Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz miejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rewaloryzacja zabytkowych wnętrz miejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Płotkowiak <mplotkowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Fiuk <pfiuk@zut.edu.pl>, Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 22 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 30 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 30 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ugruntowane wiadomości z poprzednich semestrów, z przedmiotów dotyczących projektowania przestrzeni zielonych w miastach; wiadomości z zakresu historii sztuki, architektury i urbanistyki; wyobraźnia przestrzenna; umiejętność odczytywania dokumentacji budowlanej (nabywana w trakcie studiów na poprzednich semestrach).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z problematyką dotyczącą zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście w zakresie ich rewaloryzacji – teoria i praktyka.
C-2Umiejętność przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście oraz dokonywania analizy historycznych materiałów źródłowych, z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Właściwa ocena przydatności zebranego materiału do dalszych prac projektowych.
C-3Umiejętność wykonania projektu rewaloryzacji zabytkowego przestrzeni otoczenia architektury w mieście oraz publicznego przedstawienia projektu i obrony z wykorzystaniem merytorycznych argumentów.
C-4Uwrażliwienie na znaczenie zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w przestrzeni miasta.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projekt rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego – przedstawienie kolejności prac inwentaryzacyjnych i projektowych oraz narzędzi badawczych.2
T-A-2Przegląd historycznych materiałów źródłowych z analizą ich przydatności do prac projektowych. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie sposobu użytkowania i istniejących elementów.2
T-A-3Analizy zieleni dotyczące projektowanego obszaru – stan istniejący i przekształcenia historyczne.2
T-A-4Analizy kompozycyjne dotyczące projektowanego obszaru i połączenia z terenami otaczającymi – stan istniejący i przekształcenia historyczne.2
T-A-5Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.2
T-A-6Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.2
T-A-7Wybór metody rewaloryzacji. Przygotowanie wytycznych do rewaloryzacji2
T-A-8Praca koncepcyjna – rewaloryzacja układu przestrzennego2
T-A-9Praca koncepcyjna - rewaloryzacja elementów architektonicznych i zieleni.2
T-A-10Praca projektowa: propozycja rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego, wraz z wykonaniem plansz.10
T-A-11Publiczne przedstawienie projektu, dyskusja, ocena.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Podstawowa terminologia i problemy związane z rewaloryzacją zabytkowych ogrodów miejskich. Przykłady wybranych realizacji rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury2
T-W-2Uwarunkowania prawne (polskie i międzynarodowe) dotyczące rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście2
T-W-3Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w4
T-W-4Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w2
T-W-5Współczesny program funkcjonalny a historyczna i zabytkowa tkanka ogrodów i parków miejskich. Zagadnienia socjologiczne dotyczące w/w. Strefy ochrony konserwatorskiej i stanowiska archeologiczne.4
T-W-6Zagadnienie kompozycji w projektach dotyczących rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Związki kompozycyjne z terenami otaczającymi badany obszar.4
T-W-7Problemy dotyczące kształtowania zieleni ogrodów i parków miejskich w odniesieniu do zieleni istniejącej i historycznej potwierdzonej źródłowo. Rodzaje ingerencji w istniejącą zieleń.4
T-W-8Znaczenie elementów małej architektury, nawierzchni dróg i zbiorników wodnych w kształtowaniu przestrzeni zabytkowych przestrzeniach otoczenia architektury2
T-W-9Nowoczesne technologie w procesie rewaloryzacji zabytkowych terenów zielonych.2
T-W-10Uwarunkowania ekonomiczne w projektach rewaloryzacyjnych zabytkowych przestrzeni otoczenia w mieście2
T-W-11Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów miejskich - zagadnienia związane ze współpracą międzybranżową dotyczącą zadań projektowych i wykonawczych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Przygotowanie do wykonania projektu - zbieranie materiałów źródłowych25
A-A-3Przygotowanie do wykonania projektu - inwentaryzacja stanu istniejącego20
A-A-4Wykonanie projektu rewaloryzacyjnego.25
A-A-5Przygotowanie plansz i przygotowanie do publicznego przedstawienia projektu20
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Praca własna. Studiowanie literatury.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
A-W-4Konsultacje z wykładowcą5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym
M-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wiadomości - program wykładów
S-2Ocena podsumowująca: studenci są zobowiązani do wykonania projektu semestralnego dotyczącego rewaloryzacji założenia przestrzeni otoczenia – ocena projektu, jego prezentacji i obrony
S-3Ocena formująca: bieżące korekty dotyczące postępu prac projektowych. Klauzura podsumowująca etap prac inwentaryzacyjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/17A_W01
zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń ogrodowych oraz metody gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury.
PAWiO_1A_W15C-1, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-11, T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-10, T-A-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/17A_U01
posiada umiejętność opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_U12C-1, C-2, C-4T-W-4, T-W-5, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-11, T-A-10, T-A-2M-2, M-3S-3, S-2
PAWiO_1A_S1/D/17A_U02
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
PAWiO_1A_U30C-1, C-2, C-4T-W-3, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-1, T-A-2M-2, M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/17A_K01
popularyzuje wiedzę o zabytkowych założeniach ogrodowych, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
PAWiO_1A_K06C-3T-W-11M-2, M-3, M-1S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/17A_W01
zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń ogrodowych oraz metody gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury.
2,0
3,0Student zna ogólne formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/17A_U01
posiada umiejętność opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić pod kierunkiem podstawowe studia i analizy niezbędne do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/D/17A_U02
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym zastosować wiedzę nabytą z przedmiotu do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/17A_K01
popularyzuje wiedzę o zabytkowych założeniach ogrodowych, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
2,0
3,0Student czasem podejmuje starania, aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób zrozumiały.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Bernacki K., Idea parku miejskiego po 1982 roku, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2009
 2. Bogdanowski J., Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, PK, Kraków, 1999
 3. Bogdanowski J., Polska sztuka ogrodowa: krótka historia kompozycji i rewaloryzacji, Historia Iagellonica, Kraków, 1999
 4. Fortuna – Antoszkiewicz B., Gawłowska A., Łukaszkiewicz J., Rosłon – Szeryńska E., Problemy rewaloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykładzie Ogrodu Krasińskich w Warszawie, Czasopismo Techniczne, zeszyt 19, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2012, zeszyt 19, s. 145 – 166.
 5. Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa, 1993
 6. Mitkowska A., Fabijanowska K., Uruska-Suszek D., Zachariasz A., Tor K., Model postępowania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez AWRSP, OOZK, Warszawa, 1994
 7. Patoczka P., Studium systemu pojęć stosowanych w rewaloryzacji krajobrazu, PK, Kraków, 1987
 8. Siewniak M., Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo – ogrodowych., „Komunikaty dendrologiczne”, Nr 16, Warszawa, 1990, 16/1990
 9. Stachańczyk R., Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów, Instrukcje, „Kurier Konserwatorski” 7, 2010, 2010, 7, s. 43 – 50.
 10. Zachariasz A., Zabytkowe parki i ogrody publiczne we współczesnym krajobrazie – problemy rewaloryzacji, [w:] Przyroda i miasto; red. J. Rylke, Warszawa, 2007, T. X, cz. I /2007
 11. Zachariasz A., Zabytkowe ogrody – problem rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej. Zarządzanie krajobrazem kulturowym, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr 10, Sosnowiec, 2008, Nr 10 / 2008, s.150 – 160

Literatura dodatkowa

 1. Cermak J., Hruska J., Martinkowa M., Prax A., Urban tree Root systems and their survival near houses analyzed Rusing ground penetrating radar and sap flow techniques, “Plant and Soil” 219, 2000, 219 / 2000, s. 103 – 116.
 2. Kultura a zrównoważony rozwój : środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, pod red. nauk. R. Janikowskiego, K. Krzysztofka, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa, 2009
 3. Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa, 2008
 4. Rola i funkcja zespołów zabytkowych w rozwoju przestrzennym miast, aglomeracji i regionów : (raport z badań prowadzonych w latach 1981-1985 przez IV grupę tematyczną w ramach problemu międzyresortowego 1.6 "Rewaloryzacja zespołów zabytkowych na tle rozwoju miast"), pod kier. Witolda Cęckiewicza, PK, Kraków, 1989
 5. Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 1998
 6. Szczepanowska H. B., Drzewa w mieście, HORTPRESS, Warszawa, 2001
 7. Wysocki C., Sikorski P., Zarys fitosocjologii stosowanej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projekt rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego – przedstawienie kolejności prac inwentaryzacyjnych i projektowych oraz narzędzi badawczych.2
T-A-2Przegląd historycznych materiałów źródłowych z analizą ich przydatności do prac projektowych. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie sposobu użytkowania i istniejących elementów.2
T-A-3Analizy zieleni dotyczące projektowanego obszaru – stan istniejący i przekształcenia historyczne.2
T-A-4Analizy kompozycyjne dotyczące projektowanego obszaru i połączenia z terenami otaczającymi – stan istniejący i przekształcenia historyczne.2
T-A-5Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.2
T-A-6Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.2
T-A-7Wybór metody rewaloryzacji. Przygotowanie wytycznych do rewaloryzacji2
T-A-8Praca koncepcyjna – rewaloryzacja układu przestrzennego2
T-A-9Praca koncepcyjna - rewaloryzacja elementów architektonicznych i zieleni.2
T-A-10Praca projektowa: propozycja rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego, wraz z wykonaniem plansz.10
T-A-11Publiczne przedstawienie projektu, dyskusja, ocena.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Podstawowa terminologia i problemy związane z rewaloryzacją zabytkowych ogrodów miejskich. Przykłady wybranych realizacji rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury2
T-W-2Uwarunkowania prawne (polskie i międzynarodowe) dotyczące rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście2
T-W-3Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w4
T-W-4Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w2
T-W-5Współczesny program funkcjonalny a historyczna i zabytkowa tkanka ogrodów i parków miejskich. Zagadnienia socjologiczne dotyczące w/w. Strefy ochrony konserwatorskiej i stanowiska archeologiczne.4
T-W-6Zagadnienie kompozycji w projektach dotyczących rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Związki kompozycyjne z terenami otaczającymi badany obszar.4
T-W-7Problemy dotyczące kształtowania zieleni ogrodów i parków miejskich w odniesieniu do zieleni istniejącej i historycznej potwierdzonej źródłowo. Rodzaje ingerencji w istniejącą zieleń.4
T-W-8Znaczenie elementów małej architektury, nawierzchni dróg i zbiorników wodnych w kształtowaniu przestrzeni zabytkowych przestrzeniach otoczenia architektury2
T-W-9Nowoczesne technologie w procesie rewaloryzacji zabytkowych terenów zielonych.2
T-W-10Uwarunkowania ekonomiczne w projektach rewaloryzacyjnych zabytkowych przestrzeni otoczenia w mieście2
T-W-11Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów miejskich - zagadnienia związane ze współpracą międzybranżową dotyczącą zadań projektowych i wykonawczych.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-A-2Przygotowanie do wykonania projektu - zbieranie materiałów źródłowych25
A-A-3Przygotowanie do wykonania projektu - inwentaryzacja stanu istniejącego20
A-A-4Wykonanie projektu rewaloryzacyjnego.25
A-A-5Przygotowanie plansz i przygotowanie do publicznego przedstawienia projektu20
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Praca własna. Studiowanie literatury.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
A-W-4Konsultacje z wykładowcą5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17A_W01zna podstawowe formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytkowych założeń przestrzeni otoczenia. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń ogrodowych oraz metody gromadzenia i selekcji materiałów archiwalnych i współczesnych, a także przeprowadzania studiów i analiz niezbędnych do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W15zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką dotyczącą zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście w zakresie ich rewaloryzacji – teoria i praktyka.
C-3Umiejętność wykonania projektu rewaloryzacji zabytkowego przestrzeni otoczenia architektury w mieście oraz publicznego przedstawienia projektu i obrony z wykorzystaniem merytorycznych argumentów.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Podstawowa terminologia i problemy związane z rewaloryzacją zabytkowych ogrodów miejskich. Przykłady wybranych realizacji rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury
T-W-3Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w
T-W-4Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w
T-W-5Współczesny program funkcjonalny a historyczna i zabytkowa tkanka ogrodów i parków miejskich. Zagadnienia socjologiczne dotyczące w/w. Strefy ochrony konserwatorskiej i stanowiska archeologiczne.
T-W-9Nowoczesne technologie w procesie rewaloryzacji zabytkowych terenów zielonych.
T-W-11Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów miejskich - zagadnienia związane ze współpracą międzybranżową dotyczącą zadań projektowych i wykonawczych.
T-W-6Zagadnienie kompozycji w projektach dotyczących rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Związki kompozycyjne z terenami otaczającymi badany obszar.
T-W-2Uwarunkowania prawne (polskie i międzynarodowe) dotyczące rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście
T-W-8Znaczenie elementów małej architektury, nawierzchni dróg i zbiorników wodnych w kształtowaniu przestrzeni zabytkowych przestrzeniach otoczenia architektury
T-W-10Uwarunkowania ekonomiczne w projektach rewaloryzacyjnych zabytkowych przestrzeni otoczenia w mieście
T-A-1Projekt rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego – przedstawienie kolejności prac inwentaryzacyjnych i projektowych oraz narzędzi badawczych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wiadomości - program wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ogólne formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego. Zna podstawy konserwacji i rewaloryzacji założeń przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17A_U01posiada umiejętność opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U12posiada umiejętność kreacji wnętrza architektonicznego i jego bezpośredniego otoczenia w określonym stylu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką dotyczącą zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście w zakresie ich rewaloryzacji – teoria i praktyka.
C-2Umiejętność przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście oraz dokonywania analizy historycznych materiałów źródłowych, z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Właściwa ocena przydatności zebranego materiału do dalszych prac projektowych.
C-4Uwrażliwienie na znaczenie zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w przestrzeni miasta.
Treści programoweT-W-4Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w
T-W-5Współczesny program funkcjonalny a historyczna i zabytkowa tkanka ogrodów i parków miejskich. Zagadnienia socjologiczne dotyczące w/w. Strefy ochrony konserwatorskiej i stanowiska archeologiczne.
