Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 90 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończenie 5 semestru studiów architektura wnętrz i ogrodów.
W-2Umiejętność obsługi programu AutoCAd lub ArchiCAD.
W-3Umiejętność wykonania wizualizacji wnętrza.
W-4Zdolność do swobodnej wypowiedzi na temat własnej pracy projektowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie praktycznej umiejętności wykonowania inwentaryzacji i na jej podstawie projektu wnętrz lub ogrodu.
C-2Zapoznanie się ze specyfiką pracy biurowej i pracą w grupie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.1
T-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.1
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.1
3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Pomiary pomieszczeń na budowie.10
A-PR-2Wykonywanie analiz projektowych, kwerenda bibliograficzna i ikonograficzna w poszukiwaniu inspiracji.10
A-PR-3Wykonanie odręcznego rysunku pomiarowego z naniesieniem linii wymiarowych i opisów uszczegółowiających.20
A-PR-4Naniesienie dokonanych pomiarów na rysunek elektroniczny AutoCAD, ArchiCAD.20
A-PR-5Twórcze prace projektowe - szkice i wybór najkorzystniejszych rozwiązań.20
A-PR-6Dyskusja o projekcie, argumentacja na rzecz przyjętych rozwiązań.10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu i projektu. Wymagana jest opinia pracodawcy o poziomie przygotowania studenta do pracy w zawodzie oraz proponowane sposoby doskonalenia zawodowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/E/02_W01
Ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
PAWiO_1A_W11C-1T-PR-2, T-PR-3, T-PR-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/E/02_U01
Jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim.
PAWiO_1A_U18, PAWiO_1A_U19C-2T-PR-2, T-PR-3, T-PR-1M-1S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/E/02_U02
Potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze).
PAWiO_1A_U22C-1T-PR-2, T-PR-3, T-PR-1M-1S-1
PAWiO_1A_S1/E/02_U03
Potrafi w praktyce zawodowej zastosować zasady bhp.
PAWiO_1A_U25C-1, C-2T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/E/02_K01
Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej.
PAWiO_1A_K04C-2T-PR-2, T-PR-3, T-PR-1M-1S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/E/02_K02
Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej, a także ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za dokonaną inwentaryzację, decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie. Dzięki praktyce nabiera kompetencji do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, śmiałości do wyrażania swoich poglądów.
PAWiO_1A_K04, PAWiO_1A_K02, PAWiO_1A_K10C-1T-PR-2, T-PR-3, T-PR-1M-1S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/E/02_K03
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04C-2T-PR-2, T-PR-3, T-PR-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/E/02_W01
Ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz iich bezpośredniego otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/E/02_U01
Jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim.
2,0
3,0Posiada w stopniu dostatecznym umiejętność do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/E/02_U02
Potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze).
2,0
3,0W stopniu dostatecznym potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze).
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/E/02_U03
Potrafi w praktyce zawodowej zastosować zasady bhp.
2,0
3,0Potrafi w stopniu podstawowym w praktyce zawodowej zastosować zasady bhp.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/E/02_K01
Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej.
2,0
3,0Wykazuje się odpowiedzialnością za własną pracę w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/E/02_K02
Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej, a także ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za dokonaną inwentaryzację, decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie. Dzięki praktyce nabiera kompetencji do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, śmiałości do wyrażania swoich poglądów.
2,0
3,0Posiada podstawową świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za dokonaną inwentaryzację, decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/E/02_K03
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
2,0
3,0w stopniu dostatecznym jest odpowiedzialny za pracę, zachowuje się profesjonalnie, porzestrzega etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Vademecum projektanta, Archi-Plus, Kraków, 2009, III, ISBN 978-83-60884-01-0

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.1
T-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.1
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.1
3

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Pomiary pomieszczeń na budowie.10
A-PR-2Wykonywanie analiz projektowych, kwerenda bibliograficzna i ikonograficzna w poszukiwaniu inspiracji.10
A-PR-3Wykonanie odręcznego rysunku pomiarowego z naniesieniem linii wymiarowych i opisów uszczegółowiających.20
A-PR-4Naniesienie dokonanych pomiarów na rysunek elektroniczny AutoCAD, ArchiCAD.20
A-PR-5Twórcze prace projektowe - szkice i wybór najkorzystniejszych rozwiązań.20
A-PR-6Dyskusja o projekcie, argumentacja na rzecz przyjętych rozwiązań.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_W01Ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
Cel przedmiotuC-1Nabycie praktycznej umiejętności wykonowania inwentaryzacji i na jej podstawie projektu wnętrz lub ogrodu.
