Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni otoczenia rezydencji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni otoczenia rezydencji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 22 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 30 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 30 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z przedmiotu Historia wnętrz i ogrodów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności podstaw konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia
C-2Wykształcenie umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, w tym źródeł kartograficznych, ikonograficznych i opisowych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
C-3Ukształtowanie świadomości ciągłości kulturowej krajobrazu i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń.
C-4Ukształtowanie umiejętności oceny wartości kulturowej krajobrazu, a w szczególności obiektów zabytkowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia, cz.1: kwerenda archiwalna4
T-A-2Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.2: wizja lokalna2
T-A-3Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.3 zapis stanu isteniejącego4
T-A-4Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestzreni otoczenia, cz.4: studia analityczne6
T-A-5Projekt rewaloryzacji wybranego, zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.5 studia koncepcyjne6
T-A-6Projekt rewaloryzacji wybranego, zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.6 projekt rewaloryzacji wybranego fragmentu założenia8
30
wykłady
T-W-1Karta Florencka2
T-W-2Formalno-prawne aspekty ochrony zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia4
T-W-3Standardy utrzymania i użytkowania zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia4
T-W-4Realizacje zagraniczne cz.12
T-W-5Realizacje zagraniczne cz.22
T-W-6Rekonstrukcje najstarszych ogrodów na ziemiach polskich: Wawel, Malbork2
T-W-7Realizacje wg projektów G. Ciołka: Puławy, Nieborów,2
T-W-8Realizacje wg projektów G. Ciołka: Arkadia, Rogalin,2
T-W-9Realizacje wg projektów G.Ciołka: Pieskowa Skała, Wilanów2
T-W-10Realizacje wg projektów L.Majdeckiego: Łazienki Królweskie, Obory, Opinogóra2
T-W-11Realizacje wg projektów J.Bogdanowskiego: Zamek królewski w Warszawie, Planty w Krakowie2
T-W-12Rewaloryzacja ogrodu Branickich w Białymstoku2
T-W-13Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów rezydencjonalnych na Pomorzu Zachodnim: Świerzno, Przelewice2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Gromadzenie materiałów archiwalnych.35
A-A-3Wykonanie inwetaryzacji terenu i inwntaryzacji fotograficznej.20
A-A-4Przygotowanie do przeglądu.15
A-A-5Przygotowanie plansz.20
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.15
A-W-3Przegląd wskazanej literatury.10
A-W-4Konsultacje.5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia przedmiotowe i projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu semestralnego (plansze projektowe i część opisowa)
S-3Ocena formująca: przegląd międzysemestralny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/17B_W01
zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia oraz metody gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_W15C-3, C-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/17B_U01
posiada umiejetność opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury
PAWiO_1A_U12C-2T-A-3M-3, M-1S-3, S-2
PAWiO_1A_S1/D/17B_U02
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_U30C-4T-A-3M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/17B_K01
popularyzuje wiedzę o zabytkowych założeniach przestrzeni otoczenia, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K06C-3M-2, M-3, M-1S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/17B_W01
zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia oraz metody gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student zna ogólne formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/17B_U01
posiada umiejetność opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić pod kierunkiem podstawowe studia i analizy niezbędne do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/D/17B_U02
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym zastosować wiedzę nabytą z przedmiotu do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/17B_K01
popularyzuje wiedzę o zabytkowych założeniach przestrzeni otoczenia, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
2,0
3,0Student czasem podejmuje starania, aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób zrozumiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Karta Florencka, strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 1981
 2. Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne, Warszawa, 2000
 3. Bogdanowski J., Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, Kraków, 1996
 4. Ciołek G., Ogrody polskie, wyd. II uzup. J.Bogdanowski, Warszawa, 1978
 5. Gwizdałowna J., Ogród królewski na Wawelu [w:] Królewskie ogrody w Polsce s.61-85, Warszawa, 2001
 6. Majdecki L., Historia ogrodów, Warszawa, 1981
 7. Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa, 1993
 8. Mitkowska A., Fabijanowska K., Uruska-Suszek D., Zachariasz A., Tor K., Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez AWRSP, OOZK, Warszawa, 1994
 9. Nieciecki J., Rewaloryzacja ogrodu Branickich w Białymstoku. Ogród dolny - zakres i rodzaj prac rewaloryzacyjnych [w:] www.ogrodbranickich.bialystok.pl, 2014
 10. Patoczka P., Studium systemu pojęć stosowanych w rewaloryzacji krajobrazu, PK, Kraków, 1987
 11. Zachariasz A., Zabytkowe ogrody - problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle Karty Weneckiej, 2011

Literatura dodatkowa

 1. Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia, cz.1: kwerenda archiwalna4
T-A-2Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.2: wizja lokalna2
T-A-3Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.3 zapis stanu isteniejącego4
T-A-4Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestzreni otoczenia, cz.4: studia analityczne6
T-A-5Projekt rewaloryzacji wybranego, zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.5 studia koncepcyjne6
T-A-6Projekt rewaloryzacji wybranego, zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.6 projekt rewaloryzacji wybranego fragmentu założenia8
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Karta Florencka2
T-W-2Formalno-prawne aspekty ochrony zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia4
T-W-3Standardy utrzymania i użytkowania zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia4
T-W-4Realizacje zagraniczne cz.12
T-W-5Realizacje zagraniczne cz.22
T-W-6Rekonstrukcje najstarszych ogrodów na ziemiach polskich: Wawel, Malbork2
T-W-7Realizacje wg projektów G. Ciołka: Puławy, Nieborów,2
T-W-8Realizacje wg projektów G. Ciołka: Arkadia, Rogalin,2
T-W-9Realizacje wg projektów G.Ciołka: Pieskowa Skała, Wilanów2
T-W-10Realizacje wg projektów L.Majdeckiego: Łazienki Królweskie, Obory, Opinogóra2
T-W-11Realizacje wg projektów J.Bogdanowskiego: Zamek królewski w Warszawie, Planty w Krakowie2
T-W-12Rewaloryzacja ogrodu Branickich w Białymstoku2
T-W-13Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów rezydencjonalnych na Pomorzu Zachodnim: Świerzno, Przelewice2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Gromadzenie materiałów archiwalnych.35
A-A-3Wykonanie inwetaryzacji terenu i inwntaryzacji fotograficznej.20
A-A-4Przygotowanie do przeglądu.15
A-A-5Przygotowanie plansz.20
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.15
A-W-3Przegląd wskazanej literatury.10
A-W-4Konsultacje.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17B_W01zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia oraz metody gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W15zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości ciągłości kulturowej krajobrazu i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń.
C-1Zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności podstaw konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ogólne formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17B_U01posiada umiejetność opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, w tym źródeł kartograficznych, ikonograficznych i opisowych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
Treści programoweT-A-3Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.3 zapis stanu isteniejącego
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu semestralnego (plansze projektowe i część opisowa)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić pod kierunkiem podstawowe studia i analizy niezbędne do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17B_U02posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U30posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności oceny wartości kulturowej krajobrazu, a w szczególności obiektów zabytkowych.
Treści programoweT-A-3Projekt rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia. cz.3 zapis stanu isteniejącego
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu semestralnego (plansze projektowe i część opisowa)
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym zastosować wiedzę nabytą z przedmiotu do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17B_K01popularyzuje wiedzę o zabytkowych założeniach przestrzeni otoczenia, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie świadomości ciągłości kulturowej krajobrazu i potrzeby zachowania obiektów zabytkowych dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia przedmiotowe i projektowe
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonanego projektu semestralnego (plansze projektowe i część opisowa)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student czasem podejmuje starania, aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób zrozumiały.
3,5
4,0
4,5
5,0