Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Ergonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ergonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Tuszyński <Mariusz-Tuszynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mikołaj Koziak <mkoziak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Bez wymagań

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C-1 Nabycie podstawowej wiedzy o człowieku, o ograniczeniach jego sprawności fizycznej i sensorycznej oraz o czynnikach wpływających na jakość życia w środowisku zbudowanym.
C-2C-2 Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy ergonomicznej oraz kryteriów analizy ergonomicznej w projektowaniu architektury, aranżacji wnętrz i przestrzeni publicznych.
C-3C-3 Kształtowanie empatii w stosunku do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników przestrzeni.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wykłady ( wg treści programowych Prof. M. Czyńskiego ) T-W-1 ERGONOMIA - początki, cele i zadania; specjalizacje ergonomiczne i obszary zastosowań; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; ergonomia w projektowaniu architektonicznym i życiu codziennym użytkowników przestrzeni: ergonomia a BHP; nadzór nad warunkami pracy.2
T-W-2T-W-2 INŻYNIERSKA WIEDZA O LUDZKIM ORGANIŹMIE - endo- i egzogeniczne przyczyny zróżnicowania cech budowy ludzkiego ciała; kategorie niepełnosprawności ruchowej i sensorycznej człowieka; odwzorowania ludzkiego ciała - preracjonalne, klasyczne koncepcje piękna ludzkiego ciała; Modulor Le Corbusiera i jego krytyka.2
T-W-3T-W-3 ANTROPOMETRIA - Zasady pomiaru ludzkiego ciała; dane antropometryczne; atlasy polskie i europejskie; rozkład częstości występowania wymiarów i ich praktyczna interpretacja; fantomy; antropometria numeryczna.2
T-W-4T-W-4 BIOMECHANIKA - optymalne zakresy kątowe ruchów części ciała; rozkłady sił w pozycji stojącej i siedzącej; strefy podnoszenia przedmiotów; fizjologia pracy fizycznej i umysłowej - praca statyczna i dynamiczna; obciążenia pracą; zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz jego objawy; czynniki wpływające na zmęczenie.2
T-W-5T-W-5 FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁOWYCH - fizjologia percepcji wzrokowej; struktura pola widzenia, kąty i linie widzenia w pozycji stojącej i siedzącej; organizacja stanowiska pracy w polu widzenia; postrzeganie barw w polu widzenia.2
T-W-6T-W-6 DETERMINANTY SPRAWNOŚCI WIDZENIA - spostrzegawczość, ostrość widzenia, wrażliwość na kontrasty; złudzenia optyczne, cienie i zjawisko olśnienia.2
T-W-7T-W-7 POZYCJA SIEDZĄCA I SPRZĘT DO SIEDZENIA - biomechanika i fizjologia pozycji siedzącej przy pracy; warianty pozycji siedzącej; kryteria prawidłowej pozycji siedzącej; krzesło uniwersalne i fotel do pracy; kryteria ergonomiczne; specjalne i innowacyjne sprzęty do siedzenia.2
T-W-8T-W-8 OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI PRACY - zakresy optymalizacji; optymalna pozycja pracy (8 kryteriów); zasady ergonomiczności przestrzeni pracy rąk; optymalizacja przestrzeni widzenia; optymalizacja wysokości płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej i stojącej; pomieszczenia pracy, warunki oświetlenia, wentylacji, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.2
T-W-9T-W-9 STANOWISKO PRACY PRZY KOMPUTERZE - regulacje prawne; problemy zdrowotne; sposoby aranżacji stanowisk pracy; wytyczne ergonomiczne w projektowaniu stanowisk; zakresy regulacji parametrów sprzętów i mebli biurowych; tendencje w kształtowaniu środowiska pracy biurowej.2
T-W-10T-W-10 ŚRODOWISKO PRZESTRZENNE ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - karta praw osób niepełnosprawnych; warunki techniczne budownictwa w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych; przykłady nieprzystosowania przestrzeni publicznych i obiektów budowlanych; 7 zasad projektowania dla wszystkich (design for all); bariery architektoniczne i urbanistyczne; kryteria i standardy dostępności przestrzeni, systemy informacji wizualnej.2
T-W-11T-W-11 DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH - projektowanie synestetyczne; uwarunkowania orientacji i bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących; przejścia przez jezdnię; kształtowanie nawierzchni ciągów pieszych; standardy przystosowania przestrzeni.2
