Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu PHS - Etyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot PHS - Etyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zespół Dydaktyczny Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Araszkiewicz <Krystyna.Araszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw ekonomii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstaw przedsiębiorczości i koncepcji etyki gospodarczej w wymiarze lokalnym i międzynarodowym
C-2Poznanie zasad etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
C-3Poznanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Filozoficzne podstawy etyki – pojęcia badane przez etykę: prawda, dobro, powinność. Etyka jako dyscyplina wiedzy. Kulturowy kontekst moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych. Teoria dobra wspólnego i sprawiedliwości.2
T-W-2Działalność gospodarcza - zasady prowadzenia. Koncepcja homo oeconomicus. Mechanizm rynku. Tradycja etyczna wobec moralnych problemów biznesu. Współczesne doktryny filozofii gospodarczej. Podstawowe pojęcia, koncepcja i geneza etyki biznesu. Kapitał społeczny.2
T-W-3Podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.2
T-W-4Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.2
T-W-5Opłacalność etyki biznesu. Wartość wymierna i niewymierna. Zasady pozytywnej konkurencji gospodarczej.2
T-W-6Wzrost gospodarczy a rozwój ekonomiczny. Społeczny wymiar rozwoju gospodarczego.2
T-W-7Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie w kontekście globalizacji gospodarczej. Międzynarodowe inicjatywy z zakresu etyki biznesu na przykładzie Global Compact i Caux Round Table. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw działających na rynku globalnym – studium przypadków. Ład korporacyjny.2
T-W-8Etyka biznesu wobec zjawisk patologicznych w sferze gospodarowania. Korupcja i przeciwdziałanie zjawisku korupcji.2
T-W-9Etyka odpowiedzialności: odpowiedzialność agencyjna, odpowiedzialność moralna firmy, lojalność a odpowiedzialność.2
T-W-10Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Koncepcja interesariuszy (stakeholders) jako podstawa interpretacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Regulacje etyczne w przedsiębiorstwach polskich - przykłady dobrych praktyk.2
T-W-11Moralność jako regulator stosunków międzyludzkich. Zarządzanie przedsiębiorstwem i zespołem ludzkim z zachowaniem zasad etyki. Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o etyczną postawę pracodawcy i pracownika.2
T-W-12Etyka w sferze zarządzania finansami, etyczne zasady rachunkowości i inwestycji. Etyczne problemy marketingu i PR. Zagadnienia etyczne reklamy.2
T-W-13Rola Państwa i polityki gospodarczej w zrównoważonym rozwoju ekonomicznym. Przedsiębiorczość społeczna - podstawy organizacji pracy w podmiotach ekonomii społecznej.2
T-W-14Etyka zawodu inżyniera, zasady i praktyka.2
T-W-15Zaliczenie wykładów2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach28
A-W-2Praca własna, studia literaturowe16
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia14
A-W-4Zaliczenie2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03A_W01
Student posiada wiedzę w zakresie podstaw etyki biznesu
PAWiO_1A_W19C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/03A_W02
Student zna założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
PAWiO_1A_W24C-3T-W-9, T-W-2, T-W-13, T-W-3M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/03A_W03
Student wie jakie są zasady etycznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
PAWiO_1A_W27C-2T-W-14, T-W-11, T-W-10M-1S-1
PAWiO_1A_S1/A/03A_W04
ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
PAWiO_1A_W20

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03A_U01
Student potrafi przeprowadzić etyczne uzasadnienie decyzji gospodarczych, prezentując różne teorie etyczne.
PAWiO_1A_U24C-1T-W-9, T-W-1, T-W-10, T-W-4, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/A/03A_K01
Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03A_W01
Student posiada wiedzę w zakresie podstaw etyki biznesu
2,0
3,0Student posiada minimalną wiedzę na temat zasad etyki biznesu. Uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów za zaliczenie pisemne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/A/03A_W02
Student zna założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
2,0
3,0Student posiada wiedzę o podstawowych założeniach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/A/03A_W03
Student wie jakie są zasady etycznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady etyki w zarządzaniu zespołem i przedsiębiorstwem
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/A/03A_U01
Student potrafi przeprowadzić etyczne uzasadnienie decyzji gospodarczych, prezentując różne teorie etyczne.
