycznej kreacji i złóżonej technologii w swoich pracach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/B/12_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-4Doskonalenie umiejętności widzenia przestrzennego.
C-2Swobodne operowanie skalą w realizacji projektu.
C-3Wykształcenie umiejetności posługiwania się wybranymi surowcami / materiami jako medium pracy twórczej.
C-1Rozwijanie umiejętności precyzyjnego budowania formy do funkcji.
Treści programoweT-L-1Wykład wprowadzajacy w opariu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów, technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-L-3Obiekt przestrzenny - modelowanie. Forma, faktura. Relacja między detalem a masą.
T-L-2Tworzenie struktury przestrzennej z materiałów miękkich. Forma a materia. Kształt i głębia.
T-L-4Dwie odmienne formy przestrzenne. Łączenie materiałów naturalnych z syntetycznymi. Operowanie transparentnością i walorem.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład wprowadzajacy poparty pokazem materiału pogladowego. Wykłady wprowadzajace. Cwiczenia praktyczne. Korekty.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na zajęciach. Systematyczność w korektach indywidualnych. Opanowanie warsztatu na poszczególnych etapach pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedtawionych prac plastycznych zawierających świadome łączenie teorii z praktyką. Uwzglednia poziom kreacji artystycznej, osobiste zangażowanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zasad i przepisów związanych z funkcjonowaniem praw autorskich, nie jest przygotowany do pracy zespołowej i nie potrafi dokonać prezentacji swej pracy.
3,0Wybiórczo zna zasady i podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, nie potrafi w sposób zadawalający zaprezentować i zanalizować swoją pracę, w spoób pobieżny ocenia działania innych osób.
3,5Posiada podstawowe lecz nieusystematyzowane wiadomosci w zakresie prawa autorskiego, w stopniu zadawalającym uczestniczy w pracach zespołowych. Jego wystąpienia oraz prezentacja prac jest niepełna.
4,0Dobrze zna zasady funkcjonoweania prawa autorskiego, przestrzega je. Posiada dobry kontakt z osobami współpracującymi w zaspole, w sposób umiejętny przeprowadza krytyczną analizę wyników własnych działań oraz innych osób.
4,5W sposób dobry a nawet bardzo dobry rozumie i stosuje zasady prawa autorskiego i ochrony dóbr przemysłowych. W sposób swobodny prezentuje swoje osiągnięcia twórcze. Poddaje w sposób przekonujący krytycznej analizie działania innych osób.
5,0Bardzo dobrze zna i przestrzega przepisy prawne, związane z prawem autorskim. Posiada zaawansowane umiejętności związane z funkcjonowaniem, w grupie jest liderem. Potrafi działać pod jej presją. W sposób konstruktywny przeprowadza analizę i poddaje umiejętnej krytyce działania innych osób.