T-A-3Analizy zieleni dotyczące projektowanego obszaru – stan istniejący i przekształcenia historyczne.
T-A-5Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.
T-A-4Analizy kompozycyjne dotyczące projektowanego obszaru i połączenia z terenami otaczającymi – stan istniejący i przekształcenia historyczne.
T-A-6Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.
T-A-7Wybór metody rewaloryzacji. Przygotowanie wytycznych do rewaloryzacji
T-A-8Praca koncepcyjna – rewaloryzacja układu przestrzennego
T-A-9Praca koncepcyjna - rewaloryzacja elementów architektonicznych i zieleni.
T-A-11Publiczne przedstawienie projektu, dyskusja, ocena.
T-A-10Praca projektowa: propozycja rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego, wraz z wykonaniem plansz.
T-A-2Przegląd historycznych materiałów źródłowych z analizą ich przydatności do prac projektowych. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie sposobu użytkowania i istniejących elementów.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: bieżące korekty dotyczące postępu prac projektowych. Klauzura podsumowująca etap prac inwentaryzacyjnych.
S-2Ocena podsumowująca: studenci są zobowiązani do wykonania projektu semestralnego dotyczącego rewaloryzacji założenia przestrzeni otoczenia – ocena projektu, jego prezentacji i obrony
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przeprowadzić pod kierunkiem podstawowe studia i analizy niezbędne do opracowania wytycznych konserwatorskich oraz projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17A_U02posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U30posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metod stosowanych w procesie tej ochrony
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką dotyczącą zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście w zakresie ich rewaloryzacji – teoria i praktyka.
C-2Umiejętność przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w mieście oraz dokonywania analizy historycznych materiałów źródłowych, z wykorzystaniem właściwych metod badawczych. Właściwa ocena przydatności zebranego materiału do dalszych prac projektowych.
C-4Uwrażliwienie na znaczenie zabytkowych przestrzeni otoczenia architektury w przestrzeni miasta.
Treści programoweT-W-3Przedstawienie możliwych wariantów w sposobie podejścia do zagadnienia rewaloryzacji zabytkowych ogrodów miejskich. Rodzaje działań związane z w/w
T-A-3Analizy zieleni dotyczące projektowanego obszaru – stan istniejący i przekształcenia historyczne.
T-A-5Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.
T-A-4Analizy kompozycyjne dotyczące projektowanego obszaru i połączenia z terenami otaczającymi – stan istniejący i przekształcenia historyczne.
T-A-6Przygotowanie do prac projektowych - określenie stopnia wartości badanego założenia ogrodowego w zakresie istniejących elementów, zieleni, kompozycji, sposobu użytkowania.
T-A-7Wybór metody rewaloryzacji. Przygotowanie wytycznych do rewaloryzacji
T-A-1Projekt rewaloryzacji zabytkowego wnętrza miejskiego – przedstawienie kolejności prac inwentaryzacyjnych i projektowych oraz narzędzi badawczych.
T-A-2Przegląd historycznych materiałów źródłowych z analizą ich przydatności do prac projektowych. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie sposobu użytkowania i istniejących elementów.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: bieżące korekty dotyczące postępu prac projektowych. Klauzura podsumowująca etap prac inwentaryzacyjnych.
S-2Ocena podsumowująca: studenci są zobowiązani do wykonania projektu semestralnego dotyczącego rewaloryzacji założenia przestrzeni otoczenia – ocena projektu, jego prezentacji i obrony
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym zastosować wiedzę nabytą z przedmiotu do opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego założenia przestrzeni otoczenia architektury
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/17A_K01popularyzuje wiedzę o zabytkowych założeniach ogrodowych, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K06popularyzuje wiedzę o architekturze wnętrz i otoczenia architektury, podejmuje starania aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-3Umiejętność wykonania projektu rewaloryzacji zabytkowego przestrzeni otoczenia architektury w mieście oraz publicznego przedstawienia projektu i obrony z wykorzystaniem merytorycznych argumentów.
Treści programoweT-W-11Rewaloryzacja zabytkowych ogrodów miejskich - zagadnienia związane ze współpracą międzybranżową dotyczącą zadań projektowych i wykonawczych.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne - problemowe
M-3ćwiczenia audytoryjne - projektowe
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną / komputer z rzutnikiem multimedialnym
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: bieżące korekty dotyczące postępu prac projektowych. Klauzura podsumowująca etap prac inwentaryzacyjnych.
S-2Ocena podsumowująca: studenci są zobowiązani do wykonania projektu semestralnego dotyczącego rewaloryzacji założenia przestrzeni otoczenia – ocena projektu, jego prezentacji i obrony
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student czasem podejmuje starania, aby przekazać społeczeństwu zdobytą wiedzę w sposób zrozumiały.
3,5
4,0
4,5
5,0