Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka terenowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka terenowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
Inni nauczyciele Jakub Gołębiewski <Jakub.Golebiewski@zut.edu.pl>, Izabela Kozłowska <iza.tarka@wp.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
zajęcia terenoweT1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Praktyka inwentaryzacyjna prowadzona w Katedrze Teorii Architektury lub w pracowniach projektowania architektury wnętrz lub ogrodów zakończona opracowaniem inwentaryzacji zieleni i architektury w formie skoroszytu. Zaliczenie praktyk prowadzi Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowaych na Kierunku Architektura i Urbanistyka.
W-2Student posiada aktualne ubezpieczenie NN.
W-3Student posiada podstawową wiedzę z zakresu rysunku technicznego i oznaczenia graficznego na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
W-4Student posiada podstawowe umiejętności manualne w zakresie rysunku odręcznego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami wykonania pomiarów inwetaryzacyjnych architektury i zieleni.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inwentaryzacji architektury i jej bezpośredniego otoczenia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
zajęcia terenowe
T-T-1Wprowadzenie w zasady prowadzenia inwentaryzacji oraz określenie zakresu inwentaryzacji architektury i zieleni. Odręczne opracowanie notaty oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i naniesienie dokonanych pomiarów na notatę.1
T-T-2Opracowanie wyników inwentaryzacji w formie cyfrowej (Autocad), wykonanie wydruku w skali 1:50, złożenie rysunków do formatu A4, wpięcie do skoroszytu. Podsumowanie i zaliczenie praktyk.1
2

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
zajęcia terenowe
A-T-1Sporządzenie zadanego przez prowadzącego praktyki zadania inwentaryzacyjnego.10
A-T-2Aktywne uczestnictwo w zajęciach praktycznych.45
A-T-3Opracowanie wyników inwentaryzacji z odbytej praktyki w formie dokumentacji inwentaryzacyjnej w skoroszycie.4
A-T-4Zaliczenie opracowania.1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie zakresu oraz zasad prowadzonych praktyk inwentaryzacyjnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu inwentaryzacyjnego.
M-3Metoda programowa z użyciem komputera.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyki na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej w formia skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu u opiekuna praktyki. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/E/03_W01
ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
PAWiO_1A_W11C-2M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/E/03_U01
potrafi opracować inwentaryzację architektoniczną
PAWiO_1A_U22C-1, C-2T-T-1, T-T-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2
PAWiO_1A_S1/E/03_U02
potrafi w praktyce inwentaryzacyjnej zastosować zasady bhp
PAWiO_1A_U25C-2T-T-1M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/E/03_K01
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
PAWiO_1A_K11C-2T-T-1, T-T-2M-1S-2
PAWiO_1A_S1/E/03_K02
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
PAWiO_1A_K04C-2T-T-1, T-T-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/E/03_W01
ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/E/03_U01
potrafi opracować inwentaryzację architektoniczną
2,0
3,0w stopniu poprawnym potrafi opracować inwentaryzację architektoniczną i zieleni
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/E/03_U02
potrafi w praktyce inwentaryzacyjnej zastosować zasady bhp
2,0
3,0potrafi w stopniu dostatecznym w praktyce inwentaryzacyjnej zastosować zasady bhp
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/E/03_K01
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
2,0
3,0W stopniu dostatecznym jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/E/03_K02
jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
2,0
3,0w stopniu dostatecznym jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie., 2002
  2. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu., 2002
  3. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu., 2001
  4. PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych., 2000
  5. PN-ISO 9431:1994 Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową., 1994
  6. PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń Część 1: Budynki i części budynków., 2001
  7. PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń., 2001
  8. PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń., 2001

Literatura dodatkowa

  1. Wojciechowski L., Dokumentacja budowlana, rysunek budowlany, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1985

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Wprowadzenie w zasady prowadzenia inwentaryzacji oraz określenie zakresu inwentaryzacji architektury i zieleni. Odręczne opracowanie notaty oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i naniesienie dokonanych pomiarów na notatę.1
T-T-2Opracowanie wyników inwentaryzacji w formie cyfrowej (Autocad), wykonanie wydruku w skali 1:50, złożenie rysunków do formatu A4, wpięcie do skoroszytu. Podsumowanie i zaliczenie praktyk.1
2