2,0
3,0Student potrafi określić podstawowe założenia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami etyki
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  2. Porter M.E., Prahalad C.K, Harvard Business Review. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2007
  3. Blanchard K., Peale N.V., Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, CH. Beck, Warszawa, 2014
  2. MacIntyre A., Krótka historia etyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  3. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Filozoficzne podstawy etyki – pojęcia badane przez etykę: prawda, dobro, powinność. Etyka jako dyscyplina wiedzy. Kulturowy kontekst moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych. Teoria dobra wspólnego i sprawiedliwości.2
T-W-2Działalność gospodarcza - zasady prowadzenia. Koncepcja homo oeconomicus. Mechanizm rynku. Tradycja etyczna wobec moralnych problemów biznesu. Współczesne doktryny filozofii gospodarczej. Podstawowe pojęcia, koncepcja i geneza etyki biznesu. Kapitał społeczny.2
T-W-3Podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.2
T-W-4Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.2
T-W-5Opłacalność etyki biznesu. Wartość wymierna i niewymierna. Zasady pozytywnej konkurencji gospodarczej.2
T-W-6Wzrost gospodarczy a rozwój ekonomiczny. Społeczny wymiar rozwoju gospodarczego.2
T-W-7Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie w kontekście globalizacji gospodarczej. Międzynarodowe inicjatywy z zakresu etyki biznesu na przykładzie Global Compact i Caux Round Table. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw działających na rynku globalnym – studium przypadków. Ład korporacyjny.2
T-W-8Etyka biznesu wobec zjawisk patologicznych w sferze gospodarowania. Korupcja i przeciwdziałanie zjawisku korupcji.2
T-W-9Etyka odpowiedzialności: odpowiedzialność agencyjna, odpowiedzialność moralna firmy, lojalność a odpowiedzialność.2
T-W-10Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Koncepcja interesariuszy (stakeholders) jako podstawa interpretacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Regulacje etyczne w przedsiębiorstwach polskich - przykłady dobrych praktyk.2
T-W-11Moralność jako regulator stosunków międzyludzkich. Zarządzanie przedsiębiorstwem i zespołem ludzkim z zachowaniem zasad etyki. Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o etyczną postawę pracodawcy i pracownika.2
T-W-12Etyka w sferze zarządzania finansami, etyczne zasady rachunkowości i inwestycji. Etyczne problemy marketingu i PR. Zagadnienia etyczne reklamy.2
T-W-13Rola Państwa i polityki gospodarczej w zrównoważonym rozwoju ekonomicznym. Przedsiębiorczość społeczna - podstawy organizacji pracy w podmiotach ekonomii społecznej.2
T-W-14Etyka zawodu inżyniera, zasady i praktyka.2
T-W-15Zaliczenie wykładów2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach28
A-W-2Praca własna, studia literaturowe16
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia14
A-W-4Zaliczenie2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03A_W01Student posiada wiedzę w zakresie podstaw etyki biznesu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W19posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw przedsiębiorczości i koncepcji etyki gospodarczej w wymiarze lokalnym i międzynarodowym
Treści programoweT-W-1Filozoficzne podstawy etyki – pojęcia badane przez etykę: prawda, dobro, powinność. Etyka jako dyscyplina wiedzy. Kulturowy kontekst moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych. Teoria dobra wspólnego i sprawiedliwości.
T-W-2Działalność gospodarcza - zasady prowadzenia. Koncepcja homo oeconomicus. Mechanizm rynku. Tradycja etyczna wobec moralnych problemów biznesu. Współczesne doktryny filozofii gospodarczej. Podstawowe pojęcia, koncepcja i geneza etyki biznesu. Kapitał społeczny.
