Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Wieloaspektowe projektowanie scenografii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wieloaspektowe projektowanie scenografii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Historii i Teorii Architektury
Nauczyciel odpowiedzialny Halina Rutyna <rutyna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie
projektyP6 30 4,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość dziedzin z zakresu sztuk plastycznych.
W-2Podstawowe doświadczenia architektoniczno - projektowe.
W-3Podstawowe elementy wiedzy o teatrze, roli światła w kształtowaniu obrazu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność opracowania projektów wystaw, eventów.
C-2Opanowanie swobodnego operowania skalą w przetwarzaniu projektu.
C-3Potrafi przełożyć język słowa na język obrazu.
C-4Potrafi zrealizować pracę projektowo - artystyczną z uwzględnieniem elementów budujących przestrzeń i z uwzględnieniem nowych mediów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.8
T-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.10
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.10
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.2
30
wykłady
T-W-1Wykład wprowadzający w oparciu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.2
T-W-2Rodzaje scenografii - sceniczna i artystyczna. Analiza na wybranych przykładach.3
T-W-3Podłoże kulturalno - socjologiczne. Globalizacja. Wpływ powyższych czynników na formę i stylistykę oraz kontekst elementów scenografii.3
T-W-4Rekwizyt, kostium jako integralne elementy scenografii.2
T-W-5Scena jako tygiel łączący zjawiska nowych technologii.2
T-W-6Projektant - scenograf - twórca łączący różnorodne dziedziny sztuk plastycznych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.60
A-P-2Praca własna.60
120
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca własna.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wprowadzający.
M-2Wykład problemowy.
M-3Ćwiczenia - metoda projektów.
M-4Pokaz połączony z przeżyciem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na wykładach oraz korektach. Opanowanie warsztatu oraz wiedzy potrzebej do realizacji projektów.
S-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierających w swej wypowiedzi świadome łączenie wiedzy z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji oraz osobiste zaangażowanie i sposób końcowej prezentacji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/14_W01
zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
PAWiO_1A_W10C-4, C-2, C-3, C-1T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2, S-1
PAWiO_1A_S1/C/14_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
PAWiO_1A_W26C-4, C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/14_U01
posiada umiejętność kształtowania przestrzeni scenograficznej
PAWiO_1A_U15C-4, C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2, S-1
PAWiO_1A_S1/C/14_U02
potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U13C-4, C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/14_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
PAWiO_1A_K08C-4, C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-1M-2, M-4, M-3, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/14_W01
zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów.
3,0W stopniu podstawowym opanował wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych.
3,5
4,0Posiada i potrafi trafnie wykorzystać wiedzę zgodnie z zasadami realizacji własnej pracy projektowej.
4,5
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy podbudowany rzetelną wiedzą z zakresu kompozycji i technologii.
PAWiO_1A_S1/C/14_W02
zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
2,0Nie uczestniczy w zajęciach. Ma nikłą wiedzę w posługiwaniu się procesami multimedialnymi potrzebnymi do prezentacji własnych dokonań.
3,0Zna w stopniu podstawowym procesy służące do prezentacji własnej pracy projektowej. Wiedza potrzebna do kreacji artystycznej na niskim poziomie.
3,5
4,0W stopniu dobrym potrafi wykorzystać wiedzę i zrealizować ciekawą kreację artystyczną. Pracuje systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach.
4,5
5,0Potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną popartą solidną wiedzą z zakresu multimedialnych technologii.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/14_U01
posiada umiejętność kształtowania przestrzeni scenograficznej
2,0Nie uczestniczy w zajęciach. Przedstawione prace nie spełniają podstawowych pod względem warsztatowym i artystycznym.
3,0W stopniu podstawowym posiada umiejętność kształtowania przestrzeni. Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.
3,5
4,0Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną. Posiada dobry warsztat.
4,5
5,0W stopniu bardzo dobrym potrafi stworzyc ciekawą kreację artystyczną, która w sposób nieszablonowy kreuje przestrzeń scenograficzną.
PAWiO_1A_S1/C/14_U02
potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
2,0
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań. Mało systematyczna praca bez podbudowy merytorycznej.
3,5
4,0Potrafi stworzyć projekt w ciekawej formie artystycznej przy użyciu wybranych technik realizacyjnych.
4,5
5,0Potrafi stworzyć ciekawa kreację artystyczną wyróżniającą się użyciem nowych mediów. Nie unika podejmowania problemów artystycznej kreacji złożonej z różnych technologii.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/14_K01
jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
2,0Nie zna zasad i przepisów zwiazanych z funkcjinowaniem praw autorskich. Jest obojętny na przejawy otaczającej go sztuki.
3,0Wybiórczo zna zasady i podstawowe pojęcia z praw autorskich. Sporadycznie jest świadomym odbiorcą sztuki wpływajacej na jego kreację artystyczną.
3,5
4,0Dobrze zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego. Świadomie korzysta z różnorodnych form sztuki.
4,5
5,0Bardzo dobrze zna i stosuje zasady funkcjonowania prawa autorskiego. W sposób trafny potrafi czerpać inspiracje z różnorodnych form otaczajacej sztuki.

Literatura podstawowa

  1. Pavis P., Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 2002
  2. red. Tyszka J., Teatr w miejscach nieteatralnych, Fundacja Humaniona, 1998
  3. Wydawnictwo zbiorowe, Słownik wiedzy o teatrze, Park Edukacja, Bielsko -Biała, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Didaskalia,Dialog, Scena - miesięczniki ogólnopolskie, 2015

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.8
T-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.10
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.10
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykład wprowadzający w oparciu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.2
T-W-2Rodzaje scenografii - sceniczna i artystyczna. Analiza na wybranych przykładach.3
T-W-3Podłoże kulturalno - socjologiczne. Globalizacja. Wpływ powyższych czynników na formę i stylistykę oraz kontekst elementów scenografii.3
T-W-4Rekwizyt, kostium jako integralne elementy scenografii.2
T-W-5Scena jako tygiel łączący zjawiska nowych technologii.2
T-W-6Projektant - scenograf - twórca łączący różnorodne dziedziny sztuk plastycznych.3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.60
A-P-2Praca własna.60
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Praca własna.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/14_W01zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W10zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
Cel przedmiotuC-4Potrafi zrealizować pracę projektowo - artystyczną z uwzględnieniem elementów budujących przestrzeń i z uwzględnieniem nowych mediów.
C-2Opanowanie swobodnego operowania skalą w przetwarzaniu projektu.
C-3Potrafi przełożyć język słowa na język obrazu.
C-1Umiejętność opracowania projektów wystaw, eventów.
Treści programoweT-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Ćwiczenia - metoda projektów.
M-1Wykład wprowadzający.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierających w swej wypowiedzi świadome łączenie wiedzy z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji oraz osobiste zaangażowanie i sposób końcowej prezentacji.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na wykładach oraz korektach. Opanowanie warsztatu oraz wiedzy potrzebej do realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji własnych projektów.
3,0W stopniu podstawowym opanował wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych.
3,5
4,0Posiada i potrafi trafnie wykorzystać wiedzę zgodnie z zasadami realizacji własnej pracy projektowej.
4,5
5,0Posiada bogaty warsztat twórczy podbudowany rzetelną wiedzą z zakresu kompozycji i technologii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/14_W02zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W26zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
Cel przedmiotuC-4Potrafi zrealizować pracę projektowo - artystyczną z uwzględnieniem elementów budujących przestrzeń i z uwzględnieniem nowych mediów.
C-2Opanowanie swobodnego operowania skalą w przetwarzaniu projektu.
C-3Potrafi przełożyć język słowa na język obrazu.
C-1Umiejętność opracowania projektów wystaw, eventów.
Treści programoweT-W-2Rodzaje scenografii - sceniczna i artystyczna. Analiza na wybranych przykładach.
T-W-3Podłoże kulturalno - socjologiczne. Globalizacja. Wpływ powyższych czynników na formę i stylistykę oraz kontekst elementów scenografii.
T-W-5Scena jako tygiel łączący zjawiska nowych technologii.
T-W-1Wykład wprowadzający w oparciu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-W-4Rekwizyt, kostium jako integralne elementy scenografii.
T-W-6Projektant - scenograf - twórca łączący różnorodne dziedziny sztuk plastycznych.
T-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Ćwiczenia - metoda projektów.
M-1Wykład wprowadzający.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierających w swej wypowiedzi świadome łączenie wiedzy z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji oraz osobiste zaangażowanie i sposób końcowej prezentacji.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na wykładach oraz korektach. Opanowanie warsztatu oraz wiedzy potrzebej do realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie uczestniczy w zajęciach. Ma nikłą wiedzę w posługiwaniu się procesami multimedialnymi potrzebnymi do prezentacji własnych dokonań.
3,0Zna w stopniu podstawowym procesy służące do prezentacji własnej pracy projektowej. Wiedza potrzebna do kreacji artystycznej na niskim poziomie.
3,5
4,0W stopniu dobrym potrafi wykorzystać wiedzę i zrealizować ciekawą kreację artystyczną. Pracuje systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach.
4,5
5,0Potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną popartą solidną wiedzą z zakresu multimedialnych technologii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/14_U01posiada umiejętność kształtowania przestrzeni scenograficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U15posiada umiejętność kształtowania przestrzeni scenograficznej
Cel przedmiotuC-4Potrafi zrealizować pracę projektowo - artystyczną z uwzględnieniem elementów budujących przestrzeń i z uwzględnieniem nowych mediów.
C-2Opanowanie swobodnego operowania skalą w przetwarzaniu projektu.
C-3Potrafi przełożyć język słowa na język obrazu.
C-1Umiejętność opracowania projektów wystaw, eventów.
Treści programoweT-W-2Rodzaje scenografii - sceniczna i artystyczna. Analiza na wybranych przykładach.
T-W-3Podłoże kulturalno - socjologiczne. Globalizacja. Wpływ powyższych czynników na formę i stylistykę oraz kontekst elementów scenografii.
T-W-5Scena jako tygiel łączący zjawiska nowych technologii.
T-W-1Wykład wprowadzający w oparciu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-W-4Rekwizyt, kostium jako integralne elementy scenografii.
T-W-6Projektant - scenograf - twórca łączący różnorodne dziedziny sztuk plastycznych.
T-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Ćwiczenia - metoda projektów.
M-1Wykład wprowadzający.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierających w swej wypowiedzi świadome łączenie wiedzy z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji oraz osobiste zaangażowanie i sposób końcowej prezentacji.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na wykładach oraz korektach. Opanowanie warsztatu oraz wiedzy potrzebej do realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie uczestniczy w zajęciach. Przedstawione prace nie spełniają podstawowych pod względem warsztatowym i artystycznym.
3,0W stopniu podstawowym posiada umiejętność kształtowania przestrzeni. Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań.
3,5
4,0Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi stworzyć ciekawą kreację artystyczną. Posiada dobry warsztat.
4,5
5,0W stopniu bardzo dobrym potrafi stworzyc ciekawą kreację artystyczną, która w sposób nieszablonowy kreuje przestrzeń scenograficzną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/14_U02potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
Cel przedmiotuC-4Potrafi zrealizować pracę projektowo - artystyczną z uwzględnieniem elementów budujących przestrzeń i z uwzględnieniem nowych mediów.
C-2Opanowanie swobodnego operowania skalą w przetwarzaniu projektu.
C-3Potrafi przełożyć język słowa na język obrazu.
C-1Umiejętność opracowania projektów wystaw, eventów.
Treści programoweT-W-2Rodzaje scenografii - sceniczna i artystyczna. Analiza na wybranych przykładach.
T-W-3Podłoże kulturalno - socjologiczne. Globalizacja. Wpływ powyższych czynników na formę i stylistykę oraz kontekst elementów scenografii.
T-W-5Scena jako tygiel łączący zjawiska nowych technologii.
T-W-1Wykład wprowadzający w oparciu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-W-4Rekwizyt, kostium jako integralne elementy scenografii.
T-W-6Projektant - scenograf - twórca łączący różnorodne dziedziny sztuk plastycznych.
T-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Ćwiczenia - metoda projektów.
M-1Wykład wprowadzający.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierających w swej wypowiedzi świadome łączenie wiedzy z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji oraz osobiste zaangażowanie i sposób końcowej prezentacji.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na wykładach oraz korektach. Opanowanie warsztatu oraz wiedzy potrzebej do realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Kreacja artystyczna na niskim poziomie. Warsztat bez próby poszukiwań ciekawych rozwiązań. Mało systematyczna praca bez podbudowy merytorycznej.
3,5
4,0Potrafi stworzyć projekt w ciekawej formie artystycznej przy użyciu wybranych technik realizacyjnych.
4,5
5,0Potrafi stworzyć ciekawa kreację artystyczną wyróżniającą się użyciem nowych mediów. Nie unika podejmowania problemów artystycznej kreacji złożonej z różnych technologii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/14_K01jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K08jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej
Cel przedmiotuC-4Potrafi zrealizować pracę projektowo - artystyczną z uwzględnieniem elementów budujących przestrzeń i z uwzględnieniem nowych mediów.
C-2Opanowanie swobodnego operowania skalą w przetwarzaniu projektu.
C-3Potrafi przełożyć język słowa na język obrazu.
C-1Umiejętność opracowania projektów wystaw, eventów.
Treści programoweT-W-2Rodzaje scenografii - sceniczna i artystyczna. Analiza na wybranych przykładach.
T-W-3Podłoże kulturalno - socjologiczne. Globalizacja. Wpływ powyższych czynników na formę i stylistykę oraz kontekst elementów scenografii.
T-W-5Scena jako tygiel łączący zjawiska nowych technologii.
T-W-1Wykład wprowadzający w oparciu o pokaz multimedialny. Omówienie materiałów technologii i sposobów realizacji. Kryteria oceniania.
T-W-4Rekwizyt, kostium jako integralne elementy scenografii.
T-W-6Projektant - scenograf - twórca łączący różnorodne dziedziny sztuk plastycznych.
T-P-2Kostium. Tworzenie struktury przestrzennej z wybranych materiałow z uwzględnieniem formy do funkcji.
T-P-3Scenografia iluzjonistyczna. Opracowanie przestrzennej interpretacji. Szkice, ujęcia perspektywiczne. Realizacja w wybranej technice.
T-P-4Prezentacja i omówienie projektów. Ocena.
T-P-1Forma przestrzenna - rekwizyt. Sytuacyjna kreacja autorska do wybranej sztuki/eventu. Szkice wstępne, rendery. Formowanie w wybranych materiałach.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy.
M-4Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Ćwiczenia - metoda projektów.
M-1Wykład wprowadzający.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wynika z przedstawionych prac plastycznych zawierających w swej wypowiedzi świadome łączenie wiedzy z praktyką. Uwzględnia poziom kreacji oraz osobiste zaangażowanie i sposób końcowej prezentacji.
S-1Ocena formująca: Wynika z uczestnictwa na wykładach oraz korektach. Opanowanie warsztatu oraz wiedzy potrzebej do realizacji projektów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zasad i przepisów zwiazanych z funkcjinowaniem praw autorskich. Jest obojętny na przejawy otaczającej go sztuki.
3,0Wybiórczo zna zasady i podstawowe pojęcia z praw autorskich. Sporadycznie jest świadomym odbiorcą sztuki wpływajacej na jego kreację artystyczną.
3,5
4,0Dobrze zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego. Świadomie korzysta z różnorodnych form sztuki.
4,5
5,0Bardzo dobrze zna i stosuje zasady funkcjonowania prawa autorskiego. W sposób trafny potrafi czerpać inspiracje z różnorodnych form otaczajacej sztuki.