T-W-12T-W-12 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW - rozwiązania segregacyjne i integracyjne oraz zasady ich stosowania; schody zewnętrzne i pochylnie, warunki techniczne, detale konstrukcyjne; ukształtowanie wejść do budynków; konstrukcja i detale schodów wewnętrznych przystosowanych dla niepełnosprawnych; windy i urządzenia techniczne do pokonywania różnic poziomów.2
T-W-13T-W-13 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W OBIEKTACH - parametry powierzchni komunikacyjnych (pasy ruchu, pow. manewrowe); przedsionki, otwory drzwiowe; klasyfikacja, konstrukcja i przystosowanie drzwi wewnętrznych do osób niepełnosprawnych.2
T-W-14T-W-14 TEST SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ NA ZAJĘCIACH.2
T-W-15T-W-15 OMÓWIENIE TESTU I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1A-W-1 Obowiązkowy udział w wykładach30
A-W-2A-W-2 Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów (przygotowanie do zaliczenia w formie testu)30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/03_W01
posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
PAWiO_1A_W07C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/03_K01
ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
PAWiO_1A_K12C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/03_W01
posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
2,0nie ma wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
3,0ma pobieżną wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0ma wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0ma pełną wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/03_K01
ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
2,0nie ma świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
3,0ma pobieżną świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0ma dobrą świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0ma pałną świadomość świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych

Literatura podstawowa

  1. Czyński M., Ergonomia, Skrypt wykładów, Szczecin, 2009, www.maczynski.ps.pl
  2. Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Sfery pracy kończyn górnych. Wymiary., PKN, 1991, PN-91/N-08018
  3. Dane ergonomiczne do projektowania. Granice zasięgu rąk, wymiary., PKN, 1980, PN-80/N-08001
  4. Gediczka A., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, COIP.PIB, 2001
  5. Kuldschun H., Rossmann E., Budownictwo dla upośledzonych fizycznie, Arkady, Warszawa, 1980
  6. Schwartz, L., Skaradzińska, M., Bola, T., Vademecum projektanta - problemy osób niepełnosprawnych, IWP, Warszawa, 1991

Literatura dodatkowa

  1. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 2001
  2. Złowodzki M., O ergonomii i architekturze, Wydawnictwo PK, Kraków, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykłady ( wg treści programowych Prof. M. Czyńskiego ) T-W-1 ERGONOMIA - początki, cele i zadania; specjalizacje ergonomiczne i obszary zastosowań; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; ergonomia w projektowaniu architektonicznym i życiu codziennym użytkowników przestrzeni: ergonomia a BHP; nadzór nad warunkami pracy.2
T-W-2T-W-2 INŻYNIERSKA WIEDZA O LUDZKIM ORGANIŹMIE - endo- i egzogeniczne przyczyny zróżnicowania cech budowy ludzkiego ciała; kategorie niepełnosprawności ruchowej i sensorycznej człowieka; odwzorowania ludzkiego ciała - preracjonalne, klasyczne koncepcje piękna ludzkiego ciała; Modulor Le Corbusiera i jego krytyka.2
T-W-3T-W-3 ANTROPOMETRIA - Zasady pomiaru ludzkiego ciała; dane antropometryczne; atlasy polskie i europejskie; rozkład częstości występowania wymiarów i ich praktyczna interpretacja; fantomy; antropometria numeryczna.2
T-W-4T-W-4 BIOMECHANIKA - optymalne zakresy kątowe ruchów części ciała; rozkłady sił w pozycji stojącej i siedzącej; strefy podnoszenia przedmiotów; fizjologia pracy fizycznej i umysłowej - praca statyczna i dynamiczna; obciążenia pracą; zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz jego objawy; czynniki wpływające na zmęczenie.2
T-W-5T-W-5 FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁOWYCH - fizjologia percepcji wzrokowej; struktura pola widzenia, kąty i linie widzenia w pozycji stojącej i siedzącej; organizacja stanowiska pracy w polu widzenia; postrzeganie barw w polu widzenia.2
T-W-6T-W-6 DETERMINANTY SPRAWNOŚCI WIDZENIA - spostrzegawczość, ostrość widzenia, wrażliwość na kontrasty; złudzenia optyczne, cienie i zjawisko olśnienia.2
T-W-7T-W-7 POZYCJA SIEDZĄCA I SPRZĘT DO SIEDZENIA - biomechanika i fizjologia pozycji siedzącej przy pracy; warianty pozycji siedzącej; kryteria prawidłowej pozycji siedzącej; krzesło uniwersalne i fotel do pracy; kryteria ergonomiczne; specjalne i innowacyjne sprzęty do siedzenia.2
T-W-8T-W-8 OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI PRACY - zakresy optymalizacji; optymalna pozycja pracy (8 kryteriów); zasady ergonomiczności przestrzeni pracy rąk; optymalizacja przestrzeni widzenia; optymalizacja wysokości płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej i stojącej; pomieszczenia pracy, warunki oświetlenia, wentylacji, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.2
T-W-9T-W-9 STANOWISKO PRACY PRZY KOMPUTERZE - regulacje prawne; problemy zdrowotne; sposoby aranżacji stanowisk pracy; wytyczne ergonomiczne w projektowaniu stanowisk; zakresy regulacji parametrów sprzętów i mebli biurowych; tendencje w kształtowaniu środowiska pracy biurowej.2
T-W-10T-W-10 ŚRODOWISKO PRZESTRZENNE ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - karta praw osób niepełnosprawnych; warunki techniczne budownictwa w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych; przykłady nieprzystosowania przestrzeni publicznych i obiektów budowlanych; 7 zasad projektowania dla wszystkich (design for all); bariery architektoniczne i urbanistyczne; kryteria i standardy dostępności przestrzeni, systemy informacji wizualnej.2
T-W-11T-W-11 DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH - projektowanie synestetyczne; uwarunkowania orientacji i bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących; przejścia przez jezdnię; kształtowanie nawierzchni ciągów pieszych; standardy przystosowania przestrzeni.2
T-W-12T-W-12 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW - rozwiązania segregacyjne i integracyjne oraz zasady ich stosowania; schody zewnętrzne i pochylnie, warunki techniczne, detale konstrukcyjne; ukształtowanie wejść do budynków; konstrukcja i detale schodów wewnętrznych przystosowanych dla niepełnosprawnych; windy i urządzenia techniczne do pokonywania różnic poziomów.2
T-W-13T-W-13 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W OBIEKTACH - parametry powierzchni komunikacyjnych (pasy ruchu, pow. manewrowe); przedsionki, otwory drzwiowe; klasyfikacja, konstrukcja i przystosowanie drzwi wewnętrznych do osób niepełnosprawnych.2
T-W-14T-W-14 TEST SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ NA ZAJĘCIACH.2
T-W-15T-W-15 OMÓWIENIE TESTU I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1A-W-1 Obowiązkowy udział w wykładach30
A-W-2A-W-2 Studiowanie literatury i przyswojenie wiedzy z wykładów (przygotowanie do zaliczenia w formie testu)30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/03_W01posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W07posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1C-1 Nabycie podstawowej wiedzy o człowieku, o ograniczeniach jego sprawności fizycznej i sensorycznej oraz o czynnikach wpływających na jakość życia w środowisku zbudowanym.
C-2C-2 Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy ergonomicznej oraz kryteriów analizy ergonomicznej w projektowaniu architektury, aranżacji wnętrz i przestrzeni publicznych.
C-3C-3 Kształtowanie empatii w stosunku do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników przestrzeni.
Treści programoweT-W-1Wykłady ( wg treści programowych Prof. M. Czyńskiego ) T-W-1 ERGONOMIA - początki, cele i zadania; specjalizacje ergonomiczne i obszary zastosowań; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; ergonomia w projektowaniu architektonicznym i życiu codziennym użytkowników przestrzeni: ergonomia a BHP; nadzór nad warunkami pracy.
T-W-3T-W-3 ANTROPOMETRIA - Zasady pomiaru ludzkiego ciała; dane antropometryczne; atlasy polskie i europejskie; rozkład częstości występowania wymiarów i ich praktyczna interpretacja; fantomy; antropometria numeryczna.
T-W-2T-W-2 INŻYNIERSKA WIEDZA O LUDZKIM ORGANIŹMIE - endo- i egzogeniczne przyczyny zróżnicowania cech budowy ludzkiego ciała; kategorie niepełnosprawności ruchowej i sensorycznej człowieka; odwzorowania ludzkiego ciała - preracjonalne, klasyczne koncepcje piękna ludzkiego ciała; Modulor Le Corbusiera i jego krytyka.
T-W-4T-W-4 BIOMECHANIKA - optymalne zakresy kątowe ruchów części ciała; rozkłady sił w pozycji stojącej i siedzącej; strefy podnoszenia przedmiotów; fizjologia pracy fizycznej i umysłowej - praca statyczna i dynamiczna; obciążenia pracą; zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz jego objawy; czynniki wpływające na zmęczenie.
T-W-5T-W-5 FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁOWYCH - fizjologia percepcji wzrokowej; struktura pola widzenia, kąty i linie widzenia w pozycji stojącej i siedzącej; organizacja stanowiska pracy w polu widzenia; postrzeganie barw w polu widzenia.
T-W-6T-W-6 DETERMINANTY SPRAWNOŚCI WIDZENIA - spostrzegawczość, ostrość widzenia, wrażliwość na kontrasty; złudzenia optyczne, cienie i zjawisko olśnienia.
T-W-7T-W-7 POZYCJA SIEDZĄCA I SPRZĘT DO SIEDZENIA - biomechanika i fizjologia pozycji siedzącej przy pracy; warianty pozycji siedzącej; kryteria prawidłowej pozycji siedzącej; krzesło uniwersalne i fotel do pracy; kryteria ergonomiczne; specjalne i innowacyjne sprzęty do siedzenia.
T-W-8T-W-8 OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI PRACY - zakresy optymalizacji; optymalna pozycja pracy (8 kryteriów); zasady ergonomiczności przestrzeni pracy rąk; optymalizacja przestrzeni widzenia; optymalizacja wysokości płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej i stojącej; pomieszczenia pracy, warunki oświetlenia, wentylacji, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
T-W-9T-W-9 STANOWISKO PRACY PRZY KOMPUTERZE - regulacje prawne; problemy zdrowotne; sposoby aranżacji stanowisk pracy; wytyczne ergonomiczne w projektowaniu stanowisk; zakresy regulacji parametrów sprzętów i mebli biurowych; tendencje w kształtowaniu środowiska pracy biurowej.
T-W-10T-W-10 ŚRODOWISKO PRZESTRZENNE ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - karta praw osób niepełnosprawnych; warunki techniczne budownictwa w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych; przykłady nieprzystosowania przestrzeni publicznych i obiektów budowlanych; 7 zasad projektowania dla wszystkich (design for all); bariery architektoniczne i urbanistyczne; kryteria i standardy dostępności przestrzeni, systemy informacji wizualnej.
T-W-11T-W-11 DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH - projektowanie synestetyczne; uwarunkowania orientacji i bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących; przejścia przez jezdnię; kształtowanie nawierzchni ciągów pieszych; standardy przystosowania przestrzeni.
T-W-12T-W-12 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW - rozwiązania segregacyjne i integracyjne oraz zasady ich stosowania; schody zewnętrzne i pochylnie, warunki techniczne, detale konstrukcyjne; ukształtowanie wejść do budynków; konstrukcja i detale schodów wewnętrznych przystosowanych dla niepełnosprawnych; windy i urządzenia techniczne do pokonywania różnic poziomów.
T-W-13T-W-13 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W OBIEKTACH - parametry powierzchni komunikacyjnych (pasy ruchu, pow. manewrowe); przedsionki, otwory drzwiowe; klasyfikacja, konstrukcja i przystosowanie drzwi wewnętrznych do osób niepełnosprawnych.
T-W-14T-W-14 TEST SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ NA ZAJĘCIACH.
T-W-15T-W-15 OMÓWIENIE TESTU I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
3,0ma pobieżną wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0ma wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0ma pełną wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/03_K01ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1C-1 Nabycie podstawowej wiedzy o człowieku, o ograniczeniach jego sprawności fizycznej i sensorycznej oraz o czynnikach wpływających na jakość życia w środowisku zbudowanym.
C-2C-2 Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy ergonomicznej oraz kryteriów analizy ergonomicznej w projektowaniu architektury, aranżacji wnętrz i przestrzeni publicznych.
C-3C-3 Kształtowanie empatii w stosunku do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników przestrzeni.
Treści programoweT-W-1Wykłady ( wg treści programowych Prof. M. Czyńskiego ) T-W-1 ERGONOMIA - początki, cele i zadania; specjalizacje ergonomiczne i obszary zastosowań; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; ergonomia w projektowaniu architektonicznym i życiu codziennym użytkowników przestrzeni: ergonomia a BHP; nadzór nad warunkami pracy.
