Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Rewitalizacja zespołów miejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rewitalizacja zespołów miejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 23 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 30 2,00,56zaliczenie
projektyP8 30 5,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student zaliczył poprzedni semestr.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do tworzenia projektów rewaloryzacji w historycznych układach urbanistycznych – przekształceń, rozbudowy i adaptacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Praca projektowa indywidualna i grupowa, której celem jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i specyfiką obszarów zabytkowych, przeprowadzeniem analiz źródeł archiwalnych.30
30
wykłady
T-W-1Omówienie zagadnień dotyczących projektowania na obszarach historycznych zespołów, z wprowadzaniem nowych rozwiązań, adaptacją istniejących, z analizą przykładów zagranicznych.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Zakres ćwiczeń: Analiza kompozycyjna, przestrzenna i funkcjonalan historycznych zespołów. Propozycja wymagań dla opracowania projektów.30
A-P-2Praca indywidualna.120
150
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Praca indywidualna.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prace analityczne odnoszące się do wymagań i zakresu merytorycznego prac prokektowych.
M-2Koncepcje syntetyczne odnoszące się do najważniejszych wymagań lokalizacyjnych, sąsiedztwa, programu funkcjonalnego i charakteru przestrzennego dawnych zespołów zabudowy.
M-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obecność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: indywidualna ocena studenta w ramach oparcowania analizy historyczno-urbanistycznej (sem.1)
S-3Ocena podsumowująca: ocena projektu (sem.2)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/18A_W01
zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
PAWiO_1A_W15C-1T-W-1M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/18A_U01
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
PAWiO_1A_U30C-1T-P-1M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/18A_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz , podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K06C-1T-W-1, T-P-1M-1, M-2, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/18A_W01
zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/18A_U01
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
2,0
3,0Student posiada w stopniu dostatecznym umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/18A_K01
popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz , podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi przekazać zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa, 1985
 2. Paszkowski Z., Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie Starego Miasta w Szczecinie, Szczecin, 2008
 3. Frycz J., Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, PWN, Warszawa, 1975
 4. Kadłuczka A., Ochrona zabytków architektury. T.1, Rozwój doktryn i teorii (vademecum), Kraków, 2000
 5. Kłosek-Kozłowska D., Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Warszawa, 2007
 6. Kosiński W., Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Kraków, 2000
 7. Latour S., Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim, PWN, Warszawa-Poznań, 1981
 8. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław, 1994
 9. Pawlicki B.M., Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce, Kraków, 1993
 10. Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Arkady, Warszawa, 1984
 11. Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków, 1996

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Praca projektowa indywidualna i grupowa, której celem jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i specyfiką obszarów zabytkowych, przeprowadzeniem analiz źródeł archiwalnych.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie zagadnień dotyczących projektowania na obszarach historycznych zespołów, z wprowadzaniem nowych rozwiązań, adaptacją istniejących, z analizą przykładów zagranicznych.30
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Zakres ćwiczeń: Analiza kompozycyjna, przestrzenna i funkcjonalan historycznych zespołów. Propozycja wymagań dla opracowania projektów.30
A-P-2Praca indywidualna.120
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Praca indywidualna.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/18A_W01zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W15zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do tworzenia projektów rewaloryzacji w historycznych układach urbanistycznych – przekształceń, rozbudowy i adaptacji.
Treści programoweT-W-1Omówienie zagadnień dotyczących projektowania na obszarach historycznych zespołów, z wprowadzaniem nowych rozwiązań, adaptacją istniejących, z analizą przykładów zagranicznych.
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
M-4Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: obecność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu tematyki.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/18A_U01posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U30posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do tworzenia projektów rewaloryzacji w historycznych układach urbanistycznych – przekształceń, rozbudowy i adaptacji.
Treści programoweT-P-1Praca projektowa indywidualna i grupowa, której celem jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i specyfiką obszarów zabytkowych, przeprowadzeniem analiz źródeł archiwalnych.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne odnoszące się do wymagań i zakresu merytorycznego prac prokektowych.
M-2Koncepcje syntetyczne odnoszące się do najważniejszych wymagań lokalizacyjnych, sąsiedztwa, programu funkcjonalnego i charakteru przestrzennego dawnych zespołów zabudowy.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: indywidualna ocena studenta w ramach oparcowania analizy historyczno-urbanistycznej (sem.1)
S-3Ocena podsumowująca: ocena projektu (sem.2)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada w stopniu dostatecznym umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/18A_K01popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz , podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do tworzenia projektów rewaloryzacji w historycznych układach urbanistycznych – przekształceń, rozbudowy i adaptacji.
Treści programoweT-W-1Omówienie zagadnień dotyczących projektowania na obszarach historycznych zespołów, z wprowadzaniem nowych rozwiązań, adaptacją istniejących, z analizą przykładów zagranicznych.
T-P-1Praca projektowa indywidualna i grupowa, której celem jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami i specyfiką obszarów zabytkowych, przeprowadzeniem analiz źródeł archiwalnych.
Metody nauczaniaM-1Prace analityczne odnoszące się do wymagań i zakresu merytorycznego prac prokektowych.
M-2Koncepcje syntetyczne odnoszące się do najważniejszych wymagań lokalizacyjnych, sąsiedztwa, programu funkcjonalnego i charakteru przestrzennego dawnych zespołów zabudowy.
M-4Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: indywidualna ocena studenta w ramach oparcowania analizy historyczno-urbanistycznej (sem.1)
S-1Ocena formująca: obecność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi przekazać zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały.
3,5
4,0
4,5
5,0