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1Sporządzenie zadanego przez prowadzącego praktyki zadania inwentaryzacyjnego.10
A-T-2Aktywne uczestnictwo w zajęciach praktycznych.45
A-T-3Opracowanie wyników inwentaryzacji z odbytej praktyki w formie dokumentacji inwentaryzacyjnej w skoroszycie.4
A-T-4Zaliczenie opracowania.1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/03_W01ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W11ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inwentaryzacji architektury i jej bezpośredniego otoczenia
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu inwentaryzacyjnego.
M-3Metoda programowa z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu u opiekuna praktyki. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich bezpośredniego otoczenia
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/03_U01potrafi opracować inwentaryzację architektoniczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U22potrafi opracować różne rodzaje dokumentacji technicznej (inwentaryzacje, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze, inwentaryzacje powykonawcze)
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami i technikami wykonania pomiarów inwetaryzacyjnych architektury i zieleni.
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inwentaryzacji architektury i jej bezpośredniego otoczenia
Treści programoweT-T-1Wprowadzenie w zasady prowadzenia inwentaryzacji oraz określenie zakresu inwentaryzacji architektury i zieleni. Odręczne opracowanie notaty oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i naniesienie dokonanych pomiarów na notatę.
T-T-2Opracowanie wyników inwentaryzacji w formie cyfrowej (Autocad), wykonanie wydruku w skali 1:50, złożenie rysunków do formatu A4, wpięcie do skoroszytu. Podsumowanie i zaliczenie praktyk.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie zakresu oraz zasad prowadzonych praktyk inwentaryzacyjnych.
M-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu inwentaryzacyjnego.
M-3Metoda programowa z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyki na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej w formia skoroszytu.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu u opiekuna praktyki. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu poprawnym potrafi opracować inwentaryzację architektoniczną i zieleni
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/03_U02potrafi w praktyce inwentaryzacyjnej zastosować zasady bhp
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U25potrafi w praktyce zastosować zasady bhp
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inwentaryzacji architektury i jej bezpośredniego otoczenia
Treści programoweT-T-1Wprowadzenie w zasady prowadzenia inwentaryzacji oraz określenie zakresu inwentaryzacji architektury i zieleni. Odręczne opracowanie notaty oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i naniesienie dokonanych pomiarów na notatę.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu inwentaryzacyjnego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyki na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej w formia skoroszytu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi w stopniu dostatecznym w praktyce inwentaryzacyjnej zastosować zasady bhp
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/03_K01jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K11jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inwentaryzacji architektury i jej bezpośredniego otoczenia
Treści programoweT-T-1Wprowadzenie w zasady prowadzenia inwentaryzacji oraz określenie zakresu inwentaryzacji architektury i zieleni. Odręczne opracowanie notaty oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i naniesienie dokonanych pomiarów na notatę.
T-T-2Opracowanie wyników inwentaryzacji w formie cyfrowej (Autocad), wykonanie wydruku w skali 1:50, złożenie rysunków do formatu A4, wpięcie do skoroszytu. Podsumowanie i zaliczenie praktyk.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienie i wyjaśnienie zakresu oraz zasad prowadzonych praktyk inwentaryzacyjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne praktyki w oparciu o wynik praktyki złożony w formie skoroszytu u opiekuna praktyki. Ocenę końcową wystawia Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu dostatecznym jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i zespołu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/E/03_K02jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K04jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inwentaryzacji architektury i jej bezpośredniego otoczenia
Treści programoweT-T-1Wprowadzenie w zasady prowadzenia inwentaryzacji oraz określenie zakresu inwentaryzacji architektury i zieleni. Odręczne opracowanie notaty oraz wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i naniesienie dokonanych pomiarów na notatę.
T-T-2Opracowanie wyników inwentaryzacji w formie cyfrowej (Autocad), wykonanie wydruku w skali 1:50, złożenie rysunków do formatu A4, wpięcie do skoroszytu. Podsumowanie i zaliczenie praktyk.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna, wykonanie projektu inwentaryzacyjnego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena opiekuna praktyki na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej w formia skoroszytu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w stopniu dostatecznym jest odpowiedzialny za własną pracę, zachowuje się profesjonalnie, przestrzega etyki zawodowej
3,5
4,0
4,5
5,0