Treści programoweT-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu i projektu. Wymagana jest opinia pracodawcy o poziomie przygotowania studenta do pracy w zawodzie oraz proponowane sposoby doskonalenia zawodowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz iich bezpośredniego otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_U01Jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U18posiada podstawową umiejętność projektowania wnętrz architektonicznych
PAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się ze specyfiką pracy biurowej i pracą w grupie.
Treści programoweT-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu i projektu. Wymagana jest opinia pracodawcy o poziomie przygotowania studenta do pracy w zawodzie oraz proponowane sposoby doskonalenia zawodowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada w stopniu dostatecznym umiejętność do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_U02Potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U22potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze)
Cel przedmiotuC-1Nabycie praktycznej umiejętności wykonowania inwentaryzacji i na jej podstawie projektu wnętrz lub ogrodu.
Treści programoweT-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_U03Potrafi w praktyce zawodowej zastosować zasady bhp.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U25potrafi w praktyce zastosować zasady bhp
Cel przedmiotuC-1Nabycie praktycznej umiejętności wykonowania inwentaryzacji i na jej podstawie projektu wnętrz lub ogrodu.
C-2Zapoznanie się ze specyfiką pracy biurowej i pracą w grupie.
Treści programoweT-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi w stopniu podstawowym w praktyce zawodowej zastosować zasady bhp.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_K01Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się ze specyfiką pracy biurowej i pracą w grupie.
Treści programoweT-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu i projektu. Wymagana jest opinia pracodawcy o poziomie przygotowania studenta do pracy w zawodzie oraz proponowane sposoby doskonalenia zawodowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje się odpowiedzialnością za własną pracę w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_K02Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej, a także ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za dokonaną inwentaryzację, decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie. Dzięki praktyce nabiera kompetencji do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, śmiałości do wyrażania swoich poglądów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K02jest gotowy do pracy w zespole branżowym i międzybranżowym, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nim
PAWiO_1A_K10ma świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie
Cel przedmiotuC-1Nabycie praktycznej umiejętności wykonowania inwentaryzacji i na jej podstawie projektu wnętrz lub ogrodu.
Treści programoweT-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zalicznenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu i projektu. Wymagana jest opinia pracodawcy o poziomie przygotowania studenta do pracy w zawodzie oraz proponowane sposoby doskonalenia zawodowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową świadomość funkcjonowania uwarunkowań formalno-prawnych, etycznych oraz odpowiedzialności projektanta za dokonaną inwentaryzację, decyzje podjęte w procesie projektowym i wykonawstwie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/02_K03jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się ze specyfiką pracy biurowej i pracą w grupie.
Treści programoweT-PR-2Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza mieszkalnego na podstawie inwentaryzacji.
T-PR-3Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrz z rozwinięciami ścian i wizualizacją. Przedstawienie projektu inwestorowi.
T-PR-1Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wnętrz do adaptacji. Dokonanie pomiarów przy użyciu przyrządów mierniczych, rozrys rzutów i przekrojów, rozwinięcia ścian, wymiarowanie.
Metody nauczaniaM-1Objaśnienia, wyjaśnienia metod pomiarów. Rysowanie odręczne, szkicowanie. Metody programowe z użyciem komputera. Metody projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyk na podstawie przygotowanego sprawozdania w formie skoroszytu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym jest odpowiedzialny za pracę, zachowuje się profesjonalnie, porzestrzega etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0