T-W-3T-W-3 ANTROPOMETRIA - Zasady pomiaru ludzkiego ciała; dane antropometryczne; atlasy polskie i europejskie; rozkład częstości występowania wymiarów i ich praktyczna interpretacja; fantomy; antropometria numeryczna.
T-W-2T-W-2 INŻYNIERSKA WIEDZA O LUDZKIM ORGANIŹMIE - endo- i egzogeniczne przyczyny zróżnicowania cech budowy ludzkiego ciała; kategorie niepełnosprawności ruchowej i sensorycznej człowieka; odwzorowania ludzkiego ciała - preracjonalne, klasyczne koncepcje piękna ludzkiego ciała; Modulor Le Corbusiera i jego krytyka.
T-W-4T-W-4 BIOMECHANIKA - optymalne zakresy kątowe ruchów części ciała; rozkłady sił w pozycji stojącej i siedzącej; strefy podnoszenia przedmiotów; fizjologia pracy fizycznej i umysłowej - praca statyczna i dynamiczna; obciążenia pracą; zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz jego objawy; czynniki wpływające na zmęczenie.
T-W-5T-W-5 FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁOWYCH - fizjologia percepcji wzrokowej; struktura pola widzenia, kąty i linie widzenia w pozycji stojącej i siedzącej; organizacja stanowiska pracy w polu widzenia; postrzeganie barw w polu widzenia.
T-W-6T-W-6 DETERMINANTY SPRAWNOŚCI WIDZENIA - spostrzegawczość, ostrość widzenia, wrażliwość na kontrasty; złudzenia optyczne, cienie i zjawisko olśnienia.
T-W-7T-W-7 POZYCJA SIEDZĄCA I SPRZĘT DO SIEDZENIA - biomechanika i fizjologia pozycji siedzącej przy pracy; warianty pozycji siedzącej; kryteria prawidłowej pozycji siedzącej; krzesło uniwersalne i fotel do pracy; kryteria ergonomiczne; specjalne i innowacyjne sprzęty do siedzenia.
T-W-8T-W-8 OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI PRACY - zakresy optymalizacji; optymalna pozycja pracy (8 kryteriów); zasady ergonomiczności przestrzeni pracy rąk; optymalizacja przestrzeni widzenia; optymalizacja wysokości płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej i stojącej; pomieszczenia pracy, warunki oświetlenia, wentylacji, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
T-W-9T-W-9 STANOWISKO PRACY PRZY KOMPUTERZE - regulacje prawne; problemy zdrowotne; sposoby aranżacji stanowisk pracy; wytyczne ergonomiczne w projektowaniu stanowisk; zakresy regulacji parametrów sprzętów i mebli biurowych; tendencje w kształtowaniu środowiska pracy biurowej.
T-W-10T-W-10 ŚRODOWISKO PRZESTRZENNE ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - karta praw osób niepełnosprawnych; warunki techniczne budownictwa w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych; przykłady nieprzystosowania przestrzeni publicznych i obiektów budowlanych; 7 zasad projektowania dla wszystkich (design for all); bariery architektoniczne i urbanistyczne; kryteria i standardy dostępności przestrzeni, systemy informacji wizualnej.
T-W-11T-W-11 DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH - projektowanie synestetyczne; uwarunkowania orientacji i bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących; przejścia przez jezdnię; kształtowanie nawierzchni ciągów pieszych; standardy przystosowania przestrzeni.
T-W-12T-W-12 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW - rozwiązania segregacyjne i integracyjne oraz zasady ich stosowania; schody zewnętrzne i pochylnie, warunki techniczne, detale konstrukcyjne; ukształtowanie wejść do budynków; konstrukcja i detale schodów wewnętrznych przystosowanych dla niepełnosprawnych; windy i urządzenia techniczne do pokonywania różnic poziomów.
T-W-13T-W-13 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W OBIEKTACH - parametry powierzchni komunikacyjnych (pasy ruchu, pow. manewrowe); przedsionki, otwory drzwiowe; klasyfikacja, konstrukcja i przystosowanie drzwi wewnętrznych do osób niepełnosprawnych.
T-W-14T-W-14 TEST SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ NA ZAJĘCIACH.
T-W-15T-W-15 OMÓWIENIE TESTU I PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów następuje na podstawie listy obecności oraz testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
3,0ma pobieżną świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
3,5ocena pośrednia między 3,0 a 4,0
4,0ma dobrą świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
4,5ocena pośrednia między 4,0 a 5,0
5,0ma pałną świadomość świadomości potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych