Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Projektowanie wnętrz w przestrzeniach postindustrialnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie wnętrz w przestrzeniach postindustrialnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>, Zbigniew Paszkowski <zbigniew.paszkowski@gmail.com>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 30 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności dotyczące projektowania, nabyte we wczesniejszych semestrach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z przykładami i zasadami projektowania w przestrzeniach postindustrialnych.
C-2Nabycie umiejętności projektowania wnętrz w przestrzeniach postindustrialnych, z wykorzystaniem zabytkowych i wartościowych elementów oryginalnego wyposażenia oraz w nawiązaniu do specyfiki i tożsamości miejsca.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie inwentaryzacji i analiz wybranego obiektu4
T-A-2Opracowanie wytycznych projektowych2
T-A-3Przegląd międzysemestralny2
T-A-4Projekt koncepcyjny wnętrz w obiekcie poprzemysłowym10
T-A-5Dobór materiałów wykończeniowych i opracowanie detali.10
T-A-6Opracowanie plansz projektowych2
30
wykłady
T-W-1Postindustrialne dziedzictwo, charakterystyka architektury poprzemysłowej, uwarunkowania historyczne, prądy stylowe, uwarunkowania funkcjonalne.4
T-W-2Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Doświadczenia i przykłady zagraniczne.2
T-W-3Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Doświadczeni i przykłady z obszaru Polski.2
T-W-4Możliwości adaptacji obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji.2
T-W-5Zagadnienie ochrony konserwatorskiej obiektów poprzemysłowych i wynikające z niej uwarunkowania w procesie projektowania.2
T-W-6Wartość autentyzmu w projektach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Pomiędzy renowacją a rekonstrukcją.2
T-W-7Wnętrza handlowe w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-8Wnętrza hotelowe w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-9Wnętrza mieszkalne w przestrzeniach postindustrialnych - kategoria loftu oraz soft loftu.2
T-W-10Wnętrza muzealne w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-11Funkcje kulturotwórcze w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-12Tymczasowa aranżacja wnętrz postindustrialnych do nowych funkcji4
T-W-13zaliczenie wykładu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Wykonanie inwentaryzacji i analiz przedprojektowych25
A-A-3Przygotowanie do przeglądu międzysemestralnego20
A-A-4Konsultacje5
A-A-5Przygotowanie plansz projektowych25
A-A-6Studia wskazanej lietratury15
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studia wskazanej literatury30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2studium przypadku
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja wykonanego projektu wnętrza.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu wnętrza.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/16B_W01
Posiada wiedzę dotyczącą specyfiki projektowania wnętrz w obiektach postindustrialnych.
PAWiO_1A_W25C-1M-1, M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/16B_U01
Potrafi w sposób twórczy wykorzystać walory i specyfikę wnętrz postindustrialnych w projektach ich adaptacji do nowych funkcji.
PAWiO_1A_U19C-2T-A-1, T-A-4, T-A-3, T-A-2, T-A-6, T-A-5M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/D/16B_K01
Ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników oraz potrzebą ochrony wartościowych elementów zastanego dziedzictwa kulturowego.
PAWiO_1A_K09C-2M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/16B_W01
Posiada wiedzę dotyczącą specyfiki projektowania wnętrz w obiektach postindustrialnych.
2,0
3,0Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni postindustrialnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/16B_U01
Potrafi w sposób twórczy wykorzystać walory i specyfikę wnętrz postindustrialnych w projektach ich adaptacji do nowych funkcji.
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność projektowania przestrzeni postindustrialnychj przy pomocy nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/D/16B_K01
Ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników oraz potrzebą ochrony wartościowych elementów zastanego dziedzictwa kulturowego.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie niektóre relacje między potrzebami użytkowników wnętrz i przestrzeni publicznych względem ich cech charakterystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler, Universal Principles of Design, 2011
  2. Julia McMorrough, The Architecture Reference & Specification Book: Everything Architects Need to Know Every Day, 2013
  3. G. Nelson, The Industrial Architecture of Albert Kahn, Architectural Book Publishing Company, NY, 2011
  4. Tagliaferri, Mariarosaria, Industrial Chic: Reconverting Spaces, Edizioni Gribaudo, Savigliano, 2006
  5. San Martin, Macarena, Lofty : mieszkanie i praca : projektowanie wnętrz, 2011
  6. Markus Otto, Karl Plastrotmann, Lars Scharnholz, Obiekty industrialne jako zasoby, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie inwentaryzacji i analiz wybranego obiektu4
T-A-2Opracowanie wytycznych projektowych2
T-A-3Przegląd międzysemestralny2
T-A-4Projekt koncepcyjny wnętrz w obiekcie poprzemysłowym10
T-A-5Dobór materiałów wykończeniowych i opracowanie detali.10
T-A-6Opracowanie plansz projektowych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Postindustrialne dziedzictwo, charakterystyka architektury poprzemysłowej, uwarunkowania historyczne, prądy stylowe, uwarunkowania funkcjonalne.4
T-W-2Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Doświadczenia i przykłady zagraniczne.2
T-W-3Problematyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Doświadczeni i przykłady z obszaru Polski.2
T-W-4Możliwości adaptacji obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji.2
T-W-5Zagadnienie ochrony konserwatorskiej obiektów poprzemysłowych i wynikające z niej uwarunkowania w procesie projektowania.2
T-W-6Wartość autentyzmu w projektach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Pomiędzy renowacją a rekonstrukcją.2
T-W-7Wnętrza handlowe w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-8Wnętrza hotelowe w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-9Wnętrza mieszkalne w przestrzeniach postindustrialnych - kategoria loftu oraz soft loftu.2
T-W-10Wnętrza muzealne w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-11Funkcje kulturotwórcze w przestrzeniach postindustrialnych.2
T-W-12Tymczasowa aranżacja wnętrz postindustrialnych do nowych funkcji4
T-W-13zaliczenie wykładu2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Wykonanie inwentaryzacji i analiz przedprojektowych25
A-A-3Przygotowanie do przeglądu międzysemestralnego20
A-A-4Konsultacje5
A-A-5Przygotowanie plansz projektowych25
A-A-6Studia wskazanej lietratury15
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studia wskazanej literatury30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/16B_W01Posiada wiedzę dotyczącą specyfiki projektowania wnętrz w obiektach postindustrialnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W25zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z przykładami i zasadami projektowania w przestrzeniach postindustrialnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2studium przypadku
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: prezentacja wykonanego projektu wnętrza.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu wnętrza.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania przestrzeni postindustrialnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/16B_U01Potrafi w sposób twórczy wykorzystać walory i specyfikę wnętrz postindustrialnych w projektach ich adaptacji do nowych funkcji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U19posiada podstawową umiejętność projektowania bezpośredniego otoczenia architektury
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania wnętrz w przestrzeniach postindustrialnych, z wykorzystaniem zabytkowych i wartościowych elementów oryginalnego wyposażenia oraz w nawiązaniu do specyfiki i tożsamości miejsca.
Treści programoweT-A-1Opracowanie inwentaryzacji i analiz wybranego obiektu
T-A-4Projekt koncepcyjny wnętrz w obiekcie poprzemysłowym
T-A-3Przegląd międzysemestralny
T-A-2Opracowanie wytycznych projektowych
T-A-6Opracowanie plansz projektowych
T-A-5Dobór materiałów wykończeniowych i opracowanie detali.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny
S-2Ocena podsumowująca: prezentacja wykonanego projektu wnętrza.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu wnętrza.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność projektowania przestrzeni postindustrialnychj przy pomocy nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/D/16B_K01Ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników oraz potrzebą ochrony wartościowych elementów zastanego dziedzictwa kulturowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K09ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie podstawowe relacje między potrzebami użytkowników i cechami przestrzeni
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności projektowania wnętrz w przestrzeniach postindustrialnych, z wykorzystaniem zabytkowych i wartościowych elementów oryginalnego wyposażenia oraz w nawiązaniu do specyfiki i tożsamości miejsca.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-4ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: prezentacja wykonanego projektu wnętrza.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, rozumie niektóre relacje między potrzebami użytkowników wnętrz i przestrzeni publicznych względem ich cech charakterystycznych
3,5
4,0
4,5
5,0