Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S1)

Sylabus przedmiotu Wieloaspektowe projektowanie mebla:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wieloaspektowe projektowanie mebla
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wzornictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Świtalski <aswitalski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Jackowiak <rjackowiak@zut.edu.pl>, Mikołaj Koziak <mkoziak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 8,0 ECTS (formy) 8,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,56zaliczenie
projektyP3 30 2,00,44zaliczenie
wykładyW4 15 2,00,56egzamin
projektyP4 30 3,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone, przewidziane planem studiów jako wcześniejsze, zajęcia z przedmiotów zawierających zbieżne treści kształcenia z zakresu ergonomii i metodyki projektowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o budowie, cechach funkcjonalnych oraz procesie użytkowania szeroko pojętego mebla.
C-2W trakcie trwania kursu student zdobywa umiejętności, które umożliwiają mu zaprojektowanie odpowiedniej pod względem użytkowym i estetycznym formy produktu dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technik wytwarzania.
C-3Realizacja kursu wymaga od studentów znajomości zagadnień gospodarczych, społecznych i kulturowych oraz powiązania ich z własną działalnością projektową.
C-4Celem kursu jest wytworzenie wśród studentów zdolności pracy grupowej oraz reprezentowania interesów zawodowych tej grupy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Pierwszy projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez czynniki antropometryczne, fizjologiczne i psychologiczne, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.14
T-P-2Drugi projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez zachowania dnia codziennego, czynniki kulturowe, jak również uwarunkowania transkulturowe, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.14
T-P-3Przegląd wykonanych w semestrze prac: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.2
30
projekty
T-P-1Projekt semestralny (14-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego czynnikami technicznymi, takimi jak przyjęty materiał, konstrukcja, metodyi obróbki, zakładaną wielkością produkcji, wersyjnością itp., czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki28
T-P-2Przegląd wykonanej w semestrze pracy: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.2
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do ergonomii projektowej: przedmiot, cele, metody.1
T-W-2Dane ergonomiczne: ich rodzaj, pochodzenie, sposoby pozyskiwania, zasady stosowania, możliwości przetwarzania.1
T-W-3Zasady korzystania z atlasów antropometrycznych: odszukiwanie danych i prowadzenie obliczeń.1
T-W-4Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni: analiza uwarunkowań, korzystanie z wytycznych; projektowanie korekcyjne a koncepcyjne.1
T-W-5Siedzisko: wytyczne do projektowania i zasady ich ich użycia.1
T-W-6Zasady tworzenia komunikatów wizualnych w prezentacji wyników projektowych analiz ergonomicznych.1
T-W-7Meblarstwo od starożytności do początku XIX w. - rys historii rozwoju.1
T-W-8Meblarstwo od początku XIX w. do współczesności - rys historii rozwoju.1
T-W-9Poza higieniczną funkcją ergonomii: model Noriaki Kano, projektowanie emocji wg Hartmuta Esslingera.1
T-W-10Antropologia w projektowaniu: projektowanie humanocentryczne (User-centred Design a Participatory Design), projektowanie zorientowane na kontekst kulturowy.1
T-W-11Metody wglądu w pole problemowe: badanie pola problemowego, tworzenie reprezentacji przestrzeni problemowej, definowanie i redefiniowanie problemu projektowego.1
T-W-12Poznawanie zachowań użytkowników: obserwacje, wywiady i ankiety, eksperymenty itp. Odszukiwanie i poznawanie kulturowego kontekstu zachowań użytkowników.2
T-W-13Interpretacja zachowań użytkowników w kontekście uwarunkowań kulturowych.1
T-W-14Narzędzia ewaluacji koncepcji projektowych tworzonych w oparciu o metody projektowania humanocentrycznego oraz zorientowania na kontekst kulturowy.1
15
wykłady
T-W-11. Projektowanie mebla - metodyka: porównanie wybranych podejść do procesu rozwoju nowego produktu.2
T-W-2Rodzaje działalności gospodarczej w branży meblarskiej: who is who na rynku polskim i europejskim.1
T-W-3Przegląd technik wytwarzania stosowanych w branży meblarskiej: od warsztatu tradycyjnego do technik eksperymentalnych.2
T-W-4Podstawy konstrukcji mebli: podstawowe elementy konstrukcji meblarskich oraz sposoby ich łączenia1
T-W-5Podstawy konstrukcji mebli: meble skrzyniowe1
T-W-6Podstawy konstrukcji mebli: meble szkieletowe1
T-W-7Podstawy konstrukcji mebli: meble gięte1
T-W-8Podstawy konstrukcji mebli: metale i tworzywa sztuczne1
T-W-9Podstawy konstrukcji mebli: meble wyplatane1
T-W-10Podstawy konstrukcji mebli: meble tapicerowane1
T-W-11Podstawy konstrukcji mebli: techniki wykończeniowe i zdobnicze1
T-W-12Dokumentacja techniczna w projektowaniu mebli2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w korektach projektu semestralnego.3
A-P-2Praca nad projektem semestralnym w trakcie zajęć - konsultultacje z prowdzącym oraz innymi uczestnikami kursu; udział w korektach prac innych uczestników kursu (zwłaszcza w przypadku zbieżności tematu lub metody projektowej).27
A-P-3Analiza źródeł, lektura literatury przedmiotu.10
A-P-4Samodzielne przygotowywanie projektu semestralnego.20
60
projekty
A-P-1Uczestnictwo w korektach projektu semestralnego3
A-P-2Praca nad projektem semestralnym w trakcie zajęć - konsultultacje z prowdzącym oraz innymi uczestnikami kursu; udział w korektach prac innych uczestników kursu (zwłaszcza w przypadku zbieżności tematu lub metody projektowej)27
A-P-3Analiza źródeł, lektura literatury przedmiotu10
A-P-4Samodzielne przygotowywanie projektu semestralnego20
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przyswojenie i powtórzenie materiału prezentowanego i omawianego w trakcie wykładu poprzez przygotowanie syntetycznych posterów lub lapidarnych prezentacji, jak również krótkich wypowiedzi ustnych na wskazany temat.15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przyswojenie i powtórzenie materiału prezentowanego i omawianego w trakcie wykładu poprzez przygotowanie syntetycznych posterów lub lapidarnych prezentacji, jak również krótkich wypowiedzi ustnych na wskazany temat15
A-W-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu15
A-W-4Przygotowanie się do wykładów15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny z elementami wykładu informacyjnego
M-2Metoda sytuacyjna (metoda przypadków), stanowi ogniwo pośrednie między wykładem a projektem
M-3Metoda projektów łączona z metodą tekstu przewodniego, służąca werbalizacji działań projektowych i okołoprojektowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Omówienie i ocena formalnych i merytorycznych elementów prezentacji projektu semestralnego
S-2Ocena podsumowująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów raportu przygotowanego na wskazany temat
S-3Ocena formująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów ustnej wypowiedź, przygotowanej na wskazany temat i wygłoszonej w trakcie zajęć
S-4Ocena formująca: Obserwacja postępów w pracy, aktywności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, identyfikacja mocnych i słabych stron studenta

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/07_W01
ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
PAWiO_1A_W24C-1T-W-1, T-W-12, T-W-14, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-13M-1, M-2S-3, S-2
PAWiO_1A_S1/C/07_W02
posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
PAWiO_1A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/07_U01
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
PAWiO_1A_U26C-2, C-4T-P-1, T-P-3M-3S-1
PAWiO_1A_S1/C/07_U02
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
PAWiO_1A_U10C-2T-P-1, T-P-2, T-P-1M-2S-4
PAWiO_1A_S1/C/07_U03
potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
PAWiO_1A_U13C-2T-W-6, T-P-3, T-P-2, T-W-12M-3S-3, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
PAWiO_1A_S1/C/07_K01
ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
PAWiO_1A_K12C-3T-W-4, T-W-9, T-P-1M-1, M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/07_W01
ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
2,0
3,0Student potrafi w stopni podstawowym objaśnić źródła i zastosowanie danych antropometrycznych, potrafi pobieżnie opisać wybrane zagadnienie z zakresu bądź anatomii, bądź biomechanik,bądź psychofizjologii; zna podstawowe zagadnienia BHP.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/07_W02
posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
2,0
3,0Student potrafi w stopni podstawowym objaśnić źródła i zastosowanie danych antropometrycznych, potrafi pobieżnie opisać wybrane zagadnienie z zakresu bądź anatomii, bądź biomechanik,bądź psychofizjologii; zna podstawowe zagadnienia BHP.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/07_U01
posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
2,0
3,0Student umie w stopniu podstawowym wskazać problem projektowy, w minimalnym stopniu potrafi zebrać i przetworzyć dane (np. graficznie zastosować dane antopometryczne); projekt studenta wymaga dużych korekt.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/07_U02
praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
2,0
3,0Student umie z trudem zaproponować akceptowalną formę produktu przy użyciu podstawowych technik plastycznych; projekt studenta wymaga dużych korekt.
3,5
4,0
4,5
5,0
PAWiO_1A_S1/C/07_U03
potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
2,0
3,0Student z trudem planuje i przygotowuje prezentację projektu semestralnego; w stopniu podstawowym posługuje się warsztatem projektowania graficznego; jego prezentacja odbiega znacznie od przyjętych standardów (i prac współkursantów).
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
PAWiO_1A_S1/C/07_K01
ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
2,0
3,0Student w minimalnym stopniu wychodzi poza schematy, z trudem uświadamia sobie istnienie wielorakich potrzeb społecznych; ma bradzo słabo rozwinięty nawyk stosowania zasady przekładalności perspektyw.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Jabłoński J., Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006, ISBN 83-7143-238-0
 2. Turkka Keinonen, Roope Takala (red.), Product Koncept Design, Springer, Berlin, Heidelberg, 2006, Egz. dostępny u prowadzącego
 3. Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperyment, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002, II, Egz. dostępny u prowadzącego
 4. Cagan J., Vogel C.M., Creating Breakthrough Products, Prentice-Hall, New Jersey, 2002, I., Egz. dostępny u prowadzącego
 5. Etienne Grandjean, Ergonomia mieszkania. Aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu, Arkady, Warszawa, 1978, Egz. dostępny u prowadzącego
 6. Gerhard Heufler, Design Basics, Niggli, Sulgen, Zurich, 2004, III., Egz. dostępny u prowadzącego
 7. Adam Gedliczka, Atlas miar człowieka, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2001, Egz. dostępny u prowadzącego
 8. Ewa Nowak, Atlas antropometryczny populacji polskiej - dane do projektowania, Instytu Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 2000, Egz. dostępny u prowadzącego
 9. Ernst Rettelbusch, Podręcznik stylów - Ornamentyka, meble, architektura wnętrz od najdawniejszych czasów do secesji, Arkady, 2013, ISBN 978-83-213-4815-5
 10. Jerzy Smardzewski, PROJEKTOWANIE MEBLI, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań, 2009, ISBN 978-83-09-01033-3
 11. Stanisław Dzięgielewski, Jerzy Smardzewski, Meblarstwo - Projekt i konstrukcja, PWRIL, 1995, ISBN 83-09-01642-5
 12. Irena Swaczyna, Mieczysław Swaczyna, Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1993, ISBN 83-02-06749-0

Literatura dodatkowa

 1. Smardzewski J., Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Poznań, 2007, ISBN 978-83-09-01015-9
 2. Fulton Suri J., IDEO, Thoughtless Acts?, Chronicle Books, San Francisco, 2005, Egz. dostępny u prowadzącego
 3. Giełdowski L., Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna, WSiP, 2008, ISBN 978-83-02-10120-5
 4. Morris R., Projektowanie produktu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009, Egz. dostępny u prowadzącego
 5. L. Bruce Archer, Systematyczna metoda projektowania przemysłowego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1987, Egz. dostępny u prowadzącego
 6. Tom Kelley, The Art of Innovation, Currency and Doubleday, Nowy Jork, 2001, I., Egz. dostępny u prowadzącego
 7. Jan Antoszkiewicz, Metody heurystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1982, Egz. dostępny u prowadzącego
 8. Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005
 9. Edward Nęcka i inni, Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Pierwszy projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez czynniki antropometryczne, fizjologiczne i psychologiczne, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.14
T-P-2Drugi projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez zachowania dnia codziennego, czynniki kulturowe, jak również uwarunkowania transkulturowe, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.14
T-P-3Przegląd wykonanych w semestrze prac: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.2
30

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt semestralny (14-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego czynnikami technicznymi, takimi jak przyjęty materiał, konstrukcja, metodyi obróbki, zakładaną wielkością produkcji, wersyjnością itp., czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki28
T-P-2Przegląd wykonanej w semestrze pracy: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do ergonomii projektowej: przedmiot, cele, metody.1
T-W-2Dane ergonomiczne: ich rodzaj, pochodzenie, sposoby pozyskiwania, zasady stosowania, możliwości przetwarzania.1
T-W-3Zasady korzystania z atlasów antropometrycznych: odszukiwanie danych i prowadzenie obliczeń.1
T-W-4Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni: analiza uwarunkowań, korzystanie z wytycznych; projektowanie korekcyjne a koncepcyjne.1
T-W-5Siedzisko: wytyczne do projektowania i zasady ich ich użycia.1
T-W-6Zasady tworzenia komunikatów wizualnych w prezentacji wyników projektowych analiz ergonomicznych.1
T-W-7Meblarstwo od starożytności do początku XIX w. - rys historii rozwoju.1
T-W-8Meblarstwo od początku XIX w. do współczesności - rys historii rozwoju.1
T-W-9Poza higieniczną funkcją ergonomii: model Noriaki Kano, projektowanie emocji wg Hartmuta Esslingera.1
T-W-10Antropologia w projektowaniu: projektowanie humanocentryczne (User-centred Design a Participatory Design), projektowanie zorientowane na kontekst kulturowy.1
T-W-11Metody wglądu w pole problemowe: badanie pola problemowego, tworzenie reprezentacji przestrzeni problemowej, definowanie i redefiniowanie problemu projektowego.1
T-W-12Poznawanie zachowań użytkowników: obserwacje, wywiady i ankiety, eksperymenty itp. Odszukiwanie i poznawanie kulturowego kontekstu zachowań użytkowników.2
T-W-13Interpretacja zachowań użytkowników w kontekście uwarunkowań kulturowych.1
T-W-14Narzędzia ewaluacji koncepcji projektowych tworzonych w oparciu o metody projektowania humanocentrycznego oraz zorientowania na kontekst kulturowy.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Projektowanie mebla - metodyka: porównanie wybranych podejść do procesu rozwoju nowego produktu.2
T-W-2Rodzaje działalności gospodarczej w branży meblarskiej: who is who na rynku polskim i europejskim.1
T-W-3Przegląd technik wytwarzania stosowanych w branży meblarskiej: od warsztatu tradycyjnego do technik eksperymentalnych.2
T-W-4Podstawy konstrukcji mebli: podstawowe elementy konstrukcji meblarskich oraz sposoby ich łączenia1
T-W-5Podstawy konstrukcji mebli: meble skrzyniowe1
T-W-6Podstawy konstrukcji mebli: meble szkieletowe1
T-W-7Podstawy konstrukcji mebli: meble gięte1
T-W-8Podstawy konstrukcji mebli: metale i tworzywa sztuczne1
T-W-9Podstawy konstrukcji mebli: meble wyplatane1
T-W-10Podstawy konstrukcji mebli: meble tapicerowane1
T-W-11Podstawy konstrukcji mebli: techniki wykończeniowe i zdobnicze1
T-W-12Dokumentacja techniczna w projektowaniu mebli2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w korektach projektu semestralnego.3
A-P-2Praca nad projektem semestralnym w trakcie zajęć - konsultultacje z prowdzącym oraz innymi uczestnikami kursu; udział w korektach prac innych uczestników kursu (zwłaszcza w przypadku zbieżności tematu lub metody projektowej).27
A-P-3Analiza źródeł, lektura literatury przedmiotu.10
A-P-4Samodzielne przygotowywanie projektu semestralnego.20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w korektach projektu semestralnego3
A-P-2Praca nad projektem semestralnym w trakcie zajęć - konsultultacje z prowdzącym oraz innymi uczestnikami kursu; udział w korektach prac innych uczestników kursu (zwłaszcza w przypadku zbieżności tematu lub metody projektowej)27
A-P-3Analiza źródeł, lektura literatury przedmiotu10
A-P-4Samodzielne przygotowywanie projektu semestralnego20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przyswojenie i powtórzenie materiału prezentowanego i omawianego w trakcie wykładu poprzez przygotowanie syntetycznych posterów lub lapidarnych prezentacji, jak również krótkich wypowiedzi ustnych na wskazany temat.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przyswojenie i powtórzenie materiału prezentowanego i omawianego w trakcie wykładu poprzez przygotowanie syntetycznych posterów lub lapidarnych prezentacji, jak również krótkich wypowiedzi ustnych na wskazany temat15
A-W-3Zapoznanie się z literaturą przedmiotu15
A-W-4Przygotowanie się do wykładów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/07_W01ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W24ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o budowie, cechach funkcjonalnych oraz procesie użytkowania szeroko pojętego mebla.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do ergonomii projektowej: przedmiot, cele, metody.
T-W-12Poznawanie zachowań użytkowników: obserwacje, wywiady i ankiety, eksperymenty itp. Odszukiwanie i poznawanie kulturowego kontekstu zachowań użytkowników.
T-W-14Narzędzia ewaluacji koncepcji projektowych tworzonych w oparciu o metody projektowania humanocentrycznego oraz zorientowania na kontekst kulturowy.
T-W-7Meblarstwo od starożytności do początku XIX w. - rys historii rozwoju.
T-W-8Meblarstwo od początku XIX w. do współczesności - rys historii rozwoju.
T-W-10Antropologia w projektowaniu: projektowanie humanocentryczne (User-centred Design a Participatory Design), projektowanie zorientowane na kontekst kulturowy.
T-W-11Metody wglądu w pole problemowe: badanie pola problemowego, tworzenie reprezentacji przestrzeni problemowej, definowanie i redefiniowanie problemu projektowego.
T-W-13Interpretacja zachowań użytkowników w kontekście uwarunkowań kulturowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny z elementami wykładu informacyjnego
M-2Metoda sytuacyjna (metoda przypadków), stanowi ogniwo pośrednie między wykładem a projektem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów ustnej wypowiedź, przygotowanej na wskazany temat i wygłoszonej w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów raportu przygotowanego na wskazany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopni podstawowym objaśnić źródła i zastosowanie danych antropometrycznych, potrafi pobieżnie opisać wybrane zagadnienie z zakresu bądź anatomii, bądź biomechanik,bądź psychofizjologii; zna podstawowe zagadnienia BHP.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/07_W02posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_W07posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o budowie, cechach funkcjonalnych oraz procesie użytkowania szeroko pojętego mebla.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do ergonomii projektowej: przedmiot, cele, metody.
T-W-2Dane ergonomiczne: ich rodzaj, pochodzenie, sposoby pozyskiwania, zasady stosowania, możliwości przetwarzania.
T-W-3Zasady korzystania z atlasów antropometrycznych: odszukiwanie danych i prowadzenie obliczeń.
T-W-4Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni: analiza uwarunkowań, korzystanie z wytycznych; projektowanie korekcyjne a koncepcyjne.
T-W-5Siedzisko: wytyczne do projektowania i zasady ich ich użycia.
T-W-6Zasady tworzenia komunikatów wizualnych w prezentacji wyników projektowych analiz ergonomicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny z elementami wykładu informacyjnego
M-2Metoda sytuacyjna (metoda przypadków), stanowi ogniwo pośrednie między wykładem a projektem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów ustnej wypowiedź, przygotowanej na wskazany temat i wygłoszonej w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów raportu przygotowanego na wskazany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopni podstawowym objaśnić źródła i zastosowanie danych antropometrycznych, potrafi pobieżnie opisać wybrane zagadnienie z zakresu bądź anatomii, bądź biomechanik,bądź psychofizjologii; zna podstawowe zagadnienia BHP.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/07_U01posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U26posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie projektowym
Cel przedmiotuC-2W trakcie trwania kursu student zdobywa umiejętności, które umożliwiają mu zaprojektowanie odpowiedniej pod względem użytkowym i estetycznym formy produktu dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technik wytwarzania.
C-4Celem kursu jest wytworzenie wśród studentów zdolności pracy grupowej oraz reprezentowania interesów zawodowych tej grupy.
Treści programoweT-P-1Pierwszy projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez czynniki antropometryczne, fizjologiczne i psychologiczne, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.
T-P-3Przegląd wykonanych w semestrze prac: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów łączona z metodą tekstu przewodniego, służąca werbalizacji działań projektowych i okołoprojektowych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Omówienie i ocena formalnych i merytorycznych elementów prezentacji projektu semestralnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie w stopniu podstawowym wskazać problem projektowy, w minimalnym stopniu potrafi zebrać i przetworzyć dane (np. graficznie zastosować dane antopometryczne); projekt studenta wymaga dużych korekt.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/07_U02praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U10praktycznie stosuje zasady kształtowania form przestrzennych w różnym kontekście i skali
Cel przedmiotuC-2W trakcie trwania kursu student zdobywa umiejętności, które umożliwiają mu zaprojektowanie odpowiedniej pod względem użytkowym i estetycznym formy produktu dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technik wytwarzania.
Treści programoweT-P-1Pierwszy projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez czynniki antropometryczne, fizjologiczne i psychologiczne, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.
T-P-2Drugi projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez zachowania dnia codziennego, czynniki kulturowe, jak również uwarunkowania transkulturowe, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.
T-P-1Projekt semestralny (14-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego czynnikami technicznymi, takimi jak przyjęty materiał, konstrukcja, metodyi obróbki, zakładaną wielkością produkcji, wersyjnością itp., czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki
Metody nauczaniaM-2Metoda sytuacyjna (metoda przypadków), stanowi ogniwo pośrednie między wykładem a projektem
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja postępów w pracy, aktywności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, identyfikacja mocnych i słabych stron studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie z trudem zaproponować akceptowalną formę produktu przy użyciu podstawowych technik plastycznych; projekt studenta wymaga dużych korekt.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/07_U03potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_U13potrafi przedstawić projekt w atrakcyjnej formie graficznej i w formie prezentacji multimedialnej
Cel przedmiotuC-2W trakcie trwania kursu student zdobywa umiejętności, które umożliwiają mu zaprojektowanie odpowiedniej pod względem użytkowym i estetycznym formy produktu dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i technik wytwarzania.
Treści programoweT-W-6Zasady tworzenia komunikatów wizualnych w prezentacji wyników projektowych analiz ergonomicznych.
T-P-3Przegląd wykonanych w semestrze prac: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.
T-P-2Przegląd wykonanej w semestrze pracy: przedstawienie projektu - efektu końcowego, zaprezentowanie procesu projektowego, wskazanie źródeł użytych informacji, prezentacja autoewaluacji zaproponowanego rozwiązania.
T-W-12Dokumentacja techniczna w projektowaniu mebli
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów łączona z metodą tekstu przewodniego, służąca werbalizacji działań projektowych i okołoprojektowych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Omówienie formalnych i merytorycznych elementów ustnej wypowiedź, przygotowanej na wskazany temat i wygłoszonej w trakcie zajęć
S-1Ocena podsumowująca: Omówienie i ocena formalnych i merytorycznych elementów prezentacji projektu semestralnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student z trudem planuje i przygotowuje prezentację projektu semestralnego; w stopniu podstawowym posługuje się warsztatem projektowania graficznego; jego prezentacja odbiega znacznie od przyjętych standardów (i prac współkursantów).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięPAWiO_1A_S1/C/07_K01ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówPAWiO_1A_K12ma świadomość potrzeb społecznych z zakresu psychofizjologii i potrzeb osób niepełnosprawnych
Cel przedmiotuC-3Realizacja kursu wymaga od studentów znajomości zagadnień gospodarczych, społecznych i kulturowych oraz powiązania ich z własną działalnością projektową.
Treści programoweT-W-4Ergonomiczne kształtowanie przestrzeni: analiza uwarunkowań, korzystanie z wytycznych; projektowanie korekcyjne a koncepcyjne.
T-W-9Poza higieniczną funkcją ergonomii: model Noriaki Kano, projektowanie emocji wg Hartmuta Esslingera.
T-P-1Pierwszy projekt semestralny (7-tyg.): realizacja zadania uwarunkowanego przez czynniki antropometryczne, fizjologiczne i psychologiczne, czyli projekt mebla, którego forma jest determinowana przez ww. czynniki.
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny z elementami wykładu informacyjnego
M-3Metoda projektów łączona z metodą tekstu przewodniego, służąca werbalizacji działań projektowych i okołoprojektowych
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja postępów w pracy, aktywności i zaangażowania w realizację powierzonych zadań, identyfikacja mocnych i słabych stron studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w minimalnym stopniu wychodzi poza schematy, z trudem uświadamia sobie istnienie wielorakich potrzeb społecznych; ma bradzo słabo rozwinięty nawyk stosowania zasady przekładalności perspektyw.
3,5
4,0
4,5
5,0