T-W-5Opłacalność etyki biznesu. Wartość wymierna i niewymierna. Zasady pozytywnej konkurencji gospodarczej.
T-W-8Etyka biznesu wobec zjawisk patologicznych w sferze gospodarowania. Korupcja i przeciwdziałanie zjawisku korupcji.
T-W-7Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie w kontekście globalizacji gospodarczej. Międzynarodowe inicjatywy z zakresu etyki biznesu na przykładzie Global Compact i Caux Round Table. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw działających na rynku globalnym – studium przypadków. Ład korporacyjny.
T-W-3Podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.
T-W-4Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.
T-W-6Wzrost gospodarczy a rozwój ekonomiczny. Społeczny wymiar rozwoju gospodarczego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada minimalną wiedzę na temat zasad etyki biznesu. Uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów za zaliczenie pisemne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03A_W02Student zna założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W24ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
Cel przedmiotuC-3Poznanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Treści programoweT-W-9Etyka odpowiedzialności: odpowiedzialność agencyjna, odpowiedzialność moralna firmy, lojalność a odpowiedzialność.
T-W-2Działalność gospodarcza - zasady prowadzenia. Koncepcja homo oeconomicus. Mechanizm rynku. Tradycja etyczna wobec moralnych problemów biznesu. Współczesne doktryny filozofii gospodarczej. Podstawowe pojęcia, koncepcja i geneza etyki biznesu. Kapitał społeczny.
T-W-13Rola Państwa i polityki gospodarczej w zrównoważonym rozwoju ekonomicznym. Przedsiębiorczość społeczna - podstawy organizacji pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
T-W-3Podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę o podstawowych założeniach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03A_W03Student wie jakie są zasady etycznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W27zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
Cel przedmiotuC-2Poznanie zasad etyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-W-14Etyka zawodu inżyniera, zasady i praktyka.
T-W-11Moralność jako regulator stosunków międzyludzkich. Zarządzanie przedsiębiorstwem i zespołem ludzkim z zachowaniem zasad etyki. Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o etyczną postawę pracodawcy i pracownika.
T-W-10Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Koncepcja interesariuszy (stakeholders) jako podstawa interpretacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Regulacje etyczne w przedsiębiorstwach polskich - przykłady dobrych praktyk.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady etyki w zarządzaniu zespołem i przedsiębiorstwem
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03A_W04ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W20ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03A_U01Student potrafi przeprowadzić etyczne uzasadnienie decyzji gospodarczych, prezentując różne teorie etyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U24potrafi w praktyce stosować zapisy prawa i właściwie je interpretować w zgodzie z zasadami etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw przedsiębiorczości i koncepcji etyki gospodarczej w wymiarze lokalnym i międzynarodowym
Treści programoweT-W-9Etyka odpowiedzialności: odpowiedzialność agencyjna, odpowiedzialność moralna firmy, lojalność a odpowiedzialność.
T-W-1Filozoficzne podstawy etyki – pojęcia badane przez etykę: prawda, dobro, powinność. Etyka jako dyscyplina wiedzy. Kulturowy kontekst moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych. Teoria dobra wspólnego i sprawiedliwości.
T-W-10Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Koncepcja interesariuszy (stakeholders) jako podstawa interpretacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Regulacje etyczne w przedsiębiorstwach polskich - przykłady dobrych praktyk.
T-W-4Etyczne wymiary funkcjonowania firmy na rynku. Pojęcie konkurencyjności, etyczne relacje przedsiębiorstwa na rynku i z otoczeniem społecznym.
T-W-6Wzrost gospodarczy a rozwój ekonomiczny. Społeczny wymiar rozwoju gospodarczego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi określić podstawowe założenia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami etyki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/A/03A_K01Jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej